งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Narumanas Korwanich Department of Family and Community Dentistry Chiangmai University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Narumanas Korwanich Department of Family and Community Dentistry Chiangmai University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Narumanas Korwanich Department of Family and Community Dentistry Chiangmai University

2 What is Oral Health? Linkage with General Health The Mouth as a Mirror of Health The Mouth as a Portal Entry of Infection Association of Oral Infection, Diabetes, Heart Disease/Stroke, and Adverse Pregnancy Outcome Effect on Well Being and Quality of Life Thailand Study

3

4 The Meaning of Oral Health Oral health means much more than healthy teeth Traditionally, dentists have been trained to recognise and treat disease such as caries, periodontal disease and tumors

5 The Meaning of Oral Health Being free of chronic oral-facial pain conditions, oral and pharyngeal (throat) cancers, oral soft tissue lesions, birth defects such as cleft lip and palate, and scores of other diseases and disorders that affect the oral, dental, and craniofacial tissues, collectively known as the craniofacial complex. U.S. Department of Health and Human Services, 2000

6 The Meaning of Oral Health They represent the very essence of our humanity. They allow us to speak and smile; sigh and kiss; smell, taste, touch, chew, and swallow; cry out in pain; and convey a world of feelings and emotions through facial expressions. They also provide protection against microbial infections and environmental insults. U.S. Department of Health and Human Services, 2000

7 The Meaning of Health Oral health is a standard of the oral and related tissues which enables an individual to eat, speak and socialise without active disease, discomfort or embarrassment and which contributes to general well-being WHO, 1982

8 The Meaning of Oral Health A comfortable and functional dentition which allows individuals to continue in their desired social role Dolan, 1993

9 The mouth and face as a mirror of health The Mouth as a Portal Entry for Infection Association of Oral Infection and DM, Heart Disease, and Adverse Pregnancy Outcome

10 The Mouth and Face as a Mirror of Health A physical examination of the mouth and face: signs of disease, drug use, domestic physical abuse, harmful habits or addictions such as smoking, and general health status Imaging of the oral and craniofacial structures: skeletal changes e.g. osteoporosis, salivary, congenital, neoplastic, and developmental disorders Oral cells and fluids, especially saliva: assess health and disease

11

12 HIV infection oral manifestration

13 Nutrition Deficiency

14 Iron Deficiency

15 Vitamin B Deficiency

16 Sampled analyte of Saliva CategoryAnalyte Drugs of abuseAlcohol Amphetamine Barbiturate Cocaine LSD Marijuana Nicotine Opiate AntibodyHIV HPV HHV ToxinCadmium Lead Mercury CategoryAnalyte HormonesCortisol Progesterone Testosterone Substance P Met-enlephalin TherapeuticsAntipyrine Carbamazepine Cyprofloxacin Irinotican Lithium Methotrexate Phenytoine Phenobarbital Theophylline

17 The Mouth and Face as a Mirror of Health Conclusion For the clinician the mouth and face provide ready access to physical signs and symptoms of local and generalized disease and risk factor exposure Oral biomarkers and surrogate measures are also being explored as means of early diagnosis

18 The Mouth as a Portal Entry for Infection Oral microorganisms and cytotoxic by-products associated with local infections can enter the bloodstream or lymphatic system and cause damage or potentiate an inappropriate immune response elsewhere in the body

19 Oral Mucositis from Therapy Chemotherapy alters the integrity of the mucosa and contributes to acute and chronic changes in oral tissue and physiologic processes (Carl 1995) Bacterial, fungal, and viral causes of mucositis have been identified (Feld 1997)

20 Sonis, et al 2007

21 Infective Endocarditis Endocarditis is caused by bacteria that adhere to damaged endocardium(Weinstein and Schlesinger 1974) Bacteremias from oral infections that occur frequently during normal daily activities, coincidental even with chewing food, toothbrushing, and flossing, contribute more substantially to the risk of infective endocarditis (Bayliss et al. 1983, Dajani et al. 1997, Strom et al. 1998).

