งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับจังหวัดเชียงใหม่ รอบที่ 2/2558 คณะที่ 3 การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ 3.1 การบริหารการเงินการคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับจังหวัดเชียงใหม่ รอบที่ 2/2558 คณะที่ 3 การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ 3.1 การบริหารการเงินการคลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับจังหวัดเชียงใหม่ รอบที่ 2/2558 คณะที่ 3 การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ 3.1 การบริหารการเงินการคลัง 3.2 การบริการจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3.3 ธรรมาภิบาล ระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2558

2 3.1 การบริหารการเงินการคลัง ประเด็น 1 ประสิทธิภาพของการบริหารการเงิน สามารถควบคุมปัญหาการเงินระดับ 7 ของหน่วย บริการในพื้นที่ (ไม่เกินร้อยละ 10) ประเด็น 2 หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่ เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการ (เกินเกณฑ์ไม่เกิน ร้อยละ 20)

3 3.1 การบริหารการเงินการคลัง ประเด็น 1 ประสิทธิภาพของการบริหารการเงิน สามารถควบคุมปัญหาการเงินระดับ 7 ของหน่วย บริการในพื้นที่ (ไม่เกินร้อยละ 10)

4 ข้อสรุป ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 จังหวัดเชียงใหม่ มีโรงพยาบาลที่มีวิกฤติระดับ 7 จำนวน 3 รพ กระบวนการดำเนินงานของหน่วยบริการในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่  โรงพยาบาลมีแผนการดำเนินงาน เพื่อปรับประสิทธิภาพการบริหาร การเงิน  โรงพยาบาลมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาการเงินของ โรงพยาบาล  โรงพยาบาลมีแผนควบคุมค่าใช้จ่าย / เพิ่มรายได้ (Planfin) โดย จังหวัดพิจารณา และเขตอนุมัติ

5 OrgIDOrg Risk Scoring ไตรมาส 4/57 Risk Scoring ไตรมาส 1/58 Risk Scoring ไตรมาส 2/58 Risk Scoring พค 58 10713นครพิงค์,รพศ. (585เตียง)0000 11119จอมทอง,รพช. (207เตียง)0223 11120 เทพรัตนเวชชานุกูล,รพช.(60เตียง) 3333 11121เชียงดาว,รพช. (60เตียง)0010 11122ดอยสะเก็ด,รพช. (60เตียง)7333 11123แม่แตง,รพช. (60เตียง)0100 11124สะเมิง,รพช. (30เตียง)4335 11125ฝาง,รพช. (210เตียง)2477 11126แม่อาย,รพช. (60เตียง)1111 11127พร้าว,รพช. (60เตียง)4444 11128สันป่าตอง,รพช.(120เตียง)4434 11129สันกำแพง,รพช. (60เตียง)4744

6 OrgIDOrg Risk Scoring ไตรมาส 4/57 Risk Scoring ไตรมาส 1/58 Risk Scoring ไตรมาส 2/58 Risk Scoring พค 58 11130สันทราย,รพช. (60เตียง)1111 11131หางดง,รพช. (60เตียง)2324 11132ฮอด,รพช. (60เตียง)7777 11133ดอยเต่า,รพช. (30เตียง)5116 11134อมก๋อย,รพช. (60เตียง)0000 11135สารภี,รพช. (60เตียง)0001 11136เวียงแหง,รพช. (30เตียง)0110 11137ไชยปราการ,รพช. (30เตียง)1110 11138แม่วาง,รพช. (30เตียง)7774 11139แม่ออน,รพช. (30เตียง)1101 11643ดอยหล่อ,รพช. (30เตียง)7777 23736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา,รพช. (10เตียง) 2500

7 การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินของโรงพยาบาล ไตรมาสที่ 3 / 2558 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

8

9 การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินของโรงพยาบาล ไตรมาสที่ 3 / 2558 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 (ต่อ) สถานการณ์ พบว่า : 1.โรงพยาบาลชุมชนที่มีอัตราส่วนทางการเงินต่ำกว่าค่ามาตรฐาน 14 แห่ง ได้แก่ รพ.จอมทอง รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล รพ.ดอยสะเก็ด รพ.สะเมิง รพ.ฝาง รพ.พร้าว รพ.สันป่าตอง รพ.สันกำแพง รพ.สันทราย รพ.หางดง รพ.ฮอด รพ.ดอยเต่า รพ.แม่วาง รพ.ดอยหล่อ

10 การวิเคราะห์สัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย I/E Ratio (รวมค่าเสื่อมราคา) ของโรงพยาบาล ไตรมาสที่ 3 / 2558 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 การวิเคราะห์สัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย I/E Ratio (รวมค่าเสื่อมราคา) ของโรงพยาบาล ไตรมาสที่ 3 / 2558 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

11 การวิเคราะห์สัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย I/E Ratio (รวมค่าเสื่อมราคา) ของโรงพยาบาล ไตรมาสที่ 3 / 2558 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 การวิเคราะห์สัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย I/E Ratio (รวมค่าเสื่อมราคา) ของโรงพยาบาล ไตรมาสที่ 3 / 2558 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

