งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 เธอต้องทำแบบนี้นะ  เธอควรทำแบบนี้  เธอน่าจะทำแบบนี้  เธอเลือกทำแบบนี้ไหม  เธอคิดว่าจะทำอย่างไร 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " เธอต้องทำแบบนี้นะ  เธอควรทำแบบนี้  เธอน่าจะทำแบบนี้  เธอเลือกทำแบบนี้ไหม  เธอคิดว่าจะทำอย่างไร 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  เธอต้องทำแบบนี้นะ  เธอควรทำแบบนี้  เธอน่าจะทำแบบนี้  เธอเลือกทำแบบนี้ไหม  เธอคิดว่าจะทำอย่างไร 1

2 Ask Solution Problem Tell Counseling Coaching Consulting Training / OJT วิธีการพัฒนาและช่วยเหลือ พนักงานในฐานะหัวหน้า TAPS Model 2

3 Coach Staf f อุปสรรค ของการ พัฒนา ความกลัว Comfort zone เป้าหมายไม่ชัดเจน Self-Development ทัศนคติเชิงบวก ความเชื่อมั่น ความรับผิดชอบ “Maslow” ( ความ ต้องการ ) องค์ประกอบการโค้ชงาน (Coaching) 3

4 4 การให้ความสำคัญ ณ ปัจจุบัน คุณต้อง เปลี่ยนแปลง อนาค ต Change อดีต ปัจจุ บัน 4

5 บทบาทสำคัญของโค้ช (Coach) การเป็น กระจก กระตุ้นให้ใช้ ศักยภาพ การใช้ คำถาม ? บทบาทของ Coach ทำให้ มุ่งมั่น ใน เป้าหมา ย QA 5

6  กำหนดหัวข้อที่จะนำไปปฏิบัติ (Goal)  แลกเปลี่ยนแนวความคิดของโค้ชชี่ (Reflect / Reality)  การสร้างทางเลือกและแนวความคิดใหม่ (Option)  การจูงใจให้เห็นประโยชน์และลงมือ ปฏิบัติ (Way Forward)  การให้กำลังใจในการเอาชนะอุปสรรค (Motivation)  ประเมินและสรุปแนวทางร่วมกัน (Evaluation) กระบวนการโค้ชงาน (Coaching) 6

7 7

8 7 Step ของ Training & Group Coaching 1. มุ่งเน้น Training พร้อมใช้คำถาม ให้ผู้เรียนคิดเอง 2. การใช้ Key Word เป็นจุดจำ 3. การใช้คำถามในแบบ Coach ให้ มากขึ้น 4. การให้หลักการ และให้ผู้เรียนคิด วิธีการเอง 5. การทำให้ผู้เรียนคิดหลักการด้วย ตัวของเขาเอง 6. การทำให้ผู้เรียนมีเป้าหมายเอาไป ใช้กับผู้อื่นจริงๆ 7. การทำให้ผู้เรียนกลับไปสร้าง โครงการของเขาเอง 8

9 Counseling Staf f ประสบ ปัญหา ปัญหาส่วนตัว ปัญหาในงาน ยุ่งยากลำบากใจ มีอารมณ์เครียด วิตกกังวล หาสาเหตุของปัญหาไม่เจอ Self-Awareness รับรู้ถึงตัวตน ของตนเอง “I am I” เลือกตัดสินใจ สิ่งต่าง ๆ ด้วย ตนเอง รับผิดชอบใน การกระทำของ ตนเอง จัดการระบบ ชีวิตและ แก้ปัญหา ของตนเองได้ องค์ประกอบการให้ คำปรึกษา Counseling ธรรมช าติของ มนุษย์ คนมีความสำคัญ มีค่ามากที่สุด พฤติกรรมทุกชนิดมีสาเหตุ คนมีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ มีเอกลักษณ์ คนมีความแตกต่างกัน 9

