งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

De Stijl means The style in Dutch

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "De Stijl means The style in Dutch"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 De Stijl means The style in Dutch
not just ‘style’ but ‘The style’ Also Known as Neo-Plasticism One of the major “modern movements” Not a ‘group’ or ‘ism’ but it was a collective project or enterprise

3 De stijl or Neo-Plasticism is
Dutch movement in painting ,sculpture and architecture that strived to produce pure from and color , completely devoid of realism and the artist’s emotion. painting sculpture architecture

4 The Neo-plastic style is characterized by a reversion to the basic fundamentals of art
color ,from ,level ,line Artists used mostly straight horizontal and vertical white black gray primary color (yellow,red,bule)

5 เหตุที่เกิด De Stijl 1917-1931 Netherland ต้องปิดประเทศ
ศิลปะไม่เกิดการแลกเปลี่ยน เกิดการแสวงหาศิลปะใหม่ๆ De Stijl World War

6 ได้อิทธิพลจาก ลัทธิ Cubismความเป็น geometric form ได้อิทธิพลจาก
ลัทธิDada (anti art)เป็นลัทธิที่เกิดขึ้นมาเพราะความขัดแย้ง ผลงานมีลักษณะแปลกมากกว่าความงาม ปรัชญาของลัทธิอยู่ที่การยอมรับในสิ่งที่ตนเห็นแล้วแสดงออกมาในรูปของการเสียดสี เยาะเย้ยอย่างสนุกสนาน จึงเป็นการมองในแง่มุมกลับของค่านิยมต่าง ๆ ซึ่งเคยยึดถือกัน ลัทธิ Cubismความเป็น geometric form

7 ได้อิทธิพลจาก Berlage Frank Lloyd Wright แนวทางการทำงาน, อุดมการณ์, machine aesthetic ความเป็นระนาบและแนวแกน ความแตกต่างที่เป็นเอกภาพ Idea of ‘unity in diversity

8 ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Materialism เน้นการใช้วัสดุสมัยใหม่ เหล็ก คอนกรีต Functionalism เน้นการใช้สอยได้ทุกส่วน ส่งอิทธิพลสู่ International style Bauhaus

9 การลงไปสู่ Form ดั้งเดิมทางสถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม นั่นคือ ส่วนประกอบของเราขาคณิตที่เรียบง่าย การศึกษา การเรียนรู้ หรือการออกแบบ องค์ประกอบสมดุลกันแต่ไม่เท่ากัน Orthogonal : เส้นแกนตั้ง เส้นแกนอน องค์ประกอบอื่นๆ Pigment primanry color : สีแดง สีเหลืองน้ำเงิน ที่บริสุทธิ์ Neutral color or tones : สีขาว สีเทา สีดำ

10 List of Neo-plasticists
Theo van Doesburg (1883–1931), painter, designer, and writer Vilmos Huszàr (1884–1960), painter. Piet Mondrian (1872–1944), painter. Max Bill (1908–1994), painter, sculptor, architect and designer. Ilya Bolotowsky (1907–1981), painter and sculptor. Burgoyne Diller (1906–1965), painter. Cornelis van Eesteren (1897–1981), architect. Jean Gorin (1899–1981), painter. Robert van 't Hoff (1887–1979), architect. Anthony Kok (1882–1969), poet. Bart van der Leck (1876–1958), painter. Marlow Moss (1890–1958), painter and sculptor. J.J.P. Oud (1890–1963), architect. Amédée Ozenfant (1886–1966), painter. Gerrit Rietveld (1888–1964), architect and designer. Georges Vantongerloo (1886–1965), sculptor. Jan Wils (1891–1972), architect.