12 การวิเคราะห์สัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย I/E Ratio (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) ของโรงพยาบาล ไตรมาสที่ 3 / 2558 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 (ต่อ) การวิเคราะห์สัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย I/E Ratio (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) ของโรงพยาบาล ไตรมาสที่ 3 / 2558 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 (ต่อ) สถานการณ์ โรงพยาบาลชุมชน มีสัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย I/E Ratio ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน 8 แห่ง ได้แก่ รพ.จอมทอง รพ.สะเมิง รพ.ฝาง รพ.แม่อาย รพ.หางดง รพ.เวียงแหง รพ.ไชยปราการ รพ.แม่วาง ดังนั้นโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 8 แห่งจะต้องมีการประเมิน แผนรายรับ – รายจ่ายทุกเดือน

13 การวิเคราะห์สถานการณ์เงินสดคงเหลือหลังจากหักหนี้สิน และ ระดับความเสี่ยง ไตรมาสที่ 3 / 2558 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

14

15 การวิเคราะห์สถานการณ์เงินสดคงเหลือหลังจากหักหนี้สิน และ ระดับความเสี่ยง ไตรมาสที่ 3 / 2558 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 (ต่อ) สถานการณ์ พบว่า : 1.โรงพยาบาลขาดสภาพคล่องด้านการเงินเนื่องจากมีเงินสดหลังจากหักหนี้สิน ติดลบ 14 แห่ง ได้แก่ รพ.นครพิงค์ รพ.จอมทอง รพ.ดอยสะเก็ด รพ.สะเมิง รพ.ฝาง รพ.พร้าว รพ.สันป่าตอง รพ.สันกำแพง รพ.สันทราย รพ.หางดง รพ.ฮอด รพ.สารภี รพ.แม่วาง รพ.ดอยหล่อ 2. ผลการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Risk Scoring) ความเสี่ยงอยู่ในระดับ 7 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ รพ.ฝาง รพ.ฮอด รพ.ดอยหล่อ ความเสี่ยงอยู่ในระดับ 6 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ รพ.ดอยเต่า ความเสี่ยงอยู่ในระดับ 5 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ รพ.สะเมิง ความเสี่ยงอยู่ในระดับ 4 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ รพ.พร้าว รพ.สันป่าตอง รพ.สันกำแพงรพ.หางดง รพ.แม่วาง

16 สถานบริการ จำนวน เตียง FAI 56 80คะแนน FAI 57 80 คะแนน FAI 1/58 100 คะแนน FAI 2/58 100 คะแนน นครพิงค์,รพศ. 585 96947286 จอมทอง,รพช. 207 100 84 เทพรัตนเวชชานุกูล,รพช. 60 100948478 เชียงดาว,รพช. 60 9610084 ดอยสะเก็ด,รพช. 60 961007884 แม่แตง,รพช. 60 86806066 สะเมิง,รพช. 30 9272 ฝาง,รพช. 210 96867266 แม่อาย,รพช. 60 90 6672 พร้าว,รพช. 60 94 7278 สันป่าตอง,รพช. 120 9010072 สันกำแพง,รพช. 60 86 5678 สันทราย,รพช. 60 100906054 หางดง,รพช. 60 94866670 ฮอด,รพช. 60 90866882 ดอยเต่า,รพช. 30 90866084

17 สถานบริการ จำนวน เตียง FAI 56 80คะแนน FAI 57 80 คะแนน FAI 1/58 100 คะแนน FAI 2/58 100 คะแนน อมก๋อย,รพช. (60เตียง) 60 8610072 สารภี,รพช. (60เตียง) 60 96926668 เวียงแหง,รพช. (30เตียง) 30 96825674 ไชยปราการ,รพช. (30เตียง) 30 86966678 แม่วาง,รพช. (30เตียง) 30 941006678 แม่ออน,รพช. (30เตียง) 30 90968288 ดอยหล่อ,รพช. (30เตียง) 30 86946070 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา,รพช. (10เตียง) 10 96906884 คะแนนเฉลี่ยภาพรวมจังหวัด 92.7591.4269.2575.92 ผลการประเมินภาพรวมจังหวัด ผ่าน ไม่ผ่าน

18 สถานบริการ การ ควบคุม ภายใน เกณฑ์ คงค้าง การ บริหาร การเงิน การคลัง Unit cost คะแนน รวม 10713นครพิงค์,รพศ. (585เตียง)355486 11119จอมทอง,รพช. (207เตียง)245584 11120เทพรัตนเวชชานุกูล,รพช.(60เตียง)244578 11121เชียงดาว,รพช. (60เตียง)245584 11122ดอยสะเก็ด,รพช. (60เตียง)245584 11123แม่แตง,รพช. (60เตียง)243466 11124สะเมิง,รพช. (30เตียง)245372 11125ฝาง,รพช. (210เตียง)244366 11126แม่อาย,รพช. (60เตียง)245372 11127พร้าว,รพช. (60เตียง)245478 11128สันป่าตอง,รพช.(120เตียง)245372 11129สันกำแพง,รพช. (60เตียง)245478

