งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 การแพทย์ทางเลือกคืออะไร แตกต่างจาก แผนปัจจุบันอย่างไร ?  ทำไมต้องมีการแพทย์ทางเลือก ?  การแพทย์ทางเลือกได้ผลหรือ ?  ท่าที่ที่เหมาะสมของแพทย์แผนปัจจุบันต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " การแพทย์ทางเลือกคืออะไร แตกต่างจาก แผนปัจจุบันอย่างไร ?  ทำไมต้องมีการแพทย์ทางเลือก ?  การแพทย์ทางเลือกได้ผลหรือ ?  ท่าที่ที่เหมาะสมของแพทย์แผนปัจจุบันต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  การแพทย์ทางเลือกคืออะไร แตกต่างจาก แผนปัจจุบันอย่างไร ?  ทำไมต้องมีการแพทย์ทางเลือก ?  การแพทย์ทางเลือกได้ผลหรือ ?  ท่าที่ที่เหมาะสมของแพทย์แผนปัจจุบันต่อ การแพทย์ทางเลือก ?  การพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ส่งผล อย่างไรต่อการแพทย์ทางเลือก ? 1

2 รศ. นพ. อมร เปรมกมล ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน กรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย 2551- นายกสมาคมโฮมีโอพาธีย์ประเทศไทย 2553- 2

3 To be able to explain : 1. What are Alternative Medicine and CAM 2. Overview of CAM 3. Some CAM : 1. Energy medicine 2. Homeopathy 4. Role of MD in CAM/ Integrative Medicine 3

4  แพทย์ทางเลือกคือ การรักษาพยาบาล ที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน (Conventional Medicine)  Complementary med is used together with conventional  Aromatherapy  Alternative … used in place of conventional med. a special diet to treat cancer 4

5 5

6 6  Still accept conventional med  Higher education  More severe symptom: chronic pain, anxiety, renal,back pain  Still used conventional med

7 1.Alternative Medical Systems Ayurveda, Chinese, Native American, Aboriginal, African, Middle Eastern, Tibetan, Central and South American cultures, Homeopathy, Naturopathy 2.Mind-Body Interventions cognitive-behavioral app, meditation, hypnosis, dance, music, art therapy, prayer, mental healing 7

8 3.Biological Based Therapies Dietary supplements, Herbs, Orthomolecular, Magnesium, Melatonin, Mega-doses of vitamins, individual biological therapies (laetrile, shark cartilage, bee pollen). 4. Manipulative,Body-Based Chiropractic, Osteopathic, Manipulation, Massage 5. Energy Therapies Qi gong, Reiki, Therapeutic touch, Bioelectromagnetic-based therapies (pulsed fields, magnetic fields, or alternating or direct current ) 8

9 9

10 Indian alternative medical system 5,000 years. emphasizes the use of body, mind, and spirit in prevention and treatment includes diet and herbal 10

11  Absence of a balanced  dietary habits,  seasonal  improper exercise  erratic of sense organs  incompatible body.... mind  disturbed body-mind, diet, behaviour, drugs 11

12  Aged..230 years Dr. Samuel Hahnemann  based on the principle of similars, Like cure like  Remedies in high dilutions information is stored.  may not contain any molecules of the original agents 12

13 not by pharmacological means.. assessment of the deficits in vital force to guide dose energy medicine information on the vital force into local physical changes that lead to recovery.. acute and chronic 13

14  Peeling an onion  sore, runny eyes, itchy nose and sneezing –Allium cepa  arsenic poisoning causes severe vomiting and diarrhoea with burning pains and chilliness –Arsenicum alb. V. 14

15 Radiotherapy which is used to treat cancer also causes it Amphetamines which produce hyperactivity, are used to treat hyperactive children Immunisation 15

16 This principle was first described in Hindu writings over 3000 years ago Also mentioned by Hippocrates, Galen in the 2nd century and Paracelsus in16th century More recently researched by a German physician Samuel Hahnemann who developed “Homoeopathy” 16

17 Enhance the mind's capacity to affect bodily function & symp.  meditation, prayer, mental healing,  therapies that use art, music, or dance. ตัวอย่างของ CAM กลุ่มนี้ที่แผนปัจจุบันยอมรับ และนำมาใช้ patient support groups cognitive-behavioral therapy 17

18 Use substances found in nature :  Diet/nutritional : herbs, foods, and vitamins.  Aroma therapy  Stem cell  Other: shark cartilage ….cancer. 18

19  manipulation / movement of one or more parts of the body.  chiropractic chiropractic  osteopathicosteopathic  massage.massage 19

20 1. Biofield therapies affect energy fields,surround & penetrate the body.. A. Qi gong, Reiki,i gongReiki B. Therapeutic Touch Therapeutic Touch C. Universal energy พลังจักรวาล 2. Bioelectromagnetic-based electromagnetic fields, such as pulsed fields, magnetic fields,electromagnetic fields 20

21  มี Efficacy …. proven by RCT  มีความปลอดภัย Safety  Quality  (NCCAM states that formerly unproven remedies may be incorporated into conventional medicine if they are shown to be safe and effective.)  The boundaries between CAM and conventional medicine are not absolute, and specific CAM practices may, over time, become widely accepted. 21

