งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Session6 : SOA Programming Models Dr. Nipat Jongsawat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Session6 : SOA Programming Models Dr. Nipat Jongsawat."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Session6 : SOA Programming Models Dr. Nipat Jongsawat

2 หัวข้อนำเสนอ ทบทวน SOA การพัฒนาโปรแกรมใน SOA – WCF : Windows Communication Foundation – SCA : Service Component Architecture Web 2.0 & Mashups Dr. Nipat Jongsawat

3 Service-Oriented Architecture เป็นเรื่องของแนวคิด การออกแบบ เพื่อให้ระบบ – รองรับ การเปลี่ยนแปลง (interface / implementation) ความหลากหลาย (language, access method) – ง่ายต่อ การพัฒนาบริการใหม่ การประกอบบริการที่มีอยู่ Dr. Nipat Jongsawat

4 จากอดีตถึงปัจจุบัน XML WS WebLANInternet SOA Monolithic Architecture Client-Server Architecture Distributed Component Architecture Service- Oriented Architecture Number of tiers Technology Enabler Level of Interop. Common Elements 12n Prog. Lang. (Cobol...) Intra-app. Data Access (ODBC...) Dist. Prog. (CORBA, RMI, COM,...) Web Service Std. (XML, SOAP Cross ClientsCross App. Intra Enterprise Cross App. Cross Enterprise Same physical node, technology, progam Same technologySame Comm.& messaging std. 1970198019902000 Dr. Nipat Jongsawat

5 การเปลี่ยนแนวคิดเป็นแบบบริการ Connections = cost Function oriented Build to last Prolonged development Connections = value Process oriented Build for change Incrementally deployed From To Application silos Tightly coupled Object oriented Homogeneous Orchestrated solutions Loosely coupled Message oriented Heterogenous Dr. Nipat Jongsawat

6 Contract Agreements Database Operating System เรา Database Operating System Programming Language Object Model Application เขา Contract Agreements Database Operating System Programming Language Object Model Application Database Operating System Programming Language Object Model Application เรา เขา Tightly Coupled Objects  Loosely Coupled Services Dr. Nipat Jongsawat

7 Loose Coupling Contract สร้างให้เป็นจริง เผยแพร่บริการ ออกแบบขั้นตอนทำงาน เปิดให้บริการ เรียกใช้บริการอย่างไร มีบริการอะไรให้ใช้ บริการอยู่ที่ใด ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ Dr. Nipat Jongsawat

8 Services Message Exchange Pattern describe Operational Requirements enforce State manage Applications composed of Messages exchange is a set of Contracts bound by contain Schemas define structure of governed by Policies have แนวคิดเชิงบริการ Dr. Nipat Jongsawat

9 หลัก 4 ประการของแนวคิดเชิงบริการ Boundaries are explicit Services are autonomous Share schema & contract, not class Compatibility based on policy Dr. Nipat Jongsawat

10 ลักษณะของเซอร์วิซ Message Oriented Loosely Coupled Course Grained Contract Based Sync and Async Invokeable Orchestratable Reusable And Ideally Interoperable Dr. Nipat Jongsawat

11 การสื่อสารระหว่างเซอร์วิซ Service Message Processing Infrastructure Serialize Encrypt Sign Validate Authenticate Authorize Audit Log Reliable messaging Deserialize Dr. Nipat Jongsawat

12 Services : Objects ใช้ความเชี่ยวชาญเดิม – การพัฒนาระบบ OO – จัดการ network apps การ deploy – service : host ที่ เครื่องเรา – object : ส่งให้เครื่อง เขา language constructs language libraries object models distributed objects service models Dr. Nipat Jongsawat

13 แต่ก่อน นักพัฒนามีภาระมาก ต้องตัดสินใจเยอะ – J2EE : RMI, JAX-RPC, EJB, JMS,... –.NET : Remoting, ASMX/WSE, DCOM, MSMQ,... – APIs มีมากมาย เปลี่ยนบ่อย และลึกทางเทคนิค ตัวโปรแกรมผสมผสาน – business logic – service communication Dr. Nipat Jongsawat

14 ปัจจุบัน มาตรฐานเข้ารูป – หลายฝ่ายร่วมมือ – ไม่ยึดติด เครื่องมือเข้าร่าง – ใช้ง่าย นักพัฒนาสนใจเฉพาะ core business logic ผลักเรื่อง communication, transaction, deployment, policy ไปจัดการที่ส่วนกลาง Dr. Nipat Jongsawat