19 สถานบริการ การควบคุม ภายใน เกณฑ์ คงค้าง การ บริหาร การเงิน การคลัง Unit cost คะแนน รวม 11130สันทราย,รพช. (60เตียง)242354 11131หางดง,รพช. (60เตียง)255270 11132ฮอด,รพช. (60เตียง)344582 11133ดอยเต่า,รพช. (30เตียง)245584 11134อมก๋อย,รพช. (60เตียง)245372 11135สารภี,รพช. (60เตียง)235368 11136เวียงแหง,รพช. (30เตียง)234574 11137ไชยปราการ,รพช. (30เตียง)245478 11138แม่วาง,รพช. (30เตียง)244578 11139แม่ออน,รพช. (30เตียง)255588 11643ดอยหล่อ,รพช. (30เตียง)344370 23736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา,รพช. (10เตียง) 245584 คะแนน FAI รอบ 2/ 2558 ผ่านเกณฑ์ 8 โรงพยาบาลไม่ผ่านเกณฑ์ 16 โรงพยาบาล ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 75.92

20 สถานบริการ ข้อมูลประมาณการแผนรายได้ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2558 งวด 6 เดือนหลัง ข้อมูลรายได้ – รายจ่ายจริง ตุลาคม 57 ถึง 31 พฤษภาคม 58 แผนรายได้แผนรายจ่าย รายได้- รายจ่าย รายได้จริงรายจ่ายจริง รายได้- รายจ่าย นครพิงค์,รพศ. (585เตียง)734,275,000.00778,000,000.00-43,725,000.001,050,330,681.97783,157,398.41267,173,283.56 จอมทอง,รพช. (207เตียง)197,050,000.00192,482,544.004,567,456.00176,035,642.68183,940,590.03 -7,904,947.35 เทพรัตนเวชชานุกูล,รพช.(60เตียง) 88,585,716.6746,478,028.1542,107,688.5254,100,645.1043,381,138.3310,719,506.77 เชียงดาว,รพช. (60เตียง)73,062,000.0072,739,790.58322,209.4280,534,077.9481,084,311.32-550,233.38 ดอยสะเก็ด,รพช. (60เตียง)53,888,575.0053,461,319.50427,255.5060,862,053.9352,569,833.838,292,220.10 แม่แตง,รพช. (60เตียง)125,783,206.03124,039,883.401,743,322.6353,828,896.1353,334,834.99494,061.14 สะเมิง,รพช. (30เตียง)31,500,869.8231,491,576.039,293.7928,706,025.7531,895,843.63-3,189,817.88 ฝาง,รพช. (210เตียง)90,843,918.4090,112,644.29731,274.11166,687,836.77180,225,288.51-13,537,451.74 แม่อาย,รพช. (60เตียง)69,924,216.7968,203,982.401,720,234.3960,032,180.4072,557,428.03-12,525,247.63 พร้าว,รพช. (60เตียง) 45,065,000.0043,649,000.001,416,000.0044,152,199.4740,698,253.093,453,946.38 สันป่าตอง,รพช.(120เตียง) 175,718,550.00172,152,000.003,566,550.00189,061,535.47168,915,247.7620,146,287.71 สันกำแพง,รพช.(60เตียง) 50,620,000.0050,350,000.00270,000.0049,750,377.5447,582,773.142,167,604.40

21 สถานบริการ ข้อมูลประมาณการแผนรายได้ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2558 งวด 6 เดือนหลัง ข้อมูลรายได้ – รายจ่ายจริง ตุลาคม 57 ถึง 31 พฤษภาคม 58 แผนรายได้แผนรายจ่ายรายได้-รายจ่ายรายได้จริงรายจ่ายจริง รายได้- รายจ่าย สันทราย,รพช. (60เตียง) 88,855,550.0088,714,340.00141,210.0096,382,436.9083,849,645.5412,532,791.36 หางดง,รพช. (60เตียง) 92,974,555.5690,982,335.421,992,220.1481,300,435.0891,073,610.30-9,773,175.22 ฮอด,รพช. (60เตียง) 57,331,131.8756,072,793.081,258,338.7955,176,705.0260,113,365.33-4,936,660.31 ดอยเต่า,รพช. (30เตียง) 33,851,300.1232,250,350.021,600,950.1032,156,313.7428,745,109.433,411,204.31 อมก๋อย,รพช. (60เตียง) 44,160,000.0039,224,900.004,935,100.0046,542,180.5938,341,902.648,200,277.95 สารภี,รพช. (60เตียง) 66,625,665.0057,921,263.478,704,401.5369,357,374.1158,466,453.8410,890,920.27 เวียงแหง,รพช. (30เตียง) 23,731,025.9222,800,000.00931,025.9218,492,735.3531,681,384.99-13,188,649.64 ไชยปราการ,รพช. (30เตียง) 33,955,403.0533,592,047.02363,356.0323,772,940.2832,837,380.42-9,064,440.14 แม่วาง,รพช. (30เตียง) 28,970,390.7633,729,290.11-4,758,899.3532,175,529.2333,837,821.15-1,662,291.92 แม่ออน,รพช. (30เตียง) 24,409,650.0025,935,950.00-1,526,300.0029,482,702.9525,340,758.104,141,944.85 ดอยหล่อ,รพช. (30เตียง) 27,137,514.1429,882,779.73-2,745,265.5925,578,243.6728,705,950.12-382,440.86 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา,รพช. (10เตียง) 9,472,158.759,347,052.17125,106.5821,895,281.1418,444,000.063,451,281.08 สถานการณ์ พบว่ามีโรงพยาบาลที่ไม่สามารถควบคุมแผนประมาณการรายได้ ควบคุมค่าใช้จ่ายได้จำนวน 11 รพ คิดเป็นร้อยละ 45.83