22  Traditional Chinese Medicine  Ayurveda  Chiropractic  Homeopathy  Unani 22

23 the most prominent therapy to promote qi flow along the meridians. has been extensively studied … effective in certain forms of pain its mechanism to be elucidated. effects on neurotransmitter expression 23

24 24

25 25

26 Mechanism – the laws of physics and chemistry Vitalism – mysterious life force – separate from the normal laws of nature – distinguishes living from non living. 26

27  electric eels electricity for healing 2700 BC  Magnet healing  African mine > 100,000 years old  bloodstone red iron ore  Magnetite Egypt, Chinese, Greeks 27

28  1773 Mesmer began using magnets for healing  unusual currents flowing through their bodies prior to an illness  produce the change without the magnets just using his hands 28

29 29

30  Medical electricity has it golden era between the late 1700 and early 1900  Clinical electrotherapy was thriving at the same time that vitalism was being rejected by mainstream.  By 1884 10000 MDs were using electricity for therapeutic purposes 30

31  Discovery of cellular and molecular basis of life  Bacterial origin of infectious disease  Darwin’s theory of evolution The rising of sciences 31

32 Energy med … absence of standards for medical Established Science as the basis for medicine and clinical practice. The triad of academic institution: Research/Education/Clinical practice Led to the passage of Pure Food and Drugs Act 1906 32

33 Changes in electrical resistance  Every pathological (normal) event produces an electrical disturbance. Ovulation  Burr detected electrical changes 10 days to 2 weeks prior to the development of tumors 33

34 34

35  Heart Electricity  Brain Electricity  SQUID 35

36 36

37 tunneling =the movement of pairs of electrons through a material (called an insulator) (Anderson & Rowell 1963, Shapiro 1963) electrons are = waves Josephson effects….. การไหลของของอี เลคตรอน (tunneling) เกิดได้ทั่วไป (In 1973 Josephson received a Nobel Prize for his work.) 37

38 38

39 In the early 1980s, Zimmerman studies on therapeutic touch with a SQUID / magnetometer at the University of Colorado School of Medicine in Denver (Zimmerman 1990). 39

40 a large biomagnetic field a variable frequency, 0.3 to 30 Hz, In other words, the signal … 'sweeps' or 'scans' Seto et al (1992) hands of healing and martial arts : QiGong, Yoga, Meditation, Zen, etc. = 1000 times stronger the SQUID detected 40

41  การเคลื่อนไหวของร่างกาย หรือส่วนของร่างกาย.....created tensions carried through  แรงกด ดัน เคลื่อนไหว >>> the crystalline lattice (connective tis) >> -----> คลื่นไฟฟ้า ชีวภาพ (bioelectronic signals)  เนื้อเยื่อประสานเหล่านี้ จะทำเหมือน = semiconducting communication network … carry the bioelectronic signals … every part 41

42 Movement generate electricity 42

43  Kybernetes= ผู้บังคับหางเสือ / กัปตัน  กัปตันสามารถบังคับทิศทางเรือเดินสมุทร ขนาดใหญ่ได้ โดยการบังคับที่พวงมาลัย เพื่อควบคุมหางเสือ  a small energy field at the appropriate place and time can shift the course of an organism.  Receptors ที่ผนังเซล......the primary sites of action 43

44 กลไกการทำให้ระบบที่เสียสมดุลกลับคืนสู่ ความสมดุล เหมือนการปิดเปิดสวิทช์ไฟ ถ้า เปิดถูกไฟก็สว่าง  the circuitry and machinery is there; the problem is simply to discover how to turn on the right switches (Weil 1995).  CAM แต่ละชนิดเปรียบได้กับวิธีเปิดกลไกที่ก่อ เกิดความสมดุล 44

45  Hormones, neurotransmitters,  Taste and smell  Pheromones,  Light,electromagnetic signals. eg. Iymphocytes  3 Hz sharply reduced calcium influx  60 Hz signal, under identical conditions increased calcium influx (Adey 1996) 45

46 'The scientist knows that in the history of ideas, magic always precedes science, that the intuition of phenomena anticipates their objective knowledge(Gauguelin 1974). 46

47 Spirit Body Community Mind Nutrition Cultural Pharma ceuticals Prevention Mind- body Energy Surgery Manual medicine Botanicals Research Integrative medicine piechart 47

48 Defining Integrative care Relationship-centered care Integration CAM..treatment and prevention Invoves removeing barriers ….activated the body’s innate healing process Use natural, less invasive interventions before costly,invasive Engages mind,body,spirit,and community to facilitate healing Healing is possible,even when curing is not 48

49 The best practice is integrative medicine 49

50 1.David Rakel. Integrative Medicine.Second Edition 2007. Sanders 2.James L. Oschman Energy Medicine The ScientificBasis CHURCHILL.LlVINGSTONE New Hampshire, USA 3.Energy Medicine: An Overview. NCCAM Health Information].httm. References 50

51 51


ดาวน์โหลด ppt  การแพทย์ทางเลือกคืออะไร แตกต่างจาก แผนปัจจุบันอย่างไร ?  ทำไมต้องมีการแพทย์ทางเลือก ?  การแพทย์ทางเลือกได้ผลหรือ ?  ท่าที่ที่เหมาะสมของแพทย์แผนปัจจุบันต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google