งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์ การดำเนินงาน Provincial One Health สพ. ญ. เสาวพักตร์ ฮิ้น จ้อย สำนักระบาดวิทยา กรม ควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์ การดำเนินงาน Provincial One Health สพ. ญ. เสาวพักตร์ ฮิ้น จ้อย สำนักระบาดวิทยา กรม ควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์ การดำเนินงาน Provincial One Health สพ. ญ. เสาวพักตร์ ฮิ้น จ้อย สำนักระบาดวิทยา กรม ควบคุมโรค

2 One Health: Mission ! ? (IM) possible

3 Rational for using a multi-sectoral approach The outbreaks of SARS and HPAI sent an alarm to the world regarding the pandemic threats that human beings are confronting Thailand has developed a new 5-year National Strategic Plan for EIDs Preparedness, Prevention and Control 2013-2016 The key emphasis is the importance of an interdisciplinary and multi- sectoral collaboration using the One Health approach Thailand’s National Strategic Plan for Emerging Infectious Disease Preparedness, Prevention and Response 2013-2016 Improve EID preparedness and to strengthen the capacity of the key government employees responsible for human, animal and wildlife health

4 Training of Field Epidemiologists in Thailand FETP (MD/DVM) SRRT (Public Health/Animal Health/Environmental Health/Laboratory) Public Health Volunteers/Animal Health Volunteers/Wildlife Park Rangers/Zoo Keepers Surveillance under “One Health” Concept Advanced level Intermediate level Basic level National Provincial Community

5 What was accomplished? In 2005; Implementing a short-course training FEMT to provide a six month in- service training for physicians and public health professionals as part of SRRT In 2008; The collaboration has been developed with the DLD to expand the program FETP-V, joint training activities between the two ministries and the collaboration In 2012; Short-term multi- sectoral training in applied epidemiology and field investigations of EIDs. In 2013; A continuing support to the existing epidemiological “One Health” teams in those 5 provinces and also expand into new 5 provinces In 2013; Fostering multi-sectoral collaboration to achieve the goal of “One Health” for humans, animals and the environment in The 6th National Health Assembly (NHA) In 2014; Thai One Health Coordinating is officially established In 2015; Expanding “One Health” to 14 provinces FEMT: Field Epidemiology and Management Training SRRT: Surveillance and Rapid Response Team DLD: Department of Livestock Development FETP-V: Field Epidemiology Training Program for Veterinarians

6 The multi-sectoral strategy used – Collaborative effort between the three ministries namely Ministry of Public Health (MoPH), Ministry of Agriculture and Cooperatives (MoA) and Ministry of Natural Resources and Environment (MoNRE) and Thailand One Health University Network (TOHUN) – Training methodologies included classroom training (lectures, presentations, exchanges, panel and group discussions, scenario work and case studies), field visits and observations, field work implementation, and after-action reviews to share lessons learned from the field projects. 1. Training Strategy and Process1. Training Strategy and Process

7 The multi-sectoral strategy used 2. Advocate the usefulness of “One Health” collaborations and successful projects to policymakers at local, national and international levels MOU for Strengthening Epidemiology in Emerging Infectious Diseases Surveillance of One Health Network

8 The multi-sectoral strategy used 3. Establish provincial “One Health” centers to serve as coordinating units and resources centers Each model province proposed the proposal with a workplan for setting up the provincial One Health Center as a main outcome Thai One Health Coordinating unit in the central team is a supporting unit as the provinces’ request on technical issues and evaluate a successful project in each province Holding a workshop among stakeholders for sharing results and experiences of setting up the Provincial One Health Centers in each province

9 The multi-sectoral strategy used 4. Field Project Implementation4. Field Project Implementation Each provincial team designed a 4-6 month field project to implement a multi-sectoral collaborative activity that encompassed the One Health approach in their provinces Example

10 The multi-sectoral strategy used 5. Building One Health community5. Building One Health community Recruit the members having common interest in One Health This community of practice is through the process of sharing information and experiences with the group Exchange trip between two provincial one health teams for sharing experiences of conducting One Health in their local contexts http://www.thaionehealth.org/home

11 Challenges had to be overcome – Developing collective leadership – Setting and implementing strong commitment among national and local collaborators – Building trust and team spirit Need to be fostering sustainability in One Health communities

