งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

O-NET 2550 ข้อสอบไวยากรณ์ของ O-NET ปี 2550 ประกอบด้วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "O-NET 2550 ข้อสอบไวยากรณ์ของ O-NET ปี 2550 ประกอบด้วย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 O-NET 2550 ข้อสอบไวยากรณ์ของ O-NET ปี 2550 ประกอบด้วย
1. โครงสร้างและหลักการใช้ภาษา (Writing Ability : Sentence Completion) จำนวน 5 ข้อ 2. การหาที่ผิดหลักการใช้ภาษา (Error Identification) จำนวน 15 ข้อ

2 โครงสร้างและหลักการใช้ภาษา
(Writing Ability : Sentence Completion) จำนวน 5 ข้อ

3 1. Smoking causes dreadful diseases not only in smokers themselves__________.
การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคที่น่ากลัวหลายโรค ไม่เพียงแต่ผู้ที่สูบเท่านั้น__________.

4 a. but also in people close to them
1. Smoking causes dreadful diseases not only in smokers themselves__________. การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคที่น่ากลัวหลายโรค ไม่เพียงแต่ผู้ที่สูบเท่านั้น__________. a. but also in people close to them (แต่ยังรวมถึงคนที่อยู่ใกล้เขาอีกด้วย) b. as well as in people close to them (เช่นเดียวกับคนที่อยู่ใกล้เขา) c. and in people close to them also (และยังคนที่อยู่ใกล้เขาอีกด้วย) d. although not in people close to them (แม้ว่าไม่ใช่คนที่อยู่ใกล้เขา)

5 a. but also in people close to them
1. Smoking causes dreadful diseases not only in smokers themselves__________. การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคที่น่ากลัวหลายโรค ไม่เพียงแต่ผู้ที่สูบเท่านั้น__________. a. but also in people close to them (แต่ยังรวมถึงคนที่อยู่ใกล้เขาอีกด้วย) ข้อสังเกต not only เป็นคำเชื่อมที่ต้องใช้คู่กับ but also จึงตอบข้อ a

6 2. Both Mary and her sister,__________ my sister, are studying Tourism and Hotel Management at Mahidol University. ทั้งแมรี่และน้องสาวของเธอ__________ น้องสาวของฉัน เรียนอยู่คณะการจัดการโรงแรม ที่มหาวิทยาลัยมหิดล

7 a. included (รวมทั้ง,ประกอบด้วย) b. except (ยกเว้น)
2. Both Mary and her sister,__________ my sister, are studying Tourism and Hotel Management at Mahidol University. ทั้งแมรี่และน้องสาวของเธอ__________ น้องสาวของฉัน เรียนอยู่คณะการจัดการ โรงแรม ที่มหาวิทยาลัยมหิดล a. included (รวมทั้ง,ประกอบด้วย) b. except (ยกเว้น) c. together with (รวมทั้ง) d. apart from (นอกจาก)

8 c. together with (รวมทั้ง)
2. Both Mary and her sister,__________ my sister, are studying Tourism and Hotel Management at Mahidol University. ทั้งแมรี่และน้องสาวของเธอ__________ น้องสาวของฉัน เรียนอยู่คณะการจัดการ โรงแรม ที่มหาวิทยาลัยมหิดล c. together with (รวมทั้ง) ข้อสังเกต included และ together with นั้นแปลเหมือนกัน คือ รวมทั้ง แต่ included นั้นจะไม่ใช้เป็นคำเชื่อมคนกับคน แต่ together with มักนิยมใช้เป็นคำเชื่อมคนกับคน จึงตอบ ข้อ c

9 3. When you feel exhausted, do something you enjoy : __________.
เมื่อคุณรู้สึกเหนื่อยล้า จงทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบ__________

