งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลนครพิงค์ ยินดีต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ในโอกาสตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 โรงพยาบาลนครพิงค์ ยินดีต้อนรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลนครพิงค์ ยินดีต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ในโอกาสตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 โรงพยาบาลนครพิงค์ ยินดีต้อนรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลนครพิงค์ ยินดีต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ในโอกาสตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 โรงพยาบาลนครพิงค์ ยินดีต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ในโอกาสตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 7 กรกฎาคม 2558

2

3 3 บุคลากรปฏิบัติงาน ข้อมูล มิถุนายน 2558 สาขา ข้าราช การ พนักงาน ราชการ พนักงาน กส. ลูกจ้าง ชั่วคราว ลูกจ้าง ประจำรวม แพทย์ 124 ทันต แพทย์ 22 เภสัชกร 48 2 50 พยาบาล วิชาชีพ 534 161 695 สหสาขา วิชาชีพ 72216 7 97 อื่นๆ 8223679985738 977 รวม 88225858986438 1965

4 สถานการณ์และปัจจัยสำคัญ มีความแออัดทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของ โรงพยาบาลนครพิงค์ การปรับเปลี่ยนบทบาทของ รพ. มหาราช นครเชียงใหม่ การพัฒนาโรงพยาบาล ไม่ทันตามความต้องการ ของผู้รับบริการที่มากขึ้น

5 สถานการณ์และปัจจัยสำคัญ ประชากรที่ต้องให้บริการ 2,331,930 คน ความคาดหวังของโรงพยาบาลที่ส่งต่อ นโยบายภาครัฐ / ภารกิจจากกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพ และ Service Plan) รับการตรวจประเมินซ้ำ HA ปี 2559

6 ข้อมูลการให้บริการ

7 การให้บริการ ข้อมูล2555255625572558 จำนวนเตียง580 585 จำนวนเตียง ICU85 จำนวนห้องผ่าตัด8888 อัตราครองเตียง (%) 115.19121.77120.83125.40 Active Bed668706707734 * ปี 2558 ( ตค 57- พค )

8 จำนวนผู้ป่วยนอก - ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2550 – 2558 (ตค. 57 – พค. 58) ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน

9 สาเหตุการป่วย 5 อันดับแรกผู้ป่วยนอกและใน ปีงบประมาณ 2557 1. Essential hypertension 2. Non-insulin- DM 3. HIV 4. Calculus of kidney 5. Spondylosis 1. Pneumonia 2. Calculus of kidney 3. Malignant neoplasm of breast 4. Acute appendicitis 5. End stage renal disease (ESRD) ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน

10 สถานะการเงิน โรงพยาบาลนครพิงค์ สถานะการเงิน โรงพยาบาลนครพิงค์

11 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปี2550-2558

12 แผนรายรับจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลนครพิงค์ หน่วย:ล้าน บาท

13 ค่าใช้จ่ายและอัตราคืนทุน

14 งบลงทุน รพ.นครพิงค์ปี 55-58 ประเภทแหล่งเงิน2555255625572558 รวมสิ่งก่อสร้าง งปม 204,488,888.00 424,888,888.00 172,288,888.88 รวมสิ่งก่อสร้าง บำรุง 14,435,773.70 17,645,749.84 20,937,708.00 35,000,000.00 ครุภัณฑ์ งปม 1,906,256.00 48,542,500.00 800,000.00 15,986,000.00 ครุภัณฑ์ บำรุง 61,023,295.50 16,107,100.00 21,974,861.25 90,773,500.00 ค่าเสื่อม 68,996,474.60 25,105,054.15 30,172,609.13 53,800,595.26 รวม 350,850,687.80 532,289,291.99 246,174,067.26 195,560,095.26 อาคารบำบัดรักษา 5 ชั้น อาคารผู้ป่วยนอก 7 ชั้น อาคารศูนย์แพทย์ฯ 9 ชั้น 350,850,687.80 532,289,291.99 246,174,067.26 195,560,095.26

15 ระบบการส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลนครพิงค์

16 ไชยปราการ เชียงดาว จอมทอง ดอยหล่อ ดอยสะเก็ด ดอยเต่า ฝาง หางดง ฮอด แม่อาย แม่แจ่ม แม่ออน แม่ริม แม่แตง แม่วาง อมก๋อย พร้าว สะเมิง สันกำแพง สันป่าตอง สัน ทรา ย สารภี เวียงแหง การจัดเครือข่ายของจังหวัดเชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา ระดับ A รพ. นครพิงค์ ระดับ M1 รพ. จอมทอง, รพ. ฝาง ระดับ M2 รพ. สันป่าตอง รพ. สันทราย ระดับ F1 รพ. หางดง รพ. เชียงดาว ระดับ F3 รพ. วัดจันทร์

