งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“อาชีวะเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของประเทศและเศรษฐกิจไทย”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“อาชีวะเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของประเทศและเศรษฐกิจไทย”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “อาชีวะเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของประเทศและเศรษฐกิจไทย”

2 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปอาชีวศึกษา 1. การผลิตและพัฒนากำลังคน 2. ความร่วมมือ 3. Career Path (เส้นทางอาชีพ) 4. เร่งยกระดับทักษะฝีมืออาชีพ ในทุกกลุ่มอายุ 5. การบริหารจัดการ

3 1. การผลิตและพัฒนากำลังคน ยุทธศาสตร์การปฏิรูปอาชีวศึกษา

4 ปวช. 192,169 คน 108.84 % เพิ่มจากปี 57 31,579 คน 16.48 % ปวส. 103,353 คน 85.05 % เพิ่มจากปี 57 52 คน 0.05 % ป.ตรี 904 คน 41.09 % เพิ่มจากปี 57 177 คน 19.58 % การรับนักเรียน % ของเป้า ผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558

5 ผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 10 อันดับสถานศึกษาที่มีผลรับนักเรียน มากขึ้น 1. วษท. ชุมพร 2. วก. เชียงรุ้ง 3. วษท. ศรีสะเกษ 4. วก. นาแก 5. วก. กันตัง 6. วก. องครักษ์ 7. วศ. ฐานวิทย์ (ชลบุรี) 8. วช. นครราชสีมา 9. วก. ท้ายเหมือง 10. วท. ลพบุรี แห่งที่ 2

6 ผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 10 อันดับสถานศึกษาที่มีผลรับนักเรียน น้อยลง 1. วท. ชัยภูมิ 2. วท. อุบลราชธานี 3. วก. บางปะกง 4. วท. พิษณุโลก 5. วท. ศรีสะเกษ 6. วท. หาดใหญ่ 7. วทอ. ยานยนต์ 8. วทอ. ต่อเรือนครศรีธรรมราช 9. วช. ธนบุรี 10. วช. สี่พระยา

7 ผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 เกินเป้า 69 แห่ง คิดเป็น 16.39 % รับได้ 60 % จนเกือบ 100 % 237 แห่ง คิดเป็น 56.29 % รับได้ต่ำกว่า 30 % 32 แห่ง คิดเป็น 56.29 % * สาขาเกษตร /ประมง รับเด็กได้เพิ่มขึ้น

8 ผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 5 สาขายอดนิยม 1. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 124.09 % 2. อุตสาหกรรม 113.66 % 3. คหกรรม 108.24 % 4. พาณิชยกรรม / 103.07 % บริหารธุรกิจ 5. ศิลปกรรม 101.63 %

9 มาตรฐานสถานศึกษา - มาตรฐาน APACC 3+4 - มาตรฐาน สมศ. - มาตรฐานประกันฯ คุณภาพนักศึกษาอาชีวศึกษา

10 ผลประเมินนักศึกษา - V-NET (เดือน ก.พ. สอศ. กำลังเจรจาเป็น มี.ค.) - มาตรฐานวิชาชีพเดินหน้า - มาตรฐานฝีมือแรงงาน - มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ - World Skills - จิตอาสาเยี่ยมมาก คุณภาพนักศึกษาอาชีวศึกษา

11 HUB อาชีวะ ASEAN EP / MEP (ขณะนี้ 147 แห่ง 27 สาขา ทุกจังหวัด 6,100 คน) - พัฒนาครู /สื่อ /ผู้เรียน ร่วมมือกับ CLMV / SEAMEO / CPSC / VOCTECH

12 ประชุมผู้นำอาชีวศึกษาแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ SEA - TVET ที่เชียงใหม่ ( 24-26 สิงหาคม 58 ) ร่วมกับ SEAMEO หลังจากนั้นจะไปประชุมต่อที่ SOLO HUB อาชีวะ ASEAN

