งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O. เป็นแผนภาพการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มมโนมติที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ด้วยเส้นของคำเชื่อม ที่เหมาะสมจะเริ่มจากการเลือกคำที่เป็นมโนมติที่สำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O. เป็นแผนภาพการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มมโนมติที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ด้วยเส้นของคำเชื่อม ที่เหมาะสมจะเริ่มจากการเลือกคำที่เป็นมโนมติที่สำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O

2

3

4 เป็นแผนภาพการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มมโนมติที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ด้วยเส้นของคำเชื่อม ที่เหมาะสมจะเริ่มจากการเลือกคำที่เป็นมโนมติที่สำคัญ แล้ว นำมาจัดลำดับมโนมติที่กว้างสู่มโนมติที่แคบอยู่ถัดลงมา จนถึง มโนมติที่เฉพาะเจาะจงมากที่สุด ซึ่งอาจเป็นชื่อเฉพาะตัวอย่าง ของมโนมติ ลดหลั่นลงมาเรื่อย ๆตามลำดับความสำคัญ หมายถึง การสรุปคุณลักษณะที่สำคัญของวัตถุ สิ่งของ หรือ เหตุการณ์ ตามความคิด ความเข้าใจ จากประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งแสดงออกมาโดยภาษา หรือถ้อยคำที่เป็นนามธรรม หรือเป็น ประโยคที่กะทัดรัดและสื่อความหมายได้ หรืออาจสรุปออกมา เป็นกลุ่ม ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล

5 แทนสิ่งที่เกิดขึ้น หรือ เหตุการณ์ เช่นคำว่า ฝนตก หุงข้าว จานแตก แทนสิ่งของหรือวัตถุ เช่นคำว่า หนังสือ สมุด ไม้บรรทัด 1. คำเชื่อม เช่นคำว่า คือ ด้วย ได้แก่ ประกอบด้วย และ เมื่อ 2. คำที่เป็นชื่อเฉพาะของบุคคล สถานที่ หรือสิ่งของ เช่นคำว่า เด็กหญิงกานต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกาะสมุย

6 สัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิต เลี้ยงไว้ดู เลี้ยงไว้เป็น.. ? ? ?

7 น้ำ แม่ น้ำ ทะเ ล สถา นะ ก๊าซ ของแ ข็ง ของเห ลว ปลา ปะการั ง หิมะ น้ำค้ าง ไอ น้ำ ร่วมกันอภิปรายมโนมติที่มีความหมายครอบคลุมมากที่สุดไว้ บนสุด และเรียงมโนมติอื่น ๆ ลดหลั่นลงมาตามลำดับ

8 น้ำ แม่ น้ำ ทะเ ล สถา นะ ก๊าซ ของแ ข็ง ของเห ลว ปลา ปะการั ง หิมะ น้ำค้ าง ไอ น้ำ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของมโนมติต่าง ๆ เข้าด้วยกันด้วยเส้น และคำเชื่อมโดยคำนึงถึงลำดับขั้นของมโนมติที่มีความหมาย กว้าง ครอบคลุมไปจนถึงความหมายเฉพาะเจาะจง อาจเป็น เปลี่ยน อาจเป็น มี เช่น

9

10

11

12 ภาพกิจกรรม

13

14

15

16 ผลงานผู้เรียน

17

18

19

20 L/O/G/O Thank You! www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O. เป็นแผนภาพการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มมโนมติที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ด้วยเส้นของคำเชื่อม ที่เหมาะสมจะเริ่มจากการเลือกคำที่เป็นมโนมติที่สำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google