งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจยืนยันและการ แปลผลตรวจ ธาลัสซีเมียและการระบุคู่ เสี่ยง ปานทิพย์ ศิริโชติ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจยืนยันและการ แปลผลตรวจ ธาลัสซีเมียและการระบุคู่ เสี่ยง ปานทิพย์ ศิริโชติ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การตรวจยืนยันและการ แปลผลตรวจ ธาลัสซีเมียและการระบุคู่ เสี่ยง ปานทิพย์ ศิริโชติ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

3 HEMOGLOBIN STRUCTURE

4 Chromosome 11 Chromosome 16           GG

5 การสร้างสายโกลบิน ในช่วงอายุต่างๆ Hb A (  2  2 ) 90% Hb A2 (  2  2 ) Hb F (  2  2 ) < 1.5 %

6 ความผิดปกติของการสร้าง Hemoglobin : Globin chain ก. ลดลงหรือไม่สร้าง : ปริมาณ Hb ข. สร้างชนิดผิดปกติ (amino acid เปลี่ยนไป ) : Variant Hb เช่น Hb E, Hb Cs ทั้ง 2 ข้อข้างต้น

7    Thal  Thal  Thal ปกติ

8  thal 2 Alpha globin genotype NormalH diseases -50%-25 %-75%-100% Chain Deletion Bart’s hydrops  thal 1

9 กระทรวงสาธารณะสุขต้องการวาง ระบบการตรวจวินิจฉัย เพื่อป้องกัน Thalassemia ชนิด รุนแรง 3 ชนิดของ ได้แก่   Homozygus    Thalassemia        0 thal /HbE 3. Bart ’ s hydrops fetalis (  -thal1 /  -thal1 )

10 การแปลผล : Retention time (RT) รูปแบบ และ % พื้นที่ใต้กราฟ RT : ระยะเวลาการเดินทางของ Sample ตั้งแต่เริ่มต้น ( ฉีด ) ถึงจุดสูงสุดของ elution peak ชนิดของ Hb LPLC (sec) ชนิดของ Hb HPLC (sec) Bart’s0-45Bart’s ไม่อ่าน RT F1, H45-60H ไม่อ่าน RT F110-140F1.14 A0A0 195-235A0A0 2.4 E250-274E 3.65 A2A2 275-290A2A2 D290-300S4.5 S320-340CS4.9 CS290-340C5 C340-400D5.2

11 Quality Assurance of Hb typing Pre analytical : Analytical – Calibrator : %Hb F, %Hb A2 – Internal Quality Control: control chart plot of normal level, high level (%Hb F, %Hb A2) – Instrument Maintainance: ประจำวัน และรอบ 6 เดือน – Chromatogram : RT,area ใต้กราฟ, base line, การแปลผล – EQAS : Bio-rad, ศวก. ที่ 1 Post analytical :

12 ผล CBC ที่ดูประกอบ %Hb F = 0.0%Hb A 2 = 2.5Hb-typing : A 2 A MCV > 90 pg, RDW/CV 12 – 16 แปลผล : Normal typing MCV > 80 pg, RDW/CV < 16 แปลผล : Normal typing (but alpha-thal2 trait not exclude) MCV < 80 pg แปลผล : Normal typing (but alpha-thal trait not exclude) Genotype   MCV<80 ตรวจ –– thal 1 DNA

13 ตารางแสดงผลทางโลหิตวิทยาใน พาหะธาลัสซีเมียและคนปกติ

14 %Hb F = 0.9 % Hb A 2 = 6.0 Hb-typing : A 2 A(High A 2 ) แปลผล : : beta thal trait Genotype 00 หรือ ++ ตรวจ –– thal 1 DNA ตรวจ –– mutation DNA

15 %Hb F = 0.7 % Hb E = 26.2 Hb-typing : EA แปลผล : Hb E trait หมายเหตุ : % E > 25 %Always not have  thal 1 included กรณี EA, %HbE>25 ที่คู่สมรส เป็น Hb typing ชนิด ใดก็ตามจะ ไม่ตรวจ  –Thal1 DNA Genotype EE

