งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานภารกิจ ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประกอบ เอี่ยมสอาด สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานภารกิจ ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประกอบ เอี่ยมสอาด สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานภารกิจ ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประกอบ เอี่ยมสอาด สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

2 ประหยัดพลังงานในอาคารสำคัญไฉน... 8% 5% 15% 36% ส่วนใหญ่ใช้ “ไฟฟ้า” อาคารภาคพาณิชยกรรม (เช่น โรงพยาบาล โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงมหรสพ และสำนักงาน) มีเป็นหมื่นๆ แห่ง ทั่วประเทศ แต่มีอาคาร ขนาดใหญ่ 1,700 แห่ง ค่าไฟฟ้า 53,800 ลบ./ปี เป็นอาคาร สำนักงาน ขนาดใหญ่ 600 แห่ง ค่าไฟฟ้า 21,300 ลบ./ปี อยู่ใน กทม. 350 แห่ง ค่าไฟฟ้า 9,500 ลบ./ปี

3 7 แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (ปัจจุบัน)

4 แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี

5 เป้าหมาย : ลด EI ลง 25% (38,200 ktoe)ภายในปี 2573 (15.6 11.7) ktoe/พันล้านบาท อุตสาหกรรม (16,100 ktoe) ขนส่ง (15,100 ktoe) อาคารธุรกิจ ขนาดใหญ่ (3,600 ktoe) อาคารธุรกิจขนาดเล็กและ บ้านอยู่อาศัย (3,400 ktoe) 1. เพิ่ม ประสิทธิภาพ ใน กระบวนการ ผลิต 2. การกำหนด ระบบ มาตรฐานและ ควบคุม ประสิทธิภาพ การใช้ พลังงาน (SEC ) 1. การบังคับใช้ เกณฑ์มาตรฐาน และติดฉลาก ประสิทธิภาพ พลังงานสำหรับ ยานยนต์ 2. มาตรการทาง ภาษี 3. การสนับสนุน ระบบขนส่งมวลชน และขนส่งสินค้าที่มี ประสิทธิภาพ พลังงานสูง 1. การบังคับใช้เกณฑ์ มาตรฐาน ประสิทธิภาพพลังงาน (BEC) 2. การพัฒนาอาคาร ต้นแบบประหยัด พลังงาน 3. การติดฉลากแสดง ประสิทธิภาพของ อาคาร 4. การสนับสนุน เครื่องใช้ / อุปกรณ์ ประสิทธิภาพสูง 5. มาตรการด้านราคา และภาษี 1. การสนับสนุนการ ติดฉลาก ประสิทธิภาพ พลังงาน 2. การพัฒนาบ้าน ประหยัดพลังงาน ต้นแบบ 3. มาตรการด้าน ราคาและภาษี บูรณการร่วม 1. การบังคับใช้ พ. ร. บ. การส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน 2.. การบังคับใช้เกณฑ์ (Energy Efficiency Resource Standard: EERS) สำหรับธุรกิจ พลังงานขนาดใหญ่ 3. การบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐาน ประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ 1. การอนุรักษ์พลังงานแบบสมัครใจ (Voluntary Agreement:) 2. การส่งเสริมการสาธิตเทคโนโลยี ประสิทธิภาพสูง 3. การส่งเสริมการพัฒนามืออาชีพด้านการ อนุรักษ์พลังงาน 4. การส่งเสริมการลดปริมาณคาร์บอนใน ด้านเศรษฐกิจและสังคม 1. การใช้มาตรการทางราคาและภาษีเพื่อ ผลักดันการอนุรักษ์ พลังงานและลดก๊าซเรื่อนกระจก 2. การสนับสนุนด้านการเงินเพื่ออุดหนุนผล การประหยัดพลังงาน 3. การพัฒนาความสามารถของหน่วยงาน / องค์กรภาครัฐและเอกชน บังคับ ส่งเสริม สนับสนุน แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี

6  ภาคอุตสาหกรรม/ ธุรกิจการค้า/โรงงาน/ อาคารควบคุม จำนวน 8,000 แห่ง  โรงงาน/อาคาร SME ประมาณ 1 แสนราย  บ้านอยู่อาศัยประมาณ 22 ล้านครัวเรือน มาตรการ กฎหมาย มาตรการ พัฒนาบุคลากร/ ประชาสัมพันธ์ มาตรการส่งเสริม และสนับสนุน กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พพ. ผู้บริโภคพลังงานหลักของประเทศ กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานของ พพ. กลุ่มเป้าหมายมีการใช้พลังงาน 44,376 ktoe หรือประมาณ 60% ของการใช้พลังงานทั้งประเทศ กลุ่มเป้าหมายมีการใช้พลังงาน 44,376 ktoe หรือประมาณ 60% ของการใช้พลังงานทั้งประเทศ

