งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Web Services Nipat J.. 2 1. สร้าง web service Nipat J.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Web Services Nipat J.. 2 1. สร้าง web service Nipat J."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Web Services Nipat J.

2 2 1. สร้าง web service Nipat J.

3 3 Steps: Nipat J.

4 4 Steps: Nipat J.

5 5 Steps: Nipat J.

6 6 Steps: Nipat J.

7 7 Steps: Nipat J.

8 8 Steps: Nipat J. Source code ในไฟล์ MathService.cs using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.Services; /// /// Summary description for MathService /// [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")] [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)] // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line. // [System.Web.Script.Services.ScriptService] public class MathService : System.Web.Services.WebService { public MathService () { //Uncomment the following line if using designed components //InitializeComponent(); }

9 9 Steps: Nipat J. [WebMethod] public double Add(double a, double b) { return (a + b); } [WebMethod] public double Subtract(double a, double b) { return (a - b); } [WebMethod] public double Multiply(double a, double b) { return a * b; }

10 10 Steps: Nipat J. [WebMethod] public double Divide(double a, double b) { if (b == 0) return -1; return a / b; } Run โปรแกรมเพื่อทดสอบ Web Service

11 11 Steps: Nipat J.

12 12 Steps: Nipat J.

13 13 Steps: Nipat J.

14 14 2. สร้าง web page เพื่อ ทดสอบ web service Nipat J.

15 15 Steps: Nipat J.

16 16 Steps: Nipat J.

17 17 Steps: Nipat J.

18 18 Steps: Nipat J.

19 19 Steps: Nipat J.

20 20 Steps: Nipat J.

21 21 Steps: Nipat J.

22 22 Steps: Nipat J.

23 23 Steps: Nipat J. สร้าง components ต่างๆ ในไฟล์ TestMathService.aspx และกำหนด ID ของแต่ละ component ดังนี้ txtFirsttxtSecondlblResult btnAddbtnDivbtnSubbtnMul

24 24 Steps: Nipat J. Source code ในไฟล์ TestMathService.cs using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; public partial class TestMathService : System.Web.UI.Page { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { } protected void btnAdd_Click1(object sender, EventArgs e) { localhost.MathService myMathService = new localhost.MathService(); double a = Convert.ToDouble(txtFirst.Text); double b = Convert.ToDouble(txtSecond.Text); double result = myMathService.Add(a,b); lblResult.Text = Convert.ToString(result); }

25 25 Steps: Nipat J. protected void btnSub_Click(object sender, EventArgs e) { localhost.MathService myMathService = new localhost.MathService(); double a = Convert.ToDouble(txtFirst.Text); double b = Convert.ToDouble(txtSecond.Text); double result = myMathService.Subtract(a, b); lblResult.Text = Convert.ToString(result); } protected void btnMul_Click(object sender, EventArgs e) { localhost.MathService myMathService = new localhost.MathService(); double a = Convert.ToDouble(txtFirst.Text); double b = Convert.ToDouble(txtSecond.Text); double result = myMathService.Multiply(a, b); lblResult.Text = Convert.ToString(result); }

26 26 Steps: Nipat J. protected void btnDiv_Click(object sender, EventArgs e) { localhost.MathService myMathService = new localhost.MathService(); double a = Convert.ToDouble(txtFirst.Text); double b = Convert.ToDouble(txtSecond.Text); double result = myMathService.Divide(a, b); lblResult.Text = Convert.ToString(result); } Run โปรแกรมเพื่อทดสอบการเรียกใช้ Web Service

27 27 Steps: Nipat J.

28 28 Exercise – การสร้างและการเรียกใช้งาน web service Nipat J. 1. สร้าง web service สำหรับแปลงอุณหภูมิจาก 1.1 Celsius เป็น Fahrenheit 1.2 Fahrenheit เป็น Celsius 2. สร้าง web application สำหรับทดสอบ web service ตัวอย่าง

29 29 3. สร้าง web page เพื่อ ทดสอบ public web services Nipat J.

30 30 Steps: Nipat J. Link ของ web service ที่จะใช้ทดสอบ http://www.pttplc.com/webservice/pttinfo.asmx

31 31 Steps: Nipat J. 1. สร้างไฟล์ TestPtt.aspx เพื่อทดสอบ web service ของ PTT

32 32 Steps: Nipat J. 2. Add Web Reference

33 33 Steps: Nipat J. 2. Add Web Reference

34 34 Steps: Nipat J. แสดงโครงสร้างของ service ในโฟล์เดอร์ App_WebReferences

35 35 Steps: Nipat J. 3. สร้าง Label ที่มี ID = “lblDisplay” ในไฟล์ TestPtt.aspx ดังนี้

36 36 Steps: Nipat J. 4. เพิ่ม code ในไฟล์ TestPtt.aspx.cs ดังนี้

37 37 Steps: Nipat J. 4. เพิ่ม code ในไฟล์ TestPtt.aspx.cs ในเมททอด Page_Load() ดังนี้ using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; public partial class TestPtt : System.Web.UI.Page { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { com.pttplc.www.PTTInfo pttInfo = new com.pttplc.www.PTTInfo(); lblDisplay.Text = pttInfo.CurrentOilPrice("th"); }

38 38 Steps: Nipat J. 5. Run โปรแกรมเพื่อทดสอบการใช้งาน web service

39 39 Exercise – การเรียกใช้งาน web service (public) Nipat J. http://www.rd.go.th/publish/42546.0.html สร้าง web application เพื่อเรียกการใช้งาน services ต่างๆของกรมสรรพากร ทดสอบ -- https://rdws.rd.go.th/ServiceRD/CheckTINPINService.asmx?WSDL

40 40 Exercise – การเรียกใช้งาน web service (public) Nipat J. ผลลัพธ์การเรียกใช้งาน web service

41 41 แบบทดสอบ web service Nipat J. ให้สร้าง web service ชื่อ Quadratic.asmx และ web page ชื่อ TestQuadratic.aspx สำหรับ ทดสอบสมการ Quadratic (ax 2 + bx + c = 0) 4x 2 + 6x+ 2 = 0 --- easy 4x 2 + 8x+ 2 = 0 ---???

42 42 แบบทดสอบ web service Nipat J. ให้สร้าง web service ชื่อ Distance.asmx และ web page ชื่อ TestDistance.aspx สำหรับ ทดสอบระยะทางระหว่าง 2 พิกัดบนระนาบ x, y (X1,y1) (X2,y2) ? m.


ดาวน์โหลด ppt 1 Web Services Nipat J.. 2 1. สร้าง web service Nipat J.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google