งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎกระทรวงที่ออกใหม่ตามพรบ. สถานพยาบาล ๔ ฉบับ. ลำ ดับ ชื่อกฎกระทรวงมี ผล บัง คับ ใช้ บทเฉพาะกาล คลินิกราย เดิม โรงพยาบ าลเอกชน รายเดิม ๑กฎกระทรวงกำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎกระทรวงที่ออกใหม่ตามพรบ. สถานพยาบาล ๔ ฉบับ. ลำ ดับ ชื่อกฎกระทรวงมี ผล บัง คับ ใช้ บทเฉพาะกาล คลินิกราย เดิม โรงพยาบ าลเอกชน รายเดิม ๑กฎกระทรวงกำหนด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎกระทรวงที่ออกใหม่ตามพรบ. สถานพยาบาล ๔ ฉบับ

2 ลำ ดับ ชื่อกฎกระทรวงมี ผล บัง คับ ใช้ บทเฉพาะกาล คลินิกราย เดิม โรงพยาบ าลเอกชน รายเดิม ๑กฎกระทรวงกำหนด ลักษณะของ สถานพยาบาลและ ลักษณะการให้บริการ ของสถานพยาบาล พ. ศ. ๒๕๕๘ ๒ เม. ย. ๕๘ ดำเนินกา รภายใน๑ ปี ( ๑เม. ย. ๕๙ ) ดำเนินกา รภายใน๒ ปี ( ๑เม. ย. ๖๐ ) ๒กฎกระทรวงกำหนด ชนิดและจำนวนเครรื่ องมือ เครื่องใช้ ยา และเวชภัณฑ์หรือ ยานพาหนะที่จำเป็น ประจำสถานพยาบาล พ. ศ. ๒๕๕๘ ๒ เม. ย. ๕๘ ดำเนินกา รภายใน ๙๐วัน ( ๓๐มิ. ย. ๕๘ ) ดำเนินกา รภายใน ๑๘๐วัน ( ๒๘ก.. ย. ๕๘ )

3 ลำ ดับ ชื่อกฎกระทรวงมี ผล บัง คับ ใช้ บทเฉพาะกาล คลินิกราย เดิม โรงพยาบ าลเอกชน รายเดิม ๓กฎกระทรวงกำหนดชื่อ สถานพยาบาลและการ แสดงรายละเอียด เกี่ยวกับชื่อ สถานพยาบาล ผู้ ประกอบวิชาชีพใน สถานพยาบาลอัตรา ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการและสิทธิ ผู้ป่วย พ. ศ. ๒๕๕๘ ๒ เม. ย. ๕๘ ดำเนินกา รภายใน ๙๐วัน ( ๓๐มิ. ย. ๕๘ ) ดำเนินกา รภายใน ๑๘๐วัน ( ๒๘ก.. ย. ๕๘ ) ๔กฎกระทรวงกำหนด วิชาชีพและจำนวนผู้ ประกอบวิชาชีพใน สถานพยาบาล พ. ศ. ๒๕๕๘ ๒ เม. ย. ๕๘ ดำเนินกา รภายใน ๙๐วัน ( ๓๐มิ. ย. ๕๘ ) ดำเนินกา รภายใน ๑๘๐วัน ( ๒๘ก.. ย. ๕๘ )

4 ๑. กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาล และลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ. ศ. ๒๕๕๘ ข้อกำหนดเดิมข้อกำหนดใหม่ - โรงพยาบาลทั่วไป ( เกิน๓๐ เตียงขึ้นไป ) - โรงพยาบาลเฉพาะทาง ( เกิน ๓๐เตียงขึ้นไป ) - สถานพยาบาลเวชกรรมทั่วไป ( ไม่เกิน๓๐เตียง ) - สถานพยาบาลเวชกรรมเฉพาะ ทาง ( ไม่เกิน๓๐เตียง ) - สถานพยาบาลทันตกรรม ( ไม่ เกิน๓๐เตียง ) - สถานพยาบาลทันตกรรมเฉพาะ ทาง ( ไม่เกิน๓๐เตียง ) - สถานพยาบาลการผดุงครรภ์ ( ไม่ เกิน๓๐เตียง ) - สถานพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง - สถานพยาบาลการแพทย์แผน ไทย - โรงพยาบาลทั่วไป - โรงพยาบาลทันตกรรม - โรงพยาบาลการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ - โรงพยาบาลกายภาพบำบัด - โรงพยาบาลการแพทย์แผน ไทย - โรงพยาบาลเฉพาะทาง - โรงพยาบาลเฉพาะประเภท ผู้ป่วย โดยแบ่งขนาดตามจำนวนเตียง เป็น ๑. โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ( ตั้งแต่๙๑เตียงขึ้นไป ) ๒. โรงพยาบาลขนาดกลาง ( ตั้งแต่๓๑ - ๙๐เตียง ) ๓. โรงพยาบาลขนาดเล็ก ( ไม่ เกิน๓๐เตียง )

