งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 นางเมธินี เทพมณี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นโยบายและการส่งเสริมการใช้ Open Source Software ในหน่วยงานภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 นางเมธินี เทพมณี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นโยบายและการส่งเสริมการใช้ Open Source Software ในหน่วยงานภาครัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 นางเมธินี เทพมณี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นโยบายและการส่งเสริมการใช้ Open Source Software ในหน่วยงานภาครัฐ

2 2 ความเป็นมา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ภายใต้ พรบ.ปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. 2545 อำนาจหน้าที่ : วางแผนส่งเสริม พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การอุตุนิยมวิทยา และการสถิติ หน่วยงานในสังกัด : ประกอบด้วย 7 หน่วยงาน ส่วนราชการ 3 หน่วย (สป.ทก., อต., สสช.) รัฐวิสาหกิจ 3 หน่วย (TOT,CAT,ปณท.) องค์การมหาชน 1 หน่วย (SIPA)

3 3 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวง กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานสถิติแห่งชาติ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานส่งเสริม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส่วนราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานรัฐมนตรี โครงสร้าง กระทรวง 4

4 4 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่ม ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของประเทศไทย ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสนอแนะและดำเนินการนำนโยบายของรัฐบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทในภูมิภาคอาเซียนในการเป็นศูนย์กลางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทุก ภาคส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ พันธกิจ 1 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร 2 3 4 5 6

5 5

6 6

7 7 มูลค่าตลาด ICT ประเทศไทย ปี 2550

8 8 มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ไทย ปี 2550

9 9 นโยบายรัฐบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องด้านบริการความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจัดให้มีกลไก สนับสนุนแหล่งทุนสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพได้ มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อผลักดันให้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารในภูมิภาค เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 นโยบายรัฐบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

10 10 ร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 - 2556 ร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 - 2556

11 11 วิสัยทัศน์-พันธกิจ-วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ “ Smart Thailand ” พันธกิจ 1. พัฒนากำลังคนที่มี คุณภาพและ ปริมาณเพียงพอ 2. พัฒนาโครงข่าย ICT ความเร็วสูง 3. พัฒนาระบบบริหาร จัดการ ICT ที่มี ธรรมาภิบาล วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มปริมาณและ ศักยภาพของกำลังคน ICT 2. สร้างธรรมาภิบาลในการ บริหารจัดการ ICT 3. สนับสนุนการปรับ โครงสร้างการผลิต 4. สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชนและปัจเจกบุคคล 5. สร้างศักยภาพของธุรกิจ และอุตสาหกรรม ICT … % of Thais to have Information Literacy Increase ICT industry contribution to GDP Enhance ICT Readiness, e-Government Performance in international rankings

12 12 Our Strategies Human Resources (ICT Professionals and “Information-Literate” People) National ICT Management Framework (Institutional arrangement, Rules and Regulation, Financing, …) ICT for Competitiveness (Strategic industries, SMEs) SMART Thailand ICT Infrastructure E-GovernanceICT Industry

13 13 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารและ การบริการของภาครัฐ (e-Governance) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT (ICT Industry Competitiveness) เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศ การพัฒนากำลังคนด้าน ICT และบุคลากรในทุกวิชาชีพที่มีความสามารถในการใช้ สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน (Information Literacy) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การใช้ ICT เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (ICT for Competitiveness) 2 3 4 5 6 การสร้างธรรมาภิบาลในระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (National ICT Management Framework

14 14 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT

15 15 กรอบยุทธศาสตร์ และผลลัพธ์ตาม (ร่าง) แผนแม่บท ICT ประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 -2556 กระจายโอกาส เพื่อความยั่งยืน ศักยภาพ และการแข่งขัน สังคมคุณภาพผลลัพธ์ในภาค เศรษฐกิจอื่น ความทั่วถึงและเท่าเทียมกันใน การเข้าถึงสารสนเทศ โอกาสทางการศึกษาและ สุขภาพที่ดีของประชาชน ทรัพย์สินทางปัญญา ทุนทางปัญญา มูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์และ บริการที่สูงขึ้น Mass customization ทรัพยากรมนุษย์ที่มี ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม การอำนวยความสะดวกแก่ ประชาชน/ภาคเอกชน การลดค่าใช้จ่ายของ ภาคเอกชน ลดความสูญเสียจากการทำงาน ที่ขาดความโปร่งใส 4. ใช้ ICT เพื่อช่วยสร้างธรรมาภิบาลของภาครัฐ 2. บริหารจัดการ ICT อย่างมีธรรมาภิบาล (ICT Governance) 3. พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน 1.พัฒนากำลังคน (ICT Professionals & ICT literate people) 6. ใช้ ICT ในภาคการผลิตและบริการที่ เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ 5. พัฒนาอุตสาหกรรม ICT