7 มาตรการขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงานของ พพ. มาตรการ ด้าน กฏหมาย กำกับดูแล โรงงาน / อาคาร ควบคุม การออกแบบ อาคารเพื่อการ อนุรักษ์พลังงาน (Building Energy Code) มาตรฐาน เครื่องจักร อุปกรณ์ประหยัด พลังงาน MEPS มาตรการ ด้าน ส่งเสริม สนับสนุน สิทธิประโยชน์ทาง ภาษีเพื่อการ อนุรักษ์พลังงาน เงินทุนหมุนเวียน เพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน ESCO Fund การให้เงิน สนับสนุนให้เปล่า (Direct Subsidy) การติดฉลาก อุปกรณ์ ประสิทธิภาพสูง HEPS มาตรการพัฒนา บุคลากรและ ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ Award เผยแพร่ เทคโนโลยี Energy Display Center พัฒนาและ ฝึกอบรมบุคลากร

8 8 กำกับดูแลการจัดการพลังงานในโรงงาน/อาคารควบคุม ผลประหยัด เฉลี่ย ปีละ 3 % มาตรการ ด้านกฏหมาย

9 เพื่อกำหนดมาตรฐานของอาคารที่ จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง มีการ ออกแบบให้มีการใช้พลังงานอย่าง มีประสิทธิภาพ “ บังคับใช้กับอาคาร 9 ประเภท ขนาดตั้งแต่ 2,000 ตร. ม. ขึ้น ไป ” 9 สถานภาพของการบังคับใช้ กฎกระทรวง  คณะกรรมควบคุมอาคารแจ้ง ไม่เห็นชอบ (14 ม. ค. 2558) New  นำร่องบังคับใช้กับอาคารภาครรัฐ ตั้งแต่ ปี 57 การดำเนินงานที่ผ่านมา  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการ ออกแบบอาคารเพื่อการ อนุรักษ์พลังงาน  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ  ฝึกอบรมบุคลากรทั้งด้านการ ตรวจสอบแบบและด้านการ ออกแบบอาคารเพื่อการ อนุรักษ์พลังงาน 1,150 คน ศักยภาพการประหยัดที่ เกิดขึ้น ประหยัดไฟฟ้า 152 ล้านหน่วย / ปี คิดเป็น 13.03 ktoe/ ปี เป็นเงินมูลค่า 533 ล้านบาท / ปี ลด CO 2 88,000 ตัน / ปี ผลที่ได้การตรวจประเมินแบบอาคาร ( ปี 52–57 ) จำนวน ทั้งสิ้น 347 แบบ ผ่านเกณฑ์การใช้พลังงานรวม ( ทั้งหมด 100%) ไม่ผ่านเกณฑ์รายระบบ คิดเป็น ภาครัฐ 71% และ ภาคเอกชน 57% มาตรการ ด้านกฏหมาย

10 MEPS: Minimum Energy Performance Standards  มีทั้งภาคสมัครใจ (voluntary) และภาคบังคับ (mandatory)  ความร่วมมือระหว่าง พพ. (DEDE) และ สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม –สมอ. (TISI)  พพ. ศึกษามาตรฐานฯ กำหนด กฎกระทรวง และเส่นอให้ สมอ. ประกาศใช้บังคับกับผู้ผลิตอุปกรณ์ HEPS: High Energy Performance Standard Framework of EES&L Measures Electric LabellingNon-Electric Labelling TISI: Thailand Industrial Standard Institute, EGAT: Electricity Generating Authority of Thailand มาตรฐานประสิทธิภาพอุปกรณ์  โครงการแบบสมัครใจ (voluntary program)  ความร่วมมือระหว่าง พพ. และ กฟผ. (EGAT)  มาตรฐานกำหนดโดย พพ. การติด ฉลากโดย กฟผ. และ พพ. มาตรการ ด้านกฏหมาย

