งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เธอคิดว่าจะทำอย่างไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เธอคิดว่าจะทำอย่างไร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เธอคิดว่าจะทำอย่างไร
เธอต้องทำแบบนี้นะ เธอควรทำแบบนี้ เธอน่าจะทำแบบนี้ เธอเลือกทำแบบนี้ไหม เธอคิดว่าจะทำอย่างไร 1

2 วิธีการพัฒนาและช่วยเหลือพนักงานในฐานะหัวหน้า
TAPS Model Ask Counseling Coaching Problem Solution Consulting Training / OJT สิ่งที่ได้เรียนรู้ _______________________________________________________________________________________ สิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ Tell 2

3 องค์ประกอบการโค้ชงาน (Coaching)
Staff Self-Development ทัศนคติเชิงบวก ความเชื่อมั่น ความรับผิดชอบ “Maslow” (ความต้องการ) อุปสรรคของการพัฒนา ความกลัว Comfort zone เป้าหมายไม่ชัดเจน 3

4 การให้ความสำคัญ ณ ปัจจุบัน
อนาคต อดีต Change คุณต้องเปลี่ยนแปลง 4

5 บทบาทสำคัญของโค้ช (Coach)
บทบาทของ Coach ทำให้มุ่งมั่น ในเป้าหมาย การเป็น กระจก สิ่งที่ได้เรียนรู้ _______________________________________________________________________________________ สิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ Q A การใช้ คำถาม? กระตุ้นให้ใช้ ศักยภาพ 5

6 กระบวนการโค้ชงาน (Coaching)
กำหนดหัวข้อที่จะนำไปปฏิบัติ (Goal) แลกเปลี่ยนแนวความคิดของโค้ชชี่ (Reflect / Reality) การสร้างทางเลือกและแนวความคิดใหม่ (Option) การจูงใจให้เห็นประโยชน์และลงมือปฏิบัติ (Way Forward) การให้กำลังใจในการเอาชนะอุปสรรค (Motivation) ประเมินและสรุปแนวทางร่วมกัน (Evaluation) สิ่งที่ได้เรียนรู้ _______________________________________________________________________________________ สิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ 6

7 7

8 7 Step ของ Training & Group Coaching
2. การใช้ Key Word เป็นจุดจำ 3. การใช้คำถามในแบบ Coach ให้มากขึ้น 4. การให้หลักการ และให้ผู้เรียนคิดวิธีการเอง 5. การทำให้ผู้เรียนคิดหลักการด้วยตัวของเขาเอง 6. การทำให้ผู้เรียนมีเป้าหมายเอาไปใช้กับผู้อื่นจริงๆ 7. การทำให้ผู้เรียนกลับไปสร้างโครงการของเขาเอง 8

9 ประสบปัญหา ปัญหาส่วนตัว ปัญหาในงาน
องค์ประกอบการให้คำปรึกษา Counseling Counseling Staff Self-Awareness รับรู้ถึงตัวตนของตนเอง “I am I” เลือกตัดสินใจสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง รับผิดชอบในการกระทำของตนเอง จัดการระบบชีวิตและแก้ปัญหา ของตนเองได้ ธรรมชาติของมนุษย์ ประสบปัญหา ปัญหาส่วนตัว ปัญหาในงาน คนมีความสำคัญ มีค่ามากที่สุด พฤติกรรมทุกชนิดมีสาเหตุ คนมีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ มีเอกลักษณ์ คนมีความแตกต่างกัน สิ่งที่ได้เรียนรู้ _______________________________________________________________________________________ สิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ ยุ่งยากลำบากใจ มีอารมณ์เครียด วิตกกังวล หาสาเหตุของปัญหาไม่เจอ 9