22 ข้อมูลสนับสนุนตัวชี้วัด ประสิทธิภาพของการบริหารการเงิน สามารถควบคุมปัญหาการเงินระดับ 7 ของหน่วยบริการในพื้นที่ (ไม่เกินร้อยละ 10) สถานบริการ 1.มีการแต่งตั้ง คกก.แก้ปัญหา การเงิน รพ. 2.หน่วยบริการมี แผนควบคุม Planfin ครบถ้วน สมบูรณ์ 3.คุณภาพ บัญชี รพ. ผ่านเกณฑ์ คะแนน 100% 4. มีรายงาน การเงินและ ตัวชี้วัดเสนอ ผู้บริหารทุก เดือน 5.คะแนน FAI ไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 80 รวม นครพิงค์,รพศ. (585เตียง) 110114 จอมทอง,รพช. (207เตียง) 101114 เทพรัตนเวชชานุกูล,รพช.(60เตียง) 111104 เชียงดาว,รพช. (60เตียง) 101114 ดอยสะเก็ด,รพช. (60เตียง) 111115 แม่แตง,รพช. (60เตียง) 111104 สะเมิง,รพช. (30เตียง) 101103 ฝาง,รพช. (210เตียง) 101103 แม่อาย,รพช. (60เตียง) 101103 พร้าว,รพช. (60เตียง) 111104 สันป่าตอง,รพช.(120เตียง) 111104 สันกำแพง,รพช. (60เตียง) 111104

23 ข้อมูลสนับสนุนตัวชี้วัด ประสิทธิภาพของการบริหารการเงิน สามารถควบคุมปัญหาการเงินระดับ 7 ของหน่วยบริการในพื้นที่ (ไม่เกินร้อยละ 10) สถานบริการ 1.มีการแต่งตั้ง คกก.แก้ปัญหา การเงิน รพ. 2.หน่วยบริการมี แผนควบคุม Planfin ครบถ้วน สมบูรณ์ 3.คุณภาพ บัญชี รพ. ผ่านเกณฑ์ คะแนน 100% 4. มีรายงาน การเงินและ ตัวชี้วัดเสนอ ผู้บริหารทุก เดือน 5.คะแนน FAI ไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 80 รวม สันทราย,รพช. (60เตียง) 111104 หางดง,รพช. (60เตียง) 101103 ฮอด,รพช. (60เตียง) 101114 ดอยเต่า,รพช. (30เตียง) 110114 อมก๋อย,รพช. (60เตียง) 111104 สารภี,รพช. (60เตียง) 111104 เวียงแหง,รพช. (30เตียง) 101103 ไชยปราการ,รพช. (30เตียง) 101103 แม่วาง,รพช. (30เตียง) 101103 แม่ออน,รพช. (30เตียง) 110114 ดอยหล่อ,รพช. (30เตียง) 101103 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา,รพช. (10เตียง) 111115 รวม 24132124890 คิดเป็นร้อยละ 10054.1787.5010033.3375

24 3.1 การบริหารการเงินการคลัง ประเด็น 2 หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วย ไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการ (เกินเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 20)

25 ประเด็นที่ 2 หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับ บริการ (เกินเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 20) ข้อมูลไตรมาส 2/2558 สถานบริการ ค่าเฉลี่ยของ กลุ่มระดับ บริการ เดียวกัน ผู้ป่วย นอก ต้นทุนการ ให้บริการ ผู้ป่วยนอก ค่าเฉลี่ยของ กลุ่มระดับ บริการเดียวกัน ผู้ป่วยใน ต้นทุนการ ให้บริการ ผู้ป่วยใน ผลการ ผ่านเกณฑ์ นครพิงค์,รพศ. (585เตียง) 1,315.10920.1615,438.0710,363.76ผ่าน จอมทอง,รพช. (207เตียง) 927.02537.4025,784.6810,298.08ผ่าน เทพรัตนเวชชานุกูล,รพช.(60เตียง) 793.41667.7418,872.0014,551.25ผ่าน เชียงดาว,รพช. (60เตียง) 833.45559.2818,267.5612,232.58ผ่าน ดอยสะเก็ด,รพช. (60เตียง) 710.37582.4516,461.2912,110.46ผ่าน แม่แตง,รพช. (60เตียง) 710.37517.9116,461.2911,744.41ผ่าน สะเมิง,รพช. (30เตียง) 907.23650.1921,489.3019,279.79ผ่าน ฝาง,รพช. (210เตียง) 886.67559.7118,080.7813,043.64ผ่าน แม่อาย,รพช. (60เตียง) 833.45654.0618,267.5615,578.68ผ่าน พร้าว,รพช. (60เตียง) 718.46552.0618,240.0310,521.13ผ่าน สันป่าตอง,รพช.(120เตียง) 800.11836.3822,781.8310,192.01ไม่ผ่าน สันกำแพง,รพช. (60เตียง) 793.41764.4518,872.0011,697.95ผ่าน