12 ความสำ เร็จ Provincial OH Coordinating Center Official center 5 จังหวัด Informal center 9 จังหวัด One Health line group (N=111) เพื่อ แจ้งข่าว outbreak/ ผลงานดำเนินการ เกิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่ง เดียว การสอบสวนโรคร่วมกัน ในกรณีกระทิงและ เลียงผา (DNP+ZPO) การประชุมประสานความร่วมมือโรคติดต่อ ระหว่างสัตว์และคน 4 กรม ความร่วมมือในการเฝ้าระวังโรคในลิง ค้างคาว Rodent Avian Reptile Amphibian ( โครงการโรคอุบัติใหม่ ) และ การพัฒนาบุคลากร องค์กรระหว่างประเทศสนับสนุน provincial OH/ THOHUN มี MOU – MoPH/DLD/DNP/THOHUN/ZPO

13 ปัญหาและ อุปสรรค ขาดกลไกการบริหารทรัพยากรร่วมกัน Rotation of personnel คนเปลี่ยน งานไม่ เดิน ผู้บริหารคิดว่างาน OH เป็น overload ไม่ ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ ยังไม่มีประเมิน output/outcome ของการ ดำเนินงาน OH network ขาด Leadership ผู้บริหาร นโยบาย ยังไม่ให้ความสำคัญกับ OH มากพอ ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณในภาค ส่วน DNP ยังไม่มีการบูรณาการเครือข่ายการฝึกอบรม ระหว่างภาคคนและสัตว์ ยังไม่มี OH network ในระดับเขตที่เป็น รูปธรรม ขาดการ Risk assessment ของโรคที่ สำคัญที่จะดำเนินการร่วมกันในแต่ละพื้นที่

14 PREPARATION STEP 1 Prepare for Group Work Select 6-12 stakeholder representatives to participate in facilitated group work; generate a list of all zoonoses to be ranked FACILITATED GROUP WORK STEP 2 Develop the Criteria Identify 5-8 criteria that will be used to define the relative importance of the zoonoses selected in Step 1 STEP 3 Develop the Questions Develop one categorical question for each criterion selected in Step 2 Qualitative Method Group selection of criteria and questions relevant to prioritization STEP 4 Rank the Criteria Each representative individually ranks the criteria developed in Step 2. Individual scores are combined to produce an overall ranked list of criteria Semi-Quantitative Method Analytic Hierarchy Process used to rank criteria Prioritization Process FINAL PRIORITIZED LIST STEP 5 Rank the Zoonoses Score each zoonotic disease based on the answers to the categorical questions for each weighted criterion Quantitative Method Decision tree analysis of each zoonotic disease

15 Criteria for prioritization Group 1Group 2Final Severity in human Ability to controlHuman / animal transmissionAbility to control Socio – Economic ImpactSocio – Economic impactSocio-economic impact Existing collaborationAbility to collaborationTransmission Human – Human transmission (pandemic potential) Human – Human transmission Biosafety Level

16 Ranking Criteria 1.Severity 2. Ability to control 3. Transmission 4. Pandemic potential 5. Economic impact

17 Endemic Zoonotic Diseases RankDisease Severity (weight=5) a. =20 Control -Tx/Vc (weight=4) a. Both b. Human c. Animals d. None Pandemic H-H (weight=3) a. No evidence b. Close contact c. Sustained Transmission (weight=2) a. Food/ water b. Close contact c. Vector d. Airborne Economic impact - production (weight=1) a. None b. Reduced c. Death/ culling Score Morbidity 2013 (per 100k) 1Influenza virusescacdc0.82768 2Hepatitis Bcbcbb0.80413.95 3Herpes Bcdaba0.781. 4Anthraxcabdc0.758. 4Melioidosiscabdc0.7584.39 4Tuberculosiscabdc0.758. 7Chlamydiasis (C. psittaci)cabda0.712. 7Tularemiacbada0.712. 9Leptospirosiscabbc0.6894.8 9Rabiescabbc0.6890.01

18 Challenges  Validity of disease information  Morbidity and mortality information  Policy

19 One Health for Network, Network for action 2014


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์ การดำเนินงาน Provincial One Health สพ. ญ. เสาวพักตร์ ฮิ้น จ้อย สำนักระบาดวิทยา กรม ควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google