17 โครงสร้างการประสานงานส่งต่อ ร. พ. ฝาง ร. พ. นครพิงค์ (Call Center) ร. พ. สันป่า ตอง ร. พ. ไชย ปราการ ร. พ. แม่ อาย ร. พ. เชียงดาว ร. พ. แม่แตง ร. พ. สะเมิง ร. พ. เวียงแหง รพ. พร้าว รพ. วัดจันทร์ เฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา ร. พ. มหาราช - ร. พ. แม่และเด็ก - ร. พ. ประสาท - ร. พ. นอกสังกัด กระทรวงฯ - รพ. เอกชน - รพ. ต่างจังหวัด ร. พ. จอมทอง ร. พ. ฮอด ร. พ. เทพรัตน์ ฯ ร. พ. ดอยเต่า ร. พ. อมก๋อย ร. พ. สันป่า ตอง ร. พ. สันทราย ร. พ. แม่วาง ร. พ. ดอย หล่อ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน อ. ลี้ จ. ลำพูน ร. พ. หางดง ร. พ. สารภี ร. พ. สัน กำแพง ร. พ. ดอย สะเก็ด ร. พ. แม่ออน

18 แหล่งข้อมูล : สำนักบริหารการสาธารณสุข ( เกณฑ์มาตรฐาน รพ. ศูนย์ CMI ไม่ต่ำกว่า 1.6)

19 จำนวนผู้ป่วยส่งต่อเข้ารักษา IPD รพ.นครพิงค์ ช่วง 6 เดือนแรกของ ปี 2556-2558 (เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน) YEAR เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน จำนวน ผู้ป่วย CMI จำนวน ผู้ป่วย CMI จำนวน ผู้ป่วยCMI 25569,395 2.03 609 2.27 126 3.15 255710,136 2.09 595 1.96 154 4.17 255810,174 2.20 613 2.17 97 2.75 แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน รพ. นครพิงค์

20 จำนวนผู้ป่วยส่งต่อเข้ารักษา IPD รพ.นครพิงค์ ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556-2558 จำแนกระดับรพ.(เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน) YEAR M1M2F1F2F3 จำนวน ผู้ป่วย CMI จำนวน ผู้ป่วย CMI จำนวน ผู้ป่วย CMI จำนวน ผู้ป่วย CMI จำนวน ผู้ป่วย CMI 2556 516 2.67 2,030 2.07 944 1.89 6,456 2.02 82 1.43 2557 672 2.32 2,219 2.01 991 2.02 6,796 2.11 90 2.11 2558 761 2.64 2,163 2.19 1,006 1.99 6,709 2.19 98 1.33

21 สัดส่วนผู้ป่วยส่งต่อเข้ารักษา IPD รพ.นครพิงค์ ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556-2558 (เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน) ปีงบประมาณ ร้อยละของการ ReferIn แยกตามกลุ่ม AdjRW AdjRW<0.5AdjRW 0.5-1AdjRW 1-2AdjRW 2-3AdjRW >=3 255610.8517.5740.2613.7717.55 255713.0318.3837.2313.1318.24 255814.2019.6030.0715.8720.26

22 โรคที่รับการส่งต่อ ระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี 2556-2558 255625572558 ค่าเฉลี่ย AdjRW จำนวน ผู้ป่วย Major lens procedures, no CC 6015824271.35 Digest malignancy w chemotherapy, no CC 2383284232.71 LOS 6 hours or less, age >27 d with cancer chemotherapy, w or wo CC 2631472830.59 Ventilator support, w catas CC 2483022596.74 Red blood cell disorders w blood transfusion, no CC 951752430.36 Caesarean delivery wo complicating Dx 2192322031.32 Malignant breast dis w chemotherapy, no CC 731211871.16 LOS 6 hours or less, care for patient age > 27 days, w or wo CC 54661550.15 Wrist & hand procedure except replacement, no CC 1561451490.93 Other gastroscopy for non-major dig dis, same day, w or wo CC 1241450.35 Cystourethroscopy, no CC 91381431.01 Ventilator support, w severe CC 1011211343.87 Vaginal delivery wo complicating Dx 113 1320.39 Kidney, ureter and maj bladder procedure, no CC 1071281212.18 Transurethral proc, exc prostatectomy, no CC 9887981.64 Inguinal & femoral hernia procedure age > 14, no CC 117106911.12 ESWL for urinary stone, no CC 538447761.79 Appendectomy, no CC 295152711.15 Other colonoscopy, same day, w or wo CC 73700.53

