งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดเกี่ยวกับงาน จดหมายเหตุ รองศาสตราจารย์ ดร. สมสรวง พฤติกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดเกี่ยวกับงาน จดหมายเหตุ รองศาสตราจารย์ ดร. สมสรวง พฤติกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดเกี่ยวกับงาน จดหมายเหตุ รองศาสตราจารย์ ดร. สมสรวง พฤติกุล

2 ความสัมพันธ์ของเอกสารกับ จดหมายเหตุ เอกส าร (reco rds) จดหมา ยเหตุ

3 ความหมายของคำ Archives - สถานที่เก็บเอกสาร - หอ / หน่วยงานจดหมายเหตุ - เอกสารจดหมายเหตุ

4 ความหมายของคำ จดหมายเหตุ เอกสารที่แต่ละส่วนงานจัดทำ หรือรับไว้ และใช้ในการบริหารงานของส่วนงาน และ เมื่อใช้งานเสร็จหรือวัตถุประสงค์ของการ จัดทำเอกสารสิ้นสุดแล้ว แต่เอกสารนั้นยังมี คุณค่าต่อเนื่องจึงต้องส่งมอบให้หน่วยงาน จดหมายเหตุจัดเก็บและดูแลรักษาเพื่อให้ สามารถนำเอกสารดังกล่าวมาใช้ได้ทันทีที่ ต้องการและเพื่อให้มีการใช้เอกสาร ดังกล่าวอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

5 จดหมายเหตุ (archives) เอกสารที่จัดทำขึ้นหรือรับ ไว้และสะสมโดยบุคคล หรือหน่วยงานเพื่อการ ดำเนินงานตามหน้าที่และ นำมาเก็บรักษาเนื่องจาก ยังมีคุณค่าต่อเนื่องต่อ องค์กร

6 ความหมายของจดหมาย เหตุ T R Schellenberg เอกสาร ของสถาบันของรัฐหรือเอกชน ที่ได้พิจารณาแล้วว่ามีคุณค่า ต่อการจัดเก็บรักษาเพื่อการ อ้างอิงและการศึกษาวิจัยและ ได้มีการเก็บหรือได้รับการ คัดเลือกให้เก็บรักษาไว้ใน สถาบันจดหมายเหตุ

7 ความหมายของจดหมาย เหตุ Sir Hilraly Jenkinson เอกสารที่ได้สะสมโดย กระบวนการตามธรรมชาติ ในการดำเนินงานของ ภาครัฐหรือเอกชนและหลัง จากนั้นได้นำมา ดูแลรักษา เพื่อการอ้างอิงโดยบุคคลที่ ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบ

8 พัฒนาการการจัดการเอกสารและ การบริหารจดหมายเหตุ ยุคอารยธรรมโบราณ - ก่อนที่มนุษย์ยังไม่ รู้จักการขีดเขียนเป็นลายลักษณ์ - ในสมัยสุเมเรียน มนุษย์เริ่ม รู้จักการขีดเขียนบนแผ่นดิน เหนียว - ชาวอียิปต์ใช้กระดาษปาปิรัส

9 พัฒนาการการจัดการเอกสารและ การบริหารจดหมายเหตุ ( ต่อ ) ยุคคลาสสิก ชาวโรมันและกรีกโบราณบันทึก ข้อมูลบนแผ่นไม้ แผ่นหนัง และ ทองสัมฤทธิ์ มีการจัดทำดรรชนี / รายชื่อ เอกสาร มีหน่วย รับผิดชอบและมีตำแหน่งผู้รับผิดชอบ การจัดการเอกสารของรัฐ การจัดการเอกสารและการบริหาร จดหมายเหตุไม่แยกจากกันและมีการ บริหารเป็นระบบรวมศูนย์

