งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการตัวอย่าง ส่งตรวจ MERS-CoV ทางห้องปฏิบัติการ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี 22 มิถุนายน 2558 อารี ทัตติยพงศ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการตัวอย่าง ส่งตรวจ MERS-CoV ทางห้องปฏิบัติการ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี 22 มิถุนายน 2558 อารี ทัตติยพงศ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการตัวอย่าง ส่งตรวจ MERS-CoV ทางห้องปฏิบัติการ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี 22 มิถุนายน 2558 อารี ทัตติยพงศ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ aree.t@dmsc.mail.go.th

2 ตัวอย่างส่งตรวจ วิธีการเก็บ ตัวอย่าง วิธีการนำส่ง OUTLINE -การเก็บตัวอย่าง -การนำส่งตัวอย่าง -การตรวจ MERS-CoV -การตรวจอื่นๆ ใน โรงพยาบาล - การกำจัดขยะติดเชื้อในห้องปฏิบัติการ www.nih.dmsc.moph.go.th

3 MERS-CoV 12/12/2012 ไวรัส RNA สายเดี่ยว (Single-stranded RNA virus) Family : Coronaviridae Genus: Betacoronavirus Enveloped virus Alpha: 229E, NL63 Beta: OC43, HKU1, SARS, MERS

4 South Korea - MERS Coronavirus strain is "almost match" to the existing strain in the Middle East - Government press release - June 6, 2015  99.55 -99.82 % match

5 การเก็บตัวอย่าง ผู้เก็บตัวอย่าง 1. หน้ากาก N95 ขึ้นไป 2. หมวกคลุมผม 3. แว่นครอบตา (Goggle) 4. ชุดกาวน์ผ้าแบบคลุมเต็มตัว 5. สวมถุงมือยาง 2 ชั้น

6 12/12/2012 การเก็บตัวอย่าง ระบบทางเดินหายใจ

7 ชนิดตัวอย่าง อาการ / ระบบ ชนิดสิ่งส่งตรวจ คำแนะนำ เพิ่มเติม ทางเดินหายใจส่วนล่าง bronchoalveolar lavage, tracheal aspirate endotracheal aspirate, plurals fluid, sputum ให้ใส่ภาชนะปลอดเชื้อไม่ต้องใส่ VTM ยกเว้นกรณี ผู้ป่วยใส่ tube ให้ตัดสาย ET-tube จุ่มลงในหลอด VTM ควรเก็บตัวอย่างจาก ทางเดินหายใจส่วนบน ควบคู่ไปด้วย ( เพิ่มโอกาสการพบเชื้อ ) ทางเดินหายใจส่วนบน-nasopharyngeal aspirate, nasopharyngeal wash ให้ใส่ภาชนะปลอดเชื้อไม่ต้องใส่ VTM -เก็บnasopharyngeal swab และthroat swab จุ่มลง ในหลอด VTM(เพื่อเพิ่มปริมาณไวรัส) ใช้ rayon หรือ dracon swab ที่ไม่เคลือบ calcium arginate (ยับยั้ง ปฏิกิริยา PCR)

8 ที่มา : BD Diagnostics insert: 2-2452 February 2005 การเก็บตัวอย่าง nasopharyngeal swab ตัวอย่างจากระบบทางเดินหายใจส่วนบน ที่มา : BD Diagnostics insert: 2-2452 February 2005 การเก็บตัวอย่าง nasopharyngeal aspirate ที่มา : มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตรวจวิเคราะห์เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A(H1N1) ทางห้องปฏิบัติการชันสูตร สาธารณสุข การเก็บตัวอย่าง throat swab

9 ตัวอย่างจากระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ที่มา : Fremont Laboratory, Policy and Procedure 01/25/2010 version 2 การเก็บตัวอย่าง sputum lavage fluid ที่มา : Strategies for the Diagnosis of Ventilator-Associated Pneumonia with expanded description of blind bronchoalveolar lavage (mini-BAL) methods การเก็บตัวอย่าง endotracheal tube แบบเข้าทางช่องปาก lavage fluid ที่มา : Strategies for the Diagnosis of Ventilator-Associated Pneumonia with expanded description of blind bronchoalveolar lavage (mini-BAL) methods การเก็บตัวอย่าง Bronchoalveolar lavage fluid

10 ตัวอย่างอื่นๆ อาการ / ระบบ ชนิดสิ่งส่งตรวจ คำแนะนำเพิ่มเติม ท้องร่วงเก็บอุจจาระ 1 0-20 มล. หรือประมาณ 5-10 กรัมใส่ในภาชนะปลอดเชื้อ - ไตวายเก็บปัสสาวะ 10-20 มล. ใส่ในภาชนะปลอดเชื้อ - ผู้สัมผัสใกล้ชิด (Asymtomatic contact) -nasopharyngeal aspirate, nasopharyngeal wash ให้ใส่ภาชนะ ปลอดเชื้อไม่ต้องใส่ VTM - เก็บ nasopharyngeal swab และ throat swab จุ่มลงในหลอด VTM เดียวกัน ( เพื่อ เพิ่มปริมาณไวรัส ) ใช้ rayon หรือ dracon swab ที่ไม่เคลือบ calcium arginate ( ยับยั้ง ปฏิกิริยา PCR)