10 a. for example, listen to music (เช่น ฟังเพลง)
3. When you feel exhausted, do something you enjoy : __________. เมื่อคุณรู้สึกเหนื่อยล้า จงทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบ__________ a. for example, listen to music (เช่น ฟังเพลง) b. therefore, one can always sleep well (ดังนั้น คุณสามารถหลับได้สนิท) c. in order words, reading junk mail (อีกนัยหนึ่ง อ่านจดหมายไร้สาระ) d. however, you will stay awake and feel energetic (อย่างไรก็ตามคุณต้องตื่นตัวและรู้สึกมีพลังอยู่ตลอดเวลา)

11 a. for example, listen to music (เช่น ฟังเพลง)
3. When you feel exhausted, do something you enjoy : __________. เมื่อคุณรู้สึกเหนื่อยล้า จงทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบ__________ a. for example, listen to music (เช่น ฟังเพลง) ข้อสังเกต เครื่องหมาย colon (:) ใช้เพื่อแนะนำรายการ (list) หรือตัวอย่าง (example) จึงตอบข้อ a เพิ่มเติม for example, therefore, in order words, however จัดเป็น Conjunctive Adverb คือ คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้ในการเชื่อมความ ใช้นำหน้าข้อความที่แสดง เพื่อเสริมความ แสดงความขัดแย้ง ฯลฯ ต้องใส่ comma (,) ไว้ข้างหลังตลอด

12 4. We will take a plane to Chiangmai__________.
พวกเราจะเดินทางโดยเครื่องบินไปเชียงใหม่__________.

13 a. if all the air tickets are sold out (ถ้าตั๋วเที่ยวบินถูกขายไปจนหมด)
4. We will take a plane to Chiangmai__________. พวกเราจะเดินทางโดยเครื่องบินไปเชียงใหม่__________. a. if all the air tickets are sold out (ถ้าตั๋วเที่ยวบินถูกขายไปจนหมด) b. if the flight attendants are still on strike (ถ้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินยังคงหยุดงาน) c. unless the flight is fully booked (ถ้าตั๋วของเที่ยวบินไม่ถูกจองเต็ม) d. unless the hotel rooms are available (ถ้าโรงแรมไม่มีห้องว่าง)

14 c. unless the flight is fully booked
4. We will take a plane to Chiangmai__________. พวกเราจะเดินทางโดยเครื่องบินไปเชียงใหม่__________. c. unless the flight is fully booked (ถ้าตั๋วของเที่ยวบินไม่ถูกจองเต็ม) ข้อสังเกต unless เป็นคำสันธาน แปลว่า ถ้า...ไม่ เมื่อแปลประโยค จึงตอบข้อ c

15 5. __________that we went hiking in the forest last weekend.
__________จนกระทั่ง พวกเราไปปีนเขาในป่าเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่แล้ว

16 b. We did so much exercise (พวกเราออกกำลังกายหนักมาก)
5. __________that we went hiking in the forest last weekend. __________จนกระทั่ง พวกเราไปปีนเขาในป่าเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่แล้ว a. It rained so heavily (ฝนตกหนักมาก) b. We did so much exercise (พวกเราออกกำลังกายหนักมาก) c. It was such nice weather (สภาพอากาศมันดีมาก) d. We were in such a hurry (พวกเรารีบมาก)

17 c. It was such nice weather (สภาพอากาศมันดีมาก)
5. __________that we went hiking in the forest last weekend. __________จนกระทั่ง พวกเราไปปีนเขาในป่าเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่แล้ว c. It was such nice weather (สภาพอากาศมันดีมาก) ข้อสังเกต so…that และ such…that มีความหมายเหมือนกันคือ มากจนกระทั่ง แต่มีความแตกต่างกัน คือ ระหว่าง so…that เป็นคำ adv. หรือ adj. ก็ได้ แต่ระหว่าง such…that ต้องเป็น adj. + n. เท่านั้น จึงตอบข้อ c

18 การหาที่ผิดหลักการใช้ภาษา (Error Identification) จำนวน 15 ข้อ

19 Each night the guard would, first lock
the gates, then turn on the lights and b walking around the factory. c d แต่ละคืนยามรักษาการจะเริ่มด้วยการใส่กุญแกประตู จากนั้นเปิดไฟแล้วเดินรอบๆโรงงาน

