งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ผู้อำนวยการสำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 13 มิถุนายน 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ผู้อำนวยการสำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 13 มิถุนายน 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ผู้อำนวยการสำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 13 มิถุนายน 2558

2 กระทรวงพาณิชย์มอบอำนาจให้ จังหวัด 1. คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 383/2546 เรื่อง มอบอำนาจให้จังหวัด พิจารณาอนุญาตให้ ส่งออกและนำเข้าสินค้า 2. คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ 276/2546 เรื่อง มอบอำนาจให้จังหวัด พิจารณาออก หนังสือรับรองและขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ขอหนังสือรับรอง

3 คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 383/2546 1. สาระสำคัญ ให้ผู้ว่าฯ และพาณิชย์ จังหวัด 1.1 พิจารณาและลงนามใน ใบอนุญาตส่งออก และนำเข้าสินค้า ให้ผู้ขอใน เขตจังหวัด ที่รับผิดชอบ 1.2 ส่งตัวอย่างลายมือชื่อให้กรม ศุลกากรทราบ 1.3 รายงานการอนุญาตพร้อม สำเนาใบอนุญาตให้ คต. ภายใน 15 วัน

4 คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 383/2546 ( ต่อ ) 2. บัญชีรายการสินค้า 2.1 สินค้าส่งออก (1) ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวกล้อง ข้าวนึ่ง และปลายข้าว (2) ไม้และไม้แปรรูป (3) ไม้ ยางพาราทั้งไม้ซุงและไม้แปรรูป (4) ถ่านไม้ (5) หอย (6) กุ้งกุลาดำ มีชีวิต (7) น้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์ เฉพาะด่านกัมพูชา 2.2 สินค้านำเข้า เครื่องแต่งกายยังไม่สำเร็จรูป ( ยกเลิก แล้ว )

5 คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ 276/2546 1. สาระสำคัญ ให้ผู้ว่าฯ และพาณิชย์ จังหวัด 1.1 พิจารณาและลงนามใน หนังสือรับรองแสดงการได้รับ สิทธิชำระภาษีนอกโควตา (WTO) 22 รายการ 1.2 พิจารณาและลงนามใน หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า 1.3 ขึ้นทะเบียนผู้ขอ Form A ( ยกเลิก ) ทั้งนี้ ให้ส่งรายชื่อผู้ได้รับมอบ อำนาจ และลายมือชื่อให้คต. และส่งสำเนาหนังสือรับรอง ภายใน 15 วัน

6 คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ 276/2546 ( ต่อ ) 2. หนังสือรับรองฯ นอกโควตา WTO 22 รายการ (1) น้ำนมดิบและนมปรุงแต่ง (2) นมผง ขาดมันเนย (3) หัวมันฝรั่ง (4) หอมหัวใหญ่ (5) กระเทียม (6) มะพร้าว (7) ลำไยแห้ง (8) เมล็ดกาแฟ (9) ชา (10) พริกไทย (11) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (12) ข้าว (13) เมล็ดถั่วเหลือง (14) เนื้อมะพร้าวแห้ง (15) เมล็ดพันธุ์ หอมหัวใหญ่ (16) น้ำมันถั่วเหลือง (17) น้ำมันปาล์ม (18) น้ำมันมะพร้าว (19) น้ำตาล (20) ผลิตภัณฑ์กาแฟ (21) กาก ถั่วเหลือง (22) เส้นไหมดิบ

7 คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ 276/2546 ( ต่อ ) 3. ประเภทหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด สินค้า Form A Form D Form E Form C/O Form JTEPA Form ไทยอินเดีย Form ไทยออสเตเลีย Form ไทยชิลี Form AJ Form AK Form AI Form AANZ Form GSTP Form อื่นๆ

8 กระทรวงพาณิชย์มอบอำนาจให้ กรมการค้าต่างประเทศ 1. คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 315/2547 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการ คต. พิจารณาอนุญาตให้ส่งออก - นำเข้า สินค้า 2. คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ 202/2547 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการ คต. พิจารณาออกหนังสือรับรองและขึ้น ทะเบียนผู้ขอหนังสือรับรอง

9 คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 315/2547 1. สาระสำคัญ 1.1 มอบอำนาจให้ข้าราชการ คต. ( อธิบดี, ผอ. บก. และ ผอ. สคต.) 1.2 ส่งรายชื่อผู้ที่จะลงนามให้ กรมศุลกากรทราบ 1.3 รายงาน กระทรวงฯ ปีละ 2 ครั้ง

10 คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 315/2547 ( ต่อ ) 2. ผอ. สคต. / ซี 7 พิจารณา อนุญาต, ซี 4 ขึ้นไปลงนามใน ใบอนุญาต 3. รายสินค้า 3.1 ส่งออก 8 รายการ 3.2 นำเข้า 6 รายการ

11 คำสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ 202/2547 1. สาระสำคัญ 1.1 ผอ. สคต. และซี 4 ขึ้นไป พิจารณาและลงนามในหนังสือ รับรอง 1.2 ผอ. สคต. ขึ้นทะเบียนผู้นำเข้า สินค้า

12 แผนพัฒนาบริการ 1. การให้บริการจาก Manual สู่ Digital Signature 2. การเชื่อมโยงกับระบบ NSW และ ASW

13


ดาวน์โหลด ppt โดย ผู้อำนวยการสำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 13 มิถุนายน 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google