งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกอบการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (อ 33101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกอบการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (อ 33101)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกอบการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (อ 33101)
Question Tag ประกอบการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (อ 33101) By Ms Pairoh Mataraj Foreign Language Department

2 แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง Question tag
1. He saw that, ………………? a. is he b. won’t he c. didn’t he d. doesn’t he 2. You know that’s right,………? a. don’t you b. wouldn’t you c. would you d. didn’t you 3. He will be coming,…….....? a. is he b. did he c. doesn’t he d. won’t he

3 5. You don’t like to be scolded, …………?
4. The meeting starts at nine,……..? a. don’t the meeting b. doesn’t the meeting c. doesn’t it d. isn’t it 5. You don’t like to be scolded, …………? a. did you b. do you c. won’t you d. are you 6. “They have found him, haven’t they?” “……………………………….” a. No, they haven’t. b. No, they aren’t c. Yes, they did d Yes, they have

4 9. He isn’t going to do like this,……….?
7. You…………..there, weren’t you? a. wasn’t b. were c. weren’t d. aren’t 8. You wouldn’t report me,………….? a. would you b. did you c. have you d. do you 9. He isn’t going to do like this,……….? a. didn’t he b. did he c. is he d. will he

5 10. Amy and Susan like to quarrel, …….?
a. aren’t they b. isn’t she c. don’t we d. don’t they 11. They haven’t completed their work yet, ………..? a. have they b. do they c. are they d. haven’t they 12. You……..looking forward to the holidays, aren’t you? a. were b. are c. have d. do

6 13. So sorry, you can’t come to my party, …….?
a. don’t you b. have you c. can you d. didn’t you 14. You want him to be here, …….? a. don’t you b. do you c. haven’t you d. didn’t you 15. I’m going to mend my book,……? a. am I b. am not I c. don’t I d. aren’t I

7 จุดประสงค์ของสื่อประกอบการเรียนการสอน
เรื่อง Question tag 1 สามารถวิเคราะห์โครงสร้างรูปประโยคบอกเล่า คำถามและปฏิเสธ ของ Question tag ได้ถูกต้อง 2. สามารถใช้กริยาช่วยในประโยคบอกเล่า คำถามและปฏิเสธ ของ Question tag อย่างถูกต้องตามหลักภาษา 3. สามารถพูดสอบถามและตอบคำถามเพื่อยืนยันความมั่นใจ โดยใช้ประโยค Question tagได้อย่างถูกต้อง

8 Question Tag If we want to ask for information we usually use the standard question form. However, sometimes we just want to keep a conversation going, or confirm information. In this case, question tags are often used to solicit input or confirmation to what we are saying. Using question tags well also promotes a keen understanding of the use of various auxiliary verbs.

9 Question Tag คือการตั้งคำถามท้ายประโยค เป็นลักษณะคำถามแบบหนึ่งที่ใช้ในประโยคสนทนาทั่วไป เช่น He goes to school, doesn’t he? She is doing her exercise, isn’t she? He did not do it, did he? He hasn’t come, has he?

10 หลักในการเขียน Question Tag
-. He goes to school, doesn’t he? -. She is doing her exercise, isn’t she? 2. ถ้าประโยคที่มาหน้าเป็นปฏิเสธ question tag ใช้บอกเล่า เช่น -He did not do it, did he? - He hasn’t come, has he?

11 ถ้าประโยคที่มาหน้ามี verb to be, to have ใน
perfect tense, Shall, will, should, would, may, might, can, could, must, etc. ก็ใช้กริยาเหล่านี้มาทำ question tag เช่น - She is doing her exercise, isn’t she? - He hasn’t come, has he? 4 ถ้ำไม่มีกริยา ในข้อ 3 คือ เป็นกริยาทั่ว ๆไป เช่น go, come, sit, Stand, do make, etc.ใช้ verb to do มาทำ question tag เช่น - He goes to school, doesn’t he? - He did not do it, did he?

12 ประโยคปฏิเสธ, กริยาช่วย + ประธาน ?
โครงสร้างประโยค ประโยคบอกเล่า, กริยาช่วย + n’t + ประธาน (สรรพนาม)? ประโยคปฏิเสธ, กริยาช่วย + ประธาน ? Example He isn’t always late, is he? He is always late, isn’t he? You can’t go, can you? You can go, can’t you?

13 ถ้าประโยคนำไม่มีกริยาช่วย
ใช้ Simple Present หรือเป็น Simple Past ใช้ do, does, หรือ did ในส่วนของ tag Example Suda likes cats, doesn’t she? Aree went there, didn’t she? Janet doesn’t like cats, does he? Ann didn’t like chocolate, did she?