16 Hb E + Hemoglobin H disease (  EE tt hal 1/  thal 2 ) % E < 20 % Always have  thal disease included

17 %Hb F = 2.6% Hb E = 23.7Hb-typing : EA แปลผล : Hb E trait(Prob with  thal 1 ) Hb E Trait ที่ %HbE<25 Genotype  EE ตรวจ –– thal 1 DNA

18 %Hb F = 1.4 % Hb E = 84.0 Hb-typing : EE แปลผล : Homozygous Hb E Genotype EE EE ตรวจ –– thal 1 DNA

19 %Hb Bart’s Present %Hb F = 2.2 % Hb E = 14.7%Hb CS = 2.6 Hb-typing : CSEABart’s แปลผล : EA Bart’s diseases with Hb CS Genotype  EE Genotype  -thal1 /  cs

20 %Hb Bart’s H Present %Hb F = 0.4 % Hb A 2 = 1.5 Hb-typing : A 2 ABart’s H แปลผล : Hemoglobin H disease Genotype   -Thal1 /  -Thal2

21 %Hb A = 33.5 %HbF= 50.8 % Hb E= 14.0 Hb-typing : EFA แปลผล : beta thal /Hb E Genotype   EE ตรวจ –– thal 1 DNA

22 %Hb F= 0.8 % Hb A2= 2.4 %Hb CS = 6.6 Hb-typing : CSA 2 A แปลผล : Hb Cs Homozygous Genotype   cs /  cs ตรวจ –– thal 1 DNA

23 %Hb F= 0.0 % Hb A2= 0.0 %Hb Bart's : 100% Hb-typing : Bart's แปลผล : Hb Bart's hydrop fetalis  -Thal1 /  -Thal1

24 HbA 2 /E (%)Hb F (%)HbTypingMCVRDW การแปลผล A 2  4 < 8A2AA2A< 80 Normal typing (but alpha-thal trait not exclude) ( ตรวจ DNA  -thal1) A 2  4 < 8A2AA2A  80 Normal typing (but alpha-thal2 trait not exclude) A 2  4 < 8A2AA2A  90 < 16Normal typing A 2 > 4< 8A 2 A (high A 2 )  /  + or  /  0 beta thal trait ( ตรวจ DNA  -thal1) ( คู่เสี่ยง  0 thal ตรวจ Beta mutation) E > 25< 8EA Hb E trait E  25 < 8EA Hb E trait (probable with alpha-thal1 trait) ( ตรวจ DNA  -thal1) E = 35 – 8011.5±6.7 48.4± 12.7 EFA EF(A)  + /  E Beta (+) and Hb E Severe Beta(+) and Hb E ( ตรวจ DNA  -thal1) E > 75< 10EE Homozygous HbE ( ตรวจ DNA  -thal1)

25 HbA 2 /E (%)Hb F (%)HbTyping การแปลผล E = 10 – 20, พบ Bart’s < 8EABart’sEABart’s disease ( ตรวจ DNA  -thal1) E  40, พบ Bart’s > 10EFBart’s  E /  E  0 /  E EFBart’s disease ( ตรวจ DNA  -thal1) ( ตรวจ Beta mutation) A 2 < 4, พบ Bart’s H < 8A 2 ABart’sHHb H disease ( ตรวจ DNA  -thal1) A 2 < 4 พบ CS และ Bart’s H < 8CSA 2 A Bart’sH Hb H disease with Hb CS ( ตรวจ DNA  -thal1) A 2 < 3.5 และพบ CS < 8CSA 2 AHb CS trait or Homozygous Hb Cs ( ตรวจ DNA  -thal1) A 2 ใดๆ > 10A 2 FA  0 /  +  + /  + Heterozygous beta(0) and beta (+) or beta(+) and beta (+) ( ตรวจ DNA  -thal1) ( ตรวจ Beta mutation) A 2  4 > 80A2FA2F  0 /  0  + /  + Homozygous beta (0) or Heterzygous severe beta(+) ( ตรวจ DNA  -thal1) ( ตรวจ Beta mutation)

