งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถามก่อนเข้าสู่บทเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถามก่อนเข้าสู่บทเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำถามก่อนเข้าสู่บทเรียน
การแพทย์ทางเลือกคืออะไร แตกต่างจากแผนปัจจุบันอย่างไร? ทำไมต้องมีการแพทย์ทางเลือก? การแพทย์ทางเลือกได้ผลหรือ? ท่าที่ที่เหมาะสมของแพทย์แผนปัจจุบันต่อการแพทย์ทางเลือก? การพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ส่งผลอย่างไรต่อการแพทย์ทางเลือก? ให้นศพ. ลองตอบคำถามเหล่านี้ ถ้าตอบข้อใดไม่ได้ ให้ลองตอบใหม่อีกครั้งในท้ายชั่วโมง การแพทย์ทางเลือกคืออะไร แตกต่างจากแผนปัจจุบันอย่างไร? ทำไมต้องมีการแพทย์ทางเลือก? การแพทย์ทางเลือกได้ผลหรือ? ท่าที่ที่เหมาะสมของแพทย์แผนปัจจุบันต่อการแพทย์ทางเลือก? การพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ส่งผลอย่างไรต่อการแพทย์ทางเลือก?

2 การแพทย์ทางเลือก alternative Medicine
รศ.นพ.อมร เปรมกมล ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน กรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย 2551- นายกสมาคมโฮมีโอพาธีย์ประเทศไทย

3 วัตถุประสงค์ To be able to explain :
What are Alternative Medicine and CAM Overview of CAM Some CAM : Energy medicine Homeopathy Role of MD in CAM/ Integrative Medicine

4 แพทย์ทางเลือกคือ การรักษาพยาบาลที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน (Conventional Medicine)
Complementary med is used together with conventional Aromatherapy Alternative … used in place of conventional med. a special diet to treat cancer

5 The rising of number of consumers

6 Characteristic of CAM user (Astin JA ,JAMA1998;279(19):1548-53
Still accept conventional med Higher education More severe symptom: chronic pain, anxiety, renal ,back pain Still used conventional med

7 CAM จัดหมวดหมู่ได้ 5 กลุ่ม
1.Alternative Medical Systems Ayurveda, Chinese, Native American, Aboriginal, African, Middle Eastern, Tibetan, Central and South American cultures, Homeopathy, Naturopathy 2.Mind-Body Interventions cognitive-behavioral app, meditation, hypnosis, dance, music, art therapy, prayer, mental healing

8 Chiropractic, Osteopathic, Manipulation, Massage
3.Biological Based Therapies Dietary supplements, Herbs, Orthomolecular, Magnesium, Melatonin, Mega-doses of vitamins , individual biological therapies (laetrile, shark cartilage, bee pollen). 4. Manipulative ,Body-Based Chiropractic, Osteopathic, Manipulation, Massage 5. Energy Therapies Qi gong, Reiki, Therapeutic touch, Bioelectromagnetic-based therapies (pulsed fields, magnetic fields, or alternating or direct current )

9 1800 different CAM modalities
Reiki Humor Hypnosis Naturopathy Chi gong acupuncture Ayurveda Tai chi Imagery herbal medicine magnets music Yoga distraction aromatherapy Meditation reflexology natural products Orthomolecular

10 อายุรเวท (Ayurveda) Indian alternative medical system 5,000 years.
emphasizes the use of body, mind, and spirit in prevention and treatment includes diet and herbal

11 Ayurveda : Sickness incompatible body .... mind dietary habits,
Absence of a balanced dietary habits, seasonal improper exercise erratic of sense organs incompatible body .... mind disturbed body-mind , diet, behaviour, drugs

12 Homeopathy Aged ..230 years Dr. Samuel Hahnemann
based on the principle of similars, Like cure like Remedies in high dilutions information is stored. may not contain any molecules of the original agents

13 Homeopathy not by pharmacological means. .
assessment of the deficits in vital force to guide dose energy medicine information on the vital force into local physical changes that lead to recovery .. acute and chronic

14 Examples of the similia principle in homeopathy
Peeling an onion  sore, runny eyes, itchy nose and sneezing –Allium cepa arsenic poisoning causes severe vomiting and diarrhoea with burning pains and chilliness –Arsenicum alb. V.

15 Examples of the similia principle in conventional medicine
Radiotherapy which is used to treat cancer also causes it Amphetamines which produce hyperactivity, are used to treat hyperactive children Immunisation

16 Origins This principle was first described in Hindu writings over 3000 years ago Also mentioned by Hippocrates , Galen in the 2nd century and Paracelsus in16th century More recently researched by a German physician Samuel Hahnemann who developed “Homoeopathy”

17 2. Mind-Body Interventions
Enhance the mind's capacity to affect bodily function & symp . meditation, prayer, mental healing, therapies that use art, music, or dance. ตัวอย่างของCAMกลุ่มนี้ที่แผนปัจจุบันยอมรับและนำมาใช้ patient support groups cognitive-behavioral therapy

18 3. Biologically Based Therapies
Use substances found in nature : Diet/nutritional : herbs, foods, and vitamins. Aroma therapy Stem cell Other: shark cartilage ….cancer.

19 4. Manipulative and Body-Based Methods
manipulation / movement of one or more parts of the body. chiropractic osteopathic massage.