20 a. เป็นการบอกลำดับการกระทำก่อนหลัง
Each night the guard would, first lock the gates, then turn on the lights a b and walking around the factory. c d แต่ละคืนยามรักษาการจะเริ่มด้วยการใส่กุญแกประตู จากนั้นเปิดไฟแล้วเดินรอบๆ โรงงาน a. เป็นการบอกลำดับการกระทำก่อนหลัง b. ประธานแสดงอาการเป็น present simple c. ผิดเพราะประธานแสดงอาการเป็น present simple ต้อง เปลี่ยนเป็น walk หรือใช้หลัก parallel (ดูจาก verb ที่อยู่ หน้า and) d. เป็น article นำหน้าสถานที่ที่เจาะจง

21 เลขานุการบอกเด็กผู้หญิงอายุ 12 ปี ให้รอแม่ของเธอที่ห้องรับรอง
The secretary asked the twelve-years-old a b girl to wait for her mother in the lobby. c d เลขานุการบอกเด็กผู้หญิงอายุ 12 ปี ให้รอแม่ของเธอที่ห้องรับรอง

22 c. to + V.inf และ wait for แปลว่า รอคอย ต้องมีคำว่า for ตามหลังเสมอ
The secretary asked the twelve-years-old girl to wait for her mother in the a b c d lobby. เลขานุการบอกเด็กผู้หญิงอายุ 12 ปี ให้รอแม่ของเธอที่ห้องรับรอง a. เป็น past simple b. ผิดเพราะ เป็น compound adj. นามไม่ต้องเติม s แก้เป็น twelve-year-old c. to + V.inf และ wait for แปลว่า รอคอย ต้องมีคำว่า for ตามหลังเสมอ d. เป็น article นำหน้าสถานที่ที่เจาะจง

23 Kanda is the official who everyone
thinks she will transfer to the new a b c overseas office in Hong Kong. d กานดาเป็นพนักงานผู้ซึ่งทุกคนคิดว่าหล่อนจะถูกส่งไปยังสำนักงานใหม่ในต่างประเทศที่ฮ่องกง

24 a. ถูกเพราะ ประธานของ thinks คือ everyone ดังนั้น กริยา เติม s
Kanda is the official who everyone thinks she will transfer to the new a b c overseas office in Hong Kong. d กานดาเป็นพนักงานผู้ซึ่งทุกคนคิดว่าหล่อนจะถูกส่งไปยังสำนักงานใหม่ในต่างประเทศที่ฮ่องกง a. ถูกเพราะ ประธานของ thinks คือ everyone ดังนั้น กริยา เติม s b. ถูกเพราะ she เป็น pronoun ใช้แทน Kanda ซึ่งเป็นผู้หญิง c. ผิดเพราะ เพราะประธานถูกกระทำ กริยาเติม ed แก้เป็น transfered d. ถูกเพราะ oversea ใช้ในกรณีที่ งาน, หน้าที่, ในต่างประเทศ overseas ไปอยู่หรือไปเที่ยวต่างประเทศ ในที่นี้ใช้ overseas

25 The more hardly his father tried
to force him to study, the lazier Jimmy b c d became. ยิ่งพ่อของเขาพยายามที่จะบังคับเขาให้เรียนมากเท่าไร จิมมี่ยิ่งขี้เกียจมากขึ้น

26 b. tried + to แปลว่า พยายามที่จะ และหลัง to + Vinf ซึ่ง ถูกต้องแล้ว
The more hardly his father tried to force him to study, the lazier Jimmy a b c d became. ยิ่งพ่อของเขาพยายามที่จะบังคับเขาให้เรียนมากเท่าไร จิมมี่ยิ่งขี้เกียจมากขึ้น a. ผิดเพราะ hard เป็นได้ทั้ง adv. และ adj. ดังนั้น ขั้นเปรียบ (comparative) จึงต้องเป็น harder เพราะ hardly นั้น แปลว่า แทบจะไม่ b. tried + to แปลว่า พยายามที่จะ และหลัง to + Vinf ซึ่ง ถูกต้องแล้ว c. หลัง to + Vinf ซึ่งถูกต้องแล้ว d. ใช้หลัก The ..-er, the ..-er โดย -er ก็คือ adjective ขั้นกว่า นั้นเอง