23 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อ เข้ารักษา OPD รพ.นครพิงค์ ช่วง 6 เดือนแรกปี 2556-2558 (เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน) จังหวัดที่ส่งต่อ 255625572558 จังหวัดเชียงใหม่ 51,419 61,441 53,583 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2,921 2,759 2,832 จังหวัดลำพูน 429 447 319 การวินิจฉัย 255625572558 N200 Calculus of kidney 2,077 2,100 1,966 H252 Senile cataract, morgagnian type 1,118 802 1,791 I10 Essential (primary) hypertension 1,310 1,801 1,374 C509 Malignant neoplasm of breast, unspecified 890 1,455 1,322 N40 Hyperplasia of prostate 763 950 1,015 H402 Primary angle-closure glaucoma 747 1,086 913 H360 Diabetic retinopathy (E10-E14+ with common fourth character.3) 830 785 906 M478 Other spondylosis 486 723 873

24 ข้อมูลรพ.นครพิงค์ ส่งต่อเข้ารักษา รพ.มหาราช ฯ ปีงบประมาณ 2557 (ฐานข้อมูล รพ.มหาราช ฯ )

25 จำนวนผู้ป่วย รพ.นครพิงค์ ส่งต่อ OPD รพ.มหาราช ฯ ปี 2557 OPDครั้ง รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 35,360 แหล่งข้อมูล : 12 แฟ้มมาตรฐาน สสจ. ชม. ( ฐานข้อมูล รพ. มหาราช ) TOP 6 Diagnosisครั้ง Radiotherapy session 1,078 Malignant neoplasm of breast, unspecified 1,062 Atherosclerotic heart disease 795 Malignant neoplasm of bronchus or lung, unspecified 681 Malignant neoplasm of cervix uteri, unspecified 625 Chronic kidney disease, stage 5 560

26 จำนวนผู้ป่วย รพ.นครพิงค์ ส่งต่อ IPD รพ.มหาราช ฯ ปี 2557 Top 6 Diagnosisครั้ง Intrahepatic bile duct carcinoma 117 Atherosclerotic heart disease 83 Malignant neoplasm of bronchus or lung, unspecified 66 Secondary malignant neoplasm of bone and bone marrow 60 Malignant neoplasm of rectum 57 Acute lymphoblastic leukaemia 46 แหล่งข้อมูล : 12 แฟ้มมาตรฐาน สสจ. ชม. ( ฐานข้อมูล รพ. มหาราช ) IPDครั้ง รพ.มหาราชนครเชียงใหม่1, 793

27 จำนวนผู้ป่วยมะเร็ง ที่ รพ.นครพิงค์ ส่งต่อ OPD รพ.มหาราช ฯ ปี 2557 หน่วยงานรับรักษาต่อ รวม (ครั้ง) ไปฉาย รังสี ไปทำ เคมีฯ อื่น ๆ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 8821854357932 ชนิดของโรคมะเร็ง รวม (ครั้ง) ไปฉาย รังสี ไปทำ เคมีฯ อื่น ๆ C509 Malignant neoplasm of breast, unspecified 1,0621842876 C349 Malignant neoplasm of bronchus or lung, unspecified 681220659 C539 Malignant neoplasm of cervix uteri, unspecified 62518417424 C20 Malignant neoplasm of rectum 424710353 C833 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma, large cell (diffuse) 396391356 C221 Intrahepatic bile duct carcinoma 33600 C73 Malignant neoplasm of thyroid gland 270100260 แหล่งข้อมูล : 12 แฟ้มมาตรฐาน สสจ. ชม. ( ฐานข้อมูล รพ. มหาราช )

28 จำนวนผู้ป่วยมะเร็ง ที่รพ.นครพิงค์ ส่งต่อ IPD รพ.มหาราช ฯ ปี 2557 หน่วยงานรับรักษาต่อ รวม (ครั้ง) ไปฉาย รังสี ไปทำ เคมีฯ อื่นๆ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 95632650274 ชนิดของโรคมะเร็ง รวม (ครั้ง) ไปฉาย รังสี ไปทำ เคมีฯ อื่นๆ C221 Intrahepatic bile duct carcinoma 11708433 C349 Malignant neoplasm of bronchus or lung, unspecified 6645210 C795 Secondary malignant neoplasm of bone and bone marrow 604452 C20 Malignant neoplasm of rectum 5734410 C910 Acute lymphoblastic leukaemia 460424 C833 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma, large cell (diffuse) 402326 C531 Malingnat neoplasm of exocervix 385285 แหล่งข้อมูล : 12 แฟ้มมาตรฐาน สสจ. ชม. ( ฐานข้อมูล รพ. มหาราช )

