งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความร่วมมือในการ ให้บริการ ข่าวอากาศการบิน ระหว่าง กรมอุตุนิยมวิทยา กับ บริษัทวิทยุการบินฯ ความร่วมมือในการ ให้บริการ ข่าวอากาศการบิน ระหว่าง กรมอุตุนิยมวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความร่วมมือในการ ให้บริการ ข่าวอากาศการบิน ระหว่าง กรมอุตุนิยมวิทยา กับ บริษัทวิทยุการบินฯ ความร่วมมือในการ ให้บริการ ข่าวอากาศการบิน ระหว่าง กรมอุตุนิยมวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความร่วมมือในการ ให้บริการ ข่าวอากาศการบิน ระหว่าง กรมอุตุนิยมวิทยา กับ บริษัทวิทยุการบินฯ ความร่วมมือในการ ให้บริการ ข่าวอากาศการบิน ระหว่าง กรมอุตุนิยมวิทยา กับ บริษัทวิทยุการบินฯ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕

2 ศูนย์บริหารสารสนเทศการ เดินอากาศ Communications –Main Communication Centre in ASIA/PAC Region Aeronautical Information Services –International NOTAM Office –Aerodrome Reporting Office (ARO) OPMET Services –ROBEX Center, RODB, IROG

3 ที่มา : งานบริการข้อมูล อุตุนิยมวิทยาการบิน ROBEX CENTER เริ่มดำเนินการครั้งแรก เมื่อปี ๒๕๑๕ โดยได้รับ มอบหมายจาก ICAO ให้เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนข่าว อากาศการบินประจำภูมิภาค (Regional OPMET Bulletin Exchange Centre: ROBEX Centre) ดำเนินงานตามแผนการแลกเปลี่ยนข่าวอากาศ การบินที่เรียกว่า ROBEX Scheme RODB ปี ๒๕๓๕ ICAO มอบหมายให้เป็นคลังข้อมูลข่าว อากาศการบินประจำภูมิภาค (Regional OPMET Data Bank) ทำหน้าที่เป็นคลังจัดเก็บข้อมูลข่าว อากาศการบิน และทำหน้าที่แลกเปลี่ยนข่าว ระหว่างภูมิภาค (Inter-Regional OPMET Gateway: IROG)

4 งานบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา การบิน พันธกิจ ให้บริการข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน แก่หน่วยงานการบินด้วยระบบ เทคนิคที่ ทันสมัย ด้วยการบริหารจัดการระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศการบินอย่างมี คุณภาพ เป้าหมาย ผู้ใช้บริการ ทุกภาคส่วนกิจการบิน ได้รับ ข้อมูล คำพยากรณ์และการเตือนภัย ที่ รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และทันเหตุการณ์ อย่างทั่วถึง

5 งานบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา การบิน หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้บริการข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน แก่ หน่วยงานการบินด้วยระบบ ดำเนินงาน ให้บริการ เผยแพร่ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน แก่ ผู้ใช้บริการ ตามมาตรฐานขององค์การการบินพล เรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ดำเนินกิจกรรม สอดคล้องตามแผนงาน ของ ICAO และ บริษัทฯ ร่วมมือ ประสานงานกับกรมอุตุนิยมวิทยาการบิน และหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบินใน ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ ให้บริการและระบบข้อมูล ให้สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างสมบูรณ์ แบบ

6 โครงสร้างการบริหารงาน ROBEX Center รวมรวมข่าวอากาศการบินประเภท METAR/SPECI และ TAF เพื่อจัดทำเป็น Bulletin จากสถานีตรวจอากาศประจำ สนามบิน กรมอุตุนิยมวิทยา ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีจำนวน ๓๗ แห่ง และจาก ประเทศใกล้เคียง จำนวน ๕ ประเทศ ประกอบด้วย ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม กัมพูชา บังคลาเทศ นำข้อมูลเผยแพร่ แลกเปลี่ยนกับ ROBEX Centre อื่น ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และ จัดส่งให้ RODB