5 1. โรงพยาบาลช้างเผือก 8. โรงพยาบาลเซนทรัลเม โมเรียล 2. โรงพยาบาลราชเวช 9. โรงพยาบาลสยามราษฎร์ 3. โรงพยาบาลลานนา 10. สถานพยาบาลโรคเด็ก และเวชกรรมทั่วไป 4. โรงพยาบาลเทพปัญญา 11. โรงพยาบาลตาเซนปี เตอร์ 5. โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 12. โรงพยาบาลเชียงใหม่ ใกล้หมอ 6. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 13. โรงพยาบาลเชียงใหม่ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 7. สถานพยาบาลแมคเคน 14. โรงพยาบาลกรุงเทพ

6 ๓. กฎกระทรวงกำหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียด เกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการ และสิทธิของผู้ป่วย พ. ศ. ๒๕๕๘ ข้อกำหนดเดิมข้อกำหนดใหม่ แผ่นป้ายแสดงชื่อสถานพยาบาล ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า๔๐ซม. ยาวไม่น้อยกว่า๑๒๐ซม. โรงพยาบาลทั่วไปพื้นขาว ตัวอักษรเขียว - ตัวอักษรแสดงชื่อ สถานพยาบาลมีความสูงไม่น้อย กว่า ๑๐ ซม. - ตัวอักษรแสดงประเภทและ ลักษณะการให้บริการมีความสูง ไม่น้อยกว่า๕ซม. - ตัวอักษรแสดงเลขที่ใบอนุญาต ให้ประกอบกิจการมีความสูงไม่ น้อยกว่า๕ซม. แผ่นป้ายแสดงชื่อสถานพยาบาล ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า๔๐ซม. ยาวไม่น้อยกว่า๑๒๐ซม. โรงพยาบาลทั่วไปพื้นขาว ตัวอักษรเขียว - ตัวอักษรแสดงชื่อ สถานพยาบาลมีความสูงไม่น้อย กว่า ๑๐ ซม. - ตัวอักษรแสดงลักษณะการ ให้บริการมีความสูงไม่น้อยกว่า๕ ซม. - ตัวอักษรแสดงเลขที่ใบอนุญาต ให้ประกอบกิจการมีความสูงไม่ น้อยกว่า๕ซม. - ตัวอักษรแสดงจำนวนเตียงที่จัด ให้บริการมีความสูงไม่น้อยกว่า๕ ซม.

7 ๔. กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพใน สถานพยาบาล พ. ศ. ๒๕๕๘ ข้อกำหนดเดิมข้อกำหนดใหม่ กำหนดจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละ วิชาชีพตามจำนวนเตียง โดยนับเฉพาะ ผู้ประกอบวิชาชีพที่แจ้ง สพ. ๖ ซึ่ง กำหนดให้ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเต็ม เวลา ( ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลนั้น ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละสี่สิบชั่วโมง ) และ มีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละ วิชาชีพตามจำนวนเตียง โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วงเวลา คือ ๑. ช่วงเวลา ๘. ๐๐ - ๒๐. ๐๐ น. ๒. ช่วงเวลา ๒๐. ๐๐ - ๘. ๐๐ น. แต่ละช่วงเวลาให้มีจำนวนผู้ประกอบ วิชาชีพตามตารางท้ายกฎกระทรวง โดยนับจำนวนทั้งผู้ประกอบวิชาชีพที่ ปฏิบัติงานเต็มเวลา และปฏิบัติงานบาง เวลารวมกันในแต่ละช่วงเวลา ( ถือเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพทีต้องแจ้ง สพ. ๖ ทั้งหมด ) หมายเหตุ ผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามกฎกระทรวง ใหม่นี้ถือตามความหมายของสัปดาห์ การทำงานมาตรฐาน คือปฏิบัติงาน ต่อเนื่องวันละ ๘ ชั่วโมง สัปดาห์ละ ๕ วัน

8

9

10 Sawasdee ka


ดาวน์โหลด ppt กฎกระทรวงที่ออกใหม่ตามพรบ. สถานพยาบาล ๔ ฉบับ. ลำ ดับ ชื่อกฎกระทรวงมี ผล บัง คับ ใช้ บทเฉพาะกาล คลินิกราย เดิม โรงพยาบ าลเอกชน รายเดิม ๑กฎกระทรวงกำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google