27 I was supposed attending a seminar
a b in Phuket last week, but the program was cancelled due to the floods. c d ฉันคิดว่าจะเข้าร่วมสัมมนาที่ภูเก็ตสัปดาห์ที่แล้ว แต่แผนการถูกยกเลิกเนื่องจากน้ำท่วม

28 b. ผิด แก้เป็น to attend ( s+v to be +adj +to inf )
I was supposed attending a seminar in Phuket last week , but the program a b was canceled due to the floods. c d ฉันคิดว่าจะเข้าร่วมสัมมนาที่ภูเก็ตสัปดาห์ที่แล้ว แต่แผนการถูกยกเลิกเนื่องจากน้ำท่วม a. ประธานได้รับการคาดหวังว่าจะทำบางสิ่งบางอย่าง Supposed ในที่นี้เป็น Past participle adjective b. ผิด แก้เป็น to attend ( s+v to be +adj +to inf ) c. เป็น passive voice ประธานถูกกระทำ d. เป็นคำเชื่อมแสดงความเป็นเหตุเป็นผลกัน

29 The man who waited on us in the
a b restaurant which we went yesterday was c one of the slowest I've ever seen. d ผู้ชายผู้ซึ่งพวกเรารอในร้านอาหาร ที่พวกเราไป เมื่อวานคือหนึ่งในคนที่ช้าที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมา

30 a. who waited on us ขยาย the man ในที่นี้เป็นอดีต กริยาเติม ed ถูกแล้ว
The man who waited on us in the restaurant which we went yesterday a b c was one of the slowest I've ever seen . d ผู้ชายผู้ซึ่งพวกเรารอในร้านอาหาร ที่พวกเราไปเมื่อวานคือหนึ่งในคนที่ช้าที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมา a. who waited on us ขยาย the man ในที่นี้เป็นอดีต กริยาเติม ed ถูกแล้ว b. the เป็น article นำหน้า restaurant ถูกแล้วเพราะ เป็นการ เจาะจง c. ผิดเพราะ ต้องใช้ where หรือ to which ก็ได้ เพราะเป็นการขยาย สถานที่ในที่นี้คือ restaurant d. เป็นการเปรียบเทียบขั้นสุด (superative) slow>slower> the slowest

31 We are planning either to spend our
vacation in Rayong or in Hua Hin with our b family this coming summer. c d พวกเราวางแผนที่จะใช้เวลาไปกับวันหยุด ไม่ที่ระยองก็หัวหินกับครอบครัวของพวกเราในช่วงวันหยุดที่จะมาถึง

32 c. this เป็นคำคุณศัพท์มี n. ตามหลัง
We are planning either to spend our vacation in Rayong or in Hua Hin with a b our family this coming summer . c d พวกเราวางแผนที่จะใช้เวลาไปกับวันหยุด ไม่ที่ระยองก็หัวหินกับครอบครัวของพวกเรา ในช่วงวันหยุดที่จะมาถึง a. either...or... ถูกแล้ว แต่ที่นี้ either...or… เป็น conj ต้องเชื่อม noun กับ noun (เชื่อมคำชนิดเดียวกัน) b. ใช้ prep. in + สถานที่ c. this เป็นคำคุณศัพท์มี n. ตามหลัง d. coming เป็น V.ing ทำหน้าที่เป็น adj. ขยาย summer ที่ เป็น n.