11 11 ปัจจุบัน พพ. ได้ดำเนินการส่งร่างมาตรฐานประสิทธิภาพ พลังงานขั้นต่ำหรือร่างมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน (MEPS) ให้ สำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( สมอ.) แล้ว จำนวน 43 ผลิตภัณฑ์  สมอ. ประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฯ แล้วจำนวน 18 ผลิตภัณฑ์ 1) เครื่องปรับอากาศ 10 ) หม้อหุงข้าวไฟ 2) ตู้เย็น 11) เตาไฟฟ้า 3) หลอดคอมแพกต์ฯ : หลอดมีบัลลาสต์ในตัว 12) เตารีดไฟฟ้า 4 ) หลอดคอมแพกต์ฯ : หลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วเดี่ยว 13) เตาไมโครเวฟ 5) มอเตอร์ 3 เฟส 14) กาต้มน้ำไฟฟ้า 6) เตาแก๊ส LPG 15) ตู้แช่เย็นพาณิชย์ 7) หลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วคู่ 16) รถจักรยานยนต์ 8) ฉนวนใยแก้ว 17) บัลลาสต์ขดลวด 9) เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก 1 สูบ 18) บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ สถานภาพมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (MEPS) มาตรการ ด้านกฏหมาย

12 12 สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (กรมสรรพากร) มาตรการด้าน ส่งเสริมสนับสนุน

13 ให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปี ผ่านสถาบันการเงินในโครงการ อนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน 13 โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มาตรการด้าน ส่งเสริมสนับสนุน

14 ESCO Fund 14 ที่มา : www.efe.or.th และ www.ecft.orgwww.efe.or.thwww.ecft.org ESCO FUND ผลการดำเนินงาน 1. เฟสที่ 1 (ต.ค.51-ก.ย. 53) เงินสนับสนุน 500 ล้านบาท (EFE 250+ ECFT 250) จำนวนโครงการทั้งหมด 31 โครงการ 2. เฟสที่ 2 (ต.ค.53-มี.ค.56) เงินสนับสนุน 500 ล้านบาท (EFE 300+ ECFT 200) จำนวนโครงการทั้งหมด 72 โครงการ 3. ปัจจุบันกำลังดำเนินการเฟสใหม่ มาตรการด้าน ส่งเสริมสนับสนุน

15 ลักษณะการดำเนินการ ผู้มีสิทธิ์ขอสนับสนุน: สถานประกอบการที่เป็นนิติบุคคล สนับสนุนร้อยละ 20 (SME ร้อยละ 30) ของแต่ละมาตรการมาตรฐานและ มาตรการเชิงลึก เช่น การปรับปรุง ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ - เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) - อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ที่ใช้กับเครื่องสูบน้ำ - มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง สนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย ระยะคืนทุนไม่เกิน 7 ปี ลักษณะการดำเนินการ ผู้มีสิทธิ์ขอสนับสนุน: สถานประกอบการที่เป็นนิติบุคคล สนับสนุนร้อยละ 20 (SME ร้อยละ 30) ของแต่ละมาตรการมาตรฐานและ มาตรการเชิงลึก เช่น การปรับปรุง ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ - เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) - อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ที่ใช้กับเครื่องสูบน้ำ - มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง สนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย ระยะคืนทุนไม่เกิน 7 ปี 2558 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพพลังงาน ภาคอาคารธุรกิจและอุตสาหกรรม 15 ผลประหยัดพลังงาน ( ktoe/ปี) ปี 2554ปี 2555ปี 2556รวม 10.614.22.1*26.90 มาตรการด้าน ส่งเสริมสนับสนุน

16 มาตรฐานอุปกรณ์และการติดฉลาก (HEPS) มาตรการด้าน ส่งเสริมสนับสนุน จัดทำร่างกฎกระทรวง จำนวน 54 ผลิตภัณฑ์ ผ่านการพิจารณา คณะอนุกรรมการมาตรฐาน ประสิทธิภาพพลังงานแล้ว จำนวน 47 ผลิตภัณฑ์ จัดทำเป็นกฎกระทรวงฯ และ ประกาศกระทรวง แล้ว จำนวน 8 ผลิตภัณฑ์

17 “Thailand Energy Awards” นโยบายที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเกิดการรับรู้ถึงการ อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (raise awareness) เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง (Roll Model) ผู้ได้รับรางวัลเป็นตัวแทนประเทศเข้าประกวด ASEAN Energy Awards “ASEAN Energy Awards” การประชาสัมพันธ์ / Award 17 มาตรการพัฒนาบุคลากร และประชาสัมพันธ์

18 ประกอบด้วย 54 เทคโนโลยี และอาคารฝึกอบรมภาคปฏิบัติด้านการจัด การพลังงาน (Mini Plant) ศูนย์แสดงเทคโนโลยีประกอบด้วย - ภาคอุตสาหกรรม 37 เทคโนโลยี - ภาคอาคารธุรกิจ 10 เทคโนโลยี -ภาคอาคารบ้านอยู่อาศัย 7 เทคโนโลยี -ผู้เข้าเยี่ยมชม ประมาณ 12,000 คน/ปี Energy Display Center การเผยแพร่เทคโนโลยีผ่าน Energy Display Center มาตรการพัฒนาบุคลากร และประชาสัมพันธ์

