งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท อิมพีเรียลไฟร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท อิมพีเรียลไฟร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท อิมพีเรียลไฟร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย ชั้นนำของประเทศไทย Our Product : Gas Fire Suppression System Aerosol Fire Suppression System Fire Alarm System Fixed Foam System Kitchen Fire Suppression System

2 ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด (Clean Agent Fire Extinguishing System)
Gas Fire Suppression System ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด (Clean Agent Fire Extinguishing System) ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาดเป็นระบบที่เหมาะสมสำหรับดับเพลิงในพื้นที่ที่ติดตั้งจำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีมูลค่าสูง อาทิเช่น Server Room Data Center UPS Room Electrical Room ฯลฯ ทั้งนี้เมื่อระบบทำงานสารสะอาดดับเพลิงที่ใช้จะไม่ทำให้อุปกรณ์และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย

3 ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด (Clean Agent Fire Extinguishing System)
Gas Fire Suppression System ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด (Clean Agent Fire Extinguishing System) ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาดเป็น ระบบที่ออกแบบไว้สำหรับพื้นที่ปิดโดยเมื่อ ระบบทำงานสารสะอาดที่ใช้นั้นจะต้อง ครอบคลุมทั้งห้อง (Total Flooding System) และสารสะอาดจะต้องถูก Hold อยู่ในพื้นที่ ที่ป้องกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยระยะเวลา นั้นๆ ขึ้นอยู่กับชนิดของสารสะอาดที่ใช้ โดยอ้างอิงจาก: NFPA 2001 Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems

4 Gas Fire Suppression System
Total flooding system

5 Gas Fire Suppression System

6 Gas Fire Suppression System
สารสะอาดที่ใช้ในระบบดับเพลิงอัตโนมัติโดยทั่วไปแบ่งออกได้ เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1. สารสะอาดประเภท สังเคราะห์ เช่น สารตระกลูฮาโลคาร์บอน (Halocarbon Agent) ซึ่งมีสารจำพวก ฟลูโอรีน คลอรีน โบรมีน หรือไอโอดีน เป็นองค์ประกอบหลักอย่างน้อยหนึ่งสาร เช่น HFC227ea , Novec 1230 2. สารสะอาดตามธรรมชาติ ก๊าซเฉื่อย (Inert Gas Agent) เป็นสารสะอาดดับเพลิงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ คือ ฮีเลียม นีออน อาร์กอน ไนโตรเจน โดยสามารถใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นก๊าซผสม เพื่อเป็นสารองค์ประกอบรองได้ เช่น IG-100 (N2)

7 Gas Fire Suppression System
HFC 227ea Extinguishing agent Environmental Effect GWP = 2050 ODP = 0 HFC 227ea, heptafluoropropane (C3F7H) halonfluorocarbons (HFCs)

8 (Direct cooling effect) (Indirect cooling effect)
Gas Fire Suppression System Extinguishing principle with HFC 227ea Molecule of: HFC 227 ea Heat absorption Volume expansion (Direct cooling effect) (Indirect cooling effect) HF (Hydrogen fluoride) CO2 CO F2

9 Gas Fire Suppression System
Novec Extinguishing agent Chemical Structure and Specifications molecular weight: 316,04 boiling point at 1 bar: 49,0°C liquid density: kg / m3 vapour pressure at 25°C: 0,4 bar C F O CF3CF2C(O)CF(CF3)2 C6 Fluoroketone

10 Gas Fire Suppression System
Environmental effect of Novec1230 Outstanding Environmental Parameters Close to a Natural Gas GWP – Value = 1 no global warming potential ALT – Value = 5 to 7 days minimum atmospheric stability ODP – Value = 0 no negative impact on stratospheric ozone layer chemical structure: no HFC (Halonfluorocarbon) not affected by any laws and restrictions based upon Kyoto Protocol such restrictions are already in the market and or some markets under preparation

11 Inert Gas Fire Suppression System
N2 gas extinguishing agent Characteristic of nitrogen (N2) After extinguishing Room ambient Agent: clean Oxygen 21% Nitrogen 79 % Nitrogen 89% Oxygen 10-12% Extinguishing principle: displacement of Oxygen Extinguishing concentration: min 36% < 12.5% O2 Storage stage: as expended gas Effect on people: harmless (due to not having medical effect on blood supply)

12 INERT GAS SYSTEMS Oxygen levels
Above 12% oxygen, leave area within 5 min. % oxygen, leave area within 3 min. Below 10% oxygen, only unmanned areas

13 Gas Fire Suppression System
Suffocating extinguishing effect Combustible Oxygen Heat Eliminating the OXYGEN  GAS

14 Ozone depletion potential No Adverse Effect Level
Gas Fire Suppression System Environmental / Toxic effect Extinguishing agent ODP Ozone depletion potential GWP Global worming potential ALT Atmospheric Life time NOAEL No Adverse Effect Level LOAEL Low Adverse Effect Level CO2 1 200 years > 5% Nitrogen - < 10% O2 Argon Inergen Argonite HFC 227ea 2050 32 years 9 % 10.5% Novec 1230 5 days 10 %

15 Gas Fire Suppression System
Agents in NFPA 2001 HFC-227ea Heptafluoropropane CF3CHFCF3 IG-01 Argon Ar IG-100 Nitrogen N2 IG-541 Nitrogen   (52%) Argon   (40%) Carbon   dioxide (8%) CO2 IG-55 Nitrogen   (50%) Argon (50%)

