งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลั ยบูรพา Burapha University คณะวิทยาการสารสนเทศ Faculty of Informatics กระบวนการในการประกอบธุรกิจ ( Processes in Business )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลั ยบูรพา Burapha University คณะวิทยาการสารสนเทศ Faculty of Informatics กระบวนการในการประกอบธุรกิจ ( Processes in Business )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลั ยบูรพา Burapha University คณะวิทยาการสารสนเทศ Faculty of Informatics กระบวนการในการประกอบธุรกิจ ( Processes in Business )

2 สมาชิก 1. นางสาวกฤติมาสุขสำราญ รหัสนิสิต 54160396 2. นางสาวดลพรอรรธกรวรรธนะ รหัสนิสิต 54160428 3. นางสาววรัญญาโฉมศรี รหัสนิสิต 54160429 2 จาก 9

3 สารบัญ สรุปกระบวนการในการประกอบธุรกิจของ ตนเอง  หนทางเริ่มต้นธุรกิจ  ทักษะการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ  เครื่องหมายรับรองในการประกอบ ธุรกิจ  ทักษะทางธุรกิจ  กรอบการจัดทำแผนธุรกิจ 3 จาก 9

4 หนทางเริ่มต้นธุรกิจ การสร้างและค้นหาไอเดีย ธุรกิจที่เหมาะกับเรา สิ่งที่เรารัก และ มี ถนัด เลือกให้ เหมาะกับตัวเรา คิดให้ แตกต่างจาก ธุรกิจที่พบ เห็น มีความซื่อสัตย์ ต่อตนเองและ ลูกค้า 4 จาก 9

5 ทักษะการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ 1. กล้าเสี่ยง กล้าตัดสินใจ และกล้าลงทุน 2. มีความคิดเป็นของตัวเองและแตกต่างจากเรื่องเดิมๆ 3. มีความอดทนต่อปัญหาอุปสรรคที่เข้ามา โดยไม่ท้อถอย และพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ 4. มองเห็นโอกาสจากสิ่งรอบตัวอยู่เสมอ 5. เป็นคนที่ยอมรับและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง 5 จาก 9

6 เครื่องหมายรับรองในการประกอบ ธุรกิจ เครื่องหมายรับรอง DBD Registered โดยผู้ประกอบธุรกิจ สามารถนำเครื่องหมายดังกล่าวไปติดบนเว็บไซต์ของตนเป็น การยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงของผู้ประกอบธุรกิจ 6 จาก 9

7 ทักษะทางธุรกิจ การจัดการทางการเงิน การ จัดหาแหล่งเงินทุน บริหารจัดการ บุคลากร วิเคราะห์ความต้องการและมอง ตลาดได้ 7 จาก 9

8 กรอบการจัดทำแผนธุรกิจ 1. ชื่อธุรกิจของเราคืออะไร เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนรู้จัก 2. แนวคิดธุรกิจ 3. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ค้นหาจุดอ่อน จุดแข็ง ของ ธุรกิจเรา โอกาสและอุปสรรค 4. วางเป้าหมาย ทิศทางและความคาดหมายที่ต้องการไปให้ถึง ในระยะสั่นและระยะยาว 5. กลยุทธ์ ได้แก่แผนการตลาดวิเคราะห์แนวโน้มอนาคต / กลุ่ม ลูกค้า เป้าหมาย / สภาพการแข่งขันและคู่แข่งของกิจการ 6. ดำเนินการตามแผน 7. งบประมาณ 8 จาก 9

9 กรอบการจัดทำแผนธุรกิจ 8. พันธมิตรเครือข่ายธุรกิจเป็นสิ่งจำเป็นด้านการจัดหาวัตถุดิบ การขยายตลาด การบริหารจัดการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง ธุรกิจ 9. การควบคุมและประเมินผล 10. แผนรองรับความเสี่ยงและแผนฉุกเฉิน เช่นการขาดแคลน วัตถุดิบ การขัดข้องของบริการ สาธารณะ 9 จาก 9

10


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลั ยบูรพา Burapha University คณะวิทยาการสารสนเทศ Faculty of Informatics กระบวนการในการประกอบธุรกิจ ( Processes in Business )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google