15 หัวข้อนำเสนอ ทบทวน SOA การพัฒนาโปรแกรมใน SOA – WCF : Windows Communication Foundation – SCA : Service Component Architecture Web 2.0 & Mashups Dr. Nipat Jongsawat

16 .NET Framework 3.0 http://msdn.microsoft.com Dr. Nipat Jongsawat

17 WCFWF Services, Workflow, BizTalk Tools and engine for building workflow-enable apps API for building secure, reliable interoperable services Application to application and B2B integration Connects multiple services built with WCF Adapters to multiple products like SAP and MQSeries Business activity monitoring Vertical solutions and industry accelerators Message transformation services Enterprise single sign-on End-to-end health and activity tracking And more… Dr. Nipat Jongsawat

18 public class MsmqTest { [STAThread] static void Main(string[] args) { string queuePath = @".\private$\TSS_MsmqTest"; MessageQueue messageQueue; if (MessageQueue.Exists(queuePath)) messageQueue = new MessageQueue(queuePath); else messageQueue = MessageQueue.Create(queuePath); messageQueue.Send("Hello World!");... } public class MsmqTest { [STAThread] static void Main(string[] args) { string queuePath = @".\private$\TSS_MsmqTest"; MessageQueue messageQueue; if (MessageQueue.Exists(queuePath)) messageQueue = new MessageQueue(queuePath); else messageQueue = MessageQueue.Create(queuePath); messageQueue.Send("Hello World!");... } public class hello : MarshalByRefObject { public String HelloWorld() { return "Hello World"; } public class hello : MarshalByRefObject { public String HelloWorld() { return "Hello World"; } public class hello { [WebMethod] public string HelloWorld() { return "Hello World"; } public class hello { [WebMethod] public string HelloWorld() { return "Hello World"; } Dr. Nipat Jongsawat

19 Windows Communication Foundation API ASMX & WSE.NET RemotingEnterprise ServicesSystem. Messaging API WCF : Unifying Communication MSMQSOAP & WS-*Remoting binaryDCOM Protocol OthersSOAP & WS-*WCF binary protocol MSMQ Protocol Applications.NET Framework 3.0.NET Framework 2.0 Applications Dr. Nipat Jongsawat

20 WCF Service Endpoints SERVICESERVICE SERVICESERVICE Endpoint Metadata CLIENT NETWORK Endpoint hosted in IIS, WAS, self-host, Windows service Dr. Nipat Jongsawat

21 Service Endpoints WCF Service :โปรแกรมที่เผยแพร่ endpoints ของ มัน แต่ละ endpoint เป็นช่องทางเพื่อการสื่อสารสู่ เครือข่าย หนึ่ง endpoint ประกอบด้วย – Address: service อยู่ทีไหน(where) – Binding: ติดต่อกันอย่างไร(how) – Contract: ให้บริการอะไร(what) ลดภาระของผู้พัฒนาเซอร์วิส – สนใจเฉพาะ business function – ไม่ต้องพะวงเรื่องวิธีการติดต่อกับเครือข่าย Dr. Nipat Jongsawat

22 WCF : Service Implementation (C#) [ServiceContract] class HelloService { [OperationContract] string sayHello() { return ("Hello"); } [ServiceContract] class HelloService { [OperationContract] string sayHello() { return ("Hello"); } } Dr. Nipat Jongsawat

23 Hosting Service class program { static void Main(string[] args) { Uri base = new Uri("http://localhost/hello"); ServiceHost hs = new ServiceHost( typeof(HelloService), base); hs.AddServiceEndpoint(typeof(HelloService), new BasicHttpBinding(), "http://localhost/hello/svc0"); hs.AddServiceEndpoint(typeof(HelloService), new NetTcpBinding(), "net.tcp://localhost/hello/svc1"); hs.Open(); Console.WriteLine("Service is ready."); Console.ReadKey(); hs.Close(); } class program { static void Main(string[] args) { Uri base = new Uri("http://localhost/hello"); ServiceHost hs = new ServiceHost( typeof(HelloService), base); hs.AddServiceEndpoint(typeof(HelloService), new BasicHttpBinding(), "http://localhost/hello/svc0"); hs.AddServiceEndpoint(typeof(HelloService), new NetTcpBinding(), "net.tcp://localhost/hello/svc1"); hs.Open(); Console.WriteLine("Service is ready."); Console.ReadKey(); hs.Close(); } } http://localhost/hello?wsdl Dr. Nipat Jongsawat

