งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย รศ. ดร. ประเสริฐ ภวสันต์ ผู้อำนวยการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย รศ. ดร. ประเสริฐ ภวสันต์ ผู้อำนวยการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย รศ. ดร. ประเสริฐ ภวสันต์ ผู้อำนวยการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

2 2

3 สร้าง เครือข่าย นักวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและ ต่างประเท ศ เพิ่มความ ร่วมมือ มหาวิทยาลั ย และ อุตสาหกรร ม สร้าง งานวิจัย / เทคโนโลยี ใหม่ให้ อุตสาหกรร ม ผลิต นักวิจัย ระดับ ปริญญา โท - เอก โจทย์ อุตสาหกรร ม สาขา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี

4 4 ทุนส่งเสริมสร้าง งานวิจัย ภาคอุตสาหกรร ม ทุนการศึกษา วิจัย o ทุนระดับปริญญา เอก o ทุนระดับปริญญาโท ทุนการศึกษา วิจัย o ทุนระดับปริญญา เอก o ทุนระดับปริญญาโท

5

6 6 อุตสาหกรรมร่วมสนับสนุน 50% ของทุนวิจัย ทุนการศึกษา วิจัย o ทุนระดับ ปริญญาเอก o ทุนระดับ ปริญญาโท ทุนการศึกษา วิจัย o ทุนระดับ ปริญญาเอก o ทุนระดับ ปริญญาโท  ~ 300,000 บาท สำหรับปริญญาโท  ~ 1,700,000 หรือ ~ 2,300,000 บาท สำหรับปริญญาเอก

7 7 ค่าใช้จ่ายประจำเดือนของ นักศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการวิจัย ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ ปรึกษา ค่าเดินทางไป ต่างประเทศ *** ค่าใช้จ่ายผู้เชียวชาญ ต่างประเทศ *** งบฯ สำรอง *** หมายเหตุ *** เฉพาะทุนระดับปริญญาเอก

8 8 ( สามารถทำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ) ผู้ประกอบก าร ร่วมสนับสนุน 50% นักวิจัย / มหาวิทยาลัย ผู้ประกอบก าร ร่วมทุน 20, ,000 บาท นักวิจัย / มหาวิทยาลัย ต้องจ่ายค่าอนุญาตใช้สิทธิ ( ขึ้นกับการเจรจา แต่ไม่น้อย กว่า 3 เท่าของเงินที่ สกว. สนับสนุน ) ตกลง ผลประโ ยชน์เป็น รายกรณี ต้องจ่ายค่า อนุญาตใช้ สิทธิ แบบ non- exclusive และจำกัด เวลา ขึ้นกับการ เจรจา จ่าย ค่าชดเชย 2 เท่า ของ เงินที่ สกว. สนับสนุน

9 9

10 10 Phatchalee Pitimart or dc.com dc.com Kongsak Jirawat om om คุณณัฐสุดา สกุลไพสิฐ ตำแหน่ง Analyst om om โทรศัพท์ ต่อ 8159

11 11 คุณเบญจวรรณ ฤกษ์สมเด็จ ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์สรรหาบุคลากร โทรศัพท์ - น. สพ. มงคล เวสารัชเวศย์ ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ วิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ - คุณวรรณี จตุรจำเริญชัย ตำแหน่ง Research and development manager m m โทรศัพท์

12

13 Proposal 13 นักวิจั ย Industry คณะนักวิจัย ไม่น้อยกว่า 3 คน อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นนักวิจัยหลัก การร่วมสนับสนุนทุนต้องจ่ายในรูปของตัว เงิน (In-Cash) เท่านั้น

14 14 Patent Prototype Scale-up หมายเหตุ - สกว. ร่วมสนับสนุนไม่เกิน 5 ล้านบาท - ระยะเวลาโครงการ 1 – 3 ปี

15 15 ค่าตอบแทนนักวิจัย ( ตาม เกณฑ์ สกว.) รวมค่าจ้างไม่เกิน 30% ของงบประมาณ ( ไม่รวมค่าครุภัณฑ์ ) ค่าจ้าง ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าตอบแทนหน่วยงานต้น สังกัดนักวิจัย ( ถ้ามี ) ตามเกณฑ์ สกว.

16 16 ผู้ประกอบการ นักวิจัย / มหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการจ่ายค่าชดเชย 2 เท่าของเงินที่ สกว. สนับสนุน เพื่อได้เป็นผู้ถือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ( สามารถทำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย )

17 17

18 ติดต่อโครงการและส่งข้อเสนอโครงการ ext


ดาวน์โหลด ppt โดย รศ. ดร. ประเสริฐ ภวสันต์ ผู้อำนวยการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google