11 “ The Dutch contribution to modernism”
Theo Van Doesbury (1883–1931), painter, designer, and writer “ The Dutch contribution to modernism” The founder of the publication leader of the group “De Stijl”

12 Piet Mondrian Interested in : การสุ่มและความไม่เป็นระเบียบของธรรมชาติ
(1872–1944), painter. Interested in : การสุ่มและความไม่เป็นระเบียบของธรรมชาติ In Neo-Plasticism : มุ่งที่จะคิดสร้างสรรค์ในเรื่องความสมดุล ของเส้นแกนตั้งและแกนนอนตามหลักของจักรวาลและความเชื่อทางเทววิทยา

13 based on lines and rectangles
Piet Mondrian (1872–1944), painter. Neo-Plasticism ‘a form of art which use verticals and horizontals to express nature and logic’ Style: based on lines and rectangles Vertical line = ความมีชีวิต Horizontal line=ความสงบ Perfect rectangles come from the perfect balance of the angle of the straight lines

14 “การแยกกันอย่างชัดเจน”
LECK ,Bart Antony van der painter “การแยกกันอย่างชัดเจน” Decomposing or decomposition The elemants never cross or touch one another.

15 การทำเป็นรูปแบบอื่นที่ไม่เป็นธรรมชาติ
Vilmos Huszar painter Stylized paintings การทำเป็นรูปแบบอื่นที่ไม่เป็นธรรมชาติ

16 Gerrit Rietveld painter

17 Pure Functional architecture
Gerrit Rietveld painter Pure Functional architecture ออกแบบบ้านจัดสรร - ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้คนจำนวนมาก

18 Painting

19 Link between Artist + Architect and
De stijl magazines เกิดขึ้นโดย Theo Van Doesburge 1917 ถูกตีพิมพ์ครั้งแรก เดือนตุลาคม ปี 1917 เพื่อ เผยแพร่ทฤษฎีของกลุ่ม ประกอบด้วย - Piet Mondrian (Painter) - Bart Van der Leck (Painter) - Gerrit Rietveld (Architect) - J.J.P. Oud (Architect) Link between Artist + Architect and Promoting destijl

20

21

22

23 DE STI J L PIET MONDRIAN ( 1872 - 1974 ) NEO - PLASTICISM
MONDRIAN PAINTING LANDSCAPE FIGURATIVE EXPRESSIONISM AND CUBISM DE STIJL ABSTRACT NEO - PLASTICISM NEO MEANS “NEW” AND PLASTICIAM REFERS TO THE “FORM” GEOMETRIC ABSTRACTION ASYMMETRIC CONSCIOUSLY BALANCED ABSTRACT PAINTINGS OF COLOURED SQUARES,RECTANGLED,AND THICK BLACK LINES ON A WHITE BACKGROUND

24 DE STI J L PIET MONDRIAN ( 1872 - 1974 )
Trees along the Gein, 1907 Simplify and abstract the colors and shapes

25 DE STI J L PIET MONDRIAN ( 1872 - 1974 )
Evening, Red Tree, 1908 Red Tree, This process of simplification and reduction

26 DE STI J L PIET MONDRIAN ( 1872 - 1974 )
Composition No. 3 with Trees, 1912 Composition in Line and Color II, 1913 More horizontal and vertical lines appeared, with the occasional curves and diagonals

27 DE STI J L PIET MONDRIAN ( 1872 - 1974 )
Composition with gray and light brown 1918 Composition A: Composition with Black, Red, Gray, Yellow and Blue (1920) Shift away from neutral and intermediate colors to primary hues, especially avoiding green.

28 DE STI J L PIET MONDRIAN ( ) Cleaner and more simple

29 DE STI J L PIET MONDRIAN ( 1872 - 1974 )
Composition with red, yellow and blue 1921 Composition No Smaller squares of color in between a few of his double lines

30 DE STI J L PIET MONDRIAN ( )

31 DE STI J L PIET MONDRIAN ( 1872 - 1974 ) Pier and Ocean, 1914
Broadway Boogie Woogie

32 Self-portrait with hat 1906
DE STI J L THEO VAN DOESBURG ( ) Self-portrait 1909 Self-portrait with hat 1906 Self-portrait 1913

33 DE STI J L THEO VAN DOESBURG ( )

34 DE STI J L THEO VAN DOESBURG ( 1883 - 1931 )
Composition XX. 1920 Compisition XXII 1922 Counter-composition V. 1924 Painting using colours such as green , orange Diagonal elements

35 DE STI J L BART VAN LECK ( 1876-1958 )
Painting which contained lozenge forms or parallelograms

36 DE STI J L VILMOS HUSZAR

37 Sculpture and Furniture

38 Needing a Destijl sculptor to hold the balance between the painters and architects
Theo Van Doesburg - described Rietveld’s furniture A new answer to the question of what place sculpture will have in the new interior Rietveld also sometimes wrote of his furniture as if it were sculpture