26 ประเด็นที่ 2 หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับ บริการ (เกินเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 20) ข้อมูลไตรมาส 2/2558 สถานบริการ ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ระดับบริการเดียวกัน ผู้ป่วยนอก ต้นทุนการ ให้บริการ ผู้ป่วยนอก ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ระดับบริการ เดียวกัน ผู้ป่วยใน ต้นทุนการ ให้บริการ ผู้ป่วยใน ผลการ ผ่านเกณฑ์ สันทราย,รพช. (60เตียง) 833.45538.9518,267.5612,922.85ผ่าน หางดง,รพช. (60เตียง) 752.99581.5015,439.0313,249.43ผ่าน ฮอด,รพช. (60เตียง) 710.37492.5916,461.298,357.98ผ่าน ดอยเต่า,รพช. (30เตียง) 780.86530.3318,151.9810,445.54ผ่าน อมก๋อย,รพช. (60เตียง) 793.41604.2718,872.0014,262.79ผ่าน สารภี,รพช. (60เตียง) 793.41495.9618,872.0013,134.86ผ่าน เวียงแหง,รพช. (30เตียง) 780.86837.0918,151.9827,516.48ไม่ผ่าน ไชยปราการ,รพช. (30เตียง) 780.86517.2818,151.988,223.23ผ่าน แม่วาง,รพช. (30เตียง) 780.86679.1818,151.9812,593.39ผ่าน แม่ออน,รพช. (30เตียง) 758.89575.8620,391.3512,558.35ผ่าน ดอยหล่อ,รพช. (30เตียง) 907.23667.7021,489.3019,143.30ผ่าน วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา,รพช. (10เตียง) 1,062.99746.4823,748.1219,661.09ผ่าน สถานการณ์ หน่วยบริการที่มีต้นทุน OPD เกินเกณฑ์เฉลี่ยค่า Mean+1SD เกินของกลุ่มระดับบริการเดียวกัน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ รพ.สันป่าตอง และ รพ.เวียงแหง คิดเป็นร้อยละ 8.33 มีต้นทุน IPD เกินเกณฑ์เฉลี่ยค่า Mean+1SD เกินของกลุ่มระดับบริการเดียวกัน จำนวน แห่ง ได้แก่ รพ.เวียงแหงคิดเป็นร้อยละ 4.17

27 ข้อเสนอแนะ 1. การจัดทำแผนประมาณการรายรับ ควบคุมค่าใช้จ่ายต้อง จัดทำแบบไม่ขาดดุล 2. มีการประเมินแผนรายรับควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นรายไตรมาส 3. จะต้องมีมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย 4. ทบทวนการส่งต่อผู้ป่วยสิทธิ UC 5. มีการวางแผนการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้า

28 คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หัวข้อ การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จังหวัด เชียงใหม่ รอบที่ 2 วันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2558 ประเด็นการตรวจราชการ : การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างมีประสิทธิภาพ สมเหตุสมผล และมีจริยธรรม

29 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557 มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหาร จัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ทุกระดับ มีกรอบและบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ ยาที่สอดคล้องและลดหลั่นตามระดับสถานบริการ เป้าหมาย มีการรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ ผ่านกลุ่ม งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และมีการ รายงานด้านข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ เว็บไซต์สำนัก บริหาร การสาธารณสุข (http://phdb.moph.go.th/hssd1/) ครบถ้วนทุก โรงพยาบาลhttp://phdb.moph.go.th/hssd1/

30 ต้นทุนค่าเวชภัณฑ์ไตรมาส 2 ปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 ต้นทุนค่ายาไตรมาส 2 (KPI ลดลง 10%) ภาพรวมเพิ่มขึ้น 0.75 % รพ.นครพิงค์ เพิ่มขึ้น 5.66 % ต้นทุนค่าวัสดุ LAB ไตรมาส 2 (KPI ลดลง 20%) ภาพรวมเพิ่มขึ้น 24.41 % รพ.นครพิงค์ ลดลง 7.30 % มูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ร่วม (KPI > 20%) ภาพรวมมูลค่าการจัดซื้อยาร่วม 27.12 % ภาพรวมมูลค่าการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วม 14.18 % มีการจัดการระบบยาส่งต่อระดับจังหวัด 50 รายการ

31 ข้อเสนอแนะ : เวชภัณฑ์ในหมวดที่ 2, 3และ 5 ต้องมีการทบทวนระบบการ สำรองคงคลัง การกำกับดูแลและการรายงาน เสนอให้มีการทบทวนรายการและ จัดหมวดหมู่ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประเภทของเวชภัณฑ์ ไตรมาส 1 (เดือน) ไตรมาส 2 (เดือน) ไตรมาส 3 (เดือน) 1. ยา0.970.930.90 2.วัสดุการแพทย์0.700.630.66 3. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0.290.160.17 4. เวชภัณฑ์มิใช่ยา1.991.962.29 5. วัสดุทันตกรรม0.320.080.01 ข้อสังเกตที่พบและข้อเสนอแนะ

