งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างการบริหารงาน โรงพยาบาล ราชบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นพ. ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นพ. ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ กลุ่มภารกิจด้าน ผลิตบุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างการบริหารงาน โรงพยาบาล ราชบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นพ. ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นพ. ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ กลุ่มภารกิจด้าน ผลิตบุคลากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างการบริหารงาน โรงพยาบาล ราชบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นพ. ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นพ. ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ กลุ่มภารกิจด้าน ผลิตบุคลากร ทางการแพทย์ พญ. ภัสรา มะลิทอง กลุ่มภารกิจด้าน ผลิตบุคลากร ทางการแพทย์ พญ. ภัสรา มะลิทอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานการเงินและ บัญชี กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานงานวิศวกรรม โรงพยาบาล กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานการเงินและ บัญชี กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานงานวิศวกรรม โรงพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยอุบัติเหตุและ ฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยหนัก ผู้คลอด ผู้ป่วยอายุรกรรม ผู้ป่วยศัลยกรรม ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ผู้ป่วยผู้ป่วยออร์โธปิ ดิกส์ ผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก จักษุ ผู้ป่วยสูติ - นรีเวช กรรม วิสัญญี ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยห้องผ่าตัด ด้านการควบคุมและ ป้องกัน การติดเชื้อ ตรวจรักษาพิเศษ ศูนย์ควบคุมการ บริโภคยาสูบ กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยอุบัติเหตุและ ฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยหนัก ผู้คลอด ผู้ป่วยอายุรกรรม ผู้ป่วยศัลยกรรม ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ผู้ป่วยผู้ป่วยออร์โธปิ ดิกส์ ผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก จักษุ ผู้ป่วยสูติ - นรีเวช กรรม วิสัญญี ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยห้องผ่าตัด ด้านการควบคุมและ ป้องกัน การติดเชื้อ ตรวจรักษาพิเศษ ศูนย์ควบคุมการ บริโภคยาสูบ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเวชกรรม สังคม กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานอาชีวเวช กรรม ศูนย์ตรวจสุขภาพ พิเศษ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเวชกรรม สังคม กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานอาชีวเวช กรรม ศูนย์ตรวจสุขภาพ พิเศษ กลุ่มงานสูติ - นรีเวช กรรม กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มงานอายุรกรรม กลุ่มงานกุมารเวชกรรม กลุ่มงานศัลยกรรมออร์ โธปิดิกส์ กลุ่มงานจักษุวิทยา กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก กลุ่มงานจิตเวช กลุ่มงานเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน กลุ่มงานนิติเวช กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานพยาธิวิทยา กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานเทคนิค การแพทย์ กลุ่มงานกายภาพบำบัด กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ศูนย์บริหารจัดการเรียก เก็บค่าบริการทาง การแพทย์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็ง ศูนย์ทารกแรกเกิดวิกฤต ศูนย์อุบัติเหตุ กลุ่มงานสูติ - นรีเวช กรรม กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มงานอายุรกรรม กลุ่มงานกุมารเวชกรรม กลุ่มงานศัลยกรรมออร์ โธปิดิกส์ กลุ่มงานจักษุวิทยา กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก กลุ่มงานจิตเวช กลุ่มงานเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน กลุ่มงานนิติเวช กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานพยาธิวิทยา กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานเทคนิค การแพทย์ กลุ่มงานกายภาพบำบัด กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ศูนย์บริหารจัดการเรียก เก็บค่าบริการทาง การแพทย์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็ง ศูนย์ทารกแรกเกิดวิกฤต ศูนย์อุบัติเหตุ กลุ่มภารกิจด้าน บริการ ทุติยภูมิและตติยภูมิ นพ. สุพจน์ จิระ ราชวโร กลุ่มภารกิจด้าน บริการ ทุติยภูมิและตติยภูมิ นพ. สุพจน์ จิระ ราชวโร กลุ่มภารกิจด้าน บริการ ปฐมภูมิ นพ. ธนะบุญ ประสานนาม กลุ่มภารกิจด้าน บริการ ปฐมภูมิ นพ. ธนะบุญ ประสานนาม กลุ่มงานพัฒนา ทรัพยากรบุคคล และคุณภาพ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ บริการ กลุ่มงานสวัสดิการ สังคม กลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มงานสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนา ทรัพยากรบุคคล และคุณภาพ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ บริการ กลุ่มงานสวัสดิการ สังคม กลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มงานสารสนเทศ กลุ่มภารกิจด้าน อำนวยการ นส. อำพัน สัจจ วีรวรรณ กลุ่มภารกิจด้าน อำนวยการ นส. อำพัน สัจจ วีรวรรณ กลุ่มภารกิจด้าน การพยาบาล นส. อนงค์ สุทธิพงศ์ กลุ่มภารกิจด้าน การพยาบาล นส. อนงค์ สุทธิพงศ์ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนา ระบบบริการและสนับสนุน บริการสุขภาพ นพ. ณรงค์ เห็นประเสริฐ แท้