7 โครงสร้างการบริหารงาน Regional OPMET Data Bank ดำเนินการเป็นศูนย์จัดเก็บข้อมูลข่าวอากาศการ บินของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก นำข้อมูลแลกเปลี่ยนกับ RODB บริสเบน ฟิจิ สิงคโปร์ และโตเกียว นำข้อมูลแลกเปลี่ยนกับภูมิภาคตะวันออกกลาง (Middle East) และภูมิภาคอาฟริกา (AFI) ดำเนินการเป็นศูนย์ข้อมูลสำรอง (Back up) ทำ หน้าที่แทน RODB สิงคโปร์ ในการนำข้อมูล แลกเปลี่ยนระหว่างภูมิภาคเอเชีย / แปซิฟิก กับ ศูนย์ข่าวอากาศลอนดอนประเทศอังกฤษ กรณี ข่ายสื่อสารหรือระบบจัดการข้อมูลของสิงคโปร์ ขัดข้อง

8 Aerodrome Weather Information METAR/SPECI (SA/SP) Aerodrome Forecast (TAF – 24/30 HR) Warning of Significant Weather SIGMET on tropical cyclone SIGMET on volcanic ash SIGMET on thunder storm/hail, turbulence Volcanic Ash Advisory Tropical Cyclone Advisory OPMET Data Types

9 Data TypeAbbreviated Name WMO Data Type Aerodrome reports METAR/SPECISA/SP Aerodrome forecasts TAF : 24-30 HourFT SIGMET information SIGMET for TC SIGMET for VA SIGMET WC WV WS Volcanic ash and Tropical cyclone advisories Volcanic Ash Advisory Tropical Cyclone Advisory FV FK

10

11 AMSS Message Switching system VTBDYMYX SYSTEM UA-VTBDYMYX VTBSYMYX SYSTEM UA-VTBSYMYX VTBBYMYX SYSTEM UA-VTBUYMYX UA-VTCCYMYX UA-VTSSYMYX UA-VTSPYMYX UA-VTUUYMYX UA-VTPOYMYX ROBEX Automation & OPMET Data Bank Oversea Switching System UA-Airlines Channel of Communication

12 OPMET Data Management Quality Control OPMET Data Management of ASIA/PAC OPMET Bulletins Exchange Management of Inter-Regional OPMET Exchange Monitoring and Evaluate the Performance Indicators Management OPMET Database

13 Quality Control OPMET Data ตรวจสอบความถูกต้องของ OPMET Format และ Coding Error ควบคุม คุณภาพของข้อมูลนำเข้า (Quality control OPMET data input) ประสาน แจ้งผู้จัดทำข้อมูลคำ พยากรณ์และการเตือนภัย กรณีข้อมูล ขาดหาย ล่าช้า

14 Management of ASIA/PAC OPMET Bulletins Exchange Monitoring and Evaluate the Performance Indicators

15 Management of Inter-Regional OPMET Exchange Management of ASIA/PAC OPMET Bulletins Exchange

16 Monitoring and Evaluate the Performance Indicators Management of ASIA/PAC OPMET Bulletins Exchange

17 Management OPMET Database Management of ASIA/PAC OPMET Bulletins Exchange

18 แผนงานที่สอดคล้องกับ ICAO ActivityAccountability Increasing OPMET availability at RODBs (95% and 90% for AOP and non-AOP aerodrome RODBs Increasing OPMET availability at SADIS/WIFS (95% and 90% for AOP and non-AOP aerodrome IATA Improving OPMET timeliness and regularity IATA/RODBs SIGMET TestsSIGMET Focal Points IROG Backup TestsBangkok RODB

19 อัตรากำลังงานให้บริการ ข้อมูลข่าวอากาศ

20 Quest ion


ดาวน์โหลด ppt ความร่วมมือในการ ให้บริการ ข่าวอากาศการบิน ระหว่าง กรมอุตุนิยมวิทยา กับ บริษัทวิทยุการบินฯ ความร่วมมือในการ ให้บริการ ข่าวอากาศการบิน ระหว่าง กรมอุตุนิยมวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google