งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

305221, 226231 Computer Electrical Circuit Analysis การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทาง คอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) ณรงค์ชัย มุ่งแฝงกลาง คมกริช มาเที่ยง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "305221, 226231 Computer Electrical Circuit Analysis การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทาง คอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) ณรงค์ชัย มุ่งแฝงกลาง คมกริช มาเที่ยง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 305221, 226231 Computer Electrical Circuit Analysis การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทาง คอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) ณรงค์ชัย มุ่งแฝงกลาง คมกริช มาเที่ยง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์

2 Lecturer Lecturer: อ. ณรงค์ชัย มุ่งแฝงกลาง : อ. คมกริช มาเที่ยง Office : อาคาร ICT ห้อง ICT 1443 Email : narongchai.mo@up.ac.th URL: www.ict.up.ac.th/narongchai.mo www.ict.up.ac.th/narongchai.mo : www.ict.up.ac.th/khomkrits Office Hours : Mon. 13:00 – 16:00 Thu. 09:00 – 12:00

3 Outline Objectives 1 SI Units 2 Basic Units Definition 3 Resistor & Resistor Networks 4 Questions 5

4 Objectives  เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยวัด มาตรฐานทางไฟฟ้า  เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนิยาม พื้นฐานทางไฟฟ้า เช่น ประจุ กระแสไฟฟ้า ความ ต่างศักย์ทางไฟฟ้า พลังงาน กำลังงาน และตัว ต้านทาน เป็นต้น  เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ เชื่อมต่อเครือข่ายความต้านทานในรูปแบบต่างๆ  เพื่อให้นิสิตสามารถอ่านค่าความต้านทานและ เลือกใช้งานตัวต้านทานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

5 Outline Objectives 1 SI Units 2 Basic Units Definition 3 Resistor & Resistor Networks 4 Questions 5

6 SI Prefixes Standard prefixes for the SI units of measure Multip les Nam e de ca- hect o- kilo - meg a- gig a- tera - pet a- exa- zett a- yott a- Pref ix dahkMGTPEZY Fact or 100100 10 1 10 2 10 3 10 6 10 9 10 12 10 15 10 18 10 21 10 24 Fracti ons Nam e de ci- cent i- mill i- micr o- nan o- pic o- fem to- atto - zept o- yoc to- Pref ix dcmμnpfazy Fact or 100100 10 − 1 10 −2 10 −3 10 −6 10 −9 10 −1 2 10 −1 5 10 −1 8 10 −2 1 10 −2 4

7 Prefixes Examples  1,024 byte = 1.024x10 3 byte = 1 kb  20,000,000 Hz = 20x10 6 Hz = 20 GHz  3,500  = 3.5x10 3  = 3.5 k   4,000,000,000,000 byte = 4x10 12 byte = 4Tb  0.001 A = 1x10 -3 A = 1 mA  0.00248 m = 2.48x10 -2 m = 2.48 mm

8 SI Units ปริมาณ (Quantity) ชื่อเรียก (Name of Unit) สัญลักษณ์ของหน่วย (Unit Symbol) ความยาว (Length) เมตร (Meter)m มวล (Mass) กิโลกรัม (Kilogram)Kg เวลา (Time) วินาที (Second)s กระแสไฟฟ้า (Electric current) แอมแปร์ (Ampere)A อุณหภูมิ (Temperature) องศาเคลวิน (Degree Kelvin) K◦K◦ ความเข้มแสง (Luminous intensity) แรงเทียน (Candela)cd ปริมาณมวลสาร ( Amount of substance) โมล (Mole)mol มุมเชิงระนาบ (Plane angle) เรเดียน (Rradian)rad มุม Sold Angle สเตอเรเตียน (Steradian) sr

9 Derived SI Units หน่วยวัดชื่อในมาตรา SI สัญลักษณ์ที่ใช้ แรง (Force) นิวตัน (Newton)N = kg.m/s2 งาน, พลังงาน (Work, Energy) จูลย์ (Joule)J = N.m กำลัง (Power) วัตต์ (Watt)W = J/s ประจุไฟฟ้า (Electric charge) คูลอมบ์ (Coulomb)C = A.s ความต่างศักย์ (Electric potential) โวลต์ (Volt)V = W/A ความจุไฟฟ้า (Electric capacitance) ฟาราด (Farad)F = A.s/v ความต้านทานไฟฟ้า (Electric resistance) โอห์ม (Ohm)Ω = V/A ความถี่ (Frequency) เฮิทซ์ (Hertz)Hz = S-1