16 16 มาตรการส่งเสริม Open Source ตาม (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 “สนับสนุนให้เกิดชุมชนของผู้พัฒนาในสาขาต่าง ๆ อาทิ Open Source Software/Embedded Software ทั้งนี้รวมถึงการมี กลไกสนับสนุนให้บุคลากรนักพัฒนาของไทย สามารถเข้า ร่วมโครงการระดับโลก (International Forum) ได้ เพื่อสร้าง ให้เกิดการวิจัยพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี และทำให้เกิดความ เข้มแข็งของบุคลากร ICT ไทย”

17 Open Source Software ปัจจุบันองค์กรหลายแห่งในประเทศไทยมีการใช้โปรแกรม Open Source Software เป็นเครื่องมือหลักในด้านธุรกิจ และสามารถใช้งาน ได้เป็นอย่างดี มีเสถียรภาพสูง เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า โปรแกรม Open Source Software เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้

18 คำตอบสุดท้ายในการเลือก Open Source Software ลดการละเมิดลิขสิทธิ์ ลดภาระงบประมาณรายจ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพิ่มทางเลือกของการใช้ซอฟต์แวร์ พัฒนาฝีมือ ทักษะของโปรแกรมเมอร์และผู้ใช้งาน มีอิสระในการกำหนดทิศทางการพัฒนาต่อยอดซอฟต์แวร์ใหม่

19 ตัวอย่าง Open source software ในกลุ่ม Desktop Application ที่สามารถนำมาใช้แทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ได้ Open Office เทียบเท่า Microsoft Office Mozilla Firefox เทียบเท่า Internet Explorer GIMP เทียบเท่า Adobe Photoshop Mozilla Thunderbird เทียบเท่า Microsoft Outlook Express Lnkscape เทียบเท่า Adobe llustrator PDFCreator เทียบเท่า Adobe Arcobat OpenProj เทียบเท่า Microsoft Project

20 20 นโยบายรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ฮ่องกง BSA ได้ทำงานร่วมกับ Custom & Excise Department และ the Intellectual Property Department ในการรณรงค์ส่งเสริมในการตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ใช้ใน องค์การต่าง ๆ ของภาครัฐ ช่วยให้การละเมิดลิขสิทธิ์ลดลง อินเดีย มีการผลักดันในการใช้ Broadband ในการต่อเชื่อม PCs ควบคู่ไปกับการให้การศึกษาและความพยายามในการ บังคับใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ซึ่งจะเป็นการช่วยในการผลักดัน ซอฟต์แวร์ที่อินเดียได้พัฒนาออกสู่ตลาดซอฟต์แวร์

21 21 นโยบายรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ (ต่อ) ญี่ปุ่น ด้วยการสนับสนุนของ Ministry of Education, Culture, Sports and Science & Technology โดยที่ BSA ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจัดทำโปรแกรมในการช่วยสร้าง ความตระหนักเกี่ยวกับ Software asset management เพื่อ ช่วยผลักดันซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ และสร้างความตระหนักใน เรื่องลิขสิทธิ์ มาเลเซีย รัฐบาลได้...กับภาคธุรกิจที่ใช้ซอฟต์แวร์ผิด กฎหมาย และได้รณรงค์ให้มีการศึกษาร่วมกับ BSA ใน โครงการ “Sikap Tulen” เพื่อความพยายามในการเปลี่ยน ความคิดของผู้บริโภคให้หันมาใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

22 22 หลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณของหน่วยงาน ภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมาณ ปี 2552 การ จัดซื้อจัดจ้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารตามประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป....ข้อ1.2 ชุดโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป(Office Application) ในการดำเนินการจัดหาชุดโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป ให้ พิจารณาจัดหาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์เพียงร้อยละ 80 ของจำนวนที่ขอ จัดหา โดยในส่วนที่เหลือร้อยละ 20 ให้หน่วยงานใช้ซอฟท์แวร์รหัส เปิด (Open Source Software) เพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณ รายจ่าย ที่มา : สำนักงบประมาณ

23 23 พันธมิตรร่วมในการสนับสนุน

24 24


ดาวน์โหลด ppt 1 นางเมธินี เทพมณี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นโยบายและการส่งเสริมการใช้ Open Source Software ในหน่วยงานภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google