งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Oral biology III Case presentation group 8 Oral biology department.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Oral biology III Case presentation group 8 Oral biology department."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Oral biology III Case presentation group 8 Oral biology department

2 Case study ผู้ป่วยหญิงไทยโสด อายุ 22 ปี มาพบทันต แพทย์เนื่องจากรู้สึกว่าตนเองมีฟันหน้าซ้อนเก ไม่มี ความมั่นใจเวลายิ้มและต้องการจัดฟัน ผู้ป่วยให้ประวัติ เพิ่มเติมว่า เมื่อประมาณ 5-6 ปีก่อนผู้ป่วยเคยล้มและ ฟันหน้ากระแทก ในตอนนั้นมีความรู้สึกปวดฟัน เล็กน้อย และได้นำน้ำแข็งประคบบริเวณฟันหน้าบน แล้วค่อยๆ ดีขึ้นจึงไม่ได้พบทันตแพทย์ ปัจจุบันผู้ป่วย ไม่มีอาการใดๆ ผู้ป่วยตรวจสุขภาพฟันครั้งสุดท้ายเมื่อ 3 ปีก่อน ไม่โรคประจำตัว ไม่มีประวัติการแพ้ยาใดๆ

3 Case study จากการตรวจในช่องปากพบว่า ฟันซี่ 11 มีวัสดุอุด composite filling ด้าน MLi พบขอบวัสดุไม่เรียบ ฟันซี่ 44 มีวัสดุอุดอมัลกัมด้าน OD พบรอยผุ โดยรอบวัสดุ ฟันซี่ 45 พบฟันผุด้าน OM

4 Case study สภาพเหงือก โดยทั่วไปมีสีชมพู ยกเว้นบริเวณ ฟันหน้าบนมีลักษณะสีคล้ำกว่าปกติและบริเวณฟัน หน้าล่างด้านในพบเหงือกมีสีแดงและมีหินปูนสะสม เล็กน้อย ไม่พบการโยกของฟัน จากการตรวจภายในช่องปาก และการให้ประวิติ เพิ่มเติมของผู้ป่วย ทันตแพทย์จึงได้ทำการถ่ายภาพรังสีที่บริเวณฟันหน้า บนแสดงดังรูปที่ 2

5 Case study รูป 1 แสดงลักษณะทาง คลินิกของผู้ป่วย

6 Case study รูป 2 แสดงภาพถ่ายรังสีของฟัน หน้าบนของผู้ป่วย

7 Questions จากโจทย์ให้นิสิต 1. อธิบายการตรวจทางคลินิกในผู้ป่วยรายนี้และ นิสิตคาดว่าจะมีการตรวจ เพิ่มเติมใดๆ ด้วยหรือไม่ พร้อมอธิบายเหตุผล ประกอบ 2. ให้การวินิจฉัยรอยโรคที่เกิดขึ้นเมื่อได้ทำการ ตรวจทางคลินิกและภาพถ่าย รังสีเรียบร้อยแล้วและอธิบายถึงกระบวนการ ดำเนินโรค (Pathogenesis) 3. ให้การวางแผนรักษา พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอน การรักษา รวมทั้งกลไกที่เกี่ยวข้อง ทางชีววิทยาของการรักษาที่ให้

8 History taking CC : รู้สึกว่าตนเองมีฟันหน้าซ้อนเก และไม่มี ความมั่นใจเวลายิ้ม PI : เมื่อประมาณ 5-6 ปีก่อนผู้ป่วยเคยล้ม และฟันหน้ากระแทก ในตอนนั้นมีความรู้สึกปวด ฟันเล็กน้อย และได้นำน้ำแข็งประคบบริเวณฟัน หน้าบนแล้วค่อยๆ ดีขึ้นจึงไม่ได้พบทันต แพทย์ ปัจจุบันผู้ป่วยไม่มีอาการใดๆ Dental history : ผู้ป่วยตรวจสุขภาพฟันครั้ง สุดท้ายเมื่อ 3 ปีก่อน Medical history : ไม่โรคประจำตัว ไม่มีประวัติ การแพ้ยาใดๆ

9 Clinical finding -tooth -Anterior teeth crowding -#11 (MLi) Composite filling with marginal ditching. -#44 (OD), #45 (OM) -Mucosa -Gingiva is pale pink in general except labial aspect of anterior teeth is hyperpigmentation and lingual aspect of lower teeth is red, mild calculus deposition on lingual aspect of lower teeth, without tooth mobility.