10 ช่วยให้ลูกน้องได้มีโอกาสระบายความในใจ ช่วยให้ลูกน้องได้รู้จักตนเองจากการสำรวจ ตนเอง ช่วยให้ลูกน้องเกิดการตัดสินใจได้ด้วย ตนเอง เมื่อเกิดปัญหา และสามารถกำหนดรู้วิธีการตัดสินใจและ เลือกทางแก้ปัญหาได้ ช่วยให้ลูกน้องเกิดการปรับตัวด้วยตัวเอง โดยเจ้าตัวให้ความร่วมมือกับหัวหน้าอย่าง เต็มที่ หลักการ Counseling 10

11 บทบาทของ ผู้ให้ คำปรึกษา การเป็น กระจก ช่วย ช่วยขจัด ความ ยุ่งยาก ลำบากใจ การใช้ คำถาม ? ผู้ให้คำปรึกษา ทำให้ รับรู้ ใน ตนเอง QA 11

12 (1) สร้างความ อบอุ่นใจ (Rapport) (2) เริ่มต้นให้ คำปรึกษา (Opening the Interview) (3) ตั้งประเด็น ปัญหา (Setting Problem) (4) สำรวจปัญหา เพื่อรวบรวม ข้อมูล (Collecting Data) (5) แก้ปัญหา กำหนด ทางเลือก เพื่อเกิดการ ตัดสินใจ (Solving the Problem) (6) แนะแนว เสนอแนะ เพิ่มเติม (Suggestion) (7) สรุปและปิดการให้ คำปรึกษา (Summarization and Closed- case) ขั้นตอน Counselin g 12

13 นำ Counseling มาใช้ในการ บริหาร นำ Counseling มาใช้ในการ บริหาร  รับฟังผู้อื่น  สนใจผู้อื่น  นึกถึงผู้อื่นก่อน  ใส่ใจความคิดของผู้อื่น  นึกถึงตัวเองให้น้อยลง  ย้ายจากโลกของตัวเอง ไปสู่โลกของเขา  ใช้เวลาอยู่ร่วมกับผู้อื่น 13

14 แต่ละบุคคลย่อมมีความต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือ และการ ให้ความช่วยเหลือที่ดีที่สุด คือ การช่วยให้เขาช่วยเหลือตนเองได้ 14

15 แนวความคิดของระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)  การเฝ้าฟูมฟัก ดูแล สั่งสอน ให้ คำแนะนำต่างๆ  การพัฒนาบุคลากรที่มี ความสามารถให้เก่งยิ่งขึ้น  การเกิดช่องว่างของ Generation ที่ต่างกัน  การสร้างกลุ่มสัมพันธ์ที่คอย ช่วยเหลือกัน  การจับคู่ดูแลระหว่างพี่กับน้องใหม่ (Buddy)  การสร้างแนวคิดที่ถูกต้องใน การทำงานของพนักงาน  การเตรียมตัวเพื่อรับตำแหน่งใหม่ ในอนาคต 15

16 หลักสำคัญของการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)  การทำให้เห็นแนวทางการพัฒนาตัวเอง ชัดเจนขึ้น  การจูงใจให้ปฏิบัติตามเพื่อให้ประสบ ความสำเร็จในวิชาชีพ  การเปิดโอกาสให้เรียนรู้ด้วยตัวเองตาม ความถนัด  การดูแล คำปรึกษา และแนะนำใน เรื่องต่างๆ  การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  การบอกเล่าและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ที่เคยสำเร็จ 16

17 บทบาทสำคัญของพี่เลี้ยง พี่ เลี้ยง ผู้เชี่ยว ชาญ ทำให้ มุ่งมั่น กับ อาชีพ การให้ ความ ช่วยเห ลือและ ดูแล การให้ คำปรึก ษาและ แนะนำ 17


ดาวน์โหลด ppt  เธอต้องทำแบบนี้นะ  เธอควรทำแบบนี้  เธอน่าจะทำแบบนี้  เธอเลือกทำแบบนี้ไหม  เธอคิดว่าจะทำอย่างไร 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google