2 โครงสร้างการบริหารงาน โรงพยาบาล ราชบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นพ. ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นพ. ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ กลุ่มภารกิจด้าน ผลิตบุคลากร ทางการแพทย์ พญ. ภัสรา มะลิทอง กลุ่มภารกิจด้าน ผลิตบุคลากร ทางการแพทย์ พญ. ภัสรา มะลิทอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานการเงินและ บัญชี กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานงานวิศวกรรม โรงพยาบาล กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานการเงินและ บัญชี กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานงานวิศวกรรม โรงพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยอุบัติเหตุและ ฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยหนัก ผู้คลอด ผู้ป่วยอายุรกรรม ผู้ป่วยศัลยกรรม ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ผู้ป่วยผู้ป่วยออร์โธปิ ดิกส์ ผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก จักษุ ผู้ป่วยสูติ - นรีเวช กรรม วิสัญญี ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยห้องผ่าตัด ด้านการควบคุมและ ป้องกัน การติดเชื้อ ตรวจรักษาพิเศษ ศูนย์ควบคุมการ บริโภคยาสูบ กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยอุบัติเหตุและ ฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยหนัก ผู้คลอด ผู้ป่วยอายุรกรรม ผู้ป่วยศัลยกรรม ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ผู้ป่วยผู้ป่วยออร์โธปิ ดิกส์ ผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก จักษุ ผู้ป่วยสูติ - นรีเวช กรรม วิสัญญี ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยห้องผ่าตัด ด้านการควบคุมและ ป้องกัน การติดเชื้อ ตรวจรักษาพิเศษ ศูนย์ควบคุมการ บริโภคยาสูบ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเวชกรรม สังคม กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานอาชีวเวช กรรม ศูนย์ตรวจสุขภาพ พิเศษ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเวชกรรม สังคม กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานอาชีวเวช กรรม ศูนย์ตรวจสุขภาพ พิเศษ กลุ่มงานสูติ - นรีเวช กรรม กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มงานอายุรกรรม กลุ่มงานกุมารเวชกรรม กลุ่มงานศัลยกรรมออร์ โธปิดิกส์ กลุ่มงานจักษุวิทยา กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก กลุ่มงานจิตเวช กลุ่มงานเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน กลุ่มงานนิติเวช กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานพยาธิวิทยา กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานเทคนิค การแพทย์ กลุ่มงานกายภาพบำบัด กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ศูนย์บริหารจัดการเรียก เก็บค่าบริการทาง การแพทย์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็ง ศูนย์ทารกแรกเกิดวิกฤต ศูนย์อุบัติเหตุ กลุ่มงานสูติ - นรีเวช กรรม กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มงานอายุรกรรม กลุ่มงานกุมารเวชกรรม กลุ่มงานศัลยกรรมออร์ โธปิดิกส์ กลุ่มงานจักษุวิทยา กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก กลุ่มงานจิตเวช กลุ่มงานเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน กลุ่มงานนิติเวช กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานพยาธิวิทยา กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานเทคนิค การแพทย์ กลุ่มงานกายภาพบำบัด กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ศูนย์บริหารจัดการเรียก เก็บค่าบริการทาง การแพทย์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็ง ศูนย์ทารกแรกเกิดวิกฤต ศูนย์อุบัติเหตุ กลุ่มภารกิจด้าน บริการ ทุติยภูมิและตติยภูมิ นพ. สุพจน์ จิระ ราชวโร กลุ่มภารกิจด้าน บริการ ทุติยภูมิและตติยภูมิ นพ. สุพจน์ จิระ ราชวโร กลุ่มภารกิจด้าน บริการ ปฐมภูมิ นพ. ธนะบุญ ประสานนาม กลุ่มภารกิจด้าน บริการ ปฐมภูมิ นพ. ธนะบุญ ประสานนาม กลุ่มงานพัฒนา ทรัพยากรบุคคล และคุณภาพ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ บริการ กลุ่มงานสวัสดิการ สังคม กลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มงานสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนา ทรัพยากรบุคคล และคุณภาพ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ บริการ กลุ่มงานสวัสดิการ สังคม กลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มงานสารสนเทศ กลุ่มภารกิจด้าน อำนวยการ นส. อำพัน สัจจ วีรวรรณ กลุ่มภารกิจด้าน อำนวยการ นส. อำพัน สัจจ วีรวรรณ กลุ่มภารกิจด้าน การพยาบาล นส. อนงค์ สุทธิพงศ์ กลุ่มภารกิจด้าน การพยาบาล นส. อนงค์ สุทธิพงศ์ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนา ระบบบริการและ สนับสนุนบริการสุขภาพ นพ. ณรงค์ เห็น ประเสริฐแท้ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนา ระบบบริการและ สนับสนุนบริการสุขภาพ นพ. ณรงค์ เห็น ประเสริฐแท้


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างการบริหารงาน โรงพยาบาล ราชบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นพ. ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นพ. ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ กลุ่มภารกิจด้าน ผลิตบุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google