13 อาชีวะพัฒนา อาชีวะอาสา 250 ศูนย์ ช่วงปีใหม่ 40,317 คัน ช่วงสงกรานต์ 37,384 คัน ปณิธานความดีปีมหามงคล (Fix-it Center) กทม. ณ ทำเนียบรัฐบาล / กทม. 50 เขต 50 ศูนย์

14 อาชีวะพัฒนา 31 จังหวัด 60 หลัง 54 วิทยาลัย : โรงเรียน สพฐ. 22 หลัง : โรงเรียน ตชด. 30 หลัง : โรงเรียนในกองทุนการศึกษา 8 หลัง

15 ทุนช่างเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ : TTS (Technician & Technologist Scholarship) 11,500 ทุน : 30,300 ล้านบาท - ในประเทศ 3,500 ทุน - ต่างประเทศ 8,000 ทุน - ระยะเวลา 15 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 -2572 กลับมาทำงานประเทศไทย * อยู่ระหว่างการเสนอเข้า ครม.

16 เตรียมอาชีวศึกษา ขยายครอบคลุมทุกจังหวัด ทุกสาขา ร่วมกับสถานศึกษาอาชีวะเอกชน หลักสูตร ปวช. ร่วมกับ สพฐ. ทวิศึกษา

17 2. ความร่วมมือ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปอาชีวศึกษา

18 - อนุกรรมการ กรอ.อศ. 26 กลุ่มอาชีพ กรอ.อศ. เข้มแข็งมาก

19 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากำลังคน ความก้าวหน้าประชุม กรอ.อศ. : จัดทำฐานข้อมูลความต้องการ กำลังคน สถานประกอบการ สาขาอาชีพ ครั้งที่ 2 / 58 ( 28 พค. 58 )

20 : ทุน TTS - ให้แต่ละกลุ่มอาชีพ กำหนดความต้องการ เรียนสาขาใด ระดับใด ประเทศไหน - ประสานสถานประกอบการในต่างประเทศ ให้เด็กฝึกงาน - สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม * เงื่อนไข กลับมาทำงานประเทศไทย ความก้าวหน้าประชุม กรอ.อศ.

21 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความร่วมมือ : สาขาเกษตร เพิ่มเป็น 4 คณะ (พืช /สัตว์ /ประมง /แปรรูป) : มาตรการทางภาษี 300 % ความก้าวหน้าประชุม กรอ.อศ.

22 ยุทธศาสตร์ที่ 3 Career Path รับสมัครงานไม่ระบุวุฒิ / เพศ ความก้าวหน้าประชุม กรอ.อศ.

23 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งยกระดับทักษะฝีมือ/คุณภาพ : หลักสูตร - อิงสมรรถนะ /เชื่อมโยงมาตรฐานคุณวุฒิ วิชาชีพ /ฝีมือแรงงาน - เพิ่มหลักสูตรในสาขาจำเป็น (รถจักรยานยนต์ / ICT) - ปรับชื่อหลักสูตรให้ทันสมัย ความก้าวหน้าประชุม กรอ.อศ.

24 : สร้าง super high skills แข่งขันในระดับโลก : ทำมาตรฐานครูฝึก ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งยกระดับทักษะฝีมือ/คุณภาพ (ต่อ) ความก้าวหน้าประชุม กรอ.อศ.

25 ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการ : สื่อสารประชาสัมพันธ์มากขึ้น : อาชีวะสร้างชาติ / ฝีมือชนคนสร้างชาติ : หลายช่องทาง /หลายกลุ่ม : โครงสร้าง : รวมอาชีวะเอกชน-รัฐ ความก้าวหน้าประชุม กรอ.อศ.

26 ปริมาณเกินเป้า ทวิภาคี ร่วมมือเพื่องานอื่นในอนาคต : สนผ. เร่งจัด งปม. ไปก่อน : เข้า ครม.

