งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Healthy eating.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Healthy eating."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Healthy eating

2 Pre-test Click here

3 Let’s have fun

4 foods, dessert drinks vegetables fruits

5 ขนมปังยัดใส้เนื้อสัตว์
Food (อาหาร) hamburger ขนมปังยัดใส้เนื้อสัตว์

6 pizza พิซซ่า

7 cereal ธัญพืช

8 sausage ไส้กรอก

9 Dessert (ของหวาน) candy ลูกอม

10 chocolate ช็อกโกแลต

11 lollipop อมยิ้ม

12 cookie คุกกี้

13 Drink (เครื่องดื่ม) cola โคล่า

14 orange juice น้ำส้ม

15 coffee กาแฟ

16 Fruit (ผลไม้) cucumber แตงกวา

17 corn ข้าวโพด

18 mushroom เห็ด

19 grape องุ่น

20 watermelon แตงโม

21 pineapple สับปะรด

22 banana กล้วย

23 Good and bad foods: health
Healthy Unhealthy cereal orange juice cucumber corn mushroom grape watermelon banana pineapple hamburger sausage pizza candy lollipop chocolate cookie cola coffee

24 Grammar Some/any

25 Where and How do we use some and any?
The words some and any are used for countable and uncountable nouns. Usually, we use some in positive (+) sentences and any in negative (-) and question(?) sentences.

26 Countable nouns Countable nouns are easy to recognize. They are things that we can count. ham tomato carrot

27 Uncountable nouns We cannot divide uncountable nouns into separate elements. We cannot "count" them. rice pork milk

28 We use "some” in positive sentences.

29 Use some for both countable and uncountable nouns.
I have some books. There is some milk in the glass.

30 Use “any” in negative sentences or questions.

31 Use any for both countable and uncountable nouns.
He doesn't have any pens. Do you have any cheese?

32 **Questions with Some Use “some” in questions(?) when offering or requesting something that is there. Would you like some bread? (offer) Could I have some water? (request)

33 Practice

34 For breakfast A : What do you have for breakfast?
Production For breakfast A : What do you have for breakfast? B : I always have cereal, egg and milk. A : Do you have fruit? B : Yes, I do. I like fruit. A : What fruit do you have? B : I have banana and watermelon. A : What do you drink? B : I drink orange juice. A : Do you have dessert? B : Yes, I do. I have some cookie.

35 Post-test Click here

36 Homework

37


ดาวน์โหลด ppt Healthy eating.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google