งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโยลีเว็บและมาตรฐานสำหรับ ห้องสมุดดิจิทัล เนณุภา สุภเวชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโยลีเว็บและมาตรฐานสำหรับ ห้องสมุดดิจิทัล เนณุภา สุภเวชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโยลีเว็บและมาตรฐานสำหรับ ห้องสมุดดิจิทัล เนณุภา สุภเวชย์

2 Internet และ World Wide Web Internet WWW (World Wide Web) Web site, Web page, Homepage URL (Uniform/Universal Resource Locator) http://www.mwa.or.th:8080/services/news.html Protocol domain port path file name

3 https ? (=secure server)

4 มาตรฐานด้านการสื่อสาร TCP/IP เป็น protocol ในการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์ เนต ประกอบด้วย protocol ย่อย มากมาย เช่น FTP (File Transfer Protocol), Telnet, SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) HTTP เป็น protocol ของ world wide web ใช้เป็น มาตรฐานการรับส่งข้อมูลระหว่าง server และ client หรือ web browser ( เช่น Internet Explorer, Netscape) การ รับส่งข้อมูล ทำผ่าน IIS (Internet Information Server) เช่น Apache, Microsoft IIS เป็นต้น Z39.50, ISO 23950 (search and retrieve protocol) เป็น protocol สำหรับการค้นคืนสารนิเทศข้าม ระบบห้องสมุดโดยใช้เครื่อง terminal เดียว (origin) ส่ง request ไปยัง server (target) ต่างๆ ISO10160 และ ISO10161 เป็นมาตรฐานด้านการยืม ระหว่างห้องสมุดที่เป็นไปในทำนองเดียวกับมาตรฐาน Z39.63 สำหรับการสื่อสารข้ามระบบห้องสมุด EDI มาตรฐานการสื่อสารระหว่างห้องสมุดกับ supplier มี 3 standards Tradacoms, Edifact และ X12. Edifact ใช้ใน กระบวนการจัดซื้อ

5 การค้นหาสารนิเทศด้วย Z39.50 เป็น Protocol หนึ่งสำหรับการค้นสารนิเทศข้ามระบบ ห้องสมุด ค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลหลายฐานได้พร้อมกัน ( เช่น online databases หรือระบบห้องสมุด ) ค้นหาโดยหน้าจอใช้งานเดียว (Interface) ส่งเสริมการยืมคืนระหว่างห้องสมุด ดูการทำงานของ z39.50 ได้จาก www.copac.ac.uk http://www.webclarity.info/video/BookWhere5F eatures.html http://www.webclarity.info/video/BookWhere5F eatures.html

6 มาตรฐานด้านการเข้ารหัส ASCII เป็นชุดอักขระ 7 บิต เช่น A จะแสดง เป็น 1000001 ต่อมาขยายชุดแอสกีเป็น 8 บิต มีอักขระเพิ่มขึ้นเป็น 256 อักขระ คือ 0-255 ครอบคลุมอักขระที่จำเป็นในภาษาอังกฤษและ มีอักขระพิเศษหลายตัวด้วย UNICODE (Universal Character Set, ISO10646) เป็นแบบ 16 บิต แทนค่าได้ มากกว่า 65,000 อักขระ ใช้แทนอักขระได้ทุก ตัว ทุกภาษา รวมถึงเครื่องหมายต่างๆ มอก. 620 หรือ TIS-620 เป็นอักขระชุด ภาษาไทย Windows-874 เป็นอักขระชุดภาษาไทย เช่นกัน

7 มาตรฐานด้านการแสดงรายละเอียด ทรัพยากร Mark up language เป็นโครงสร้างภาษาที่ใช้ ในการแสดงรายละเอียดของสารนิเทศ ประกอบไปด้วย tag ต่างๆ SGML เริ่มสร้างในปี 1969 โดย IBM และ เป็นมาตรฐานเปิดในปี 1986 ประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ  Declaration  Document Type Definition (DTD)  Document ( ตัวข้อมูล )

8 มาตรฐานด้านการแสดงรายละเอียด ทรัพยากร HTML เริ่มต้นในปี 1990 พัฒนามาจาก SGML เพื่อ ช่วยให้แสดงผลข้อมูลได้ง่ายขึ้น ประกอบด้วย  Tag  attribute ของ tag  ข้อความที่ต้องการแสดง อยู่ระหว่าง tag เปิดและ tag ปิด ปัญหาเกิดเพราะ เริ่มมีคนใช้ www มาก ใช้ HTML สร้างเว็บไซต์มาก เริ่มมี search engine แต่ค้นหา ข้อมูลได้ไม่ละเอียดมาก มี Meta tag สำหรับช่วยให้คำสำคัญและรายละเอียด ของเว็บเพจ ซึ่ง search engine จะนำไป index ใน ฐานข้อมูล

9 มาตรฐานด้านการแสดงรายละเอียด ทรัพยากร XML คิดค้นในปี 1996 มุ่งเน้นสำหรับการจัด โครงสร้างข้อมูล แต่ไม่สามารถแสดงผลข้อมูลหรือ จัดหน้า / สี / ข้อความได้ในตัว การแสดงผล ต้องใช้ Style sheet เช่น XSL (eXtensible Stylesheet Language) ในการใช้ XML จะประกอบด้วย XML – ตัวข้อมูล XSL – สำหรับแสดงผล DTD (Document Type Declaration) หรือ XML Data Schema สำหรับตรวจสอบโครงสร้างข้อมูล โดยประกาศว่า 1 record ประกอบด้วย element และ element ย่อยอะไรบ้าง มีชนิดของข้อมูล เช่น empty, textonly เป็นต้น Database ( หากต้องการใช้ ต้องมีการแปลงข้อมูล เป็น XML ก่อน )