27 3. Career Path เส้นทางอาชีพ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปอาชีวศึกษา

28 สถานประกอบการรับนักศึกษา ไม่ระบุวุฒิ / เพศ (บอกความต้องการสมรรถนะ Career Path ร่วมกับ กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพ นำร่อง จ่ายค่าตอบแทนตามสมรรถนะ ประเมินสมรรถนะผู้สำเร็จอาชีวะ ตามสภาพจริง

29 4. เร่งยกระดับทักษะฝีมืออาชีพ ในทุกกลุ่มอายุ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปอาชีวศึกษา

30 ปวช. 56 สาขาวิชา สาขาใหม่ การจัดการด้านความปลอดภัย หลักสูตร ปวส. 82 สาขาวิชา สาขาใหม่ - เทคนิคกายอุปกรณ์ - เทคนิคพลังงาน - แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ - ช่างอากาศยาน ป.ตรี 28 สาขาวิชา

31 หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น : 5 ประเภทวิชา 479 รายวิชา อบรมระยะสั้น ยกระดับทักษะอาชีพทุกอายุ กลุ่มเป้าหมาย ประชากร 70 ล้านคน : นักเรียน : นักศึกษา : ผู้สูงวัย : ประชาชนทุกกลุ่ม

32 อบรมระยะสั้น Upgrade Skill Reskill

33 หลักสูตรระยะสั้นปัจจุบัน 479 รายวิชา เร่งพัฒนาหลักสูตระยะสั้นให้สอดคล้อง กับความต้องการของประเทศ : ระบบราง : ระบบโลจิสติกส์ : ท่องเที่ยว พัฒนาครูฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น อบรมระยะสั้น

34 หลักสูตรอบรมระยะสั้น : 75 ชั่วโมงขึ้นไป นำไปสะสม และเทียบโอน เป็นหน่วยกิตเข้าสู่หลักสูตรปกติได้ : 7 ชั่วโมง ประชาชนมีทักษะอาชีพระยะสั้น อบรมระยะสั้น

35 เป้าหมาย 1,000,000 คน แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 : 300 ล้านบาท : วช. 446,000 คน : วก. 370,000 คน : วท. 100,000 คน : วศ. 30,000 คน : วทก. 30,000 คน : วบธ. 12,000 คน : วษท. 12,000 คน อบรมระยะสั้น

36 5. การบริหารจัดการ - งบประมาณ - เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน - ครู - สถานศึกษาขนาดเล็ก - ออกกลางคัน - ประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปอาชีวศึกษา

37 งบประมาณ บุคลากร 71.76 71.76 28.24 ดำเนินงาน 53.07 54.90 45.10 ลงทุน 31.72 * 76.99 23.01 อุดหนุน 62.02 62.22 37.78 รายจ่ายอื่น 22.70 24.09 75.91* รวม 59.04 64.51 35.49 งบ เบิกจ่าย ใช้จ่าย คงเหลือ เร่งใช้งบลงทุนจริงจัง : สะท้อนประสิทธิภาพ ผลการเบิกจ่ายตามงบรายจ่าย ( 26 พค. 58 )

38 ผลการเบิกจ่าย งปม. ( 26 พค. 58 ) 10 อันดับสถานศึกษาที่มี ผลการเบิกจ่าย มาก % เบิก 1. วษท. เพชรบุรี 87.82 2. วท. กาฬสินธุ์ 87.72 3. วศ. พระนครศรีอยุธยา 85.23 4. วก. หนองหาน 84.05 5. วศป. นครศรีฯ 83.75 6. วก.กาญจนาภิเษกหนองจอก 81.39 7. วท. ทุ่งสง 80.68 8. วก.พนัสนิคม 80.64 9. วศ. เพชรบุรี 80.61 10. วษท.อุบลราชธานี 80.31 10 อันดับสถานศึกษาที่มี ผลการเบิกจ่าย น้อย % เบิก 1. กาญจนภิเษก ช่างทองหลวง 24.66 2. วก. ตรัง 24.66 3. วท. ถลาง 25.11 4. วก. บ้านโฮ่ง 25.40 5. วท. มาบตาพุด 25.95 6. วก. ศรีสัชนาลัย 26.43 7. วก. เวียงสา 27.69 8. วก. บ้านลาด 27.78 9. วท. ดุสิต 27.88 10. วช. ระยอง 28.41

