งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

425461 MATLAB for Mechanical Engineering อ. ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ. โศรฎา แข็งการ Office Hour: จันทร์, พุธ, พฤหัสบดี 10.00 – 12.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "425461 MATLAB for Mechanical Engineering อ. ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ. โศรฎา แข็งการ Office Hour: จันทร์, พุธ, พฤหัสบดี 10.00 – 12.00 น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 425461 MATLAB for Mechanical Engineering อ. ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ. โศรฎา แข็งการ Office Hour: จันทร์, พุธ, พฤหัสบดี 10.00 – 12.00 น. Email: soradak@g.sut.ac.th โทรศัพท์ : 044-224399soradak@g.sut.ac.th

2 425461 MATLAB for Mechanical Engineering เนื้อหาวิชาโดยสรุป แนะนำการใช้โปรแกรม MATLAB เบื้องต้น การดำเนินการแมทริกซ์ฟังก์ชั่นของ MATLAB การ เขียนแฟ้ม M การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิง เส้นที่เกี่ยวข้องในงานวิศวกรรมเครื่องกล การ ประเมินค่าช่วงและการปรับเส้นโค้ง การหาอนุพันธ์ และปริพันธ์เชิงตัวเลขของปัญหาทาง วิศวกรรมเครื่องกล ผลเฉลยของสมการอนุพันธ์ สามัญของปัยหาทางวิศวกรรมเครื่องกล ภาพกราฟ ฟิกส์ คณิตศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ การเขียน โปรแกรมที่ติดต่อกับผู้ใช้โดยการฟิกส์ด้วย MATLAB กรณีศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล

3 425461 MATLAB for Mechanical Engineering วัน – เวลา เรียน วันพุธ เวลา 17.00 - 20.00 น. ห้อง CAD/CAM I (F5) ตำราประกอบการเรียน “ การใช้ MATLAB สำหรับงานวิศวกรรม ” ผู้แต่ง โศรฎา แข็งการ และ กนต์ธร ชำนิประศาสน์ ตำราอ่านประกอบ [1] “MATLAB เพื่อการแก้ปัญหาทาง วิศวกรรม ” ผู้แต่ง สุธรรม ศรีเกษม และคนอื่นๆ [2] “ คู่มือการใช้งาน MATLAB ฉบับ สมบูรณ์ ” ผู้แต่ง มนัส สังวรศิลป์, วรรัตน์ ภัทรอมร กุล

4 เนื้อหาการศึกษา สัปดา ห์ที่ เนื้อหา / หัวข้อ 1Introduction to MATLAB 2MATLAB useful function 3Writing MATLAB Function and Scripts 4Branch and loop programming Functions and 5I/O and file manipulation Mid-term

5 เนื้อหาการศึกษา สัปดา ห์ที่ เนื้อหา / หัวข้อ 6MATLAB Graphics Part 1 7 8Polynomials and Fitting 9Numerical integration and differentiation 10Symbolic Mathematics 11MATLAB for engineering problem Part 1 12MATLAB for engineering problem Part 2 Final

6 การประเมินผล Class exam 20% Quiz 20% Mid-term30% Final30% รวม 100%

7 ขอบเขตเนื้อหาสัปดาห์ที่ 1 Introduction to MATLAB What is MATLAB? Introduction for using MATLAB Variable Exercises

8 What is MATLAB? “The Language of Technological Computing” A very fancy calculator A simple and user friendly programming language A tool for data analysis and statistics A tool to produce plots

9 Accessing MATLAB

10 Introduction for using MATLAB

11 The MATLAB Prompt >> denotes where you type commands Type or paste commands, then hit enter If entering multiple commands, separate them by semicolon (;) Multiple commands may be on same line, as long as they are separated by semicolon (;) Ending a command with ; also tells MATLAB to not display the output If want output displayed, do not use ; >>2+2 ans = 4 >>

12 Variables Variables are the basic building blocks Capitalization matters, x not same as X Matrix is a variable that contains multiple entries, i.e. V=[.98 1.02.99 1.07]; MATLAB is great with vectors and matrices,however, their orientation and size matter You will get errors if try to add vectors of different size or different orientation

13 Basic Operations Always use brackets [ ] to define matrices Always use prentices ( ) to call values of matrices The row is always first, the column is always second, i.e. M1(3,2) is not the same as M1(2,3) To see which variables exist, use >>whos To delete variables, use >>clear x y To find out size use >>size(M1)

14

15 Elementary Algebra Use +, -, *, / for basic operations Use./ and.* for element by element operations on matrices and vectors Use / and * for matrix multiplication, but this only makes sense if you’ve taken Linear Algebra Use ‘ to transpose a matrix You can always multiply a matrix by a scalar You can always overwrite old variables

16

17

18 Ranges of numbers Colon specifies range of numbers >>V3=[1:5] sets V3 to be the numbers 1 through 5 >>V3=[1:3:13]’ sets V3 to be the numbers 1 through 13, skipping every 3 rd, note, it is transposed >>M5=M1(1:2,1:5) sets M5 to be all the numbers in rows 1-2 and columns 1-5 of M1 >>V3=M1(:,2) sets V3 to be the whole second column of M1

19

20 .m files.m files are just text files Do work in.m file Paste work into Matlab prompt Use ; to end lines Save.m files Use % to add comments

21 Saving your work >>save workspace1 x y % saves the variables x and y in a file called workspace1.mat >>save workspace1 % saves all variables in workspace1.mat >>load workspace1 % loads the variables in workspace1.mat >>clear all % deletes all variables

22 Getting help >>help %lists topic areas, for example one of these is graph2d >>help graph2d %lists functions within graph2d, for example plot >>help plot %gives help on plot

23 Functions we learned General: whos, clear, size, save Matrix: zeros, ones, whos Math: +, -, *, /, ^

24 Next week MATLAB Useful function


ดาวน์โหลด ppt 425461 MATLAB for Mechanical Engineering อ. ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ. โศรฎา แข็งการ Office Hour: จันทร์, พุธ, พฤหัสบดี 10.00 – 12.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google