งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา วงษ์ ขมทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน เวลา 09.30-12.00 น. วันอังคารที่ 1 กันยายน พ. ศ. 2558 1     Christian.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา วงษ์ ขมทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน เวลา 09.30-12.00 น. วันอังคารที่ 1 กันยายน พ. ศ. 2558 1     Christian."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา วงษ์ ขมทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน เวลา 09.30-12.00 น. วันอังคารที่ 1 กันยายน พ. ศ. 2558 1     Christian University of Thailand 2015 Health Promotion University for Healthy Generation

2 I. หลักการและแนวทางการเขียน โครงร่างการวิจัย II. การเขียนเนื้อหาวรรณกรรมและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง III. การเขียนเนื้อหาระเบียบวิธีวิจัย 2     Christian University of Thailand 2015 Health Promotion University for Healthy Generation

3 การวิจัย หมายถึง กิจกรรมเกี่ยวกับ การศึกษาค้นคว้า (Investigation) เพื่อ หาคำตอบที่เชื่อถือได้ (Valid answers) ให้กับคำถามที่ได้ถามไว้ (Oman & et. al. 2003) 3     Christian University of Thailand 2015 Health Promotion University for Healthy Generation

4  เป็นเอกสารที่เสนอต่อองค์กร / หน่วยงานเพื่อ ขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย แก่ผู้วิจัยและคณะ  ประกอบด้วย 3 ส่วน ( บท ) ได้แก่ 1) บทที่ 1 Introduction: the statement and significance of the research problem 2) บทที่ 2 The Literature review and related research 2) บทที่ 2 The Literature review and related research 3) บทที่ 3 The research methods 3) บทที่ 3 The research methods 4     Christian University of Thailand 2015 Health Promotion University for Healthy Generation

5 1. การสร้างคำถามการวิจัย (The research question) A research question is an explicit query about a problem or issue that can be examined, analyzed and will yield useful new information. (Oman, & et. al., 2003) 5     Christian University of Thailand 2015 Health Promotion University for Healthy Generation

6 การสร้างคำถามการวิจัยมี 4 ขั้นตอนหลัก     Christian University of Thailand 2015 Health Promotion University for Healthy Generation Step 1 Identify the topic of interest Step 2 Specify the research problem Step 3 Decide on the study’s purpose Step 4 Frame the research question = phenomenon of interest 6 = phenomenon of a problem

7 “Research is systematic, controlled, empirical, and critical investigation of natural phenomena guided by theory and hypotheses about the presumed relations among such phenomena. (Fawcett, and Downs, 1992)” 7     Christian University of Thailand 2015 Health Promotion University for Healthy Generation

8 Steps in developing a research question. 1) Describe a phenomenon or phenomena of interest/ issue/ problem. 2) Identify tentative concepts. 3) Identify major concepts. 4) Identify a theory or theories. 8     Christian University of Thailand 2015 Health Promotion University for Healthy Generation

9 Steps in developing a research question (Cont.) 5) Review previous research (es) approximately 20-50 research reports. 6) Existing knowledge are discovered through systematic review. 7) Gaps of knowledge are discovered through systematic review. 8) Research questions are formulated. 9     Christian University of Thailand 2015 Health Promotion University for Healthy Generation

10 1) The statement and significance of the research problem. Vallerand, A.H. & Polomano, R.C. ใน Oman & et. al. (2003) ชี้ให้เห็นว่า  “The problem statement should begin with strong factual statements about the problem to be studied.  “They should give general details about the problem and then move to specific information about the problem in order to justify the research question(s).  All of these information should gear the research design. 10     Christian University of Thailand 2015 Health Promotion University for Healthy Generation

11 The significance of the problem is supported by other research studies that have studied the problem or the relationships among the concepts of the problem. These previous research studies need to be cited in terms of background information and should be presented in a logical manner, addressing each elements of the problem. 11     Christian University of Thailand 2015 Health Promotion University for Healthy Generation

12 2) The Research Questions The research question (s) should be listed one by one for each point/ issue and be written in a straightforward and concise manner. “A question well-stated is a question half-answered.” 3) The Research Objectives The research objectives should be written in a straightforward and more elaborative manner. Each research question is to be elaborated by one or more research objectives. 12     Christian University of Thailand 2015 Health Promotion University for Healthy Generation