29 การพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านมะเร็ง การพัฒนาที่ได้ดำเนินการ - ให้บริการเคมีบำบัด แผนการพัฒนา - ขอรับการสนับสนุนอาคารรังสี รักษา มูลค่า 144,468,900 บาท ในปีงบ 2559 - ขอรับการสนับสนุนงบครุภัณฑ์ 2559-2563 มูลค่า 285,120,000 บาท ส่วนขาด ปี 57 - ส่งผู้ป่วยไปฉายรังสี 886 ครั้ง ( ค่าใช้จ่ายครั้งละ 3,500-4,000 บาท ) - ส่งผู้ป่วยไป เคมีบำบัด 685 ครั้ง ( ค่าใช้จ่ายครั้งละ 1,500-2,000 บาท ) - ร้อยละ 56 ของผู้ป่วย มีระยะเวลา รอคอยฉายรังสีมากกว่า 4 สัปดาห์

30 จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ ที่ รพ.นครพิงค์ ส่งต่อ IPD รพ.มหาราช ฯ ปี 2557 หน่วยงานรับรักษาต่อครั้ง รพ.มหาราชนครเชียงใหม่180 Diagครั้ง I251 Atherosclerotic heart disease 83 I214 Acute subendocardial myocardial infarction 10 I211 Acute transmural myocardial infarction of inferior wall 8 I050 Mitral stenosis 6 I052 Mitral stenosis with insufficiency 6 I210 Acute transmural myocardial infarction of anterior wall 5 I472 Ventricular tachycardia 4 แหล่งข้อมูล : 12 แฟ้มมาตรฐาน สสจ. ชม. ( ฐานข้อมูล รพ. มหาราช )

31 การพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านหัวใจ การพัฒนาที่ได้ดำเนินการ เปิดบริการสวนหัวใจ / CCU 8 เตียง - เปิดให้บริการ 23 ก. ย.57 มีผู้ป่วยได้รับการ ตรวจสวนหัวใจ 408 คน (CAG = 223, PCI = 185) ( ต. ค 57- พ. ค.58) - จำนวนรพ. ที่สามารถให้ SK ได้ ในระดับ A- F2 23/23 แห่ง คิดเป็น 100% - อัตราการเข้าถึง SK+PCI ผู้ป่วย STEMI = 75.70% แผนการพัฒนา - เพิ่มหอผู้ป่วยวิกฤติ CCU อีก 8 เตียง - เปิดบริการผ่าตัดหัวใจ CVT - เปิดหอผู้ป่วยวิกฤต CVT 8 เตียง - เปิดห้อง Cath LAB เพิ่ม 1 ห้อง - แผนขอครุภัณฑ์เพื่อเพิ่ม ศักยภาพ 59-63 107,840,000 บาท ส่วนขาด - ปี 57 ส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจไป รพ มหาราช 180 ครั้ง

32 จำนวนผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ที่ รพ.นครพิงค์ไม่สามารถรับได้ ปี 2558 ( ต. ค.57- พ. ค.58)

33 การพัฒนาเพื่อรองรับผู้ป่วย ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ การพัฒนาที่ได้ดำเนินการ - การพัฒนาการบริหารจัดการเตียง 5 สี แผนการพัฒนา ปี 2559-2563 ขอรับการสนับสนุนอาคารพักคนไข้ 8 ชั้น132,104,100 บาท ในปี 2559 - เพิ่ม ICU อายรุกรรม 8 เตียง - เพิ่ม PICU 8 เตียง - เพิ่ม NICU 8 เตียง - เพิ่ม หอผู้ป่วยอายุรกรรม 64 เตียง - เพิ่มหอผู้ป่วยศัลยกรรม 64 เตียง ส่วนขาด - ปี 2557 มีส่งผู้ป่วยไปเอกชน และ มหาราช 444 คน เนื่องจากเตียงเต็ม