10 Radiographic finding From periapical radiograph shows -#11 crown having radiopaque of restoration with radiolucent underneath -well define margin of radiolucent area at apical 1/3 of root between #11- #12 size 5 x 7 mm2.

11 Additional examination

12 Visual and Palpation examination (Extra- and Intraoral) Facial symmetry, Sinus tract, Swelling

13

14 Additional examination Intraoral examination Percussion & Mobility & periodontal examination Inflammation in the periodontal apparatus

15 Additional examination Pulp test Thermal test : - Cold test : refrigerant spray (ENDO ice) - Heat test : heated stopping gutta percha

16 Additional examination Pulp test www.jaypeejourn als.com Electric Pulp Test & Laser Doppler Flowmetry Pulp vitality

17 Additional examination Special Tests Staining and Transilluminatio n detection of cracks and fractures http://bitedental.com.au/fractured-teeth- and-transillumination1 http://www.dentist-elk-grove.com/what-we- offer/microdentistry/

18 Radiographic examination Additional examination Cone-beam computed tomography systems (CBCT) endodontic (root canal) diagnosis, diagnosis of dental trauma

19 จากการ ตรวจเพิ่มเติม ได้ข้อมูล ผล EPT ดังนี้ แปลผลได้ว่า... ซี่ 12 +ve to EPT ซี่ 11 –ve to EPT ซี่ 21 +ve to EPT No tenderness to percussion or palpation. No swelling and sinus tract opening. Additional Information # 12#11#21 19 negative22 Additional information

20 Differential diagnosis and clinical impression

21 Classification of pulpal disease Normal Pulp Reversible Pulpitis Irreversible Pulpitis Symptomatic irreversible pulpitis Asymptomatic irreversible pulpitis Pulp necrosis Previously Treated Previously Initiated Therapy American Association of Endodontists (2008)

22 Torabinejad, M., Walton, Richard E. : Endodontics Principles and Practice, ed 4, China, 2009 : Saunders. PP. 70 Classification of pulpal disease

23 Classification of periapical disease Normal Apical Tissues Symptomatic Apical Periodontitis Asymptomatic Apical Periodontitis Acute Apical Abscess Chronic Apical Abscess Condensing Osteitis American Association of Endodontists (2008)

24 Torabinejad, M., Walton, Richard E. : Endodontics Principles and Practice, ed 4, China, 2009 : Saunders. PP. 70 Classification of periapical disease

25 # 11 pulp necrosis; asymptomati c apical periodontitis www.deardoctor.com www.jaypeejournals.co m

26 Asymptomatic Apical Periodontitis Histopathological features –Periapical granuloma –Radicular cyst

27 Periapical granuloma Histopathological features inflamed granulation tissue surrounded by fibrous connective tissue wall cholesterol clefts with associated multinucleated giant cells Russell bodies

28 Periapical granuloma

29 Russell bodies

30 Histopatological features very similar to periapical granulomas except for the presence of a central epithelium-lined (stratified squamous epithelium) cavity filled with fluid and semisolid material which is separated from the fibrovascular connective tissue capsule by a basement membrane Ref : shafer’s textbook of oral pathology / neville damm Radicular cyst (apical periodontal cyst, periapical cyst, root end cyst)

31

32

33 Pathogenesis of pulpal and periapical disease

34 Irritation of pulpal or periradicular tisssue Microbial Irritants Mechanical Irritants Thermal Irritants Chemical Irritants Torabinejad, M., Walton, Richard E. : Endodontics Princi ples and Practice, ed 4, China, 2009 : Saunders. PP. 49-52