14 ถ้าประโยคมี never ( not ever)
ต้องถือว่าเป็นประโยคปฏิเสธและส่วน Tag จะไม่มี n’t Example You never eat bread, do you? Dang is never late, is he? หมายเหตุ Question tag นี้ มักถามเพื่อ ยืนยันคำตอบหรือคิดว่าคงจะได้รับคำตอบตามที่คาด แต่ผู้ตอบอาจไม่ตอบตรงตามที่คาดก็ได้ เช่น

15 ตารางตัวอย่างการตอบ 1 2 but -There is a man in the room, isn’t there?
- She will go there, won’t she? You can swim, can’t you? I have done it, haven’t I? yes 1 -You can’t do it, can you? She won’t do it, will she? She is not doing it, is she? He didn’t do it, did he? no 2 Bangkok isn’t the biggest city in Thailand, is it? but ควรตอบ No, it is not. แต่ตรงข้ามกับความจริงไม่ถูกต้อง ต้องตอบว่า Yes, it is. เพราะกรุงเทพฯเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

16 Dang is always late, isn’t he?
คาดว่าจะได้คำตอบว่า Yes, he is. แต่ผู้ตอบ อาจพลิกคำตอบเป็น No, he isn’t. ก็ได้เพราะแดงไม่ได้สาย Your father doesn’t smoke, does he? ผู้ถามคิดว่าพ่อของคุณคงไม่สูบบุหรี่ และคาดว่าคงได้รับคำตอบว่า No, he doesn’t.แต่ผู้ตอบอาจพลิกคำตอบเป็น Yes, he does. ก็อาจได้เพราะพ่อของคุณสูบบุหรี่

17 จงเติม tag ลงในช่องว่างหลังประโยคต่อไปนี้
Exercise 1 จงเติม tag ลงในช่องว่างหลังประโยคต่อไปนี้ 1. Jennifer is Canadian, ………………………..? 2. Dick isn’t Canadian,…………………………..? 3. Pencils aren’t made of iron, …………………….? 4. Car races are very exciting, ……………………? 5. There aren’t any racing cars in this classroom, ………? 6. The church is 50 metres long, ……………….? 7. It’s a good track, ……………………………….? 8. It’s difficult for the drivers, …………………….?

18 9. The Bensons aren’t English, ……………….?
10. This pencil is made of wood, ……………………? 11. These chairs are made of wood, …………………? 12. Jim wants Jennifer to fly in one of the big planes, ………..? 13. The car turned over, ……………………? 14. The soldier is two metres tall, …………….? 15. The table is one metre fifty centres, …………? 16. Apples are expensive here, ……………? 17. Bananas aren’t expensive, …………………..? 18. Jim has just got a letter from his mother, ………………..?

19 Answer key for exercise 1
8. isn’t it 9. aren’t they 10. isn’t it 11. aren’t they 12. doesn’t he 13. didn’t it 14. isn’t he isn’t it aren’t they are they hasn’t he isn’t she is he are they aren’t they are there isn’t it

20 แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง Question tag
1. You wanted that, ………? a. would you b. didn’t you c. did you d. do you You know that’s right,…………….? don’t you b. do you c. aren’t you d. didn’t you 3. He will be coming soon,……? a. is he b. will he c. doesn’t he d. won’t he

21 5. We don’t like to be scolded, …………?
4. The meeting starts at nine,……..? a. don’t it b. didn’t it c. doesn’t it d. isn’t it 5. We don’t like to be scolded, …………? a. did we b. do we c. won’t we d. are we 6. “You have found him, haven’t you?” “……………………………….” a. No, I haven’t. b. No, I am not c. Yes, I did d Yes, I have

22 7. You…………..there, weren’t you?
a. wasn’t b. were c. weren’t d. aren’t 8. He can run very fast, …………he? a. didn’t b. doesn‘t c. can’t d. wasn’t I’m going to see you tomorrow,……..? a. aren’t I b. will I c. do I d. am not I

23 10. He has studies so hard,I think he won’t fail the exam, ……….?
a. has he b. did he c. will he d. is he 11. You wouldn’t report me,………….? a. don’t you b. would you c. haven’t you d. do you 12. He isn’t going to do like this,……….? a. didn’t he b. did he c. won’t he d. is he

24 13. Pancake and Vera like to discuss
their works, …….? a. aren’t they b. do they c. don’t they d. won’t they 14. They haven’t finised their work, ………..? a. have they b. do they c. are they d. haven’t they They agreed to do that work together yesterday,…………? a. didn’t they b. don’t they c. aren’t they d. haven’t they

25 นักเรียนสามารถทบทวนได้ถ้ายังไม่เข้าใจ
ให้ดูโครงสร้างและวิเคราะห์รูปประโยค ให้รอบคอบอีกครั้ง Good job…

26 Answer key for แบบทดสอบก่อนเรียน
c a d b Answer key for แบบทดสอบหลังเรียน b a d c 9. a 10 c 11. b 12. d 13. c 14. a 15. a


ดาวน์โหลด ppt ประกอบการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (อ 33101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google