34 โครงการเตียง 5 สี

35 โรงพยาบาลนครพิงค์ จำนวนเตียงผู้ป่วยหนัก 85 เตียง ICU ผู้ใหญ่  ICU ผู้ใหญ่ 53 เตียง ประกอบด้วย MICU 1 (8) MICU2 ( 8) MICU3 (14) CCU (8) SICU (7) ICU neuro (8)  ICU เด็ก  ICU เด็ก 32 เตียง ประกอบด้วย NICU 1 (8) NICU2 ( 16) PICU (8)

36 การจำแนกประเภทผู้ป่วย แบ่งเป็น 5 ระดับ ระดับ 5 สีแดง คือ ผู้ป่วยประเภท CI ที่ on ventilator ระดับ 4 สีชมพู คือ ผู้ป่วยประเภท CI ระดับ 3 สีเหลือง คือ ผู้ป่วยประเภท SI ระดับ 2 สีเขียว คือ ผู้ป่วยประเภท MI ระดับ 1 สีขาว คือ ผู้ป่วยประเภท CL

37 แผนการขยายบริการโรงพยาบาลนครพิงค์ แผนกอายุรกรรม แผนกศัลยกรรม ??????? หอผู้ป่วยศัลยกรรม ประสาท 24 เตียง เปิด ทำการ 6 เม. ย. 2558 รพช. โครงการ เตียง 5 สี

38 ประเด็นพิจารณาการบริหารจัดการเตียง ให้มีประสิทธิภาพ 1.การจัดกลุ่มโรคที่จะส่งต่อ รพช. 2. การจัดการระบบ 2.1. ศูนย์ประสานการส่งต่อ 2.2 การส่งต่อผู้ป่วย (Logistic system) 2.3 การสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ป่วยและญาติ 2.4 ระบบสารสนเทศ (IT) และการรายงานข้อมูล

39 กลุ่มโรคที่พิจารณาส่งต่อ รพช. - กลุ่มโรครพ.รับส่งกลับ 1.Chemotherapy -one day -Full course รพ. สันกำแพง 2 Palliative care - On ETT - Non ETT ทุก รพช. ตามเขต รับผิดชอบ 3.Chronic wound care รพ. สันป่าตอง 4. Rehabilitation - Orthopedics,CVD ( กรณีไม่ต้องใช้ Antibiotic) รพ. สารภี 5.CMI < 1 (Appendicitis,Hernia,Hemorrhoid) รพ. สันป่าตองและรพ. หางดง

40

41 การดำเนินงานโครงการบริหารจัดการ เตียงผู้ป่วย 5 สี 25 มิถุนายน 2558

42 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการ เตียงผู้ป่วย ๕ สี จังหวัดเชียงใหม่ หน้า ๑ หน้า ๒ หน้า ๑ หน้า ๒ หน้า ๑ หน้า ๒

43 กลุ่มผู้ป่วยตาม ข้อตกลงเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๕ กลุ่มโรค Complicated case กลุ่มผู้ป่วยที่มี การส่งต่อ ตามปกติ

44 ประเภทของผู้ป่วยตามความหมาย ของเตียง ๕ สี  ประเภทที่ ๑ ผู้ป่วยวิกฤติที่ต้องการการดูแลมากตลอดเวลา (Critical illness) และใช้เครื่องช่วยหายใจ แทนด้วย สัญญลักษณ์สีแดง  ประเภทที่ ๒ ผู้ป่วยวิกฤติที่ต้องการการดูแลมาก (Critical illness) แทนด้วยสัญญลักษณ์สีมพู  ประเภทที่ ๓ ผู้ป่วยกึ่งวิกฤติต้องการการดูแลมาก(Semi- critical illness) แทนด้วยสัญญลักษณ์สีเหลือง  ประเภทที่ ๔ ผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลปานกลาง (Moderate illness) แทนด้วยสัญญลักษณ์สีเขียว  ประเภทที่ ๕ ผู้ป่วยพักฟื้นต้องการการดูแลน้อย (Convalescence illness) แทนด้วยสัญญลักษณ์สีขาว

45 เอกสารหมายเลข ๑ เอกสารหมายเลข ๑ แนวทางการบริหารจัดการ โครงการเตียง ๕ สี สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนโรงพยาบาลนครพิงค์ เอกสารหมายเลข ๑

46 เอกสารหมายเลข ๒ เอกสารหมายเลข ๒ แนวทางการบริหารจัดการโครงการ เตียง ๕ สี สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนโรงพยาบาลชุมชน เอกสารหมายเลข ๒