16 Rotarex N2 Gas Fire Suppression System
IG-100 N2 GAS FIRE SUPPRESSION SYSTEMS

17 Rotarex N2 Gas Fire Suppression System
คุณสมบัติของสารสะอาดดับเพลิง N2 (IG-100) สามารถใช้ดับเพลิงในสถานที่ที่มีคนปฏิบัติงานได้ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายโอโซนและไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างในชั้นบรรยากาศ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์และทรัพย์สินที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่นั้นๆ เป็นสารที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ราคาจึงไม่สูงเท่าสารสังเคราะห์ เมื่อสัมผัสกับเปลวไฟจะไม่เกิดสารพิษ

18 อุปกรณ์หลักในระบบ (Main Equipment in System)
Rotarex N2 Gas Fire Suppression System อุปกรณ์หลักในระบบ (Main Equipment in System)

19 Rotarex N2 Gas Fire Suppression System
Cylinders SPECIFICATIONS Working pressure: 200 bar or 300 bar Versions Seamless Steel Cylinder: Water volume 80l Gas to be filled* IG 01, IG 55, IG 100, IG 541 Test pressure: 300 bar / 450 bar Weight empty: ≈ 103 Kg Length w/o cap: 1760 ± 20mm Diameter: 267 mm ± 1%

20 Rotarex N2 Gas Fire Suppression System
Cylinder Assembly

21 Rotarex N2 Gas Fire Suppression System
Valve SPECIFICATIONS Working pressure: 200 bar or 300 bar Versions available Valve body: Brass Seat orifice size: 12 mm Temperature range: -20°C to +60°C

22 Rotarex N2 Gas Fire Suppression System
Pressure Regulator The constant discharge pressure reduces pressure venting area Selector valve systems are easier to configure and install Only cost effective low pressure selector valves are necessary Constant low pressure enables low pressure pipework Provides a safer system and reduces pipework cost. No high pressure manifolds or pipework. No exchange of components is necessary

23 Rotarex N2 Gas Fire Suppression System
Pressure Regulator

24 Rotarex N2 Gas Fire Suppression System
Actuators Multiple actuators can be used together in a series:

25 Rotarex N2 Gas Fire Suppression System
Discharge Nozzle Size of thread Product code Orifice Diameter 1/2" BSPT B 3 3/4" BSP B 7 1" BSP B 10 1 1/2" BSP B 15

26 Rotarex N2 Gas Fire Suppression System
Pressure Gauge

27 Rotarex N2 Gas Fire Suppression System
Equipment SMOKE DETECTOR HEAT DETECTOR

28 Rotarex N2 Gas Fire Suppression System
ALARM BELL MANUAL RELEASE

29 Rotarex N2 Gas Fire Suppression System
CONTROL PANEL

30 Rotarex N2 Gas Fire Suppression System

31 DEPRESS MANUAL RELEASE SWITCH
Automatic AUTOMATIC OPERATION MANUAL OPERATION POWER SYSTEM TBL ZONE1 ZONE1 TBL ZONE2 TBL ZONE2 MAN REL TBL DETECTOR ZONE 1 IS ACTIVATED DEPRESS MANUAL RELEASE SWITCH MAN REL ABORT TBL TO SHUT-OFF SYSTEM ABORT SUPV TBL SUPV SIG SL RELEASE TBL ALARM AUDIBLE CIRCUIT ACTIVATED BELL AND HORN SOUND STROBE LAMP IS BLINKING DETECTOR ZONE 2 IS ACTIVATED FCP RELEASING CONTROL PANEL GET THE SIGNAL FROM SECOND DETECTOR STROBE HORN SOUND AND FLASH PRE-DISCHARGE CIRCUIT ACTIVATED, TIMER BEGIN TO COUNT DOWN 60 SECONDS YES DEPRESS ABORT SWITCH ? STOP NO NO YES ROOM TIMER COUNT DOWN 10 SECOND RELEASE ABORT SWITCH ZONE 2 ZONE 1 DISCHARGE CIRCUIT ACTIVATED GAS DISCHARGE END

32 DEPRESS MANUAL RELEASE SWITCH
AUTOMATIC OPERATION MANUAL OPERATION POWER ZONE1 ZONE2 MAN REL ABORT SUPV SIG SL SYSTEM TBL ZONE1 TBL ZONE2 TBL MAN REL TBL ABORT TBL SUPV TBL RELEASE TBL DETECTOR ZONE 1 IS ACTIVATED DEPRESS MANUAL RELEASE SWITCH TO SHUT-OFF SYSTEM ALARM AUDIBLE CIRCUIT ACTIVATED BELL AND HORN SOUND STROBE LAMP IS BLINKING DETECTOR ZONE 2 IS ACTIVATED FCP RELEASING CONTROL PANEL GET THE SIGNAL FROM SECOND DETECTOR STROBE HORN SOUND AND FLASH PRE-DISCHARGE CIRCUIT ACTIVATED, TIMER BEGIN TO COUNT DOWN 60 SECONDS YES DEPRESS ABORT SWITCH ? STOP NO NO YES ROOM TIMER COUNT DOWN 30 SECOND RELEASE ABORT SWITCH ZONE 1 ZONE 2 DISCHARGE CIRCUIT ACTIVATED GAS DISCHARGE END

33 Rotarex N2 Gas Fire Suppression System
Selector Valve System

34 Rotarex N2 Gas Fire Suppression System
Standard & Approval

35 Rotarex N2 Gas Fire Suppression System
Worldwide Factories Offices Distributors People Factories Offices Dsitributors R&D Labs ROTAREX in numbers 1500 9 18 22 4 35

36 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION


ดาวน์โหลด ppt บริษัท อิมพีเรียลไฟร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google