งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By : Mr.Theerawat Duangsin Khlung ratchadapisake school

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By : Mr.Theerawat Duangsin Khlung ratchadapisake school"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By : Mr.Theerawat Duangsin Khlung ratchadapisake school Sci.krp@gmail.com

2 Vocabulary By : Theerawat Duangsin Scientific process By : Theerawat Duangsin Scientific process  Science วิทยาศาสตร์  Observing การสังเกต  Measuring การวัด  Classifying การจำแนก  Hypothesis สมมติฐาน  Experiment การทดลอง  Interpreting data สรุป ข้อมูล

3 Let’s Review By : Theerawat Duangsin Scientific process By : Theerawat Duangsin Scientific process What is Science? Science is a process of gathering knowledge about the natural world. Science starts with a question and uses several methods to find the answer.

4 Scientific Method By : Theerawat Duangsin Scientific process By : Theerawat Duangsin Scientific process 12 345 6 ความรู้ใหม่ กำหนดขอบเขตของปัญหา ตั้งสมมติฐาน ทดลองและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและนำไปใช้ เผชิญปัญหา วิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้แสวงหาความรู้มีขั้นตอน ดังนี้

5 Basic process skills By : Theerawat Duangsin Scientific process By : Theerawat Duangsin Scientific process  Observing  Measuring  Classifying  Hypothesis  Experimenting  Interpreting data

6 Observing By : Theerawat Duangsin Scientific process By : Theerawat Duangsin Scientific process Seeing Testing Hearing Touching Smelling  Use one or more of your 5 senses

7 กิจกรรม 1.1 “ สังเกตอะไรได้บ้าง ” By : Theerawat Duangsin Scientific process By : Theerawat Duangsin Scientific process  ให้นักเรียนทำกิจกรรม พร้อมกับตอบคำถามหลังการทำ กิจกรมต่อไปนี้ ( ในหนังสือเรียนหน้า 5)

8 สรุปผลกิจกรรม By : Theerawat Duangsin Scientific process By : Theerawat Duangsin Scientific process จากการทำกิจกรรมสังเกตได้ว่า ลักษณะการประสาร มือ การชูนิ้วหัวแม่มือ เป็นลักษณะที่แตกต่างกันของแต่ละ คน ซึ่งลักษณะเหล่านี้เป็นลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับพ่อแม่ หรือญาติพี่น้องของคนๆ นั้น จึงสรุปได้ว่า ลักษณะเหล่านี้ สามารถถ่ายทอดให้กันได้ในครอบครัว ซึ่งเรียกว่า “ ลักษณะทางพันธุกรรม ”

9 Measure By : Theerawat Duangsin Scientific process By : Theerawat Duangsin Scientific process Making quantitative observations using numbers and tools with standard is units. Measuring makes observation more accurate. Length – linear measurement base unit : meter Volume – capacity base unit : liter Temperature – hot/cold base unit : Celsius Weight – mass base unit : gram

10 Classify By : Theerawat Duangsin Scientific process By : Theerawat Duangsin Scientific process Using observations to group objects or events according to similarities and differences.

11 Classify By : Theerawat Duangsin Scientific process By : Theerawat Duangsin Scientific process Non living things Living things

12 Hypothesis By : Theerawat Duangsin Scientific process By : Theerawat Duangsin Scientific process Making a general statement about the relationship between a manipulated variable and a responding variable to explain an event or observation. This statement can be tested to determine its validity

13 กิจกรรม 1.2 ฝึกตั้งสมมติฐาน By : Theerawat Duangsin Scientific process By : Theerawat Duangsin Scientific process  ให้นักเรียนทำกิจกรรม พร้อมกับตอบคำถามหลังการทำ กิจกรมต่อไปนี้ ( ในหนังสือเรียนหน้า 7)

14 อภิปรายกิจกรรม By : Theerawat Duangsin Scientific process By : Theerawat Duangsin Scientific process สมมติฐานจะต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ได้จากการ สังเกตทางวิทยาศาสตร์ จะต้องมีการทดสอบว่าสมมติฐาน นั้นเป็นจริงหรือไม่ โดยทดสอบหรือสำรวจเพิ่มเติม หาก ทดสอบแล้วเป็นจริง สมมติฐานนั้นก็จะสามารถใช้เป็น คำอธิบายหรือข้อสรุปของปัญหาหรือคำถามได้ แต่ถ้า ทดสอบแล้วไม่เป็นจริงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ก็ต้อง ตั้งสมมติฐานใหม่และทดสอบสมมติฐานใหม่อีกครั้ง

15 Experiment By : Theerawat Duangsin Scientific process By : Theerawat Duangsin Scientific process Planning and conducting activities to test a certain hypothesis. These activities include collecting, analysing and interpreting data and making conclusions.

16 Interpreting data By : Theerawat Duangsin Scientific process By : Theerawat Duangsin Scientific process Giving rational explanations about an object, event or pattern derived from collected data.

17 กิจกรรม 1.3 ไข่เก่า ไข่ใหม่ By : Theerawat Duangsin Scientific process By : Theerawat Duangsin Scientific process  ให้นักเรียนทำกิจกรรม พร้อมกับตอบคำถามหลังการทำ กิจกรมต่อไปนี้ ( ในหนังสือเรียนหน้า 8)

18 สรุปผลกิจกรรม By : Theerawat Duangsin Scientific process By : Theerawat Duangsin Scientific process จากการทดลองทำให้เราได้ข้อมูลเพื่อพิสูจน์ว่า สมมติฐานที่เราตั้งไว้เป็นจริงและถ้าเราทำการทดลอง หลายๆ ครั้ง ได้ผลยืนยันเหมือนกันทุกครั้ง เราก็สามารถ สรุปเป็นความรู้ใหม่ได้ สมมติฐานที่ตั้งไว้ก็จะกลายเป็นกฎ ความรู้หรือความจริงทางวิทยาศาสตร์

19 ลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ By : Theerawat Duangsin Scientific process By : Theerawat Duangsin Scientific process การที่นักวิทยาศาสตร์สามารถทำงานเป็นกระบวนการ ได้นั้น จะต้องเป็นคนที่สนับสนุนลักษณะการทำงาน ดังต่อไปนี้ 1. ช่างสังเกต 2. อยากรู้อยากเห็น 3. มีความเป็นเหตุเป็นผล 4. มีความคิดริเริ่ม 5. มีความมานะพยายามและความอดทน

20 กิจกรรม 1.4 ใบพัดมหัศจรรย์ By : Theerawat Duangsin Scientific process By : Theerawat Duangsin Scientific process  ให้นักเรียนทำกิจกรรม พร้อมกับตอบคำถามหลังการทำ กิจกรม ต่อไปนี้ ( ในหนังสือเรียนหน้า 12)

21 สรุปผลกิจกรรม By : Theerawat Duangsin Scientific process By : Theerawat Duangsin Scientific process

22 เครื่องมือช่วยเก็บข้อมูล By : Theerawat Duangsin Scientific process By : Theerawat Duangsin Scientific process เครื่องมือสำหรับการวัดที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันและงาน ต่างๆ ได้แก่

23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลต่อ โลกอย่างไร By : Theerawat Duangsin Scientific process By : Theerawat Duangsin Scientific process 1. วิทยาศาสตร์กับการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตร 2. ผลกระทบจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสุขภาพ รูโหว่โอโซน แก๊สเรือนกระจก

24 Vocabulary By : Theerawat Duangsin Scientific process By : Theerawat Duangsin Scientific process


ดาวน์โหลด ppt By : Mr.Theerawat Duangsin Khlung ratchadapisake school

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google