งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO ครูในยุคปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง ( พ. ศ.2552-2561) นิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO ครูในยุคปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง ( พ. ศ.2552-2561) นิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO ครูในยุคปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง ( พ. ศ.2552-2561) นิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต 2

2

3  สังคมเปลี่ยนแปลงเร็ว  มนุษย์เปลี่ยน  ความรู้เปลี่ยน ความรู้แบบ explicit ( ความรู้ ชัดแจ้ง / ทฤษฎี เอกสาร ) หาง่าย ความรู้แบบ tacit ( ความรู้แบบฝัง ลึก / ประสบการณ์ / ทักษะ ความ เชี่ยวชาญ ) หายาก ศตวรรษที่ 21 ต่างจาก ศตวรรษที่ 20 หรือ 19

4 ความจริงของศตวรรษ ที่ 21 * การเรียนรู้ต้องเปลี่ยน การศึกษา จะต้องเน้นที่ learning skill การเรียนรู้ควรเน้นการทำ การเรียน เกิดจากการฟัง 20% และการทำ 70- 80% ครูต้องไม่เน้นสอน เน้นออกแบบการ เรียนรู้ เน้นสร้างแรงบันดาลใจ เน้นเป็น โค้ช เป็นครูฝึกไม่ใช่ครูสอน ที่ทำให้เกิด การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือสอนคนอื่น รองลงมา คือการทำ ครูฝึกอะไร ฝึกอะไร ฝึกการ เรียนรู้ของลูกศิษย์ * จุดสำคัญที่สุดของการเป็นครู คือ การสร้างแรงบันดาลใจ

5 Education Pitfalls ( หลุมพลางของการจัด การศึกษา ) จัดตามความเคยชินในอดีต - คิดว่าสอนคือเรียน - คิดว่าสอนครบคือเป้าหมาย - คิดว่าสอนวิชา / ทฤษฎี เป็น รากฐานสำหรับอนาคต - คิดว่าวางฐานทฤษฎีก่อน ตาม ด้วยฝึกปฏิบัติ วิธีที่ถูกต้องคือ ต้องฝึกปฏิบัติให้เร็วที่สุด เพราะจะเป็นการกระตุ้นความอยากเรียน

6 คุณลักษณะของครูยุค ปฏิรูปการศึกษา 1. มีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตร 2. มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ เกิดผลถาวรแก่ศิษย์ 3. พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน สำคัญที่สุด 4. มีความสามารถในการเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อ ต่อการเรียนรู้ สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้ และเอื้ออำนวยความสะดวก พัฒนา ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ และเต็มตาม ศักยภาพอย่างมีความสุข 5. มีความสามารถในการวัดและประเมินผลผู้เรียน ตามสภาพจริง ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่ หลากหลาย 6. มีความสามารถในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการ เรียนรู้สามารถทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน

7 บทบาทหน้าทีของครู ปฏิรูปการศึกษา พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 หมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ระบุว่า “ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวน การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ” สามารถสรุปเป็นสาระสำคัญได้ 3 ประการ คือ 1) ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ พัฒนาได้ 2) ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด 3) กระบวนการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ

8 การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ สาระสำคัญ 3 ประการ ประการแรก การจัดการศึกษาจะต้องเป็นไป ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 4 ในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความ คุ้มครอง ครูจึงต้องมีวิถีทางที่จะพัฒนา ศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการ เรียนรู้ คิดเป็น ทำเป็น พึ่งตนเองได้ ดำรงชีวิต ได้อย่างมีความสุขและสามารถทำ คุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ ประการที่สอง การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ถือ ว่าผู้เรียนเป็นสำคัญ ประการที่สาม การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม ศักยภาพครูต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ เสนอ กิจกรรมและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทุกขั้นตอน

9 บันได 5 ขั้นของการจัดการ เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน Learning to communicate Learning to serve Learning to construct Learning to search Learning to question

10 คำคมการศึกษา : การศึกษากับการ เปลี่ยนแปลง ประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์ชาตินั้น เป็นกระบวนการวิ่งไล่กวดระหว่าง ความหายนะกับการศึกษา หากการศึกษาก้าวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก ความหายนะก็คงมาถึงมวลมนุษย์ในที่สุด เอช จี เวลส์และอาร์โนลด์ ทอยน์บี : นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษ ประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์ชาตินั้น เป็นกระบวนการวิ่งไล่กวดระหว่าง ความหายนะกับการศึกษา หากการศึกษาก้าวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก ความหายนะก็คงมาถึงมวลมนุษย์ในที่สุด เอช จี เวลส์และอาร์โนลด์ ทอยน์บี : นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษ

11 Company LOGO เส้นทางสู่ ความก้าวหน้าใน วิชาชีพ

12 วิชาชีพครู รวมทั้งวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 การพัฒนาผลงานวิชาการ  งานในหน้าที่ของท่านมี อะไรบ้าง  งานดังกล่าวมีปัญหาอะไร  ปัญหาใดที่มีผลกระทบมาก และสถานศึกษาของท่านมี ศักยภาพที่จะดำเนินการได้  จะใช้นวัตกรรมใดแก้ปัญหา

32

33 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO ครูในยุคปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง ( พ. ศ.2552-2561) นิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google