47 ตัวชี้วัดโครงการเตียง 5 สี  อัตราการปฏิเสธการส่งต่อ = 0  Sum adj. RW เพิ่มขึ้น 10%  อัตราผู้ป่วย R+E รอ admit ที่ ER < 90 นาที

48 อัตราปฏิเสธส่งต่อ = 0

49 ข้อมูลผู้ป่วย IPD/ER รพ.นครพิงค์ Refer/วัน (1 เมย.- 18 มิย.58) เดือน ประเภ ท/ จำนว น A : ศักยภ าพไม่ พอ B1 : ส่งต่อ รพ.รัฐ เนื่อง จาก เตียง เต็ม B2 : ส่งต่อ เอกชน เนื่อง จาก เตียง เต็ม C : ส่งต่อ รพช./ รพ.ตาม สิทธิ UC D : ส่งต่อ ตาม สิทธิ ปกส./ ประกัน ฯ E : ส่งต่อ เนื่องจา กญาติ ขอ F : ส่งต่อ เนื่องจา ก เครื่องช่ วย หายใจ หมด G : ส่งต่อ ตาม Servic e plan มีค.58 IPD21 ER เมย.+ พค.58 IPD34402480300 ER6431281000 มิย.58 (18) IPD 11001210301 ER 260611000

50 Sum adj. RW เพิ่มขึ้น 10%

51 ข้อมูล CMI ปีงบประมาณ 2557- 2558 ข้อมูล CMI ปีงบประมาณ 2557- 2558

52 Flow การส่งต่อผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค กลุ่มรับยาเคมีบำบัด กลุ่มทำ Rehabilitation กลุ่ม Chronic wound care กลุ่ม Appendicitis Hernia และ Hemorrhoid กลุ่ม End of life care

53 ข้อมูลผู้ป่วยที่รับยาเคมีบำบัดที่ Refer ไป โรงพยาบาลชุมชน (1 เมย.- 15 มิย.58) เดือนแผนกอายุรกรรมแผนกศัลยกรรมหมาย เหตุ จำนวนที่ ควร Refer จำนวนที่ Refer กลับได้ จำนวนที่ ควร Refer จำนวนที่ Refer กลับได้ เมย.5870376 พค.582044 มิย.580000

54 ข้อมูลผู้ป่วย Chronic wound care ที่ Refer ไปโรงพยาบาลชุมชน (1 เมย.- 15 มิย.58) เดือนแผนกอายุรกรรมแผนกศัลยกรรมหมายเหตุ จำนวนที่ ควร Refer จำนวนที่ Refer กลับได้ จำนวนที่ ควร Refer จำนวนที่ Refer กลับได้ เมย.586033 พค.582033 มิย.581000

55 ข้อมูลผู้ป่วยที่ทำ Rehabilitation ที่ Refer ไปโรงพยาบาลชุมชน (1 เมย.- 15 มิย.58) เดือนแผนกอายุรกรรมแผนกศัลยกรรมหมาย เหตุ จำนวนที่ ควร Refer จำนวนที่ Refer กลับได้ จำนวนที่ ควร Refer จำนวนที่ Refer กลับได้ เมย.583141 พค.582141 มิย.580000

56 ข้อมูลผู้ป่วยนัดผ่าตัด Appendectomy Hernia และ Hemorrhoid ที่ Refer ไปโรงพยาบาลชุมชน (1 เมย.- 15 มิย.58) เดือนแผนกอายุรกรรมแผนกศัลยกรรมหมาย เหตุ จำนวนที่ ควร Refer จำนวนที่ Refer กลับได้ จำนวนที่ ควร Refer จำนวนที่ Refer กลับได้ เมย.580000 พค.580000 มิย.580000

57 ข้อมูลผู้ป่วย End of life ที่ Refer ไปโรงพยาบาลชุมชน (1 เมย.- 15 มิย.58) เดือนแผนกอายุรกรรมแผนกศัลยกรรมหมาย เหตุ จำนวนที่ ควร Refer จำนวนที่ Refer กลับได้ จำนวนที่ ควร Refer จำนวนที่ Refer กลับได้ เมย.586020 พค.5810022 มิย.584000

58 สาเหตุที่ Refer EOL case ไม่ได้ (พค.58) 1.ญาติต้องการรักษาที่รพ.นครพิงค์ (หาง ดง 1 ราย : เบิกได้) 2.เตียงรพ.สันทรายไม่ว่าง 1 ราย 3.ญาติต้องการกลับรพ.เทพรัตนฯ แพทย์ ไม่อนุญาต 1 ราย 4.รอเตียงรพ.ฝางว่าง ตั้งแต่วันที่ 19-28 พค.58

