งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคำนวนการสูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs) จาก โรคปวดหลังส่วนล่างและการบาดเจ็บจากการประกอบ อาชีพ Low back pain Occupational Injuries InjuryNon-FatalShort termLong.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคำนวนการสูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs) จาก โรคปวดหลังส่วนล่างและการบาดเจ็บจากการประกอบ อาชีพ Low back pain Occupational Injuries InjuryNon-FatalShort termLong."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคำนวนการสูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs) จาก โรคปวดหลังส่วนล่างและการบาดเจ็บจากการประกอบ อาชีพ Low back pain Occupational Injuries InjuryNon-FatalShort termLong termFatal low backpain Non-fatalAcute DALYs = YLDDALYs = YLL + YLD Disability-adjusted life year (DALYs) = Year of life lost (YLL) + Year live with disability (YLD)

2 ข้อมูลที่ต้องการ 4. Incidence from diagnosis in ICD 10-M 40 - M 54 MalesFemales Total 5. Population ( total population in province) MalesFemales Total

3 6. การคำนวณ YLD สำหรับ low back pain Population Incidenc e Duration Disability Weight YLDs YLD per 100,000 per 100,000 Males Females วัน (21 วัน /365) 0.06

4 การคำนวณ Total DALYs MalesFemalesTotal PopYLLsYLDsDALYsDALYs/PopYLLsYLDsDALYsDALYs/PopDALYs DALYs/ 100,000 Age Total

5 การคำนวณ DALYs การบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ Disease model InjuryNon-FatalShort termLong termFatal DALYs=YLL+YLD (short & long term)

6 Standard life expectancy YLL Death

7 Incidence แยกตามเพศและอายุ

8 การคำนวณ YLL PopulationDeaths YLLsYLL perYLLs per 1,0001,000 Males Total -

9 ระยะเวลาการบาดเจ็บ Duration( short + long term) Short term Duration (years) % Inpatients with long term effects Category Fractured skull % Fractured face bones Fractured vertebral column Injured spinal cord-100% Fractured rib or sternum Fractured pelvis Fractured clavicle, scapula or humerous Fractured radius or ulna Fractured hand bones Fractured femur0.1405% Fractured patella, tibia or fibula Fractured ankle0.096-

10 การคำนวณ Total YLDs MalesFemales Pop YLDs Total YLD YLDs per 100,000 Pop YLDs Total YLD YLDs per 100,000 short term long term short term long term Age Total

11 การคำนวณ Total DALYs MalesFemalesTotal PopYLLsYLDsDALYsDALYs/PopYLLsYLDsDALYsDALYs/PopDALYs DALYs/ 100,000 Age Total


ดาวน์โหลด ppt การคำนวนการสูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs) จาก โรคปวดหลังส่วนล่างและการบาดเจ็บจากการประกอบ อาชีพ Low back pain Occupational Injuries InjuryNon-FatalShort termLong.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google