35 Routes of root canal infection Dentinal tubules Direct pulp exposure Periodontal diseases Anachoresis

36 Pathogenesis of pulpal disease

37 Irritant Antigent Non-specific inflammatory response Immunologic response Pulpal response

38 Chemical mediators Histamine Bradykinin Arachidonic acid metabolism Vascular response Increase blood flow, Dilation of vessels Increase Permeability Edema

39 DilatIion of vessels Slowing of erythrocytes and the margination of leukocytes along the walls Leukocytes then squeeze through the intracellular spaces http://jcs.biologists.org/content/122/17/3025.figures-only

40 Neutrophilic Leukocytes Phagocyte Repai r  Neutrophilic Leukocyte Proteolytic enzymes (acute) ทำลาย cell,fiber ground substances Lymphoc yte Macroph age Plasma cell (chronic ) Direct cytotoxic activity Cytokine Pulp necrosi s

41 Pathogenesis of pulpal disease

42 Pathogenesis of pulp necrosis Trauma Damage to vessels entering the apical root canal system Reduced or inadequate blood flow Pulp hypoxia Ischemia,leading to an infarct of the pulp

43 Pathogenesis of periapical lesion Apical periodontitis is inflammation and destruction of periradicular tissue caused by etiological agents of endodontic origin. The microbial factors and host defense forces encounter, clash with, and destroy much of the periapical tissue resulting in the formation of various categories of apical periodontitis lesion

44

45 Treatment planning

46 #11 endodo ntic treatme nt #44(OD ),#45(O M) filling Refer orthodo ntist Periodo ntal treatme nt

47 #11 endodontic treatment Anesthe sia None Definitiv e treatme nt Root canal treatme nt bleachin g Preoper ative treatme nt Caries remova l Old composite resin removal Temporary wall with composite resin Restorat ive treatme nt Resin compos ite post & core with crown

48 Bleaching Bleaching material แบ่งได้ 2 แบบ 1.Extracoronal bleaching 2.Intracoronal bleaching *** Pulp necrosis  Internal bleaching

49 Intracoronal bleaching sodium perborate Material of choice most intracoronal bleaching procedure Stable when dry

50 Causes of tooth discolouration Pulpal necrosis Degrading of necrotic pulp tissue Intrapulpal hemorrhage blood degenerates and breaks down

51 Hydrogen peroxide break downs very rapidly to water The oxygen molecules then attached the double carbon bonds and break them down to the single carbon bonds Mechanism of tooth bleaching

52 diffuse to the tooth, become smaller and absorb less light and hence appear lighter Break/cleave pigment bonds Bleaching agent  active oxygen species Mechanism of tooth bleaching Kelleher,Martin,: Dental bleaching,ed 1,London:Quintessence Publishing,2008,p.5

53 http://www.dentaltown.com/dentaltown/article.aspx?i=3 14&aid=4277

54 Endodontically Treated tooth Intracoronal bleaching 1. Walking bleaching technique 2. Thermocatalytic technique http://cchungdentalis.wordpress.com/2013/02/0 2/walking-techniques-non-vital-intraoral- bleaching/ http://www.identalhub.com/dental- improve-your-quality-of-life-with-brighter- smile---587.aspx

55 Case report Nonvital Tooth Bleaching: A Review of the Literature and Clinical Procedures

56 Complication Intracoronal bleaching External root resorption “Proper intracoronal bleach barrier” Chemical burn “Soft tissues should be protected by Vaseline or orabase” Damage to restorations “Residual hydrogen peroxide be totally eliminated prior to composite placement”

57 Post bleaching restoration Guideline of Smith CT. and Schuman N.(1997) –The pulp chamber and access should be restoed with composite resin ….Wait for few days (7-14 days) placing composite resin Michael A. Baumann,and Rudolf Beer,: Endodontology,ed2, German work published,2008.p350

58 Treatm ent planni ng #11 endodo ntic treatme nt #44(OD ),#45(O M) filling Refer orthodo ntist Periodo ntal treatme nt

59 THE END Question


ดาวน์โหลด ppt Oral biology III Case presentation group 8 Oral biology department.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google