59 สาเหตุที่ Refer EOL case ไม่ได้ (มิย.58) 1.ญาติต้องการรักษาที่รพ.นครพิงค์ (หาง ดง 4 ราย : เบิกได้ 1, อปท. 1, UC 2)

60 อัตราผู้ป่วย R+E รอ admit ที่ ER < 90 นาที

61 เวลาเฉลี่ยผู้ป่วย R+E รอ Admit ที่ ER เดือนเวลาเฉลี่ย (นาที) พค.58110.84 มิย.58 (1 – 18)126.39

62 จำนวนผู้ป่วยที่รอ Admit นานรายเวร สาเหตุพค.58มิย.58 (1-18) เวรดึกเวร เช้า เวร บ่าย เวร ดึก เวร เช้า เวร บ่าย เตียง เต็ม 6463335118 มี CPR023122 พยาบาล ไม่พร้อม รับ 1840 92241 รวม248876137561

63 การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมโครงการเตียง 5 สี การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมโครงการเตียง 5 สี รพ.นครพิงค์  รพ.นครพิงค์ มีการบันทึกข้อมูลครบทุกหน่วยงานตามเวลา ที่กำหนด รพ.ชุมชนที่มีอัตราการครองเตียง > 60% (22 มิย.58)  รพ.ชุมชนที่มีอัตราการครองเตียง > 60% (22 มิย.58) 1)AHB 1 : ฝาง (62.16) ไชยปราการ (83.33) 2)AHB 2 : พร้าว (79.17) สันทราย (92.16) วัดจันทร์ (90.91) 3)AHB 3 : สันป่าตอง (66.29) สันกำแพง (71.05) หางดง (60.00) สารภี (82.69) แม่วาง (67.21) 4)AHB 4 : จอมทอง (60.77) อมก๋อย (61.11)

64 การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมโครงการเตียง 5 สี (ต่อ) รพ.ชุมชนที่มีอัตราการครองเตียง < 50% (22 มิย.58)  รพ.ชุมชนที่มีอัตราการครองเตียง < 50% (22 มิย.58) 1)AHB 1 : แม่อาย (46.05) 2)AHB 2 : เชียงดาว (39.00) แม่แตง (48.65) เวียงแหง (12.50) 3)AHB 3 : - 4)AHB 4 : ฮอด (41.76) ดอยเต่า (44.74) ดอยหล่อ (23.68)

65 เอกสารหมายเลข ๓ เอกสารหมายเลข ๓ ผู้รับผิดชอบประสานงานรับผู้ป่วย ในภาวะเร่งด่วน โครงการเตียง ๕ สี เอกสารหมายเลข ๓

66 แผนพัฒนา  โครงการพัฒนาศักยภาพรพ.ชุมชนในการดูแล ผู้ป่วยระยะสุดท้าย -เพิ่มเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลชุมชน -พัฒนาศักยภาพของพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ในการดูแลผู้ป่วย EOL care และการใช้ เครื่องช่วยหายใจ เริ่มเดือนสิงหาคม 2558

67 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัด เชียงใหม่ การเตรียมรับมือ MERS-CoV

68 สรุปข้อสั่งการ ศูนย์ปฏิบัติการด้าน การแพทย์และ สาธารณสุข ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 18 มิถุนายน 2558

69

70 1.เฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสารอย่าง ใกล้ชิดทุกวัน ติดตามสถานการณ์จากหลายแหล่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ได้แก่ 1.Web-site สำนักระบาดวิทยา 2.Web-site สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ฯ 3.Fecebook ไทยสู้เมร์ส 4.Line กลุ่มที่เกี่ยวข้อง 5.Web-site ของ WHO

71

72 2.ติดป้ายแสดงข้อความผู้เข้าข่ายสงสัย MERS-CoV

73 3.หน่วยคัดกรองโรคต้องมีระบบone stop service เป็น ช่องทางเฉพาะ แยกจากห้องผู้ป่วยนอกทั่วไป หรือห้องER โดยให้มี เจลล้างมือ มีผ้าปิดปาก จมูก ที่จุดบริการ

74 4.มีGuide line สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ ประจำจุดบริการหรือห้องตรวจโรค