24 http://localhost/hello?wsdl Dr. Nipat Jongsawat

25 WCF : Service Client (VB.NET) Dr. Nipat Jongsawat

26 WCF : Service Client (VB.NET) Dr. Nipat Jongsawat

27 WCF : Service Client (C#) Dr. Nipat Jongsawat

28 app.config ... ... Dr. Nipat Jongsawat

29 WCF : Bindings Name Transport Encoding Security BasicHttpBindingHTTPXMLWS-I Basic Profile 1.1 WSHttpBindingHTTPXMLMsg. security, reliable session,... NetTcpBindingTCPbinarytrans security, reliable session,... NetNamedPipeBindingnamedbinarytrans security, reliable session,... piped NetMsmqBindingMSMQbinarytrans security, queue transaction... Dr. Nipat Jongsawat

30 WCF : Contracts Contracts : ให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ร่วมกันรับรู้และเข้าใจ – ServiceContract operations a service can perform (WSDL) – DataContract format of data passed to and from service (XSD) – MessageContract what goes where in a message (SOAP msg) – FaultContract errors likely to be produced (SOAP fault) Dr. Nipat Jongsawat

31 ServiceContract [ServiceContract] public class MyService { [OperationContract] string operation1() {... } [OperationContract] string operation2() {... } void helper() {... } } [ServiceContract] public class MyService { [OperationContract] string operation1() {... } [OperationContract] string operation2() {... } void helper() {... } } [ServiceContract] public interface IMyService { [OperationContract] string operation1(); [OperationContract] string operation2(); } [ServiceContract] public interface IMyService { [OperationContract] string operation1(); [OperationContract] string operation2(); } public class MyService : IMyService { string operation1() {... } string operation2() {... } void helper() {... } } public class MyService : IMyService { string operation1() {... } string operation2() {... } void helper() {... } } Dr. Nipat Jongsawat

32 DataContract [DataContract] public class Person { [DataMember] public string First; public string Mid; [DataMember] public string Last; [DataMember] private int ID;... } [DataContract] public class Person { [DataMember] public string First; public string Mid; [DataMember] public string Last; [DataMember] private int ID;... } Primitive types have an implicit data contract. [ServiceContract] public interface IPersonService { [OperationContract] Person GetPerson(int personID); } [ServiceContract] public interface IPersonService { [OperationContract] Person GetPerson(int personID); } Dr. Nipat Jongsawat

33 WCF Dr. Nipat Jongsawat

34 หัวข้อนำเสนอ ทบทวน SOA การพัฒนาโปรแกรมใน SOA – WCF : Windows Communication Foundation – SCA : Service Component Architecture Web 2.0 & Mashups Dr. Nipat Jongsawat

35 SCA : Service Component Architecture ข้อกำหนดการสร้าง composite applications ง่ายต่อการพัฒนา การประกอบ และการให้บริการ รองรับหลากหลายภาษาและเทคโนโลยีการพัฒนา – POJOs, BPEL, COBOL, C++ … เกิดการร่วมมือของหลากหลายบริษัทชั้นนำ (พ.ย. 2005) – BEA, IBM, Oracle, SAP, IONA, Sybase, Interface21, SAP, Progress, Sybase, TIBCO, Siemen, Sun,... Royalty-free specifications http://www.osoa.org Dr. Nipat Jongsawat

36 SCA : Assembly Model การประกอบ service ใหม่จาก service เดิม – ไม่ขึ้นกับภาษาการโปรแกรม – กำหนด service dependencies รองรับการปรับ config ด้วย – properties / protocols / qualities of service – profiles สามารถปรับ config ได้ทั้งตอน design time และ deployment time Dr. Nipat Jongsawat

37 System SDO SCA : Service Assembly tightly coupled codes (Composites) loosely coupled services (Systems) Composite B Service Refe- rence Composite A Refe- rence Refe- rence Service Component A Component B Component D Composite C Service A Service B Component C Dr. Nipat Jongsawat