32 ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดของโรงพยาบาลนครพิงค์ มีการดำเนินการนโยบาย 1. มีการทบทวนข้อมูลรายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ และการ ส่งเสริการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2. การส่งเสริมการใช้ยาสามัญ (Generic Drug) ที่มีคุณภาพทดแทน ยาต้นแบบ(Original Drug) ที่มีราคาสูง 3. มีระบบการกำกับประเมินการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (Drug Utilization Evaluation) ผลการดำเนินงาน : ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนมูลค่ายาได้ และ มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่างเป็นรูปธรรม

33 ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มีระบบการกำกับประเมินการใช้ยา (Drug Utilization Evaluation) – ด้านระบบยาการดำเนินโครงการ Antibiotic Smart Use : ASU เฝ้า ระวัง ติดตาม ประเมินผลการใช้ยาปฏิชีวนะที่มากและเกินความจำเป็นใน ผู้ป่วย ของเครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับ โรงพยาบาลนครพิงค์ มีการประเมินเชิงคุณภาพในกลุ่มยา Statins, Angiotensin II receptor antagonists, Proton pump Inhibitors, COX-2 Selective Inhibitors ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดเพิ่มเติม มีการจัดระบบป้องกันการเกิดแพ้ยาซ้ำและพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (APR) และการเฝ้าระวัง ความคลาดเคลื่อนทางยา (ME) เสนอแนะให้มีระบบการกำกับประเมินการใช้และส่งเสริมการใช้เวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยาอย่างสมเหตุผลเพิ่มเติมในสถานบริการทุกระดับ

34 3.3 ธรรมาภิบาล ประเด็นที่ 1 ด้านการป้องปรามตรวจสอบการทุจริต ประพฤติมิชอบ - การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ประเด็นที่ 2 ด้านการส่งเสริมป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ - การเสริมสร้างและพัฒนา บุคลากรฯ ให้มีแนวทางการ ดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม ประเด็น 3 ด้านแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ - การแก้ไขปัญหาปฏิบัติงานผิดพลาด ถูกทักท้วง ถูกสอบสวน ถูกลงโทษทางวินัย

35 ประเด็นที่ 1 การตรวจสอบภายใน ประเมินตามแนวทางการตรวจราชการ กำหนดระดับความสำเร็จ 5 ระดับคือ ระดับ ผลการดำเนินงานแต่ละ ขั้นตอน ผลการตรวจ 1 จัดทำแผนการตรวจสอบ ภายในประจำปี 2558 1.1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคีเครือข่ายการตรวจสอบภายใน สสจ. เชียงใหม่ 1.2. มีแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2558 2 จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ราย หน่วยรับตรวจ 2.1. มีการกำหนดแนวทางตรวจสอบภายในรายหน่วยรับตรวจ 3 การปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน 3.1. มีการออกประเมินระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน รอบที่ 1/58 จำนวน 8 รพ. จากจำนวนหน่วยรับตรวจ 24 แห่ง ซึ่งยัง ไม่ครบตามเกณฑ์ที่ สป.กำหนด สำหรับการออกประเมินระบบควบคุม ภายในและการตรวจสอบภายในรอบที่ 2/58 จะได้ดำเนินการ ตรวจสอบภายในตั้งแต่วันที่ 13 กค 58 เป็นต้นไป 4-5รายงานผลการตรวจสอบ ภายในและสรุปผลการ ตรวจสอบภายใน 4.1. ปี 2557 ไม่มีผลสรุปการตรวจสอบภายในรอบ 12 เดือน เนื่องจาก ไม่ได้ออกตรวจสอบภายใน 4.2. ปี 2558 รอบที่ 1/58 ยังไม่มีการสรุปผลการตรวจสอบภายใน 4.3. ปี 2558 รอบที่ 2/58 ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบภายใน

36 การดำเนินการขับเคลื่อนโรงพยาบาล คุณธรรมโดยใช้ทุนเดิม และการบูรณาการ การดำเนินงานชมรมจริยธรรมและการ พัฒนาคุณภาพบริการเข้าด้วยกันเชื่อมโยง การควบคุมคุณภาพกับงานคุณธรรม ทุก หน่วยงานมีการดำเนินการอยู่ในระดับ ๓ ตัวอย่างอัตลักษณ์คุณธรรม สสจ. เชียงใหม่ คือ “ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มี น้ำใจ ” รพ. นครพิงค์ คือ “ ซื่อสัตย์ สามัคคี จิต บริการ ”

37

38

39 ประเด็นที่ ๓ การเสริมสร้างและพัฒนา บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุก ระดับในหน่วยงานระดับจังหวัด สังกัด สำนักงานสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำผิด หน่วยรับตรวจ มี ๔ หน่วยรับตรวจ หน่วยรับตรวจ มี ๔ หน่วยรับตรวจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีความสำเร็จในการ ดำเนินการอยู่ในระหว่างการดำเนินการในระดับที่ ๔ การจัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินการตามแผนฯ โรงพยาบาลนครพิงค์ มีความสำเร็จในการดำเนินการอยู่ใน ระหว่างการดำเนินการในระดับที่ ๓ การดำเนินการตามแผน โรงพยาบาลจอมทองและโรงพยาบาลฝาง อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการในระดับที่ ๑ ถึง ๔ โดยได้เร่งรัดการดำเนินการในระดับที่ยังมิได้ดำเนินการแล้ว โดยได้เร่งรัดการดำเนินการในระดับที่ยังมิได้ดำเนินการแล้ว