11 การเก็บตัวอย่างเพิ่มเติม กรณี PCR ให้ผลลบ ชนิดของตัวอย่างไม่สัมพันธ์กับอาการของโรค เก็บตัวอย่างไม่ถูกต้อง การเก็บรักษาและการนำส่งตัวอย่างไม่เหมาะสม ตัวอย่างที่เก็บห่างจากวันเริ่มป่วยมากเกินไป ( ควรเก็บตัวอย่างเร็วที่สุดภายใน 1- 3 วันเมื่อ ผู้ป่วยเริ่มปรากฏอาการของโรค ) ดังนั้นควรทบทวนวิธีเก็บและนำส่งตัวอย่าง แล้ว เก็บตัวอย่างใหม่ตรวจซ้ำ

12 12/12/2012 การนำส่งตัวอย่าง การบรรจุตัวอย่าง บรรจุภัณฑ์ 3 ชั้น (ตามวิธีการส่ง ในประเทศ) อุณหภูมิขณะนำส่ง ตัวอย่าง แช่เย็น โดยบรรจุก้อนน้ำแข็ง พลาสติก (Ice pack) ในกล่อง นำส่ง

13 วิธีตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ 12/12/2012

14 สรุปแนวทางการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไวรัส โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจหา เชื้อ Novel corona 2012 และ House keeping gene ( คุณภาพของตัวอย่าง ) ด้วยวิธี real time RT-PCR (screening for Upstream E- gene/orf 1a) ( แลป สวส. และ ศวก 14 แห่ง ) วิธีตรวจยืนยัน  realtime RT-PCR (confirmation for ORF 1b) และ gene sequencing  แยกเชื้อด้วย เซลล์ Vero หรือ LLC-MK2 ในแลป BSL level 3 รายงานผล 1. ไม่พบสารพันธุกรรมของ Novel corona 2012 2. ตัวอย่างผู้ป่วยมีจำนวนเซลล์เยื่อบุไม่ เพียงพอต่อการวิเคราะห์ ควรเก็บ ตัวอย่างส่งตรวจอีกครั้ง ” พบสารพันธุกรรม Novel corona 2012 ตรวจยืนยันซ้ำที่แลปสวส. ตรวจเพิ่มเติม  other respiratory virus  other respiratory bacteria ผลการวิเคราะห์ 6-8 ชม NP (รายงานผล1-2 วัน )

15 วิธีตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง ตาม มาตรฐานองค์การอนามัยโลก วิธีตรวจวินิจฉัย MERS รายละเอียดวิธีวิเคราะห์ วิธีตรวจคัดกรอง (Screening) วิธี Real time PCR ต่อ upE, orf 1a assay วิธีตรวจยืนยัน (Confirmation) 1. วิธี Real time PCR ต่อ ORF1_a gene และ ORF1_b gene หรือ 2. หาลำดับนิวคลีโอไทม์ต่อ RdRp หรือ N sequencing

16 เครือข่ายห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพ ทย์ 16 ห้องปฏิบัติการวิธีตรวจ สวส. Isolation,PCR,Sequencing ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 ( ตรัง ) PCR ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 ( อุดรธานี ) PCR ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 ( ชลบุรี ) PCR ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 ( สมุทรสงคราม ) PCR ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 ( นครราชสีมา ) PCR ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ( ขอนแก่น ) PCR ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ( อุบลราชธานี ) PCR ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 ( นครสวรรค์ ) PCR, Sequencing ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 ( พิษณุโลก ) PCR ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 ( เชียงใหม่ ) PCR ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 ( สุราษฎร์ธานี ) PCR ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 ( สงขลา ) PCR, Sequencing ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 13 ( เชียงราย ) PCR ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 14 ( ภูเก็ต ) PCR ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่

17 สถานที่รับตัวอย่างส่วนกลาง : ศูนย์ประสานงานทางห้องปฏิบัติการ (ศปส.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี เวลาให้บริการ : วันทำการ เวลา 08.30-18.30 น. วันหยุดราชการ เวลา 08.30-16.30 น. โทรศัพท์ 0-2951-0000 ต่อ 99248, 99614, 0-2591-2153 โทรสาร 0-2591-5449, 0-2951-1485 กรณีเร่งด่วน (24 ชม) ศูนย์ประสานงานทางห้องปฏิบัติการ (ศปส.) โทร. 089-318- 4596, 081-875-2792

18 12/12/2012 การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าสงสัย MERS ในห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาล ผู้ปฏิบัติงาน

19 12/12/2012 การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าสงสัย MERS ในห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล ชนิดตัวอย่างรายการทดสอบความปลอดภัย ตัวอย่างทางเดินหายใจFlu rapid test Bacterial culture เตรียมตัวอย่าง/ทดสอบ ใน ห้อง DRA (ถ้าไม่มี ทำในห้องที่มี BSC class II) ตัวอย่างอื่นๆ เช่น เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ CBC, Blood Chemistry, serology ทำในห้องปฏิบัติการประจำ

20 12/12/2012 การทำลายเชื้อหลังการวิเคราะห์ 1. นึ่งด้วยความร้อน ที่อุณหภูมิ 121  C นาน 20 นาที หรือ 2. น้ำยาฟอกขาว (Clorox®) 0.5% sodium hypochlorite นาน 30 นาที เผา ใช้ครั้งเดียวทิ้ง นำกลับมาใช้ใหม่ ทำความสะอาด ผึ่งแห้ง

21 ขอขอบคุณ 12/12/2012 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข -ฝ่ายไวรัสทางเดินหายใจ -ฝ่ายตรวจวินิจฉัยโรคกลาง -ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค -ทีมวิชาการและยุทธศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


ดาวน์โหลด ppt การจัดการตัวอย่าง ส่งตรวจ MERS-CoV ทางห้องปฏิบัติการ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี 22 มิถุนายน 2558 อารี ทัตติยพงศ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google