39 ผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2558 สถานศึกษามีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน 100 % ( ณ 26 พค.58 ) เช่น 1. วศ. ปัตตานี 2. วช. ตาก 3. วษท. เพชรบุรี 4. วษท. เพชรบูรณ์ 5. วก.รามัน 6. วช. นครปฐม 7. วช. อุตรดิตถ์ 8. วษท. ชุมพร 9. วษท. ตรัง 10. วก. ท่าแซะ

40 งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บุคลากร 9,577.7844 287.15 3.09 ดำเนินงาน 3,324.8236 335.71 11.23 ลงทุน 2,507.2127 574.84 29.75 อุดหนุน 5,363.6222 430.29 8.72 รายจ่ายอื่น 1,650.0798 -156.48 -8.66 รวม 22,423.5227 1,471.4858 7.02 งบ 59 (+/-) 58 ร้อยละ หน่วย : ล้านบาท

41 งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 หน่วย : ล้านบาท โครงการใหม่ 1. เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน นักเรียน สายอาชีพ (ปวช.1) 295.2870 : เป้าหมาย 186,580 คน 2. เตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed.) 44.0000

42 งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 โครงการที่ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น 1. เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 2. พัฒนาการศึกษา จชต. 3. ออกกลางคัน 4. ว.กำปงเฌอเตียล 5. ความร่วมมือ ตปท. 6. สถาบันอาชีวศึกษา 7. คุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก 8. ค่าใช้จ่ายรายหัว 9. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

43 งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 โครงการที่ได้รับ งปม. เพิ่มขึ้น (ต่อ) 10. วิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา 11. Fix - it Center 12. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 13. เพิ่มความสามารถทางภาษานักเรียนอาชีวะ 14. ปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 15. เร่งประสิทธิภาพการสอนของครู

44 งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู และบุคลากร ของ สอศ. 1. เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 80 ล้านบาท : 421 คน (15,800.- / เดือน) ปี 58 : 70 ล้านบาท : 369 คน (+52) 2. จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 55 ล้านบาท : 467 คน (9,800.-/ เดือน) ปี 58 ได้รับเท่า ปี 59

45 เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ค่าเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ปวช. 9 สาขาวิชา 1. พาณิชยกรรม /ศิลปกรรม 1,000.- 2. คหกรรม / อุตสาหกรรมท่องเที่ยว / อุตสาหกรรมสิ่งทอ /ประมง 1,200.- 3. เกษตรกรรม 1,600.- 4. เทคโนโลยีสารสนเทศ 1,800.- และการสื่อสาร 5. อุตสาหกรรม 2,000.-

46 อัตราค่าเครื่องมือประจำตัว จัดให้เด็ก ปวช.1 ปีนี้ที่ใช้หลักสูตร สอศ. 160,000 คน : 300 ล้านบาท ต้องไม่เก็บค่าอุปกรณ์การเรียน เด็ก ปวช.1 คุณลักษณะเฉพาะตามที่ สงป. เห็นชอบ

47 อัตราครู มี 15,171 คน ขาด 14,413 คน 48.72 % : เกษียณปี 57 489 อัตรา - ผู้อำนวยการ 44 อัตรา - รองผู้อำนวยการ 60 อัตรา - ครู 385 อัตรา * ได้คืนอัตราเกษียณ 100 % บุคลากร มี 354 คน ขาด 2,181 คน 86.04 % สภาพขาดแคลนครู ครู

48 แก้ปัญหาขาดแคลนครู ครู คุรุสภา เปิดให้ผู้ที่มีความสามารถ ด้านอาชีวะ : สาขาขาดแคลน เป็น ครูอาชีวะ 9 ประเภทวิชา 98 สาขาวิชาขาดแคลน - สมัครได้โดยใช้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 90 วัน - พัฒนาให้สามารถรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใน 2 ปี ได้ตาม พรบ.งบประมาณ 2559

