งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมแนวทางการใช้ งาน โปรแกรม Tell Me More ปีการศึกษา 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมแนวทางการใช้ งาน โปรแกรม Tell Me More ปีการศึกษา 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมแนวทางการใช้ งาน โปรแกรม Tell Me More ปีการศึกษา 2558

2

3

4

5 การกำหนดจำนวนชั่วโมงการเข้าใช้งาน โปรแกรม

6 การจัดสรร License กลุ่มนักศึกษา เป็นร้อยละ 85 ของนักศึกษาทั้งหมด ( คณะ ) กลุ่มบุคลากร เป็นร้อยละ 60 ของบุคลากรทั้งหมด ( คณะ / หน่วยงาน ) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะต้องได้รับ License ทุกคน

7 การจัดสอบ นักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 คณะต้องเป็น ผู้ดำเนินการจัดสอบให้เท่านั้น Placement Test กำหนดสอบให้แล้วเสร็จภายในสิ้น เดือนกันยายน 2558 – แจก account ให้กับผู้ใช้วันที่จัดการสอบ Progress Test กำหนดสอบให้แล้วเสร็จภายในสิ้น เดือนมีนาคม 2559 –Activate student groups ให้กับผู้ใช้ในวันที่จัดการสอบ Achievement Test กำหนดสอบอย่างน้อย 1 ครั้งให้ แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2559 – แจ้งส่วนกลางให้เปิดการสอบ

8 การส่งรายงานความก้าวหน้า Progress Report ครั้งที่ 1 กำหนดส่งระหว่างวันที่ 12- 16 ตุลาคม 2558 Progress Report ครั้งที่ 2 กำหนดส่งระหว่างวันที่ 14- 18 ธันวาคม 2558 Progress Report ครั้งที่ 3 กำหนดส่งระหว่างวันที่ 14- 18 มีนาคม 2559 Progress Report ครั้งที่ 4 กำหนดส่งระหว่างวันที่ 16- 20 พฤษภาคม 2559 จัดส่งรายงานผ่านช่องทาง eDoc

9 การจัด Workgroup ใหม่ 1 คณะมี 3 workgroup – กลุ่มบุคลากร (Staff) – กลุ่มนักศึกษาป. ตรี (Undergraduate) – กลุ่มบัณฑิตศึกษา (Graduate) 1 หน่วยงานมี 1 workgroup – กลุ่มบุคลากร (Staff)

10 การอบรมการใช้งาน กรณีนักศึกษา – คณะกำหนดวัน - เวลา สถานที่สำหรับการอบรม แล้วแจ้งให้ ส่วนกลางทราบ กรณีบุคลากร – เข้าร่วมอบรมตามกำหนดการที่ส่วนกลางจัดไว้

11 รายละเอียดอื่น ๆ ระบบ TMM ในปี 2558 จะมี 2 ระบบ คือ ระบบใหม่ของ ปี 2558 และระบบเก่าของปี 2556-2557 ซึ่ง 2 ระบบ จะมี URL แตกต่างกัน Account ของผู้ใช้ที่มีปัญหา ให้ทำการเพิ่ม xxx ไว้ หน้า Lastname ของผู้ใช้ ตัวอย่าง xxx5810110000

12 ประเด็นปัญหาที่พบบ่อย 1) ข้อมูลในช่อง Lastname ของผู้ใช้ไม่เป็น username ของ PSU Passport 2) ข้อมูลในช่องอีเมลของผู้ใช้ ( นักศึกษา ) ไม่เป็นอีเมล ของมหาวิทยาลัย (@email.psu.ac.th) 3) นักศึกษาเข้าใจผิดว่าสามารถดูข้อมูลเวลาเรียนรวมได้ จากเมนูการสอบ Progress Test

13


ดาวน์โหลด ppt การประชุมแนวทางการใช้ งาน โปรแกรม Tell Me More ปีการศึกษา 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google