38 SCA : Service Composite Dr. Nipat Jongsawat

39 Service Reference ใช้กำหนด services ข้างนอกที่เราต้องการ ใช้ binding เพื่อระบุกลไกการสื่อสาร – web service, – stateless EJB TM – JMS TM – JCA TM –... สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะสมบัติด้วย Policy Composite B Service Refe- rence Dr. Nipat Jongsawat

40 Service Entry Point ใช้กำหนดบริการต่าง ๆ ที่เรามีให้ ใช้ binding เพื่อระบุกลไกการสื่อสาร – web service, – stateless EJB TM – JMS TM – JCA TM –... สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะสมบัติด้วย Policy Composite B Service Refe- rence Dr. Nipat Jongsawat

41 SCA : Service Implementation รองรับการสร้างตัวบริการได้หลายภาษาการ โปรแกรม – Java TM, BPEL, C++, PHP, … ใช้บริการภายนอกได้ด้วย service references ให้บริการโดยกำหนดเป็น interfaces ที่มี ลักษณะ – remotable, conversational, bi-directional, companion callback interface – ระบบรองรับการจัดการ state ให้ Dr. Nipat Jongsawat

42 Services : local และ remote Local Service – ใช้อ้างอิงได้ภายใน module เท่านั้น – การส่ง parameter และ return value เป็นแบบ by-reference – มีลักษณะแบบ fine-grained, tightly coupled interface Remotable Service –ใช้อ้างอิงได้ทั้งภายในและภายนอก module –การส่ง parameter และ return value เป็นแบบ by-value –มีลักษณะแบบ coarse-grained, loosely coupled interface เป็น remotable service เมื่อเขียน @Remotable กำกับ Java interface Dr. Nipat Jongsawat

43 SCA Client and Implementation Model ทำให้ง่ายต่อการให้และใช้บริการ – ผู้พัฒนาสนใจเฉพาะ business logic – ปัจจุบันมีข้อกำหนดของ Java and C++ – binding ต่าง ๆ ปรับตั้งได้ขณะทำงาน – ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบริการได้ด้วยการปรับค่า ของ properties ต่าง ๆ ของตัวบริการ Dr. Nipat Jongsawat

44 SCA : Service Implementation package services; import org.osoa.sca.annotations.*; @Remotable public insterface HelloService { String sayHello(); } package services; import org.osoa.sca.annotations.*; @Remotable public insterface HelloService { String sayHello(); } package services; import org.osoa.sca.annotations.*; @Service(HelloService.class) public class HelloServiceImpl implements HelloService { String sayHello() { return ("Hello"); } package services; import org.osoa.sca.annotations.*; @Service(HelloService.class) public class HelloServiceImpl implements HelloService { String sayHello() { return ("Hello"); } } Dr. Nipat Jongsawat

45 SCA : Service Client package clients; import org.osoa.sca.annotations.*; import services.HelloService; public class HelloClient { @Reference private HelloService svc; public static void main(String[] args) { System.out.println( (new HelloClient()).svc.sayHello() ); } package clients; import org.osoa.sca.annotations.*; import services.HelloService; public class HelloClient { @Reference private HelloService svc; public static void main(String[] args) { System.out.println( (new HelloClient()).svc.sayHello() ); } } Dr. Nipat Jongsawat

46 @Service(B.class) public class BImpl implements B { @Reference D dService; @Reference C cService;... } @Service(B.class) public class BImpl implements B { @Reference D dService; @Reference C cService;... } public interface C {...} อีกสักตัวอย่าง @Service(C.class) public class CImpl implements C {... } @Service(C.class) public class CImpl implements C {... } @Remotable public interface B {...} @Remotable public interface B {...} BComp CComp AComposite A D. Dr. Nipat Jongsawat

47 SCA : Service Implementation C D BComp C D BComp BComp CComp AComposite A D. sca.module Dr. Nipat Jongsawat

48 SCA : Binding กำกับทุก service entry point และ reference binding.sca, binding.ws, binding.jms, binding.eis... ...... ... Dr. Nipat Jongsawat

49 Current SCA Implementations IBM WebSphere Application Server v6.1 Oracle Event-Driven Architecture Suite TIBCO ActiveMatrix Service Grid... Open sources – Apache Tuscany – Eclipse SOA Tools Platform –... Dr. Nipat Jongsawat