40 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบ 2 / 2558 สสจ.เชียงใหม่ 1. ด้านการควบคุมและตรวจสอบภายใน 2. ด้านการเงิน 3. ด้านบัญชี 4. ด้านพัสดุ 5. ด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6. ด้านการจัดเก็บรายได้ 7. ด้านประสิทธิภาพการเงินการคลัง FAI

41 ปัญหาที่พบ ด้านการเงิน 1. ด้านเงินยืม 1.1. มีลูกหนี้ค้างชำระเกินกำหนด 5 ราย 1.2. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมกับสัญญาเงินยืมค้างชำระ ไม่ตรงกัน ข้อเสนอแนะ 1. ให้ดำเนินการตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงิน ส่งคลัง ด้านการบริหารงบประมาณ/ระบบควบคุมภายใน 1. ตรวจสอบแผน-ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 1.1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกได้ร้อยละ 40.11 ไม่ผ่านเกณฑ์ ข้อเสนอแนะ 1. ให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย

42 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบ 2 / 2558 โรงพยาบาลนครพิงค์ 1. ด้านการควบคุมและตรวจสอบภายใน 2. ด้านการเงิน 3. ด้านบัญชี 4. ด้านพัสดุ 5. ด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6. ด้านการจัดเก็บรายได้ 7. ด้านประสิทธิภาพการเงินการคลัง FAI

43 ปัญหาที่พบ ด้านการเงิน 1. ด้านเงินยืม 1.1. มีลูกหนี้ค้างชำระเกินกำหนด 5 ราย 1.2. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมกับสัญญาเงินยืมค้างชำระ ไม่ตรงกัน ข้อเสนอแนะ 1. ให้ดำเนินการตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงิน ส่งคลัง ด้านการบริหารงบประมาณ/ระบบควบคุมภายใน 1. ตรวจสอบแผน-ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 1.1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกได้ร้อยละ 35.56 ไม่ผ่านเกณฑ์ ข้อเสนอแนะ 1. ให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย

44 ปัญหาที่พบ ด้านการจัดเก็บรายได้ 1. ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง และลูกหนี้ค่ารักษา อปท. มีการบันทึกบัญชี (ข้อมูลมาจากโปรแกรมที่ รพ.ใช้ในการจัดเก็บ ค่ารักษา) แต่มีการส่งเบิกช้า ทำให้ยอดเงินโอนที่รับชำระค่ารักษาล่าช้า 2. ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล ไม่สามารถตรวจสอบยืนยัน ผู้รับผิดชอบในการส่งเบิกค่ารักษา ไม่มีการทวนสอบข้อมูลที่งานบัญชี บันทึก 3. ทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล ยังอยู่ระหว่างการจัดทำ ข้อมูล ข้อเสนอแนะ 1. ส่งเบิกค่ารักษาให้ทันตามเวลาที่กำหนด 2.ควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลค่ารักษาใน ระบบโปรแกรมครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ 3. ดำเนินการจัดทำให้เรียบร้อย และตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลที่บันทึกบัญชีกับทะเบียนคุม

45 ปัญหาที่พบ ด้านบัญชี ตรวจสอบรายงานบัญชี(งบทดลอง) ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 พบรายการที่มีนัยสำคัญดังนี้ ประเด็นการตรวจสอบสรุปข้อตรวจพบ 1. งานบัญชีการบันทึกบัญชีลูกหนี้ค่า รักษาเบิกตรงกรมบัญชีกลาง OPD 16,969,305 บาท มียอดลูกหนี้ คงเหลือ 121,546,589.34 บาท 2. งานบัญชีการบันทึกบัญชีลูกหนี้ค่า รักษา OPD – UC นอก CUP ในจังหวัด 8,864,195 บาท มียอด ลูกหนี้คงเหลือ 259,212,579.05 บาท 3.งานบัญชีการบันทึกบัญชีลูกหนี้ค่า รักษาเบิกต้นสังกัด OPD 491,134 บาท มียอดลูกหนี้คงเหลือ 24,934,431 บาท 1.ลูกหนี้ค่ารักษาค้างเป็นเวลานาน 2.งานการเงินและงานบัญชี ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลรายตัว 3.ไม่มีการสอบยันยอดลูกหนี้ค่ารักษา ระหว่างงานเรียกเก็บกับงานการเงิน และงานบัญชี 4.ในโรงพยาบาลมีงานเรียกเก็บหลาย แห่งและไม่สอบทานยอดเงินระหว่าง กันให้ถูกต้อง ครบถ้วน