33 Confused by the question which the
a b referee asked, she could not answer it c immediate. d เธอถูกทำให้สับสนโดยคำถามของคณะกรรมการ เธอจึงไม่สามารถตอบคำถามได้ในทันที

34 a. ประธานถูกกระทำ confused ซึ่งเป็นกริยาจึงเติม -ed
Confused by the question which the referee asked, she could not answer a b c it immediate. d เธอถูกทำให้สับสนโดยคำถามของคณะกรรมการ เธอจึงไม่สามารถตอบคำถามได้ในทันที a. ประธานถูกกระทำ confused ซึ่งเป็นกริยาจึงเติม -ed b. which เป็น adj. clause ใช้ขยายสิ่งที่ไม่มีชีวิต ในที่นี้คือ question c. V.ช่วย ตามด้วย V.inf d. immediate เป็น adj. ในที่นี้ต้องเป็น adv. จึงต้อง เปลี่ยนเป็น immediately ขยาย answer

35 Life will become more complicate when
a b c you leave school. d ชีวิตจะลำบากมากขึ้น เมื่อคุณเรียนจบ

36 a. เป็น future simple will + V.inf
Life will become more complicate when you leave school. a b c d ชีวิตจะลำบากมากขึ้น เมื่อคุณออกจากโรงเรียน a. เป็น future simple will + V.inf b. become เป็น linking verb ต้องตามด้วย adj. จึงต้อง เปลี่ยน complicate เป็น complicated c. when เป็นคำเชื่อม แสดงลำดับเหตุการณ์ d. ประธานพหูพจน์ กริยาไม่ต้องเติม s

37 10. Nipa didn’t sleep well because of the
a b thunder, and her brother didn’t, too. c d นิภาดานอนหลับไม่สนิทเพราะเสียงฟ้าร้อง และพี่ชายของเธอก็เช่นเดียวกัน

38 a. well เป็น adv. ขยาย sleep
10. Nipa didn’t sleep well because of the thunder, and her brother didn’t, a b c too. d นิภาดานอนหลับไม่สนิทเพราะเสียงฟ้าร้อง และพี่ชายของเธอก็เช่นเดียวกัน a. well เป็น adv. ขยาย sleep b. because of + n. แสดงความเป็นเหตุเป็นผลกัน c. and เป็นคำเชื่อมแสดงการคล้อยตามกัน d. too ใช้กับประโยคบอกเล่าที่คล้อยตามกัน แต่ในประโยคนี้ เป็นประโยคปฏิเสธคล้อยตามกันจึงใช้ either

39 Tida is the only one of the committee
members who knows how the candidates b c look like. d ธิดาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการเพียงผู้เดียวเท่านั้น ที่รู้ว่าผู้เข้าแข่งขันมีลักษณะเป็นอย่างไร

40 a. the only one ชี้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นเพียงคนเดียว
Tida is the only one of the committee members who knows how the a b c candidates look like. d ธิดาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการเพียงผู้เดียวเท่านั้น ที่รู้ว่าผู้เข้าแข่งขันมีลักษณะเป็นอย่างไร a. the only one ชี้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นเพียงคนเดียว b. one of the + n.พหู ดังนั้น members จึงถูกเพราะเป็น พหูพจน์อยู่แล้ว c. ข้อนี้ผิด ควรเปลี่ยนจาก how เป็น what เพราะจะทำให้รูปประโยค ถูกต้องมากกว่า how ถ้าลองแปลง่ายๆ ถ้าใช้ how จะแปลได้เป็น ผู้สมัครหน้าตาเหมือนอย่างไร และถ้าใช้ what จะแปลได้เป็น ผู้สมัคร หน้าตาเหมือนอะไร จึงทำให้ดู make sense กว่า d. look like ใช้กับการบอกลักษณะหน้าตา

41 We hope to move soon, but we haven’t
a b started look for a new home yet. c d พวกเราหวังว่าจะย้ายที่อยู่ในเร็วๆนี้ แต่พวกเรายังไม่ได้เริ่มมองหาที่อยู่ใหม่เลยแม้แต่น้อย

42 a. V+to inf. ถูกอยู่แล้ว เพราะ move เป็น Vinf.
We hope to move soon, but we haven’t started look for a new home yet. a b c d พวกเราหวังว่าจะย้ายที่อยู่ในเร็วๆนี้ แต่พวกเรายังไม่ได้เริ่มมองหาที่อยู่ใหม่เลยแม้แต่ น้อย a. V+to inf. ถูกอยู่แล้ว เพราะ move เป็น Vinf. b. เนื้อหาหน้า comma และหลัง comma ขัดแย้งกัน conj. เป็น but จึงถูก c. ข้อนี้ผิด V แท้คือ started ดังนั้น look จึงต้องเป็น gerund คือ looking หรือ to look d. yet ใช้กับ present perfect จึงถูกอยู่แล้ว