13 4) Conceptual Framework or Theoretical Framework The key concepts or theory/ theories/ variables and possible interrelationships are narratively described. The independent variables and dependent variables are required to be depicted. 13     Christian University of Thailand 2015 Health Promotion University for Healthy Generation

14 5) Operational Definitions of Research Variables  Research variables are to be defined concisely and specifically to the proposed research.  If there are independent variables and dependent variables to be studied, independent variables are required to be defined before dependent variables. 14     Christian University of Thailand 2015 Health Promotion University for Healthy Generation

15 6) Scope of the Research There should be 3 elements to be included in writing about the scope of the research: in writing about the scope of the research: (1) content (2) setting and (3) time period of the research 15     Christian University of Thailand 2015 Health Promotion University for Healthy Generation

16 7) Expected Benefits of the Research Findings The potential contributions that the proposed study will make need to be presented. Their contributions to concepts or theories will be considered as new body of knowledge and their contributions to practice (clinical, management, or policy) are implications of research findings. 16     Christian University of Thailand 2015 Health Promotion University for Healthy Generation

17 17     Christian University of Thailand 2015 Health Promotion University for Healthy Generation II. การเขียนเนื้อหาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่ผู้วิจัยสามารถกำหนด major concepts หรือทฤษฎีหลัก (major concepts or major theory / theories for the proposed research study) ได้ แล้ว ผู้วิจัยจึงจะทำการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงควรค้นคว้าวรรณกรรมเกี่ยวกับ แนวคิดและทฤษฎีหลัก และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องจากบทความวิจัยและรายงานวิจัย ฉบับเต็มให้มากเท่าที่เวลาจะเอื้ออำนวย ก่อนที่จะเขียนบทที่ 1

18 18     Christian University of Thailand 2015 Health Promotion University for Healthy Generation การเขียนเนื้อหาบทที่ 2 ควรประกอบด้วยเนื้อหา อย่างน้อย 4 ส่วนหลัก โดยใช้ heading และ subheading ดังนี้ 1) สถานการณ์ / ปรากฏการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ ปัญหาที่ศึกษาวิจัยทั้งในภาพ กว้างมาสู่ปัญหาที่เฉพาะเจาะจงกับเรื่องที่ ศึกษาวิจัย (From general to specific) 2) การสรุปเนื้อหาของ major concepts และ major theories ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (current/ existing knowledge) 3) การสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยเรียงจาก การวิจัยในปีปัจจุบันย้อนไปปีที่ ผ่านมาไม่เกิน 10-15 ปี โดยสอดแทรก งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเนื้อหา ของ major concepts/ theories ผู้วิจัยควรสรุป รายงานวิจัยที่ทบทวนโดยใช้ สำนวนของผู้วิจัยเอง ใช้การ “quote” ให้ น้อยที่สุด II. การเขียนเนื้อหาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

19 19     Christian University of Thailand 2015 Health Promotion University for Healthy Generation  การเขียนเนื้อหาของการทบทวน ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ควรเขียนสรุปงานวิจัยที่ทบทวนที่ละ เรื่องให้ชัดเจนโดยให้ครอบคลุม (1) วัตถุประสงค์ของงานวิจัย (2) กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ศึกษา (3) research design (4) ข้อค้นพบจากการวิจัย (specific research findings)  การเขียนเนื้อหาวรรณกรรมและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องควรใช้ ข้อมูลที่มา จาก แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (primary source) ให้มากที่สุด และให้ใช้ข้อมูล ทุติยภูมิ (secondary source) ให้น้อย ที่สุดเท่าที่จำเป็นเท่านั้น II. การเขียนเนื้อหาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

20 20     Christian University of Thailand 2015 Health Promotion University for Healthy Generation 4) การเขียนข้อสรุป (summary) ของบทที่ 2 การ ทบทวนวรรณกรรม ควรเขียนสรุปของเนื้อหา ทั้งสามส่วน กล่าวคือ (1) current knowledge about the research problem / phenomena. (2) previous research findings related to the research problem (existing knowledge identification) และ (3) gaps of knowledge or unanswered unclear knowledge are identified. II. การเขียนเนื้อหาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

21 21     Christian University of Thailand 2015 Health Promotion University for Healthy Generation III. การเขียนบทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย (The Research Methods) การเขียนเนื้อหาบทที่ 3 ควรครอบคลุม 7 ประเด็นดังนี้ 1) The research design-describes the plan for answering the research questions or testing the research hypotheses. This part outlines the fundamental investigation strategies; therefore, the research design is one of the most important elements of the research proposal.

