งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

27 Local Vegetables In My Village

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "27 Local Vegetables In My Village"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 27 Local Vegetables In My Village
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดทำโดย นางปราณี โพธินา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ อำเภอจักราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สนับสนุนโดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
1.ฟัง พูด อ่านและเขียนคำศัพท์ผักพื้นบ้านได้ 2.บอกชื่อผักพื้นบ้านเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างน้อย 20 ชื่อ 3.บอกลักษณะของผักพื้นบ้านได้ 4.อ่านคุณลักษณะผักพื้นบ้านเป็นภาษาอังกฤษ แล้วตอบคำถามได้

3 ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ ศึกษาเนื้อหา ทำแบบทดสอบ
ขั้นตอนการเรียนรู้ ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ ศึกษาเนื้อหา ทำแบบทดสอบ

4 There are many local vegetables in my village especially in the rainy season.
They are used in local food have beneficial medicinal properties.

5 Bitter melon Leaves (Yod Mala) have a bitter taste and are very good in the Issan dish Beef Om. They're also steamed and eaten with dipping sauce.

6 Dok Kare is a flower of the Kare tree
Dok Kare is a flower of the Kare tree. They're white and light green in color. It's also good for Hot and Sour Soup with snake fish (Gang Som Dok Kare Pla Chon)

7 Edible Fern (Pak Kood) It is used in Bamboo Soup (Gang Nor Mai) or Om
Edible Fern (Pak Kood) It is used in Bamboo Soup (Gang Nor Mai) or Om. It's also eaten raw with Nam Prik.

8 Kee Lek leaves have a strong bitter taste and have to be boiled in hot water and drained several times before they're used to make Curry with Beef, pork or smoked fish.

9 Pak Kadon is a wild vegetable that grows in rice fields
Pak Kadon is a wild vegetable that grows in rice fields. Kadon is usually eaten raw with meat salad (Laab).

10 Pak Waan has very plain taste and is good for steaming and serving with dipping sauce. Pak Waan is also used to make soup with smoked fish or ant's eggs.

11 Pak Thew is a wild vegetable like Kadon and Kee Lek
Pak Thew is a wild vegetable like Kadon and Kee Lek. It has a sour taste like Young Tamarind leaves and is good for Hot and Sour Fish Soup. Pak Thew is also eaten raw with meat salad (Laab).

12 Pennyroyal (Bai Bua Bok or Pak Ngok in Isaan) grows wild like a groundcover and tastes a little bitter. Pak Ngong is made into a juice called nam bai bua bong and is also eaten raw with Laab.

13 Tamarind Leaves (Yod Makaam On) are sour and are eaten with salt as a snack and used to replace lime or lemon in chicken and fish soups.

14 Thai Edible Flower (Dok Kra-Geow) tastes similar to ginger
Thai Edible Flower (Dok Kra-Geow) tastes similar to ginger. It is also steamed and eaten with Nam prik.

15 Katin is eaten raw with Nam Prik and tastes somewhat like Cha-om
Katin is eaten raw with Nam Prik and tastes somewhat like Cha-om. It comes in bunches of strings about 4-6 inches in length.

16 Wing Bean (Tua Poo) is very crunchy and tastes somewhat similar to long beans. It's eaten raw and is also used in Tod Mun fish cakes.

17 Lin Fah (Dragon Tongue) is usually steamed and eaten with Nam Prik.

18 Okra (Makuea Por) is steamed and eaten as a vegetable or used in stir-fries.

19 Sadao flowers and leaves are very bitter and are eaten with Nam Prik or Laab (Isaan Meat Salad).

20 Samek leaves are very sour and are eaten with Laab or Nam Prik.

21 Banana Flower (Hua Plee) is eaten with Kanom Jeen Namya and Pad Thai
Banana Flower (Hua Plee) is eaten with Kanom Jeen Namya and Pad Thai. Only the tender inside part is eaten

22 Bamboo Shoots (Nor Mai) are used in some Thai curries and a special Isaan curry called Gang Nor Mai.

23 Dill (pak chee lao) is used a lot in Northeast Thai cooking, in dishes such as Om (Beef Curry).It's also eaten raw.

24 Yanang leaves are used in Gang Nor Mai and other dishes from Northeast Thailand.

25 Mayom Leaves (bai mayom) are leaves of Gooseberry
Mayom Leaves (bai mayom) are leaves of Gooseberry. They're eaten with Laab or Nam Prik.

26 Pak Van is eaten with Laab or Nam Prik and grows like a ground cover in Thailand near rice paddies.

27 Kayang is a herb that is eaten raw (in Northeast of Thailand) or used to make Om. Kayang has a very unusual flavor.

28 Pak Peow (Bai Prik Ma) is eaten raw with salads or laab.

29 Bitter Leaf (Chapoo in Thai and E-lert in Lao) is eaten raw or used in soup or Miak Kum.

30 Krachet is grown in water and the foam-like material covering the stem must be removed before eating.

31 Cha-om is a very unusual tasting (and smelling) vegetables that is eaten raw or cooked with eggs

32 เรื่อง 27 Local Vegetables In My Village
Test เรื่อง 27 Local Vegetables In My Village ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) คำชี้แจง ให้นักเรียนทำข้อทดสอบทั้งหมด 15 ข้อ โดยใช้ Mouse

33 1.What is not a Local vegetables in my village?
30 1.What is not a Local vegetables in my village? A. Kayang B.Pak - Van C.Cha-om D.cucumber

34 2.What is a local vegetables ?
30 2.What is a local vegetables ? A. dill B.chilli C. cherry D.pear

35 3.What is Hua Plee in English ?
30 3.What is Hua Plee in English ? A. Dragon Tongue B.Banana flower C.Dill D.Okra

36 4.What is a Bai Bua Bok in English ?
30 4.What is a Bai Bua Bok in English ? A. Dill B.Kee Lek C.Pennyroyal D.Okra

37 5.What is a Edible Fern in Thai ?
30 5.What is a Edible Fern in Thai ? A. Pak kood B. Pak Van C. E - lert D.Yod Mala

38 6.Which word is ? A. Wing beans B. Long beans

39 7.Which ones are kadons? False

40 8.Which ones are dragon tongues?

41 9. นักเรียนเติมตัวอักษรลงในช่องว่าง ให้ได้ความหมายตรงกับรูปภาพ
………………….. Alphabet Buttons Appear Here

42 Alphabet Buttons Appear Here
10. นักเรียนเติมตัวอักษรลงในช่องว่าง ให้ได้ความหมายตรงกับรูปภาพ Pak Pae...... Alphabet Buttons Appear Here

43 Alphabet Buttons Appear Here
11.นักเรียนเติมตัวอักษรลงในช่องว่าง ให้ได้ความหมายตรงกับรูปภาพ Dok Ka………e Alphabet Buttons Appear Here

44 12. Match these pictures to their correct names.
Bai Prik Ma DoK Kare E - lert Katin Pak Van

45 13.Match these pictures to their correct names.
Pak Kood Pak Chee Lao Cha - Om Yod Mala Bai Mayom

46 14.Drag these pictures to their correct names.
Banana flower Okra Bamboo Shoot Dragon tongue Edible Fern

47 15.1 Put me together.

48 15.2 Put me together.

49 เฉลย ผักขะแยง

50 เฉลย มะระขี้นก

51 Thank you for your attention. Good – bye.
อ้างอิง =post_view.php&cat_main=1&id_main=204&star=0


ดาวน์โหลด ppt 27 Local Vegetables In My Village

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google