งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างในส่วนภูมิภาคของ กระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างในส่วนภูมิภาคของ กระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างในส่วนภูมิภาคของ กระทรวงพาณิชย์

2 $ การขอรับการส่งเสริมจัดตั้งตลาดกลางในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในการขอรับการส่งเสริมจัดตั้งตลาดกลางในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน

3 ทำเนียบตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้า ภายใน กระทรวงพาณิชย์ 3. ภาคกลาง 26 แห่ง 15 จังหวัด 4. ภาคใต้ 4 แห่ง 3 จังหวัด

4 1. ปริมาณความจุ คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็นรวม คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น 2. จำแนกตามพื้นที่ คลังสิน ค้า ไซโล ห้อง เย็น รวม 241 ร า ย 56 ร า ย 24 ร า ย 161 ร า ย 8,141,831.79 ตัน 5,687,822.27 ตัน 1,731,501.00 ตัน 722,508.52 ตัน ความจุรวม ความจุ รวม 5,687,822.27 1,731,501.00 722,508.52 8,141,831.79 กลาง 3,018,064.82 831,440.00 573,585.72 4,423,090.54 ตะวันออก 2,374,108.80 115,907.00 50,540.00 2,540,555.80 เหนือ 233,256.00 417,000.00 52,880.00 703,136.00 ตอ./ เหนือ 16,119.00 367,154.00 10,719.00 393,992.00 ใต้ 46,273.65 - 34,783.80 81,057.45 หน่วย : ตัน ข้อมูล ณ 18 กุมภาพันธ์ 2558 กองส่งเสริมและบริหารระบบ ตลาด M36/Data/ ทะเบียนคลัง new/ ความจุที่เก็บทั้งหมด

5 ขั้นตอนการประกอบกิจการคลังสินค้า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ พ. ศ. 2535 สนง. ใหญ่อยู่ใน กรุงเทพให้ยื่นที่กรมการค้าภายใน สำนักงานใหญ่อยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นที่ สนง. พาณิชย์ หรือ การค้าภายในจังหวัด สนง. ใหญ่อยู่ใน กรุงเทพให้ยื่นที่กรมการค้าภายใน สำนักงานใหญ่อยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นที่ สนง. พาณิชย์ หรือ การค้าภายในจังหวัด ๓๐ วัน๙๐ วัน

6 ขั้นตอนการประกอบกิจการไซโล และห้องเย็น ตามประกาศกระทรวง พาณิชย์ฯ พ. ศ. 2535 สนง. ใหญ่อยู่ใน กรุงเทพให้ยื่นที่กรมการค้าภายใน สนง. ใหญ่อยู่ใน กรุงเทพให้ยื่นที่กรมการค้าภายใน สำนักงานใหญ่อยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นที่ สนง. พาณิชย์ หรือ การค้าภายในจังหวัด สำนักงานใหญ่อยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นที่ สนง. พาณิชย์ หรือ การค้าภายในจังหวัด สนง. ใหญ่อยู่ใน กรุงเทพให้ยื่นที่กรมการค้าภายใน สนง. ใหญ่อยู่ใน กรุงเทพให้ยื่นที่กรมการค้าภายใน สำนักงานใหญ่อยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นที่ สนง. พาณิชย์ หรือ การค้าภายในจังหวัด สำนักงานใหญ่อยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นที่ สนง. พาณิชย์ หรือ การค้าภายในจังหวัด ๑๘๐ วัน

7 แผนผังงานการปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ พ. ศ. 2535 สถานที่ยื่นคำขอ / เอกสาร / หนังสือ / แบบรายงานต่างๆ สนง. ใหญ่อยู่ใน กรุงเทพให้ยื่นที่กรมการค้าภายใน สนง. ใหญ่อยู่ใน กรุงเทพให้ยื่นที่กรมการค้าภายใน สำนักงานใหญ่อยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นที่ สนง. พาณิชย์ หรือ การค้าภายในจังหวัด สำนักงานใหญ่อยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นที่ สนง. พาณิชย์ หรือ การค้าภายในจังหวัด สถานที่ยื่นคำขอ / เอกสาร / หนังสือ / แบบรายงานต่างๆ สนง. ใหญ่อยู่ใน กรุงเทพให้ยื่นที่กรมการค้าภายใน สนง. ใหญ่อยู่ใน กรุงเทพให้ยื่นที่กรมการค้าภายใน สำนักงานใหญ่อยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นที่ สนง. พาณิชย์ หรือ การค้าภายในจังหวัด สำนักงานใหญ่อยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นที่ สนง. พาณิชย์ หรือ การค้าภายในจังหวัด คลังสินค้า ให้ความเห็นชอบ ให้ความเห็นชอบ อนุญาตประกอบ กิจการ อนุญาตประกอบ กิจการ อนุญาตมีสาขา อนุญาตมีสาขา อนุญาตให้ลดทุน อนุญาตให้ลดทุน กำหนดค่าบำเหน็จ กำหนดค่าบำเหน็จคลังสินค้า ให้ความเห็นชอบ ให้ความเห็นชอบ อนุญาตประกอบ กิจการ อนุญาตประกอบ กิจการ อนุญาตมีสาขา อนุญาตมีสาขา อนุญาตให้ลดทุน อนุญาตให้ลดทุน กำหนดค่าบำเหน็จ กำหนดค่าบำเหน็จ ข้อที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติ ๑ ) ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบ ๒ ) ตรวจสถานที่สำนักงาน / คลังสินค้า / ไซโล / ห้องเย็น ๓ ) ตรวจสอบสินค้าประจำปี ( กิจการคลัง ) ข้อที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติ ๑ ) ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบ ๒ ) ตรวจสถานที่สำนักงาน / คลังสินค้า / ไซโล / ห้องเย็น ๓ ) ตรวจสอบสินค้าประจำปี ( กิจการคลัง ) ไซโล / ห้องเย็น ให้ความเห็นชอบ ให้ความเห็นชอบ อนุญาตประกอบ กิจการ อนุญาตประกอบ กิจการ ไซโล / ห้องเย็น ให้ความเห็นชอบ ให้ความเห็นชอบ อนุญาตประกอบ กิจการ อนุญาตประกอบ กิจการ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างในส่วนภูมิภาคของ กระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google