10 หลักการ Counseling ช่วยให้ลูกน้องได้มีโอกาสระบายความในใจ
ช่วยให้ลูกน้องได้รู้จักตนเองจากการสำรวจตนเอง ช่วยให้ลูกน้องเกิดการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง เมื่อเกิดปัญหา และสามารถกำหนดรู้วิธีการตัดสินใจและเลือกทางแก้ปัญหาได้ ช่วยให้ลูกน้องเกิดการปรับตัวด้วยตัวเอง โดยเจ้าตัวให้ความร่วมมือกับหัวหน้าอย่างเต็มที่ สิ่งที่ได้เรียนรู้ _______________________________________________________________________________________ สิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ 10

11 บทบาทของ ผู้ให้คำปรึกษา
การเป็น กระจก ทำให้รับรู้ ในตนเอง Q A สิ่งที่ได้เรียนรู้ _______________________________________________________________________________________ สิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ การใช้ คำถาม? ช่วยขจัดความยุ่งยากลำบากใจ 11

12 ขั้นตอนCounseling สำรวจปัญหา เพื่อรวบรวมข้อมูล (Collecting Data) (1)
สร้างความอบอุ่นใจ (Rapport) (2) เริ่มต้นให้คำปรึกษา (Opening the Interview) (3) ตั้งประเด็นปัญหา (Setting Problem) (4) สำรวจปัญหา เพื่อรวบรวมข้อมูล (Collecting Data) (5) แก้ปัญหา กำหนดทางเลือก เพื่อเกิดการตัดสินใจ (Solving the Problem) (6) แนะแนว เสนอแนะเพิ่มเติม (Suggestion) (7) สรุปและปิดการให้คำปรึกษา (Summarization and Closed-case) ขั้นตอนCounseling สิ่งที่ได้เรียนรู้ _______________________________________________________________________________________ สิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ 12

13 นำ Counseling มาใช้ในการบริหาร
 รับฟังผู้อื่น  สนใจผู้อื่น  นึกถึงผู้อื่นก่อน  ใส่ใจความคิดของผู้อื่น  นึกถึงตัวเองให้น้อยลง  ย้ายจากโลกของตัวเองไปสู่โลกของเขา  ใช้เวลาอยู่ร่วมกับผู้อื่น สิ่งที่ได้เรียนรู้ _______________________________________________________________________________________ สิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ 13

14 แต่ละบุคคลย่อมมีความต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือ และการให้ความช่วยเหลือที่ดีที่สุด คือ การช่วยให้เขาช่วยเหลือตนเองได้ สิ่งที่ได้เรียนรู้ _______________________________________________________________________________________ สิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ

15 แนวความคิดของระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)
การเฝ้าฟูมฟัก ดูแล สั่งสอน ให้คำแนะนำต่างๆ การพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถให้เก่งยิ่งขึ้น การเกิดช่องว่างของ Generation ที่ต่างกัน การสร้างกลุ่มสัมพันธ์ที่คอยช่วยเหลือกัน การจับคู่ดูแลระหว่างพี่กับน้องใหม่ (Buddy) การสร้างแนวคิดที่ถูกต้องในการทำงานของพนักงาน การเตรียมตัวเพื่อรับตำแหน่งใหม่ในอนาคต สิ่งที่ได้เรียนรู้ _______________________________________________________________________________________ สิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ 15

16 หลักสำคัญของการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)
การทำให้เห็นแนวทางการพัฒนาตัวเองชัดเจนขึ้น การจูงใจให้ปฏิบัติตามเพื่อให้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ การเปิดโอกาสให้เรียนรู้ด้วยตัวเองตามความถนัด การดูแล คำปรึกษา และแนะนำในเรื่องต่างๆ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การบอกเล่าและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เคยสำเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้ _______________________________________________________________________________________ สิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ 16

17 พี่เลี้ยง บทบาทสำคัญของพี่เลี้ยง ทำให้มุ่งมั่นกับอาชีพ ผู้เชี่ยวชาญ
สิ่งที่ได้เรียนรู้ _______________________________________________________________________________________ สิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือและดูแล การให้คำปรึกษาและแนะนำ 17


ดาวน์โหลด ppt เธอคิดว่าจะทำอย่างไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google