26 Unknown Abnormal Hb Heterozygouse : HbE + Hb Dhonburi Heterozygouse : HbE + Hb Korle-Bu

27 Bart’s H A (2.35) F (1.14) A2 (3.65) J Bangkok(1.14) Hekinan Dhonburi Malay New York Hope Pyrgos Kodaira E Lepore D-Iran Cs (4.95) Pakse Tak (4.25) D Punjab (4.15) S (4.35) Montgomery Q-Mahidol RT of Hb Variant Korle-Bu (3.8) Normal Hb Hb Variant

28 การตรวจวินิจฉัย  -Thalassemia 1 โดยเทคนิค Relative Quantitative PCR

29 รูปที่ 2 ภาพกลุ่มยีนอัลฟาโกลบิน แสดงตำแหน่งของ homology box X, Y และ Z และลักษณะของ DNA deletion ที่ทำให้เกิดอัลฟาธาลัสซีเมียที่มีรายงานตรวจพบในคนไทย  2  1  2  1  2  1  1 Inter  HVR HVR 3 ’ 5 ’ x y z 3.7 kb deletion 4.2 kb deletion SEA deletion ( > 17.5 kb) THAI deletion ( ~ 30 kb)  - thalassemia 2  - thalassemia 1  - thalassemia gene in Thailand SGF.-

30 Real time PCR วิธี Hydrolysis probe (Taqman) Primer-Probe: Normal Alpha globin gene (FAM) Primer-Probe: SEA Alpha globin gene (NED) Primer-Probe: Thai Alpha globin gene (VIC)

31 ขั้นตอนการตรวจ  -Thalassemia 1 โดยเทคนิค Relative Quantitative PCR สกัด DNA จาก EDTA blood เตรียมสารผสม สำหรับ PCR เติม DNA ใส่ในสาร ผสมสำหรับ PCR Real time PCR วิเคราะห์ผลที่ได้จาก Real time PCR แปลผลร่วมกับ Hb typing

32 OF - / DCIP - Hb 11.4 g/dL Hct 33.2 % MCV 88.5 fl MCH 30.4 pg MCHC 34.3 g/dl RDW - % Hb typing A 2 A Hb A 2 2.8 % Hb F 1.2 % OF - / DCIP - Hb 14.4 g/dL Hct 43.8 % MCV 85.2 fl MCH 28.0 pg MCHC 32.9 g/dl RDW - % Hb typing A 2 A Hb A 2 2.6 % Hb F 1.0 % PND ? Family 1

33 OF + / DCIP + Hb 12 g/dL Hct 35 % MCV 61.6 fl MCH 21.2 pg MCHC 29 g/dl RDW - % Hb typing EE Hb E 79.8 % Hb F 3.4 % OF - / DCIP - Hb 15.3 g/dL Hct 43 % MCV 88.7 fl MCH 31.3 pg MCHC 35.2 g/dl RDW - % Hb typing A 2 A Hb A 2 2.6 % Hb F 3.2 % PND ? Family 2 E E  1?  2?

34 OF + / DCIP - Hb 12.5 g/dL Hct 37.6 % MCV 64.8 fl MCH 21.6 pg MCHC 33.2 g/dl RDW 15.6 % Hb typing A 2 A Hb A 2 2.5 % Hb F - % OF + / DCIP + Hb 14.3 g/dL Hct 42.8 % MCV 68.5 fl MCH 22.9 pg MCHC 33.4 g/dl RDW 12.9 % Hb typing EA Hb E 21.9 % Hb F 0.7 % PND ? Family 3  1? E