75 5.สำรวจและเตรียมความพร้อมชุดป้องกัน ตนเอง PPE

76 6.ประสานศูนย์วิทย์ฯ เพื่อขอส่งตรวจ ได้ ตลอด24ชั่วโมง ห้องLAB จัดเตรียมอุปกรณ์ ได้แก่VTM สำหรับ ตรวจ MERS-CoV บรรจุกล่องพร้อมใบนำส่ง และขั้นตอนการเก็บ ห้องLAB นำส่ง specimen ไปยังศูนย์วิทย์ฯ ห้องLAB ติดตาม และรายงานผลภายใน 24 ชั่วโมง

77 7.สำรวจและเตรียมความพร้อมห้อง แยกโรค ชนิด Negative Pressure

78 8.สื่อสารความเสี่ยง ให้ความรู้แก่ประชาชน อสม. และบุคลากรทางการแพทย์

79 9.ใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ 2523 โดยใช้มาตรการควบคุมและกักกันผู้สัมผัสโรคที่ เข้าข่ายเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตามแบบฟอร์มของกรม ควบคุมโรค กรณีเป็นผู้ป่วยPUI ให้Admit กรณีเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด แต่ไม่มีอาการ แนะนำให้กักตัวอยู่บ้าน และเฝ้าระวังอาการ ตนเองที่บ้าน โดยแจกใบความรู้ และปรอท วัดไข้ ติดตามอาการ 14 วัน โดย SRRT

80 การซ้อมแผนเตรียมความพร้อม

81 ซ้อมการรับมือผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัย MERS-CoV ณ ห้องตรวจแยกโรคระบบทางเดินหายใจ (ห้อง เบอร์ 5)

82 ซ้อมการรับมือผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัย MERS-CoV ณ หอผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 3/4

83 ซ้อมการรับมือผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัย MERS-CoV ณ หอผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ¾ (ต่อ)

84 โอกาสพัฒนา สถานการณ์เงินบำรุงมีไม่เพียงพอต่อการพัฒนา คุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง อัตรากำลังพยาบาลไม่เพียงพอต่อภาระงานที่ เพิ่มขึ้นอย่างมาก -พยาบาลวิชาชีพ 695 คน (FTE 1,064 คน ขาดแคลน 369 คน) โครงสร้างด้านสถานที่ จำนวนเตียงไม่เพียงพอ

85 แผนขอรับการสนับสนุนงบลงทุน ปี 2559 รายการสิ่งก่อสร้าง ราคาต่อ หน่วย เหตุผล อาคารพักคนไข้ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,402 ตรม. ( โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว ) แบบเลขที่ 9041/1 132,104,100 i รองรับผู้ป่วย ที่มีอัตราการครอง เตียงมากกว่า ร้อยละ 120 ใน ปัจจุบัน อาคารรังสีรักษา ( โครงสร้างต้าน แผ่นดินไหว ) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น เลขที่ แบบ 10749 พื้นที่ใช้สอย 6,509 ตรม. แบบเลขที 10749 144,468,900 ระยะเวลาในการรอคิว รับรังสี รักษาเป็นเวลา 20 - 90 วัน เฉลี่ย มากกว่า 4 สัปดาห์ ทำให้ไม่ เป็นไปตามแผนการรักษาตาม มาตรฐาน อาคารจอดรถ 9 ชั้น แบบโรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ ( ขอรับการสนับสนุน แบบ PPP) 267,938,520รพ. นครพิงค์ขาดแคลนพื้นที่จอด รถยนต์สำหรับผู้ใช้บริการและ ผู้ให้บริการที่มีประมาณ 900 – 1,000 คันต่อวัน

86 แผนขอรับการสนับสนุนงบลงทุน ปี 2560-2563 รายการสิ่งก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย (บาท) อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,911 ตารางเมตร (โครงสร้างต้าน แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แบบเอกชน (หจก.คิมคอนส์) 73,104,900 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 10725 70,733,200 อาคารพักพยาบาล 100 ยูนิต พื้นที่ใช้สอย 3450 ตารางเมตร แบบเลขที่ 10135 56,235,372 อาคารสนับสนุนบริการ (หน่วยซักฟอกและหน่วยจ่ายกลาง) ( 3 ชั้น 3714 ตรม) แบบเลขที่ 10773 68,554,100 อาคารพักคนไข้ 298 เตียง 8 ชั้น แบบเลขที่ 9448 339,000,000 อาคารรักษาศพ 1,500,000

87


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลนครพิงค์ ยินดีต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ในโอกาสตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 โรงพยาบาลนครพิงค์ ยินดีต้อนรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google