งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย เพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย เพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย เพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย รศ.ดร.ประเสริฐ ภวสันต์ ผู้อำนวยการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

2 งานเปิดตัวโครงการวันที่ 27 สิงหาคม 2555
ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) - อุตสาหกรม คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการของโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม วันที่ 12 มิถุนายน 2555 งานเปิดตัวโครงการวันที่ 27 สิงหาคม 2555

3 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สร้างเครือข่ายนักวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มความร่วมมือ มหาวิทยาลัย และอุตสาหกรรม สร้างงานวิจัย/เทคโนโลยีใหม่ให้อุตสาหกรรม ผลิตนักวิจัยระดับปริญญาโท-เอก โจทย์อุตสาหกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา 15 ปี 1. ทุนระดับปริญญาโท 11,400 คน 2. ทุนระดับปริญญาเอก 10,500 คน 3. ทุนวิจัยเพื่อแก้ปัญหาภาคอุตสาหกรรม 1,050 โครงการ 4. เครือข่ายนักวิจัย 400 เครือข่าย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 ทุนส่งเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม ทุนการศึกษาวิจัย ทุนระดับปริญญาเอก ทุนระดับปริญญาโท ทุนส่งเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม

5 ทุนพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
(ทุน พวอ. ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก)

6 1 2 อุตสาหกรรมร่วมสนับสนุน 50% ของทุนวิจัย
ทุนการศึกษาวิจัย (งบประมาณโครงการ) ~ 300,000 บาท สำหรับปริญญาโท ~ 1,700,000 หรือ ~ 2,300,000 บาท สำหรับปริญญาเอก ภาคอุตสาหกรรมสามารถร่วมสนับสนุนทุน ได้ 2 กรณี อุตสาหกรรมร่วมสนับสนุนทุนบางส่วน - ไม่น้อยกว่า 60,000 บาทต่อทุนวิจัย (ปริญญาเอก) - ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อทุนวิจัย (ปริญญาโท) อุตสาหกรรมร่วมสนับสนุน 50% ของทุนวิจัย 1 2 ทุนการศึกษาวิจัย ทุนระดับปริญญาเอก ทุนระดับปริญญาโท

7 งบประมาณโครงการ ทุน พวอ. ปริญญาโท - เอก
ค่าใช้จ่ายประจำเดือนของนักศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการวิจัย ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าเดินทางไปต่างประเทศ *** ค่าใช้จ่ายผู้เชียวชาญต่างประเทศ *** งบฯ สำรอง *** งบประมาณโครงการ ทุน พวอ. ปริญญาโท - เอก หมายเหตุ *** เฉพาะทุนระดับปริญญาเอก

8 ผู้ถือสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา การต่อยอดงานวิจัย การใช้ประโยชน์จาก
ร่วมทุน 20, ,000 บาท ร่วมสนับสนุน 50% ผู้ประกอบการ นักวิจัย / มหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ นักวิจัย / มหาวิทยาลัย ผู้ถือสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา การต่อยอดงานวิจัย (สามารถทำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) การใช้ประโยชน์จาก ทรัพย์สินทางปัญญา ในเชิงพาณิชย์ ตกลงผลประโยชน์เป็นรายกรณี ต้องจ่ายค่า อนุญาตใช้สิทธิ แบบ non-exclusive และจำกัดเวลา ต้องจ่ายค่าอนุญาตใช้สิทธิ (ขึ้นกับการเจรจา แต่ไม่น้อยกว่า 3 เท่าของเงินที่ สกว. สนับสนุน) การถือครอง ทรัพย์สินทางปัญญา แต่เพียงผู้เดียว จ่ายค่าชดเชย 2 เท่า ของเงินที่ สกว. สนับสนุน ขึ้นกับการเจรจา

9 เงื่อนไข หลังจบการศึกษา
ไม่สำเร็จการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันควร นักศึกษาต้องชดใช้ทุนที่ได้รับไปในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับนักศึกษาและการวิจัย ไม่มีข้อผูกมัดในการทำงานชดใช้ทุน ไม่มีข้อผูกมัดในการทำงานชดใช้ทุนในภาครัฐ ต้องทำงานในประเทศไทย นักศึกษาต้องทำงานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ได้รับทุน หากไม่ปฏิบัติตามนี้ จะต้องชดใช้เป็นเงินจำนวน 2 เท่าของทุนที่ได้รับไป เงื่อนไข หลังจบการศึกษา

10 ผู้ประกอบการที่มี MOU ร่วมสนับสนุนทุนกับ พวอ.
Phatchalee Pitimart or Kongsak Jirawat คุณวีรศักดิ์ พนางาม ตำแหน่ง Scholarship Program Manager โทรศัพท์ ผู้ประกอบการที่มี MOU ร่วมสนับสนุนทุนกับ พวอ. คุณณัฐกาญจน์ อินทรเสมา ตำแหน่ง Technologist โทรศัพท์ คุณณัฐสุดา สกุลไพสิฐ ตำแหน่ง Analyst โทรศัพท์ ต่อ 8159

11 ผู้ประกอบการที่มี MOU ร่วมสนับสนุนทุนกับ พวอ.
คุณเบญจวรรณ ฤกษ์สมเด็จ ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์สรรหาบุคลากร โทรศัพท์ - ผู้ประกอบการที่มี MOU ร่วมสนับสนุนทุนกับ พวอ. คุณวรรณี จตุรจำเริญชัย ตำแหน่ง Research and development manager โทรศัพท์ น.สพ.มงคล เวสารัชเวศย์ ตำแหน่ง นักวิจัยอาวุโส และผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ วิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ -

12 ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
(Supporting Research Funds for Industries, SuRF)

13 ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
Industry Proposal ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม นักวิจัย คณะนักวิจัย ไม่น้อยกว่า 3 คน อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นนักวิจัยหลัก การร่วมสนับสนุนทุนต้องจ่ายในรูปของตัวเงิน (In-Cash) เท่านั้น

14 ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
Patent Prototype ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม Scale-up หมายเหตุ สกว. ร่วมสนับสนุนไม่เกิน 5 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 1 – 3 ปี

15 งบประมาณโครงการ ค่าตอบแทนนักวิจัย (ตามเกณฑ์ สกว.) ค่าจ้าง ค่าใช้สอย
รวมค่าจ้างไม่เกิน 30% ของงบประมาณ (ไม่รวมค่าครุภัณฑ์) ค่าจ้าง ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าตอบแทนหน่วยงานต้นสังกัดนักวิจัย (ถ้ามี) ตามเกณฑ์ สกว. งบประมาณโครงการ

16 ผู้ประกอบการจ่ายค่าชดเชย 2เท่าของเงินที่ สกว. สนับสนุน
นักวิจัย / มหาวิทยาลัย ผู้ถือสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา การต่อยอดงานวิจัย (สามารถทำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) การใช้ประโยชน์จาก ทรัพย์สินทางปัญญา ในเชิงพาณิชย์ การถือครอง ทรัพย์สินทางปัญญา แต่เพียงผู้เดียว ผู้ประกอบการจ่ายค่าชดเชย 2เท่าของเงินที่ สกว. สนับสนุน เพื่อได้เป็นผู้ถือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว

17

18 ติดต่อโครงการและส่งข้อเสนอโครงการ
ext


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย เพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google