10 Derived SI Units (cont.) หน่วยวัดชื่อในมาตรา SI สัญลักษณ์ที่ใช้ ความสว่าง (Luminance) ลักซ์ (Lux)lx = lm/m2 ความเหนี่ยวนำ (Self inductance) เฮนรี่ (Henry)H = V.s/A ความเข้มส่องสว่าง (Luminous flux) ลูเมน (Lumen)lm = cd.sr กำลังดัน, ความเค้น (Pressure, Stress) ปาสคาล (Pascal)Pa = N/m2 บาร์ (Bar)bar = 105 Pa ฉนวนไฟฟ้า (Electrical conductance) ซีเมนส์ (Siemens)S = 1/Ω ความเข้มสนามแม่เหล็ก (Magnetic flux) เวเบอร์ (Weber)Wb = V.S ความหนาแน่น สนามแม่เหล็ก (Magnetic flux density) เทสลา (Tesla)T = Wb/m2

11 The Other Derived SI Units หน่วยวัดชื่อในมาตรา SI สัญลักษณ์ที่ใช้ พื้นที่ (Area) ตารางเมตร m2m2 ปริมาตร (Volume) ลูกบาศก์เมตร m3m3 ความหนาแน่นมวล (Mass density) กิโลกรัม / ลูกบาศก์เมตร kg/m 3 ความเร็ว (Velocity) เมตร / วินาที m/s ความเร็งเชิงมุม (Angular velocity) เรเดียน / วินาที rad/s ความเร่ง (Acceleration) เมตร / วินาที 2m/s 2

12 The Other Derived SI Units (cont.) หน่วยวัดชื่อในมาตรา SI สัญลักษณ์ที่ใช้ ความเร่งเชิงมุม (Angular acceleration) เรเดียน / วินาที 2 rad/s 2 กำลังดัน, ความเค้น (Pressure, Stress) นิวตัน / ตาราง เมตร N/m 2 ความตึงผิว (Surface tension) นิวตัน / เมตร N/m ความหนืดจลน์ (Dynamic viscosity) นิวตัน. วินาที / เมตร 2 N.s/m 2 ความหนืดไคเนเมติค (Kinematics viscosity) เมตร 2 / วินาที m 2 /s การเหนี่ยวนำความร้อน (Thermal conductivity) วัตต์ / เมตร / องศา เคลวิน w/(m.k ◦ )

13 Abbreviation of SI Unit Terms Name Sym bol Quantity Express ed in terms of other SI units Expressed in terms of SI base units grayGy absorbed doseabsorbed dose (of ionizing radiation)ionizing radiation J/kg m 2 ⋅ s −2 sievertSv equivalent doseequivalent dose (of ionizing radiation)ionizing radiation J/kg m 2 ⋅ s −2 katalkatcatalytic activity s −1 ⋅ mol becque rel Bq radioactivityradioactivity (decays per unit time) s −1

14 Nam e Symbo l Quantity Express ed in terms of other SI units Expressed in terms of SI base units radia n radangle1m/m stera dian srsolid angle1m 2 /m 2 hertzHzfrequencys −1 newto n Nforceforce, weightweight kg ⋅ m ⋅ s −2 pasca l Papressurepressure, stressstressN/m 2 kg ⋅ m −1 ⋅ s −2 jouleJenergyenergy, work, heatworkheat N⋅mN⋅mkg ⋅ m 2 ⋅ s −2 wattWpowerpower, radiant fluxradiant fluxJ/s kg ⋅ m 2 ⋅ s −3 coulo mb C electric chargeelectric charge or quantity of electricityquantity of electricity s⋅As⋅A voltV voltagevoltage (electrical potential difference), electromotive forceelectrical potential differenceelectromotive force W/A kg ⋅ m 2 ⋅ s −3 ⋅ A − 1