50 WebSphere Integration Developer 6.0 Dr. Nipat Jongsawat

51 Apache Tuscany http://incubator.apache.org/tuscany/ Dr. Nipat Jongsawat

52 SCA Dr. Nipat Jongsawat

53 WCF/SCA : ความเหมือน สร้าง service จาก class เขียนหมายเหตุกำกับส่วนต่าง ๆ ของคลาส (attributes ใน.NET หรือ annotation ใน Java) เพื่อนิยามบริการ ใช้ binding กำกับตัวบริการเพื่อระบุกลไลการ สื่อสาร (มี pre-defined bindings ซึ่งสามารถ ปรับเปลี่ยนได้) รองรับข้อกำหนดตาม WS-* Dr. Nipat Jongsawat

54 WCF/SCA : ความเหมือน รองรับการสื่อสารทั้งแบบ synchronous calls, แบบ one-way และแบบ two-way interactions (ที่เรียกกันว่า duplex contracts หรือ callback interfaces) รองรับการจัดการ session และ state ระหว่าง เรียกใช้บริการ ทั้งคู่มี protocol แบบ optimized เฉพาะของ ตัวเองด้วย Dr. Nipat Jongsawat

55 WCF/SCA : ความต่าง SCA มีข้อกำหนดการประกอบ components เป็น module โดยระบุ dependencies ระหว่าง components SCA รองรับการสร้าง service-oriented applications ที่พัฒนาด้วยหลากหลายภาษา SCA ทำงานได้บนหลากหลายเทคโนโลยี เช่น EJB, Spring ส่วน WCF นั้นทำงานบน.NET Dr. Nipat Jongsawat

56 รายละเอียดเพิ่มเติม WCF – http://wcf.netfx3.com SCA – http://www.osoa.org Apache Tuscany Project – http://incubator.apache.org/tuscany Dr. Nipat Jongsawat

57 หัวข้อ ทบทวน SOA การพัฒนาโปรแกรมใน SOA – WCF : Windows Communication Foundation – SCA : Service Component Architecture Web 2.0 & Mashups Dr. Nipat Jongsawat

58 Web 2.0 : Definition Web 2.0 is the network as platform, spanning all connected devices; Web 2.0 applications are those that make the most of the intrinsic advantages of that platform: delivering software as a continually-updated service that gets better the more people use it, consuming and remixing data from multiple sources, including individual users, while providing their own data and services in a form that allows remixing by others, creating network effects through an "architecture of participation," and going beyond the page metaphor of Web 1.0 to deliver rich user experiences. Tim O'Reilly Dr. Nipat Jongsawat

59 1.0 vs 2.0 Akamai Britannica Online personal websites domain name speculation screen scraping publishing content management systems directories (taxonomy) stickiness  BitTorrent  Wikipedia  blogging  search engine optimization  web services  participation  wikis  tagging ("folksonomy")  syndication http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html Dr. Nipat Jongsawat

60

61 http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html Dr. Nipat Jongsawat

62

63 Web 2.0 Services, not packaged software Data as the driving force Architecture of participation The Long Tail Rich user experiences Lightweight programming models The perpetual beta Some rights reserved http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html Dr. Nipat Jongsawat

64

65 Mashup Wikipedia : "A mashup is a website or web application that seamlessly combines content from more than one source into an integrated experience." Enterprise Mashups Enterprise Web 2.0 SOA Mashups Dr. Nipat Jongsawat

66

67 Mashup Styles Mashups "mix & match" – presentations – data – functionalities Client-side mashups Server-side mashups Dr. Nipat Jongsawat

68

69 Demo Accessing Web Services from Excel (Microsoft Office Web Services Toolkit) GreaseMonkey : Amazon + CU-Lib (http://www.mundell.org/archives/greasemonkey/) OpenKapow : CourseDesc + books.google (http://www.openkapow.com) ชมภาพยนต์ (http://mediatedcultures.net/ksudigg/) Dr. Nipat Jongsawat

70

71

72 Misc. Mashups vs Composite App – guerilla-style vs. formal engineering Enterprise mashups are dangerous – Confidentiality breaches – Unauthorized capabilities Dr. Nipat Jongsawat

73 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/ti m/news/2005/09/30/what-is-web-20.html http://blogs.zdnet.com/Hinchcliffe http://programmableweb.com Dr. Nipat Jongsawat


ดาวน์โหลด ppt Session6 : SOA Programming Models Dr. Nipat Jongsawat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google