35 OF + / DCIP - Hb 8.5 g/dL Hct 28.1 % MCV 59.2 fl MCH 17.9 pg MCHC 30.2 g/dl RDW 27.9 % Hb typing A 2 A(Bart’s)H Hb A 2 2.0 % Hb F 1.2 % OF + / DCIP - Hb 10.6 g/dL Hct 36.1 % MCV 65.4 fl MCH 19.2 pg MCHC 29.4 g/dl RDW 24.9 % Hb typing A 2 AH Hb A 2 2.5 % Hb F 1.0 % PND ? Family 4 11 22 11 22

36 OF + / DCIP - Hb 13.7 g/dL Hct 42 % MCV 68.1 fl MCH 22.5 pg MCHC 33.0 g/dl RDW 14.3 % Hb typing A 2 A Hb A 2 2.1 % Hb F 0.6 % OF + / DCIP - Hb 12.1 g/dL Hct 37.4 % MCV 82.2 fl MCH 26.6 pg MCHC 32.4 g/dl RDW 13.1 % Hb typing A 2 A Hb A 2 3.2 % Hb F 0.8 % PND ? OF + / DCIP - Hb 9.7 g/dL Hct 32.4 % MCV 59.7 fl MCH 17.9 pg MCHC 29.9 g/dl RDW 22.0 % Hb typing A 2 AH Hb A 2 1.8 % Hb F 0.5 % Family 5 22 11 11 22

37 OF + / DCIP - Hb 13.6 g/dL Hct 39.6 % MCV 66.8 fl MCH 22.9 pg MCHC 34.3 g/dl RDW - % Hb typing A 2 A Hb A 2 6.8 % Hb F 1.2 % OF + / DCIP - Hb 10.6 g/dL Hct 30.7 % MCV 68. fl MCH 23.6 pg MCHC 34.5 g/dl RDW - % Hb typing A 2 A Hb A 2 5.1 % Hb F 0.8 % PND ? OF + / DCIP - Hb 7 g/dL Hct 21.4 % MCV 75.0 fl MCH 25.7 pg MCHC 32.7 g/dl RDW - % Hb typing A 2 FA Hb A 2 7.7 % Hb F nd % Family 6 ++ 00 00 ++

38 OF + / DCIP + Hb 14.7 g/dL Hct 42 % MCV 60.8 fl MCH 21.4 pg MCHC 35.2 g/dl RDW - % Hb typing EE Hb E 83.7 % Hb F 2.2 % OF + / DCIP - Hb 10.5 g/dL Hct 32 % MCV 64 fl MCH 21.3 pg MCHC 33.2 g/dl RDW - % Hb typing A 2 A Hb A 2 4.5 % Hb F 3.1 % PND ? OF + / DCIP + Hb 6.7 g/dL Hct 22 % MCV 61.9 fl MCH 19.2 pg MCHC 31.0 g/dl RDW - % Hb typing EF Hb E 43 % Hb F 35 % Family 7  E E 00 E  1?

39 ถ้ามีมี หรือ อาจมี gene Hb A  Hb F > 10%  0 หรือ  + Hb A2 > 3.5  0 หรือ  + Hb E EE Hb Bart’s,Hb H, Barts’H  -thal 1

40 ไม่มี gene Alpha thal1 แน่นอน Hb typingMCV A2A  EA %HbE > 25

41 ขอขอบคุณ บริษัท พีซีแอลโฮลดิ้ง จำกัด ผู้สนับสนุนรูป สไลด์บางส่วน

42 เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตร องค์เดียวของพระองค์ เพื่อ ทุกคนที่วางใจในพระบุตร นั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิ รันดร์ ( ยอห์น 3:16) คำยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อ เกิดของความรู้ คนโง่ย่อมดู หมิ่นปัญญาและคำสั่งสอน ( สุภาษิต 1:7)


ดาวน์โหลด ppt การตรวจยืนยันและการ แปลผลตรวจ ธาลัสซีเมียและการระบุคู่ เสี่ยง ปานทิพย์ ศิริโชติ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google