39 Gerrit Rietveld Jan Wils J.J.P. Oud Georges Vantongerloo
Robert van ‘t Hoff -Always been represented as the De Stijl furniture design -Rietveld’s furniture seemed to exemplify what a three-dimensional De Stijl artifact ought to look like (idea of unity in diversity)

40 Theo Van Doseburg, Garden Sculpture 1919
Georges Vantongerloo, Construction of volume relations 1919 Georges Vantongerloo, composition starting from a oral 1918

41 Red Blue Chair,Gerrit Rietveld 1918
Used Crossing Joint Have 2 versions Cheaper version (manufactured) Expensive version (hand-made)

42 The Buffet, Gerrit Rietveld 1918
The End Table, Gerrit Rietveld 1923 The Child’s high chair, Gerrit Rietveld 1918 Berlin Chair, Gerrit Rietveld 1923

43 The Zig-Zag or Z chair, Gerrit Rietveld 1932
Rietveld’s most extraoralinary design after the Red Blue Chair

44 Colour Designs and Collaborations

45 เกิดการผสานกันระหว่างสถาปนิกกับศิลปิน ในการใช้สีกับตัวอาคารและการตกแต่งภายใน โดยส่วนมากงานของ Destijl จะเป็นงาน private individuals เช่นการตกแต่งภายใน Vilmos Huszar (colour) and Gerrit Rietveld (furniture), music room for Til Brugman, 1924 Before After

46 การใช้สีทั้งภายนอกและภายในอาคาร
ระยะแรกจะใช้สีสำหรับประตูและหน้าต่าง จะตกแต่งด้วยศิลปะแบบ Destijl ที่เสา ชายคา กระจกแบบ stained-glass พื้น และ บริเวณปล่อยไฟ Cornelis de Boer(designed)and Theo Van Doseburg(color),Terrace housing at Drachten,Friesland,1921 Vilmia Huszar (color) and Gerrit Rietveld (furniture), maquette for exhibition room, Berlin 1923 (only model) Van de leck (color or carpet ) Ritvald and Oud (Furniture 1930) Van de leck’s house ต่อมาเริ่มลงสี่ที่ผนัง ลักษณะการตกแต่งเหมือนกับการเขยนภาพแบบ Destijl ตอนแรกจะตกแต่งเฉพาะบางผนัง จากนั้นจึงค่อยๆไปผนังด้านอื่นๆ เป็นการทำลายการมองตามทัศนปกติ

47 Jan Wils and Vilmos Huszar, Berssenbrugge photographic studio,
The Hague 1921 Gerrit Rietveld,(color and design) surgery for Dr. Hartog, Maarssen, 1922 Piet Mondrian, drawing for lda Bienert 1926(Nor realize) –construetion in New York 1970 Gerrit Rietveld, mucis room for Piet Ketting 1927

48 DE STIJL Architecture

49 DE STIJL Architecture

50 DE STIJL The Schroder House, Gerrit Rietveld and Truus Schroder
Architecture The Schroder House, Gerrit Rietveld and Truus Schroder

51 DE STIJL The Schroder House, Gerrit Rietveld and Truus Schroder
Architecture The Schroder House, Gerrit Rietveld and Truus Schroder ชั้นบนสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยการเลื่อนผนัง

52 DE STIJL Architecture The Schroder House, Gerrit Rietveld and Truus Schroder Interior

53 DE STIJL เหตุผลที่เกิด Social Housing J.J.P. Oud
Architecture เหตุผลที่เกิด Social Housing J.J.P. Oud การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร เพื่อลดค่าใช่จ่ายของคนวัยทำงาน และบุคคลที่มีรายได้ไม่มาก

54 The inner court : Living
DE STIJL Architecture J.J.P. Oud, Spangen Block I, 1919 The street : Industry The inner court : Living

55 DE STIJL Architecture

56 DE STIJL Architecture

57 DE STIJL


ดาวน์โหลด ppt De Stijl means The style in Dutch

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google