งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to MRV 1 รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน. MRV คือ อะไร M R V Measurement (กระบวนการตรวจวัด) : เป็นการหา ปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to MRV 1 รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน. MRV คือ อะไร M R V Measurement (กระบวนการตรวจวัด) : เป็นการหา ปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to MRV 1 รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน

2 MRV คือ อะไร M R V Measurement (กระบวนการตรวจวัด) : เป็นการหา ปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถตรวจวัดได้ทั้งทางตรงโดยใช้เครื่องมือที่ได้ มาตรฐานและทางอ้อมโดยการคำนวณตามหลักทฤษฎี Reporting (การรายงาน) : เป็นการนำเสนอ รายละเอียดของโครงการ วิธีการดำเนินงานและผล จากการตรวจวัดให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องสมบูรณ์และ สามารถเปรียบเทียบกันได้ Verification (การทวนสอบ) : เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ของการตรวจวัดและการรายงาน เริ่มกล่าวถึงในการประชุมรัฐภาคี (COP13) MRV มีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับอาคาร/ ภาคส่วน /นโยบาย /ประเทศ

3 เป็นกติกาใหม่ในด้านการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศ MRV สำคัญอย่างไร MRV เป็นเครื่องมือที่ใช้บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกภายใต้ กรอบ UNFCC ให้มีคุณภาพ เชื่อถือได้ตามหลัก TACCC ทำให้การวัดการปล่อย หรือ การลดก๊าซเรือน กระจก น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ MRV ตามหลัก TACCC โปร่งใส Transpare nt ถูกต้อง Accurate สอดคล้อง Consisten t สมบูรณ์ Complete เปรียบเที ยบได้ Compara ble

4 “NAMA” คืออะไร Nationally Appropriate Mitigation Actions. กิจกรรมหรือแผนระดับชาติที่จะลดก๊าซเรือนกระจก เป็นกลไกความร่วมมือใหม่ระหว่างประเทศ ในการลดก๊าซ เรือนกระจก หลังปี 2012 แบ่งเป็น Domestic NAMAs และ Supported NAMAs 4 Domestic NAMAs…………..> ประเทศนั้นๆ กำหนด MRV Supported NAMAs..………..> Doner กำหนด MRV

5 ระบบ MRV

6 GHG Emission From Thailand Building sector 6

7 7 1 Sector Overview บัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รายงานการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในปี 2000 เท่ากับ 229 ล้านตัน และจากภาคพลังงาน ร้อยละ 65 Greenhouse gas emission in CO 2 equivalent by sources in 2000

8 8 1 Sector Overview Share of Final Energy by sector 2013 Note: for commercial buildings include only large building

9 9 2 E nergy Use in Residential and Commercial Sectors Greenhouse gas emission from residential sector 2.2 Residential Sector

10 10 2 E nergy Use in Residential and Commercial Sectors 2.3 Commercial Sector Electricity and fuel consumptions and GHG emission from commercial building 2030(EE) (BAU)

11 สมรรถนะของอาคารในกรณีปกติ และกรณีมีมาตรการอนุรักษ์พลังงาน Building BAU Scenario Energy Efficiency Scenario OTTVLPDEPDCOPEnergyOTTVLPDEPDCOPEnergy Office Hotel Hospital Department Store School Condominium Hyper Market Other Mitigation potential

12 การใช้พลังงานของภาคอาคารในกรณีปกติ และกรณีที่มีการ อนุรักษ์พลังงาน Buildings BAU scenarioEnergy efficiency scenario Electricity (GWh) CO 2 emission kTon, C Electricity (GWh) CO 2 emission kTon, C MEAPEATotalMEAPEATotal Office8,0203,19111,2111,3692,9891,1894, Hotel6602,6053, ,1181, Hospital1, , Department store80412,14212,9471, ,7686, School1,0211,1422, , Condominium9957,4718,4661, ,8584, Hyper market4,9422,4257, ,1451,0523, Other8601,4972, All buildings18,69331,01149,7046,0687,85814,43022,2892,721 Fuel used LPG LPG Fuel oil Fuel oil 9973 Total 6,8103,348 3 Mitigation potential

13 13 3 Mitigation potential ศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอาคาร


ดาวน์โหลด ppt Introduction to MRV 1 รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน. MRV คือ อะไร M R V Measurement (กระบวนการตรวจวัด) : เป็นการหา ปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google