10 มาตรฐานห้องสมุดทั่วไป ห้องสมุดทั่วไป ใช้ MARC ในการลงรายการ ทางบรรณานุกรม MARC มีหลาย Format ซึ่งแต่ละ Format เป็นผลการนำไปประยุกต์ใช้งานจากมาตรฐาน ISO 2709:1981 Format for Bibliographic Information Interchange ซึ่งระบุว่า record หนึ่งๆ ต้องประกอบด้วย record label (indicator, subfield), directory, data fields, record terminator

11 มาตรฐานห้องสมุดทั่วไป 2 MARC เป็นการ Map ISBD ลงไปใน field ต่างๆ ปัญหาของ ISO2709 คือไม่ได้ระบุ ความหมายของชื่อ field หรือ tag ทำให้เกิด MARC format ต่างๆมากมาย เช่น Statement of Responsibility ใน USMARC ใช้ 245$h UNIMARC ใช้ 200$b การแลกเปลี่ยน import/export MARC record ต้องเป็น MARC ตระกูลเดียวกัน software บางชื่อจะมี converter ติดตั้งในตัว เช่น import AusMARC>UniMARC เป็นต้น

12 ปัญหาของ MARC เมื่อจะนำมาใช้กับ Digital Library ขนาดของข้อมูลใน field(tag) และ record ใน tag จำกัดที่ 9,999 และรวมขนาด record ทั้งหมด ต้องไม่เกิน 99,999 character ในขณะ ที่ข้อมูลใน digital library ส่วนใหญ่เป็น Full- text ทำให้มี record ขนาดใหญ่ ไม่ support สารนิเทศที่ digitally born, digitally live. ขัดแย้งกับ Entity-relationship Model การ สร้าง library software ที่ support MARC จะ ทำให้โครงสร้างฐานข้อมูล complex มากกว่า Non-MARC system MARC ต้องทำ Inverted File Index ขณะที่ RDBMS เช่น MS Access สามารถค้นหาคำใน field ได้ โดยไม่ต้องตัดแบ่งคำมาทำ inverted file

13 XML กับห้องสมุด ใช้เป็นสื่อกลางในการ import/export ข้อมูล สำหรับ MARC ทุก Format และ Non-MARC อาจใช้ หรือไม่ใช้ Database ช่วยในการ จัดเก็บอีกชั้นหนึ่งก็ได้ มาตรฐาน MARC สำหรับ XML ดูได้ที่ http://www.loc.gov/standards/marcxml

14 XML กับ Other industries เนื่องจากสามารถประกาศโครงสร้างข้อมูลเองได้ใน DTD/Schema หากต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน จริงๆ ต้องกำหนดมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลขึ้นมาใช้ ร่วมกัน มาตรฐานที่กำหนดขึ้นมาแล้ว เป็น Metadata เช่น Dublin Core สำหรับทรัพยากรห้องสมุด GILS สารนิเทศภาครัฐ ( สหรัฐอเมริกา ) TEI นิยมใช้ในทางวรรณกรรมและภาษา มี tag revision EAD (Encoded Archival Description) สำหรับ สารนิเทศจดหมายเหตุ ใช้สร้าง finding aids

15 XML กับ Other industries ใช้ในวงธุรกิจ และ computer system เนื่องจาก Microsoft ผลักดันให้มีการใช้ XML ใช้ใน E-Commerce ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งนี้ หากต้องการนำข้อมูล XML record ไปใช้งาน ต่อ ต้องมีโปรแกรมรองรับ ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ เนื่องจากการแยกส่วนของ ข้อมูลกับ Programming ทำให้การทำงานร่วมกัน ระหว่าง graphic และ Programmer ง่ายขึ้น

16 Link XML และ Metadata ที่ น่าสนใจ How does XML Help Libraries http://www.infotoday.com/cilmag/sep02/Banerjee.htm Encoded Archival Description (EAD) http://www.loc.gov/ead/ Text Encoding Initiative (TEI) Consortium http://www.tei-c.org http://etext.lib.virginia.edu/bin/tei-tocs- p3?div=DIV1&id=HD มาตรฐานต่างๆบน web www.w3c.orgwww.w3c.org Z39.50 Maintenance Agency http://lcweb.loc.gov/z3950/agency

17 มาตรฐานด้านสื่อประเภทต่างๆ Graphic Interchange Format – Gif Joint Photographic Experts Group – Jpeg Portable Network Graphics – PNG Audio Interchange File Format – AIFF Musical Instrument Digital Interface – MIDI MPEG Audio Player3 – MP3 Moving Picture Experts Group - MPEG

18 More information http://www.loc.gov/standards/marcxml/ http://www.loc.gov/standards/marcxml/ How does xml help libraries? http://www.infotoday.com/cilmag/sep02/ Banerjee.htm http://www.infotoday.com/cilmag/sep02/ Banerjee.htm More from e-journal articles


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโยลีเว็บและมาตรฐานสำหรับ ห้องสมุดดิจิทัล เนณุภา สุภเวชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google