19 19  การฝึกอบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย  การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรด้านพลังงาน ทั้งด้าน อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน รวม 32,000 คน/ปี  การฝึกอบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย  การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรด้านพลังงาน ทั้งด้าน อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน รวม 32,000 คน/ปี - การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร มุ่งเน้นให้มีการปรับปรุงมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ง่าย ให้ผลตอบแทนเร็ว ไม่ต้องลงทุนหรือลงทุนน้อย ระยะคืนทุนสั้น - การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมใน SME มาตรการพัฒนาบุคลากร และประชาสัมพันธ์

20 โครงการผลประหยัดพลังงาน ( ktoe/ปี) ปี 2554ปี 2555ปี 2556รวมมูลค่าล้านบาท 1.โครงการอนุรักษ์พลังงาน ตามกฎหมายในโรงงาน/ อาคารควบคุม 3364716141,421 35,525 2. โครงการติดฉลากอนุรักษ์ พลังงานในวัสดุ/อุปกรณ์ 53.466.4119.80 2,995 3. โครงการส่งเสริมการลงทุนฯ ESCO Fund 22.87 2.73*25.60 640 4. โครงการสนับสนุนการลงทุนฯ (Subsidy 20%) 10.614.22.1*26.90 672.5 5. โครงการอาคารออกแบบเพื่อ การอนุรักษ์พลังงาน (BEC) 2.63.35.90 147.5 6. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ พลังงานด้วย กลไก ESCO 9.5921.8925.4356.91 1,422.75 7. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานใน SMEs 5.761.125.4512.33 308.25 รวม 1,668 41,711 หมายเหตุ : * โครงการ ESCO Fund และโครงการ Subsidy 20% ในปี 2556 มีการยุติโครงการก่อน กำหนด ผลการดำเนินงานในส่วนโครงการหลักของ พพ. (ช่วงปี 2554 – 2556)

21 มาตรการ/โครงการ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางที่จะดำเนินการ 1. การกำกับดูแลโรงงาน/อาคาร ควบคุมตามกฎหมาย 2. การบังคับใช้มาตรฐาน BEC 3. มาตรการสนับสนุนด้าน การลงทุน 4.การผลักดันการอนุรักษ์ พลังงานในหน่วยงานราชการ ด้วยกลไก ESCO 1.บทกำหนดโทษตาม พรบ. ไม่เหมาะสมที่จะใช้ กับอาคารภาครัฐ 2.โรงงานอาคารควบคุม ขาดแคลนบุคลากรในการ ดำเนินการตามกฎหมาย 3. คณะกรรมการควบคุม อาคารไม่เห็นชอบทำให้ กฎหมายไม่สามารถบังคับ ใช้ได้ 4. ขาดความต่อเนื่องและไม่ เพียงพอต่อการจูงใจ 5. กฎระเบียบปัจจุบันไม่เอื้อให้ ดำเนินการได้ 1.ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ เหมาะสม 2.จัดทำโปรแกรมพัฒนา บุคลากรเพิ่มมากขึ้น 1.นำร่องบังคับใช้กับภาครัฐ 2.เสนอแก้ไขกฎหมายอนุรักษ์ ให้มีสภาพบังคับด้วยตนเอง 1.เพิ่มมาตรสนับสนุนด้านเงิน ลงทุนให้มากขึ้น 2.สนับสนุนธุรกิจ Esco ให้ ภาคเอกชนสามารถ ดำเนินการได้ด้วยตนเอง 3.สนับสนุนมาตรการด้านภาษี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษา ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องรวมทั้งการกำหนด แนวทางดำเนินงาน มาตรการหลักที่ต้องการผลักดัน

22 Page 22 60,0 00 80,0 00 100, 000 120, 000 140, 000 160, 000 180, 000 200, 000 220, 000 ลด 25% ลด 30% EI (2010) 15.6 Ktoe/Billio n Bath EI (2030) 11.7 Ktoe/Billio n Bath EI (2036) 10.9 Ktoe/Billio n Bath 71,1 66 162,7 15 124, 515 38,2 00 202, 000 144, 600 57,4 00 201 0 255 3 203 0 257 3 203 6 257 9 ปริมาณการใช้พลังงานขั้น สุดท้าย (ktoe) ลด EI 30% จากปี 2553 แผนอนุรักษ์พลังงานใหม่ (2558-2579)

23

24 24 www.dede.go.th ขอขอบคุณ www.dede.go.th


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานภารกิจ ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประกอบ เอี่ยมสอาด สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google