15 Name Sym bol Quantity Express ed in terms of other SI units Expressed in terms of SI base units faradFelectric capacitanceC/V kg −1 ⋅ m −2 ⋅ s 4 ⋅ A 2 ohmΩ electric resistanceelectric resistance, impedance, reactanceimpedance reactance V/A kg ⋅ m 2 ⋅ s −3 ⋅ A − 2 siemen s Selectrical conductanceA/V kg −1 ⋅ m −2 ⋅ s 3 ⋅ A 2 weberWbmagnetic flux V⋅sV⋅s kg ⋅ m 2 ⋅ s −2 ⋅ A − 1 teslaTmagnetic fieldmagnetic field strengthWb/m2 kg ⋅ s −2 ⋅ A −1 henryHinductanceWb/A kg ⋅ m 2 ⋅ s −2 ⋅ A − 2 degree Celsius °Ctemperaturetemperature relative to 273.15 KK lumenlmluminous flux cd ⋅ sr cd luxlxilluminancelm/m 2 m −2 ⋅ cd

16 Outline Objectives 1 SI Units 2 Basic Units Definition 3 Resistor & Resistor Networks 4 Questions 5

17 What is charge ?

18 Atomic Structure

19 Conservation of Energy

20 Charge is ?  Charge is an electrical property of the atomic particles of which matter consists, measured in coulombs (C). 1 electron = 1.602 x 10 -19 Coulombs

21 What is current ?  Electric current is the time rate of change of charge, measured in amperes (A). 1 amperes = 1 Coulomb / second The current (i) is relationship between Charge (q) and time (t).

22 What is current ? (cont.)  The ampere is counting by the total charge that passes through an arbitrary cross section of a wire during an interval of one second.

23 Current Types  A direct current (DC) is a current that remains constant with time.  An alternating current (AC) is a current that varies sinusoidally with time.

24 Several Types of Current

25 What is voltage ?

26 What is voltage ? (cont.)

27 Voltage Description  In Fig. 2.8, let us suppose that a DC current is sent into terminal A, through the general element, and back out of terminal B. Let us also assume that pushing charge through the element requires an expenditure of energy.  We then say that an electrical voltage (or a potential difference ) exists between the two terminals, or that there is a voltage “across” the element.  Thus, the voltage across a terminal pair is a measure of the work required to move charge through the element. The unit of voltage is the volt, 2 and 1 volt is the same as 1 J/C. Voltage is represented by V or v.

28 Voltage Definition  Voltage (or potential difference ) is the energy required to move a unit charge through an element, measured in volts (V). 1 volt = 1 joule/coulomb = 1 newton-meter/coulomb

29 Voltage Description

30 What is Energy ?  Energy is the capacity to do work, measured in joules ( J). 1 Wh = 3,600 J

31 What is power ?  Power is the time rate of expending or absorbing energy, measured in watts (W).

32 Circuit Elements  An ideal independent source is an active element that provides a specified voltage or current that is completely independent of other circuit elements.  An ideal dependent (or controlled ) source is an active element in which the source quantity is controlled by another voltage or current.

33 Independent Voltage Sources

34 Independent Current Source

35 Dependent Sources

36 Outline Objectives 1 SI Units 2 Basic Units Definition 3 Resistor & Resistor Networks 4 Questions 5

37 What is resistor ?  Resistors are elements of electrical networks and electronic circuits. The primary characteristics of a resistor are the resistance, measured in Ohm (  ).

38 Resistor Types

39 Resistor

40 Resistor (cont.)

41

42

43 Resistor Networks  Series  Parallel  Mixed (Hybrid)

44 Series R T = R1 + R2 + R3

45 Parallel

46 Summary

47 Mixed (Hybrid) R T = ?

48 Star-Delta

49 Delta-Star

50 Ohm’s Law The resistance R of an element denotes its ability to resist the flow of electric current; it is measured in ohms (  ).

51 Resistivities of Materials

52  Ohm’s law states that “the voltage v across a resistor is directly proportional to the current i flowing through the resistor”. Ohm’s Law (cont.) Note : 1  = 1 V/A

53 Ohm’s Law Example

54

55 Outline Objectives 1 SI Units 2 Basic Units Definition 3 Resistor & Resistor Networks 4 Questions 5


ดาวน์โหลด ppt 305221, 226231 Computer Electrical Circuit Analysis การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทาง คอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) ณรงค์ชัย มุ่งแฝงกลาง คมกริช มาเที่ยง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google