43 No one has said nothing so far; however, I
a b believe that the truth will soon reveal itself. c d ไม่มีใครกล่าวอะไรตั้งแต่ก่อนจนตอนนี้ แต่อย่างไรก็ตามฉันเชื่อว่าความจริงจะเปิดเผยตัวเองในไม่ช้า

44 c. soon ใช้กับ present future
No one has said nothing so far; however, I believe that the truth will soon a b c reveal itself. d ไม่มีใครกล่าวอะไรตั้งแต่ก่อนจนตอนนี้ แต่อย่างไรก็ตามฉันเชื่อว่าความจริงจะเปิดเผย ตัวเองในไม่ช้า a. future perfect (has/have+V3) ใช้คู่กับ present future (will/shall+V1) b. ข้อนี้ผิด ต้องเปลี่ยน nothing เป็น anything เพราะประโยค อยู่ในรูปปฏิเสธ c. soon ใช้กับ present future d. reflexive pron. ของ the truth ต้องใช้ itself จึงถูกแล้ว

45 Cycling, in addition to hiking, are becoming
a b a popular sport among Thai teenagers. c d นอกจากการไต่เขาแล้วการปั่นจักรยานกำลังกลายเป็นกีฬายอดนิยมในหมู่วัยรุ่นไทย

46 a. conj. ในที่นี้ in addition ใช้กับ prep. to จึงถูกอยู่ แล้ว
Cycling, in addition to hiking, are becoming a popular sport among Thai a b c d teenagers. นอกจากการไต่เขาแล้วการปั่นจักรยานกำลังกลายเป็นกีฬายอดนิยมในหมู่วัยรุ่นไทย a. conj. ในที่นี้ in addition ใช้กับ prep. to จึงถูกอยู่ แล้ว b. ข้อนี้ผิด V ต้องตามประธานตัวหน้า เพราะว่า Cycling เป็นประธานเอกพจน์ ดังนั้นต้องเปลี่ยน are เป็น is c. sport เป็น n. ตามหลัง popular ที่เป็น adj. จึงถูก d. among แปลว่าท่ามกลาง ใช้กับ n.พหูที่มีจำนวน มากกว่า 2

47 John bought himself the lightest, the most
a b recently manufactured, and the less expensive c d camera in Singapore. จอห์นซื้อกล้องที่เบาที่สุด ผลิตจากโรงงานรุ่นล่าสุดและราคาไม่แพงในสิงคโปร์

48 b. the lightest เป็นขั้นสุด จึงถูก
John bought himself the lightest, the most recently manufactured, and a b c the less expensive camera in Singapore. d จอห์นซื้อกล้องที่เบาที่สุด ผลิตจากโรงงานรุ่นล่าสุดและราคาไม่แพงในสิงคโปร์ a. ประธานคือ John ดังนั้น reflexive pron. ที่ใช้กับ John ที่เป็น ผู้ชาย จึงเป็น himself b. the lightest เป็นขั้นสุด จึงถูก c. recently เป็น adv. ขยาย the most ที่เป็นขั้นสุด d. ข้อนี้ผิด comma ต้องเป็น parallel ในเมื่อประโยคในช่วง b. และ c. เป็นขั้นสุด ดังนั้น d. จึงต้องเป็นขั้นสุดด้วย ต้องเปลี่ยนจาก the less expensive เป็น the least expensive

49 Create by Class 6/10 Nathatai Chuanrakthum No. 4
Usanee Srisamkhan No. 16 Chinachot Tungtontrakoon No. 17 Phattharaphorn Phattharasabsin No. 19 Class 6/10


ดาวน์โหลด ppt O-NET 2550 ข้อสอบไวยากรณ์ของ O-NET ปี 2550 ประกอบด้วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google