งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Cestodes of Dog & Cat Order Pseudophyllidea Family Diphyllobothridae

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Cestodes of Dog & Cat Order Pseudophyllidea Family Diphyllobothridae"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Cestodes of Dog & Cat Order Pseudophyllidea Family Diphyllobothridae
Diphyllobothrium latum Spirometra mansoni

2 Order Cyclophyllidea Family Dilepididae Dipylidium caninum
Family Mesocestoididae Mesocestoides spp.

3 Family Taeniidae Taenia pisiformis Hydatigera taeniaformis
Multiceps multiceps Echinococcus granulosus

4 Diphyllobothrium latum
Host: dog, cat, man, carnivores organ: small intestine size: 2-12 m. scolex: bothria (dorsal & ventral) 2-3 mm.

5 Diphyllobothrium latum
Testes, vitelline gland: laterally disperse ovary: bilobe (post. of each segment) uterus: rosette-shape uterine pore & genital pore egg: x micron, operculum Diphyllobothrium latum

6 Diphyllobothrium latum

7 Diphyllobothrium latum
Life cycle 1st stage larva: coracidium 1st int. host: crustacean (Cyclops, Diaptomus)…procercoid 2nd int. host: fish (ปลาช่อน, trout, salmon) plerocercoid Diphyllobothrium latum

8 D I p h y l o b o t h r I u m

9 Diphyllobothrium latum
Pathogenesis Human: enteritis, vomiting, weakness, pernicious anemia (macrocytic anemia, megaoblastic anemia) Diagnosis: fecal examination Diphyllobothrium latum

10 Diphyllobothrium latum
Treatment Praziquantel: 25 mg/kg Yomesan (Niclosamide): 50 mg/kg Quinacrine HCl (mepacrine): 0.5 g folic acid Diphyllobothrium latum

11 Diphyllobothrium latum
Prevention Eating habit: raw fish Eat only cooked fish Diphyllobothrium latum

12 Spirometra mansoni Host: dog, cat organ: intestine uterus: 2-7 coils

13 Life cycle Procercoid: Cyclops spp. Plerocercoid (spaganum):
reptiles (กบ, งู, คางคก, นก) mammals Spirometra mansoni

14 S p I r o m e t r a

15 Sparganum mansoni Sparganum: white ribbon-like larvae size: 6-35 cm
sparganosis Spirometra mansoni

16 Sparganosis Infection: 1. กิน procercoid ที่อยู่ในไรน้ำ
2. กินเนื้อกบ งู เขียด ที่มี sparganum อยู่ 3. นำเนื้อกบ เขียด งู ที่มี sparganum มาพอกแผล Spirometra mansoni

17 Pathogenesis of sparganum
1. Ocular sparganosis ปวด น้ำตาไหล ตาบวม 2. Subcutaneous sparganosis ปวด บวมแดง Spirometra mansoni

18 Diagnosis of Sparganosis
1. History: eating habit 2. Clinical signs: nodules 3. CBC: esosinophilia 4. Surgical remove Spirometra mansoni

19 Treatment 1. Surgical remove 2. Praziquantel, Mebendazole ?
Spirometra mansoni

20 Prevention & Control 1. Drink cleaned water 2. Eat cooked meat
3. Misunderstanding of believes Spirometra mansoni

21 Order Cyclophyllidea - suckers, rostellum, hooks
- 1-2 sets of reproductive organs - vitelline gland: accumulate - no uterine pore - egg: onchosphere - only one intermediate host

22 Dipylidium caninum Host: dog, cat, man organ: intestine
disease: Dipylidiasis world wide distribution

23 Dipylidium caninum Morphology size: 10-70 cm, yellow-red color
rostellum with hooks (3-4 rows) 2 sets of reproductive organs Dipylidium caninum

24 Testes: กระจายทั่วปล้อง
ovary & vitelline gland: รวมกันเป็นกลุ่มคล้ายพวงองุ่นทางด้านข้างปล้อง gravid segment: egg capsule (30 eggs) “คล้ายเมล็ดแตงกวา” Dipylidium caninum

25 Dipylidium caninum

26 Life cycle Intermediate host: Ctenocephalides spp., Pulex irritans, Trichodectes canis children: accidentally eat flea Dipylidium caninum

27 D I P Y L U M C A N I U M

28 Pathogenesis Young animals: ปวดท้อง ท้องเสีย ท้องผูก อ่อนแอ ผอม ไม่มีแรง ลำไส้อุดตัน การตรวจวินิจฉัย: ตรวจหาไข่ ปล้องสุก Dipylidium caninum

29 การรักษา 1. Arecoline acetarsol: 5 mg/kg 2. Praziquantel: 5 mg/kg
3. Dichlorophen: 0.3 mg/kg 4. Niclosamide: mg/kg Dipylidium caninum

30 Family Taeniidae ลำตัวมีขนาดใหญ่ ปล้องสุกมีความยาวมากกว่าความกว้าง
หัวประกอบด้วย rostellum with hooks (2 rows)

31 Family Taeniidae Genital pore: เปิดอย่างไม่เป็นระเบียบ Testes: กระจาย
Ovary: อยู่ทางท้ายปล้อง uterus: ท่อยาวปลายตัน-แตกแขนง

32 Egg: 2 layers of egg envelope (radially striated) onchosphere
Types of larvae: cysticercus, coenurus, echinococcus (hydatid) cyst, strobilocercus Family Taeniidae

33 Taenia hydatigena รูปร่าง: ยาว 75-500 ซม.
Rostellum: hooks (2 rows) uterus: 6-10 branches each side

34 Life cycle Cysticercus tenuicollis: พบในช่องท้องของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
Taenia hydatigena