22 Infective Endocarditis Risk factors Rheumatic and congenital heart disease complex Cyanotic heart disease in children Mitral valve prolapse with regurgitation

23 Oral Infection and Respiratory Disease Chronic obstructive pulmonary disease, characterized by obstruction of airflow due to chronic bronchitis or emphysema and by recurrent episodes of respiratory infection, has been associated with poor oral health status (Hayes et al. 1998, Scannapieco et al. 1998) A positive relationship between periodontal disease and bacterial pneumonia has been shown (Scannapieco and Mylotte 1996)

24

25 Oral Transmission of Infection Several studies provide evidence that when the oral environment is compromised, the mouth can be a potential site of transmission of infectious microbes Oral transmission represented 7.8 percent of primary HIV infections (Dillon et al. 2000)

26 The Mouth as a Portal Entry for Infection Conclusion Although oral tissues and fluids normally provide significant protection against microbial infections, but under certain circumstances, can disseminate to cause infections in other parts of the body. The control of existing oral infections is clearly of intrinsic importance and a necessary precaution to prevent systemic complications.

27

28 Periodontitis - DM There is growing acceptance that diabetes is associated with increased occurrence and progression of periodontitis Diabetics have increased levels of systemic pro- inflammatory mediators Diabetics have an altered response to wound healing and an abnormal immune response

29

30

31

32

33

34 Periodontitis - DM Diabetic patients had a worse oral hygiene and higher severity of gingival and periodontal diseases, but they have the same extent of the periodontal diseases as compared to non-diabetics Khader et al. 2006

35 DM - Periodontitis

36 The interaction of periodontal bacterial byproducts with mononuclear phagocytic cells and fibroblasts is known to induce the chronic release of cytokines (IL-1, IL-6, TNF-), PGE2 and CRP Several recent studies have suggested that periodontal disease is a crucial aggravating factor in the health of patients with diabetes, mainly because it maintains a chronic systemic inflammatory process

37 DM - Periodontitis Darre’s study (2008) Aim - To investigate that periodontal disease may favour the incidence or aggravation of diabetes and its complications Material and Methods – Literature search from 7 databases were as input of meta-analysis

38

39 DM - Periodontitis The standardized mean difference in HbA 1c with the treatment of periodontal disease was 0.46 (95% CI: 0.11, 0.82) These findings suggest that periodontal treatment could lead to a significant 0.79% (95% CI: 0.19, 1.40) reduction in HbA 1c level These results suggest that specific treatment of periodontal disease in diabetic subjects may improve their glycemic control

40 Periodontitis – Heart Disease Some studies have presented evidence of the presence of bacteria and viruses in atheromatous plaques (Chiu et al. 1997, Johnston et al. 2001) Majority of the clinical studies are seroepidemiological, reporting on associations between CHD and presence of serum antibody against the infectious agents (Mendall et al. 1994, Pasceri et al. 1998, Patel et al. 1995, Ridker et al. 1998, Saikku et al. 1992, Zhu et al. 2000).

41

42 Periodontitis – Heart Disease

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 Periodontitis - Preganancy Remote site infections, such as periodontitis, may cause PTB through hematogenous transportation of specific pathogens, organisms, or inflammatory cytokines in the amniotic fluid or chorioamniotic membranes. Periodontal disease during pregnancy has been postulated to be 1 of the causes of PTB and LBW infants Several case-control studies suggested that periodontitis is an increased risk factor independent of other factors

54

55 Periodontitis - Pregnancy

56

57

58 Conclusion The mouth and face as a mirror of health The Mouth as a Portal Entry for Infection Association of Oral Infection and DM, Heart Disease, and Adverse Pregnancy Outcome

59

60 Cognitive Impairment 5 extracted molar versus 5 non-extracted molar rats were compared to each other in learning ability and acetylcholine release in parietal lobe brain To examine the effects of tooth loss on the central nervous system Kato et al., 1997

61 5 Rats aged 11 weeks old kept in 23c, 50%humidity, 12 h light/dark Extract all maxillary and mandibular molars Test in radial arm maze Test of Acetyl-choline releasing from parietal cortex 135 weeks 9 weeks

62

63 It has been demonstrated that the neuronal activity in the brain and the cerebral blood flow were increased by mastication Thus, one possible explanation may be that the dysfunction of cholinergic neuronal system in the teethless aged rats is caused by the long term decrease of neuron activity of the brain and/or the cerebral blood flow by the loss of teeth

