งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 การส่ง ข้อมูลจาก MS Excel ไปยัง MS Word. การ Add Control ให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 การส่ง ข้อมูลจาก MS Excel ไปยัง MS Word. การ Add Control ให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 การส่ง ข้อมูลจาก MS Excel ไปยัง MS Word

2 การ Add Control ให้

3 การ Add Control ให้นิสิต Add Control Calendar ดังภาพ จากนั้นเขียนคำสั่งต่อไปนี้ Private Sub Calendar1_Click() Range("A1").Select Range("A1").Value = Me.Calendar1.Value Range("A1").NumberFormat = "dd mmmm yyyy" End Sub

4 จากคำสั่งข้อมูลจะแสดงดังนี้ อ้างอิง P 237

5 การส่งข้อมูลออกแบบ Early binding อ้างอิง P 264-270

6 คำสั่งในการทำงาน ประกาศตัวแปรเพื่อรองรับ MS Word Dim ชื่อ Object As New Word.Application สร้างเอกสาร Word โดยใช้ Method “Add” ร่วมกับ Object Document ชื่อ Object.Documents.Add กำหนดชื่อเอกสาร และบันทึก File ชื่อ Object.ActiveDocument.SaveAs Filename:= ชื่อเอกสาร

7 การค้นหา MSWORD.OLB เลือก Tools > References…

8 เลือก Browse…> C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\MSWORD.OLB

9 การสร้างเอกสาร MS Word โดยเชื่อม ข้อมูลจาก MS Excel Sub exporttoWord() Dim wrdobject As New Word.Application totalRow = Worksheets(“ ข้อมูล ").Cells(1, 1).End(xlDown).Row ColBHead = Cells(1, "B") ColCHead = Cells(1, "C") ColDHead = Cells(1, "D") For i = 2 To totalRow factory = Cells(i, "A") ResourceB = Cells(i, "B") ResourceC = Cells(i, "C") ResourceD = Cells(i, "D") nowDate = Format(Date, "dd mmmm yyyy") wrdobject.Documents.Add With wrdobject With.Selection.Font.Name = "Cordia New".Font.Size = 20.Style = "Normal".ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphRight.Typetext Text:=“ วันที่ " & nowDate.TypeParagraph.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphLeft.Typetext Text:=“ ถึง " & vbTab & “ ผู้จัดการ " & factory.TypeParagraph.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphLeft.Typetext Text:=“ บริษัทได้จัดส่งวัตถุดิบตามที่ " & factory & " ได้ส่งรายการที่ต้องการมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ".TypeParagraph.Typetext Text:=ColBHead & vbTab & “ ¨ จำนวน " & vbTab & ResourceB & “ หน่วย ".TypeParagraph.Typetext Text:=ColCHead & vbTab & “ จำนวน " & vbTab & ResourceC & “ หน่วย ".TypeParagraph.Typetext Text:=ColDHead & vbTab & “ จำนวน " & vbTab & ResourceD & “ หน่วย ".TypeParagraph.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphRight.TypeParagraph.Typetext Text:=“ ผู้จัดการสาขาใหญ่ " End With.ActiveDocument.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & factory & ".doc".Visible = True End With Next i End Sub

10 หนังสืออ้างอิง เรียนลัด VBA บน Excel, วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์ Excel VBA Programming, วิชา ศิริธรรมจักร และสุรเชษฐ์ วงศ์ชัยพรพงษ์ อ้างอิง หน้า 237 และ หน้า 264-270


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 การส่ง ข้อมูลจาก MS Excel ไปยัง MS Word. การ Add Control ให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google