46 ปัญหาที่พบ ด้านบัญชี ตรวจสอบรายงานบัญชี(งบทดลอง) ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 พบรายการที่มีนัยสำคัญดังนี้ ประเด็นการตรวจสอบสรุปข้อตรวจพบ 4. งานบัญชีการบันทึกบัญชีลูกหนี้ค่า รักษา UC OPD - AE ในจังหวัด 480,914 บาท มียอดลูกหนี้ คงเหลือ 55,488,861.31 บาท 5. งานบัญชีการบันทึกบัญชีลูกหนี้ค่า รักษา UC IPD - AE ในจังหวัด 4,199,756 บาท มียอดลูกหนี้ คงเหลือ 63,852,671.31 บาท 6. งานบัญชีการบันทึกบัญชีลูกหนี้ค่า รักษาแรงงานต่างด้าว OPD 2,870,722 บาท มียอดลูกหนี้ คงเหลือ 90,686,866.22 บาท

47 ผลกระทบ 1.การบันทึกบัญชีบัญชีลูกหนี้ค่ารักษา OPD – UC นอก CUP ในจังหวัดบันทึก ตามค่าใช้จ่ายจริงไม่ได้บันทึกตามข้อตกลง ไม่ได้บันทึกบัญชีตามนโยบาย บัญชีภาคสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขทำให้ รพ.นครพิงค์บันทึกลูกหนี้ ค่ารักษาสูงกว่าความเป็นจริง 2.ลูกหนี้ค่ารักษากรมบัญชีกลาง ลูกหนี้เบิกต้นสังกัด ลูกหนี้ AE ลูกหนี้ค่า รักษาแรงงานต่างด้าว ตามบัญชีได้รับชำระในจำนวนเงินที่น้อยมากซึ่งไม่จะ เป็นไปได้ที่กรมบัญชีกลาง จะค้างจ่ายเป็นเวลานานเป็นปี และลูกหนี้เบิกต้น สังกัด รพ.ก็ไม่มีการทวงถาม ลูกหนี้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวก็ไม่นำไปตัด จากกองทุนแรงงานต่างด้าว 3.ทำให้โรงพยาบาลไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลของ โรงพยาบาลทั้งหมดมีตัวตนจริงหรือไม่ 4.โรงพยาบาลเก็บเงินไม่ได้ทำให้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2558โรงพยาบาลมี เงินสดหลังจากหักหนี้สินติดลบ 70 ล้าน 5.ทำให้อัตราส่วนทางการเงินของโรงพยาบาลไม่มีความน่าเชื่อถือ 6.ทำให้สถานการณ์การเงินการคลังของโรงพยาบาลไม่สะท้อนภาพที่แท้จริง

48 ปัญหาที่พบ ด้านบัญชี ตรวจสอบรายงานบัญชี(งบทดลอง) ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 พบรายการที่มีนัยสำคัญดังนี้ ประเด็นการตรวจสอบสรุปข้อตรวจพบ 1.งานบัญชีบันทึกบัญชียาคงเหลือ 136,328,572.21 บาท 2.งานบัญชีบันทึกบัญชีเวชภัณฑ์มิใช่ยา คงเหลือ 74,931,028.21 บาท 3.งานบัญชีบันทึกบัญชีวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์คงเหลือ 100,913,317.45 บาท 4.สำหรับวัสดุประเภทอื่นก็ไม่ตรงกับ รายงานมูลค่าวัสดุในโปแกรม 5.การจัดทำบัญชีไม่เป็นปัจจุบันจัดทำถึง เดือน เมษายน 2558 1.รายงานมูลค่ายาในโปรแกรมของ รพ. คงเหลือ 59,617,231.15 บาท 2.รายงานมูลค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยาใน โปรแกรมของ รพ.คงเหลือ 8,723,225.30 บาท 3.รายงานมูลค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในโปรแกรมของ รพ.คงเหลือ 1,047,893.21 บาท 4.ให้จัดทำบัญชีให้เป็นปัจจุบัน

49 ผลกระทบ 1.การบันทึกบัญชีบัญชีประเภทสินค้าคงเหลือกับรายงานสินค้าคงเหลือ ในโปรแกรมของโรงพยาบาลไม่ตรงกัน 2.ทำให้อัตราส่วนทางการเงินของโรงพยาบาลไม่มีความน่าเชื่อถือ 3.ทำให้สถานการณ์การเงินการคลังของโรงพยาบาลไม่สะท้อนภาพที่ แท้จริง

50 ข้อเสนอแนะ 1.โรงพยาบาลใช้โปรแกรม ใช้โปรแกรม SSB ในระบบการปฏิบัติงาน ของโรงพยาบาลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานด้านบริการ ด้านบริหาร ด้านการลงบัญชี ด้านการออกรายงานต่าง ๆ ดังนั้น โรงพยาบาล ต้องทำการตรวจสอบ และสอบทานข้อมูลต่าง ๆ ใหม่ทั้งหมด 2.หากโรงพยาบาลมีการปรับปรุงข้อมูลทุกอย่างจะต้องจัดทำกระดาษ ทำการในรายการปรับปรุงทุกรายการและต้องนำเสนอผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเพื่อขออนุมัติการรับปรุงรายการทุกรายการ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับจังหวัดเชียงใหม่ รอบที่ 2/2558 คณะที่ 3 การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ 3.1 การบริหารการเงินการคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google