64

65 Tooth Loss and Quality of Life OIDP index

66 Tooth Loss and Quality of Life

67

68 Oral Health Medical Concept Bio – Psycho – Social Concept

69 Theoretical framework of consequences of oral impacts (Locker, 1988) Disease Impairment Functional Limitation Disability Handicap Death Discomfort Disease Impairment Functional Limitation Disability Handicap Death Discomfort

70 การสูญเสียทางกายภาพ เกิดความผิดปกติทาง โครงสร้าง หรือทางจิตวิทยา อาจเป็นแต่ กำเนิด หรือเป็นผลจากการเกิดโรคหรือ การบาดเจ็บ ตัวอย่างเช่น การสูญเสียฟัน ทั้งปาก การสูญเสียเนื้อเยื่อปริทันต์ การสบฟันที่ผิดปกติ Impairment

71 เป็นความผิดปกติระดับแรกที่ดัชนีทางคลินิกมุ่งประเมิน ประเมินโดย professional Impairments

72 การทำงานของ ร่างกาย ระบบในร่างกาย หรืออวัยวะ บางส่วนถูกจำกัด เช่น การมีปัญหาเกี่ยวกับการ เคลื่อนของขากรรไกร Functional Limitation

73 ภาวะทุพพลภาพ คือ การที่ ร่างกายไม่สามารถดำเนิน ไปได้ตามปกติ อาจเกิดจาก การจำกัดการทำงานของ อวัยวะบางอย่างทาง กายภาพ หรือ รวมทั้งการมี ข้อจำกัดทางจิตวิทยาและ ทางสังคมด้วย Disability สามารถจำแนกได้เป็น Physical disability, psychological disability และ social disability Disab ility

74 เช่น ความสามารถในการเคี้ยวลดลง เนื่องจากการสูญเสียฟันทำให้ไม่สามารถ กินอาหารแข็งๆได้ Physical Disability ตัวอย่า ง Psychological disability ความรู้สึกอับอายจาก การสูญเสียฟัน หรือการ เคี้ยวที่มีปัญหา Social disability การหลีกเลี่ยงการเข้าสังคม การหลีกเลี่ยง การกินอาหารร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นผลจาก ความสามารถในการเคี้ยวลดลง แนวคิดในการพัฒนา OHRQo L

75 การสูญเสียโอกาส ซึ่งเป็นผล มาจากการจำกัดการทำงาน ของร่างกาย ทำให้บุคคลนั้นๆ ไม่สามารถ ดำเนินชีวิต ได้เหมือนคนปกติทั่วไปใน สังคม Handicap แนวคิดในการพัฒนา OHRQoL

76 AuthorsName of Measure Cushing et al. 1986Social Impacts of Dental Disease Atchinson and Dolan, 1990Geriatric Oral Health Assessment Index Strauss and Hunt, 1993Dental Impact Profile Slade and Spencer, 1994Oral Health Impact Profile Locker and Miller, 1994Subjective Oral Health Status Indicators Leao andSheiham, 1996Dental Impact on Daily Living Adulyanon and Sheiham, 1997Oral Impact on Daily Performances McGrath and Bedi, 2000OH-QoL UK

77 The Oral Impact on Daily Performances Adulyanon and Sheiham 1997

78 Theoretical model of consequences of oral impacts Level 1 Impairment Level 2 Intermediate impacts PainDiscomfort Functional limitation Dissatisfaction with appearance Level 3 Ultimate impacts Impacts on daily performances PhysicalPsychologicalSocial (modified from the WHO’s International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps)

79 Physical eating and enjoying food speaking and pronouncin g clearly cleaning teeth doing light physical activit ies 3 dimensions: Psychological sleeping and relaxi ng smiling, laughing a nd showing teeth without emba rrassment maintaining usual e motional state with out being irritable Social enjoying contact with pe ople OHRQoL measure

80

81 เพื่อเปรียบเทียบสภาวะสุขภาพร่างกายในประเด็นต่างๆ ระหว่างผู้สูงอายุที่มีและไม่มีฟันในช่องปาก โดยประเด็นที่ จะทำการศึกษาได้แก่ ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index; BMI) คุณภาพชีวิตอันเนื่องมาจากสุขภาพช่องปาก (Oral Health Related Quality of Life; ORH-QOL) ความสามารถในการเคี้ยวอาหาร ( Chewing Ability Index; CAI) สภาวะโภชนาการ (Mini-Nutritional Assessment)