10 พัฒนาการการจัดการเอกสารและ การบริหารจดหมายเหตุ ( ต่อ ) ยุคกลาง มีแบบเอกสาร (documentary form) การจัดทำเอกสารเป็น พยานหลักฐานในการตัดสินคดี ของศาล เกิดระบบทะเบียน เอกสาร (Registry System) เริ่มมีการแยกเอกสารที่มี คุณค่าออกจากเอกสารที่ไม่มี คุณค่า มีการจัดเก็บเอกสารแบบเรียง ตามลำดับเหตุการณ์ / วันเดือนปี

11 พัฒนาการการจัดการเอกสารและ การบริหารจดหมายเหตุ ( ต่อ ) ยุคใหม่ การจัดทำและเก็บรักษาเอกสารจำเป็น ต่อการบริหารราชการและ องค์การต่างๆ เช่น โรงพยาบาล ธนาคาร มหาวิทยาลัย การจัดการเอกสารต้องมีระบบและ อาศัยหลักวิชาการ มีการผลิตและเผยแพร่วรรณกรรม ทางด้านการจัดจัดทำเอกสาร การจัดเก็บ และค้นคืนเอกสาร การดูแลรักษาเอกสาร วิชาการศึกษาเกี่ยวกับเอกสาร (diplomatics) มีความสำคัญ

12 พัฒนาการการจัดการเอกสารและ การบริหารจดหมายเหตุ ( ต่อ ) ยุคปฏิวัติฝรั่งเศส งานจดหมายเหตุแยกจากงานจัดการ เอกสารเริ่มยุคของงาน จดหมายเหตุสมัยใหม่ เกิดแนวคิดการจัดตั้งหอจดหมายเหตุ แห่งชาติและแนวคิดนี้เผยแพร่และ กระจายไปทุกภูมิภาคของโลก ตำแหน่งนักจดหมายเหตุเริ่มเป็นที่ รู้จัก

13 พัฒนาการการจัดการเอกสารและ การบริหารจดหมายเหตุ ( ต่อ ) ยุคการจัดการเอกสาร เกิดการคิดค้นหลัก ทฤษฏีวงจรชีวิตเอกสาร เกิดการตระหนักถึงความสำคัญ ของเอกสารเริ่มใช้คำ “Records Management”

14 พัฒนาการการจัดการเอกสารและ การบริหารจดหมายเหตุ ( ต่อ ) ยุคเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มีการวิจัยเพื่อหาหลักการและ แนวคิดการจัดการเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม หลักการการจัดการเอกสาร อย่างต่อเนื่อง (records continuum) โครงการวิจัยสำคัญ เช่น InterPARES Project

15 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง UNESCO – RAMP Study ICA - SARBICA

16 ความหมายของจดหมาย เหตุ เอกสารเก่า เอกสาร ประวัติศาสตร์ เอกสารที่มีคุณค่า เก็บถาวร เอกสารที่ที่มี คุณค่าต่อเนื่อง บันทึกเหตุการณ์ สำคัญ

17 รูปแบบ / ชื่อของ หน่วยงานจดหมายเหตุ หอจดหมาย เหตุ หอประวัติ / หอ เกียรติยศ พิพิธภัณฑ์และหอ จดหมายเหตุ ศูนย์ข้อมูล

18 ประเภทของหอจดหมาย เหตุ In-House Archives Collecting Archives Mix Archives

19 ระบบการบริหารงานจดหมาย เหตุ นโยบาย เอกสาร วัสดุครุภัณฑ์ เงิน / งบประมาณ บุคลากร ปัจจัยนำเข้า

20 ระบบการบริหารงานจดหมาย เหตุ การจัดหา การจัดเรียงและทำ คำอธิบาย การสงวนรักษา การให้ใช้ การบันทึก เหตุการณ์สำคัญ * กระบวนการดำเนินงาน

21 ระบบการบริหารงานจดหมาย เหตุ จดหมายเหตุที่ พร้อมบริการ ผลลัพธ์

22 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดเกี่ยวกับงาน จดหมายเหตุ รองศาสตราจารย์ ดร. สมสรวง พฤติกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google