49 พัฒนาครู ครู พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ผ่านสมาคม / ชมรม ส่งครูไปพัฒนาประสบการณ์ใน สถานประกอบการ 310 แห่ง งบประมาณ 19 ล้านบาท เป้าหมาย 1,010 คน

50 วิทยฐานะครู ครู ข้าราชการครู 14,800 ราย - เชี่ยวชาญ 85 ราย 0.57 % - ชำนาญการพิเศษ 4,301 ราย 29.00 % - ชำนาญการ 6,976 ราย 47.00 % - คศ. 1 2,049 ราย 13.80 % - ครูผู้ช่วย 1,389 ราย 9.47 % ครูและบุคลากรทางการศึกษา 16,641 ราย

51 วิทยฐานะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู 3,376 ราย - เชี่ยวชาญ 2 ราย 0.14 % - ชำนาญการพิเศษ 913 ราย 66.00 % - ชำนาญการ 434 ราย 31.00 % - ไม่มีวิทยฐานะ 27 ราย 1.90 %

52 วิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู 415 ราย - เชี่ยวชาญ 21 ราย 5.06 % - ชำนาญการพิเศษ 363 ราย 87.47 % - ชำนาญการ 30 ราย 7.23 % - ไม่มีวิทยฐานะ 27 ราย 0.24 %

53 วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ ครู 50 ราย - เชี่ยวชาญ 1 ราย 2 % - ชำนาญการพิเศษ 38 ราย 76 % - ชำนาญการ 9 ราย 18 % - ไม่มีวิทยฐานะ 2 ราย 4 %

54 งบประมาณ 2558 : 50 ล้านบาท สถานศึกษาขนาดเล็ก จัดสรรให้สถานศึกษาแล้ว 118 แห่ง : 37 ล้านบาท โอนครั้งที่ 2 (มิถุนายน 58) สำหรับสถานศึกษาที่มีปริมาณ ผู้เรียนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5 %

55 กิจกรรม : เพิ่มปริมาณผู้เรียน ไม่น้อยกว่า 5 % : ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน : เยี่ยมบ้าน 100 % : แฟ้มสะสมงานนักเรียน 100 % สถานศึกษาขนาดเล็ก

56 สถานศึกษาต้นแบบที่ทำได้ดี เยี่ยมบ้าน : วก.ไชยา / วก.เขมราฐ / วก.อัมพวา / วก.บางสะพาน /วท.สุราษฎร์ แห่งที่ 2 ออกกลางคัน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน : วก.สอง / วท.สิชล / วก.ไชยา / วท.แพร่ วช.นครศรีธรรมราช

57 สถานศึกษาต้นแบบที่ทำได้ดี ส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน : วท.สิชล / วศ.เสาวภา / วช.วังน้ำเย็น / วศ.ลำปาง /วศ.แพร่ ออกกลางคัน เพิ่มศักยภาพครูที่ปรึกษา : วก.ไชยา / วช.นครศรีธรรมราช / วท.สิชล / วษท.ขอนแก่น / วศ.นครศรีธรรมราช

58 Finland เปลี่ยนกฎหมายทำให้อาชีวะไม่เป็น dead end แต่นำไปสู่การเรียนต่อได้ เพิ่มงบประมาณเพื่อการอาชีวศึกษา บูรณาการ on-the-job-training และ life long learning กับหลักสูตร อาชีวศึกษา

59 Finland ยกระดับคุณภาพการสอน โดย พัฒนาทั้งวิชาชีพ และวิชาครู สนับสนุนให้บริษัทและภาคีเครือข่าย ร่วมทำหลักสูตรฝึกอบรม และติดตาม ประเมินผล เผยแพร่ความดีของอาชีวศึกษากับ ผู้ปกครอง

60


ดาวน์โหลด ppt “อาชีวะเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของประเทศและเศรษฐกิจไทย”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google