82 Sample ผู้สูงอายุจำนวน 600 คน อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ที่ไม่มีฟันเหลืออยู่เลย และไม่เคยใส่ฟัน (edentulous group) ผู้ที่ใส่ฟันทั้งปาก (complete denture group) ผู้ที่ใส่ฟันบางส่วน (partial denture group) ผู้ที่มีฟันธรรมชาติ (natural teeth group)

83 Sample ต้องมีสภาพดังกล่าวมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้องผ่านการทดสอบความจำ ต้องเดินมารับการตรวจเองได้ หากมีฟันเหลืออยู่ในปาก ฟันทุกซี่ต้องเป็น functional teeth ไม่โยกเกิน 2 degree มี crown เหลือมากพอที่จะใช้บดเคี้ยว สามารถใช้งานได้โดยไม่มีอาการเจ็บปวด

84 Edentulous group Complete denture group Partial denture group Natural teeth group กรุงเทพ30 เชียงใหม่30 พิษณุโลก30 ชัยภูมิ30 สงขลา30 จำนวนตัวอย่าง

85 Material and method การตรวจในช่องปาก Tooth status ตามแบบตรวจช่องปากของ WHO หรือการ สำรวจของจังหวัด Occluding pairs MNA Anthropometry OIDP

86 MNA and Teeth Type nMean MNASD Edentulous15924.310.23 Complete Denture18824.140.21 Natural and Replace Teeth15624.800.24 Natural Teeth15925.540.19

87 MNA and Teeth Type Malnutrition / Risk to malnutrition (n) Normal nutrition status (n) Total (n) Edentulous33121154 Complete Denture37148185 Natural and Replace Teeth 24131155 Natural Teeth13144157

88 MNA and Teeth Type Eden/**CD/**NRT/**NT/** **/Eden1.00 **/CD1.091.00 **/NRT1.491.361.00 **/NT3.02*2.77*2.031.00 Odds Ratio for Malnutrition-Risk to malnutrition / Good nutrition among teeth type groups

89 Chewing and Teeth Type Self reported problem on biting, n(%) NoLowFairHighTotal Edentulous39(24.7)26(16.5)29(18.4)64(40.5)158(100.0) Complete Denture119(63.3)41(21.8)21(11.2)7(3.7)188(100.0) Natural teeth with replaced teeth 97(61.0)42(26.4)14(8.8)6(3.8)159(100.0) Natural teeth115(72.3)28(17.6)11(6.9)5(3.1)159(100.0) Total371(55.7)137(20.6)76(11.4)82(12.3)664(100.0)

90 Chewing and Teeth Type Self reported problem on chewing, n(%) NoLowFairHighTotal Edentulous40(25.6)32(20.3)31(19.6)55(34.8)158(100.0) Complete Denture126(67.0)39(20.7)16(8.5)7(3.7)188(100.0) Natural teeth with replaced teeth 94(59.1)46(28.9)14(8.8)5(3.1)159(100.0) Natural teeth102(64.2)39(24.5)15(9.4)3(1.9)159(100.0) Total363(54.5)156(23.4)77(11.6)70(10.5)664(100.0)

91 Chewing and Teeth Type Self reported problem on chewing, n(%) NoLowFairHighTotal Edentulous104(65.8)22(13.9)15(9.5)17(10.8)158(100.0) Complete Denture172(91.5)9(4.8)6(3.2) 188(100.0) Natural teeth with replaced teeth 142(89.3)6(3.8) 159(100.0) Natural teeth140(88.1)11(6.9)7(4.4) 159(100.0) Total559(83.9)48(7.2)35(5.3) 664(100.0)

92 Chewing and Teeth Type Eden/** BitingChewingSwallowing **/Eden1.00 **/CD5.17*5.90*5.63* **/NRT4.69*4.20*4.38* **/NT7.84*5.19*3.86*

93 BMI and Teeth Type nMean BMISD Edentulous (Eden)15522.53.9 Complete Denture (CD)18522.54.1 Partial Denture NRT)15823.33.7 Natural Teeth (NT)15724.63.7

94 BMI and Teeth Type EdenCDNRTNT EdenNS p<0.05 CDNS p<0.05 NRTNS p<0.05 NTp<0.05

95 BMI and Teeth Type


ดาวน์โหลด ppt Narumanas Korwanich Department of Family and Community Dentistry Chiangmai University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google