35 Pathogenesis Dog: diarrhea, constipation Ruminant: cysticercus
liver damage, haemorrhage, peritonitis, ascites Taenia hydatigena

36 Diagnosis Fecal & proglottids examination Ruminant: Post mortem
cysticercus Taenia hydatigena

37 Treatment 1. Arecoline: 5 mg/kg 2. Praziquantel: 5 mg/kg
3. Niclosamide: 100 mg/kg 4. Bithionol: 200 mg/kg Taenia hydatigena

38 Taenia pisiformis Morphology: size: 200 cm.
Scolex: rostellum with hooks (2 rows) uterus: 8-14 branches each side

39 Life cycle Intermediate host: rabbit larvae: cysticercus pisiformis
pathogenesis: rabbit: liver damage, death Taenia pisiformis

40 Treatment 1. Arecoline: 5 mg/kg 2. Praziquantel: 5 mg/kg
3. Niclosamide: 100 mg/kg 4. Bithionol: 200 mg/kg Taenia pisiformis

41 Taenia ovis Size: 1-2 m. rostellum with 24-36 hooks (2 rows)
uterus: branches each side

42 Life cycle Larva: cysticercus ovis (6 mm)
กล้ามเนื้อหัวใจ, กล้ามเนื้อแก้ม, กล้ามเนื้อกระบังลม แพะ แกะ Taenia ovis

43 Taenia ovis Pathogenesis only carcasses condemnation
Diagnosis & Treatment same T. hydatigena Taenia ovis

44 Hydatigera taeniaformis
Host: แมว size: 60 cm., no neck gravid segment: bell shape rostellum: hooks uterus: 5-9 branches each side

45 Life cycle Larva: Strobilocercus fasciolaris ไม่ค่อยทำอันตรายต่อแมว
หนู ไม่ค่อยทำอันตรายต่อแมว การรักษา: T. hydatigena Hydatigena taeniaformis

46 Multiceps multiceps Size: 40-100 cm. Rostellum: 22-32 hooks
uterus: branches each side Hydatigena taeniaformis

47 Life cycle Larva: Coenurus cerebralis สมอง ไขสันหลัง ของ ruminant
ตัวอ่อนสามารถเจริญต่อได้เมื่ออยู่ที่ระบบประสาท Hydatigena taeniaformis

48 Pathogenesis Intermediate host: true gid disease (Sturdy, Staggers)
high fever, acute meningo- encephalitis nervous signs: associated with location of coenurus

49 Diagnosis ตรวจหา coenurus ในสมอง อาการ: สัตว์ซูบผอม โลหิตจาง
Hydatigena taeniaformis

50 การรักษา Surgical remove albendazole Hydatigena taeniaformis

51 Taenia serialis Size: 72 cm. Rostellum: 26-32 hooks (2 rows)
uterus: branches each side

52 Life cycle Larva: Coenurus serialis (4 cm)
intermediate host: กระต่าย, กระรอก การรักษา: arecoline, praziquantel, dichlorophen, niclosamide Taenia serialis

53 Echinococcus granulosus
Size: 2-7 mm. Adult: scolex + 3 segments gravid proglottid > 1/2 body rostellum: hooks (2 rows) Taenia serialis

54 E c h i n o c o c c u s

55 Life cycle Intermediate host: โค กระบือ แพะ แกะ สุกร ม้า คน
larva: Echinococcus (Hydatid Cyst) Taenia serialis

56 E c h i n o c o c c u s

57 Hydatid cyst 3 layers: cuticular, laminated layer, germinal layer
brood capsule: hydatid sand

58 Hydatid cyst แบ่งตัวได้ 2 วิธี
1. Endogenous daughter cyst: เกิดจาก germinal layer, brood capsule, hydatid sand 2. Exogenous daughter cyst: เกิดจาก budding ของ germinal layer ที่อยู่ใกล้กับผนังชั้นนอก Hydatid cyst

59 Hydatid Cyst

60 Types of Hydatid Cyst 1. Unilocular cyst: มีการเจริญอย่างช้าๆ
2. Osseous cyst: พบในโพรงกระดูก 3. Alveolar (multilocular) cyst: sterile Hydatid cyst

61 E c h i n o c o c c u s

62 Pathogenesis Severity: type of cyst, location
hydatid cyst: liver (70%), ascites hydatid cyst: lung Hydatid cyst

63 Diagnosis 1. History 2. x-ray 3. CT scan 4. PM
5. Exploratory cyst puncture 6. Serological methods Hydatid cyst

64 Treatment 1. กำจัดพยาธิตัวเต็มวัย 2. Surgical remove 3. Mebendazole
Hydatid cyst

65 Echinococcus multilocularis
Size: cm. Adult: 2-6 segments rostellum: hooks intermediate host: mouse

66 Pathogenesis Hydatid cyst: liver, lung
growth: alveolar type (exogenous budding) prognosis: poor (death) Treatment: Praziquantel: 5 mg/kg Echinococcus multilocularis

67 Mesocestoides lineatus
Size: cm. 1 set of reproductive organ genital pore: central of the segment testes: 50 (lateral) ovary & vitelline gl.: posterior

68 Life cycle 1st intermediate host: oribatid mite
2nd intermediate host: สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 3rd stage larva: Tetrathyridium elongatium ยาวคล้ายหนอน (1-2cm) Mesocestoides lineatus


ดาวน์โหลด ppt Cestodes of Dog & Cat Order Pseudophyllidea Family Diphyllobothridae

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google