22 22     Christian University of Thailand 2015 Health Promotion University for Healthy Generation III. การเขียนบทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย (ต่อ) 2) Population and research sample. The population of the research must be identified. The sampling technique is to be described and the sample must be representative of the population. The sample size, and sampling methods used to recruit subjects need to be described.

23 23     Christian University of Thailand 2015 Health Promotion University for Healthy Generation III. การเขียนบทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย (ต่อ) 3) The setting-should describe the type of area from which the subjects will be recruited and included other descriptions, such as location that will help with generalization of the sample.

24 24     Christian University of Thailand 2015 Health Promotion University for Healthy Generation III. การเขียนบทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย (ต่อ) 4) The developer of the instrument and how the researcher adopts or adapts the research instrument and previous use of the research instrument. 4) The developer of the instrument and how the researcher adopts or adapts the research instrument and previous use of the research instrument. (4.1) the validity of the research instrument: quality of instrument. (4.2) the reliability of the research instrument : quality of instrument. (4.2) the reliability of the research instrument : quality of instrument.

25 25     Christian University of Thailand 2015 Health Promotion University for Healthy Generation III. การเขียนบทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย (ต่อ) 5) The procedure of the data collection. เป็นข้อมูลที่ต้องชัดเจนพอที่จะให้คณะกรรมการ พิจารณาด้านจริยธรรมขององค์กร (Institutional Review Board: IRB) ใช้ประกอบการพิจารณา ( ถ้า มี ) จึงจำเป็นต้องเขียนให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำ ได้ เพื่อ IRB จะได้พิจารณาเรื่อง safety and confidentiality ของ subject หากต้องมีการอบรมผู้จะช่วยเก็บข้อมูล ก็ต้อง ระบุไว้ด้วย

26 26     Christian University of Thailand 2015 Health Promotion University for Healthy Generation III. การเขียนบทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย (ต่อ) การทำ pilot testing of research instrument ต้องมีการเตรียมตัวเก็บข้อมูลดังนี้  การจัดเตรียมใบให้ subject ลงนามเข้าร่วม (Consent form/ process)  เขียนขั้นตอนของ intervention or treatment ที่จะทำ ( ถ้ามี ) ให้ชัดเจน  การปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Confidentiality) และจริยธรรม ในมนุษย์ (Ethical Considerations)

27 27     Christian University of Thailand 2015 Health Promotion University for Healthy Generation III. การเขียนบทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย (ต่อ) 6) The analysis of the research findings.  หากมีการทำ qualitative approach ก็ ต้องเขียนอธิบายไว้คร่าวๆ ว่าจะทำ content analysis อย่างไร  การวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistical analysis) เขียนวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ ของแต่ละข้อการค้นพบ โดยให้เขียน เกณฑ์การแปลความหมาย และการ กำหนดค่า parameters/ criteria เพื่อ แปลความหมายของค่าที่มีนัยสำคัญทาง สถิติ

28 28     Christian University of Thailand 2015 Health Promotion University for Healthy Generation III. การเขียนบทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย (ต่อ) 7) การเขียนสรุปท้ายบทที่ 3 ควรสรุปขั้นตอน (Phases) ของการทำ วิจัยไว้ในแต่ละขั้นตอน โดยแสดง ภาพรวมตั้งแต่เริ่มทบทวนวรรณกรรม ไป จนถึงการเขียนสรุปผลการวิจัย การ อภิปราย และข้อเสนอแนะในการทำวิจัย ครั้งต่อไป (Further Study)

29 Fawcett, J.,& Downs, F.S. (1992) The Relationship of Theory and Research. Second Edition. Philadelphia: F.A. Davis Company Oman, K.S., Krugman, M.E., & Fink, R.M. (2003) Nursing Research Secrets. The United States: Hanley & Belfus, Inc. Walker, L.O. & Avant, K.C. (2005) Strategies for Theory Construction in Nursing. Fourth Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall. 29     Christian University of Thailand 2015 Health Promotion University for Healthy Generation

30 30     Christian University of Thailand 2015 Health Promotion University for Healthy Generation Thank you for your attention Q & A


ดาวน์โหลด ppt โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา วงษ์ ขมทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน เวลา 09.30-12.00 น. วันอังคารที่ 1 กันยายน พ. ศ. 2558 1     Christian.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google