20 5. Energy Therapies Biofield therapies affect energy fields ,surround & penetrate the body.. Qi gong, Reiki, Therapeutic Touch Universal energy พลังจักรวาล Bioelectromagnetic-based electromagnetic fields, such as pulsed fields, magnetic fields,

21 การยอมรับและนำCAMมาใช้
มี Efficacy …. proven by RCT มีความปลอดภัย Safety Quality (NCCAM states that formerly unproven remedies may be incorporated into conventional medicine if they are shown to be safe and effective.) The boundaries between CAM and conventional medicine are not absolute, and specific CAM practices may, over time, become widely accepted.

22 5 CAM used widely Traditional Chinese Medicine Ayurveda Chiropractic
Homeopathy Unani

23 Acupuncture the most prominent therapy to promote qi flow along the meridians. has been extensively studied … effective in certain forms of pain its mechanism to be elucidated. effects on neurotransmitter expression

24 Energy Medicine: The Scientific Basis

25

26 Mechanism – the laws of physics and chemistry
Mechanism vs Vitalism  Mechanism – the laws of physics and chemistry Vitalism mysterious life force separate from the normal laws of nature distinguishes living from non living.

27 electric eels electricity for healing 2700 BC Magnet healing
A Brief History electric eels electricity for healing BC Magnet healing African mine > 100,000 years old bloodstone red iron ore Magnetite Egypt, Chinese, Greeks

28 Mesmer Mesmer began using magnets for healing unusual currents flowing through their bodies prior to an illness produce the change without the magnets just using his hands

29

30 Early electrotherapy Medical electricity has it golden era between the late 1700 and early 1900 Clinical electrotherapy was thriving at the same time that vitalism was being rejected by mainstream. By MDs were using electricity for therapeutic purposes

31 The rising of sciences Discovery of cellular and molecular basis of life Bacterial origin of infectious disease Darwin’s theory of evolution

32 Flexner report (1910) Energy med … absence of standards for medical
Established Science as the basis for medicine and clinical practice. The triad of academic institution: Research/Education/Clinical practice Led to the passage of Pure Food and Drugs Act 1906

33 Fields in Diagnosis Changes in electrical resistance
Every pathological (normal) event produces an electrical disturbance. Ovulation Burr detected electrical changes 10 days to 2 weeks prior to the development of tumors 

34

35 Measuring the Fields of Life
Heart Electricity Brain Electricity SQUID

36

37 quantum theory …Josephson effects
tunneling =the movement of pairs of electrons through a material (called an insulator) (Anderson & Rowell 1963, Shapiro 1963) electrons are = waves Josephson effects….. การไหลของของอีเลคตรอน(tunneling)เกิดได้ทั่วไป (In 1973 Josephson received a Nobel Prize for his work.)

38

39 Fields projected from the hands
In the early 1980s, Zimmerman studies on therapeutic touch with a SQUID / magnetometer at the University of Colorado School of Medicine in Denver (Zimmerman 1990).

40 the SQUID detected a large biomagnetic field a variable frequency, 0.3 to 30 Hz, In other words, the signal … 'sweeps' or 'scans' Seto et al (1992) hands of healing and martial arts : QiGong, Yoga, Meditation, Zen, etc. = 1000 times stronger

41 Properties of the living matrix
การเคลื่อนไหวของร่างกาย หรือส่วนของร่างกาย .....created tensions carried through แรงกด ดัน เคลื่อนไหว >>> the crystalline lattice (connective tis) >> > คลื่นไฟฟ้าชีวภาพ(bioelectronic signals) เนื้อเยื่อประสานเหล่านี้ จะทำเหมือน= semiconducting communication network … carry the bioelectronic signals … every part

42 Movement generate electricity

43 Receptors ที่ผนังเซล......the primary sites of action
Cybernetics Kybernetes= ผู้บังคับหางเสือ/กัปตัน กัปตันสามารถบังคับทิศทางเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ได้ โดยการบังคับที่พวงมาลัยเพื่อควบคุมหางเสือ a small energy field at the appropriate place and time can shift the course of an organism. Receptors ที่ผนังเซล......the primary sites of action

44 กลไกการทำให้ระบบที่เสียสมดุลกลับคืนสู่ความสมดุล เหมือนการปิดเปิดสวิทช์ไฟ ถ้าเปิดถูกไฟก็สว่าง
the circuitry and machinery is there; the problem is simply to discover how to turn on the right switches (Weil 1995). CAM แต่ละชนิดเปรียบได้กับวิธีเปิดกลไกที่ก่อเกิดความสมดุล

45 eg. Iymphocytes Hormones , neurotransmitters, Taste and smell
Pheromones, Light ,electromagnetic signals. eg. Iymphocytes 3 Hz sharply reduced calcium influx 60 Hz signal, under identical conditions increased calcium influx (Adey 1996)

46 'The scientist knows that in the history of ideas, magic always precedes science, that the intuition of phenomena anticipates their objective knowledge(Gauguelin 1974).

47 Integrative medicine piechart
Body Mind Nutrition Cultural Pharma ceuticals Prevention Mind- body Energy Surgery Manual medicine Botanicals Research Community Spirit

48 Defining Integrative care
Relationship-centered care Integration CAM ..treatment and prevention Invoves removeing barriers ….activated the body’s innate healing process Use natural, less invasive interventions before costly,invasive Engages mind,body,spirit,and community to facilitate healing Healing is possible ,even when curing is not

49 The best practice is integrative medicine

50 References David Rakel. Integrative Medicine.Second Edition Sanders James L. Oschman Energy Medicine The ScientificBasis CHURCHILL .LlVINGSTONE New Hampshire, USA Energy Medicine: An Overview. NCCAM Health Information].httm.

51 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt คำถามก่อนเข้าสู่บทเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google