งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

11 มิถุนายน 2558. ในช่วงวันที่ 9-10 มิ. ย.58 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ในขณะ ที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "11 มิถุนายน 2558. ในช่วงวันที่ 9-10 มิ. ย.58 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ในขณะ ที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 11 มิถุนายน 2558

2 ในช่วงวันที่ 9-10 มิ. ย.58 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ในขณะ ที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้า มาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดน้อยลง และจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 11-14 มิ. ย.58 ภาคเหนือ - ช่วงวันที่ 9-10 มิ. ย. มีฝน ร้อยละ 20-30 - ช่วงวันที่ 11-14 มิ. ย. มี ฝนร้อยละ 30-60 - อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศา เซลเซียส - อุณหภูมิสูงสุด 34 - 39 องศาเซลเซียส

3 ตะวันต ก ตะวันอ อก มหาสมุทร แปซิฟิก ตลอดปี 2558 มีความน่าจะเป็นมากกว่า 80% ที่จะเกิด ปรากฏการณ์ เอลนีโญ * เดือน พ. ค.58 อยู่ในภาวะเอลนีโญกำลังอ่อนถึงปาน กลาง ทำให้ประเทศไทยมีฝนต่ำกว่าค่าปกติและอุณหภูมิสูง กว่าปกติเล็กน้อย เอกวา ดอร์ ชิลี เปรู ไท ย

4

5 3,800 ล้าน ลบ. ม. ใช้การ 477 ล้าน ลบ. ม. (5%) 4,277 ล้าน ลบ. ม. (32%) ความจุ 13,462 ล้าน ลบ. ม. ใช้การ 859 ล้าน ลบ. ม. (13%) 3,709 ล้าน ลบ. ม. (39%) ความจุ 9,510 ล้าน ลบ. ม. 2,850 ล้าน ลบ. ม. 9,98 6 1,33 6 1,9 04 2,6 97 807 1,211 (42 %) (45 %)

6 2558

7

8 คาดการณ์สถานการณ์น้ำเขื่อน ภูมิพล มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค.

9 แพ ร่ สุโข ทัย ตา ก กำแพงเ พชร ปิง วัง ยม น่าน ลำป าง พิษณุโ ลก นครสว รรค์ พิจิตร อุตรดิ ตถ์ ≤ 30% เกณฑ์น้ำน้อย 5 แห่ง 81% ขึ้นไป เกณฑ์น้ำ มาก 1 แห่ง 51 - 80% เกณฑ์น้ำดี 1 แห่ง 31 - 50% เกณฑ์น้ำ พอใช้ 8 แห่ง 23 % 49 % 48 % 49 % 35 % 70 % 47 % 36 % 33 % 21 % 6%6% 44 % 15 % 22 % 85 % เก็บกักรวม 161(40%) / 402

10 คบ. ท่อ ทองแดง ทรบ. วังบัว ทรบ. วัง ยาง ทรบ. หนอง ขวัญ จ. กำแพงเพ ชร จ. สุโขทัย จ. นครสวรรค์ จ. พิษณุโลก จ. พิจิตร แม่น้ำปิง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน 443,93 8 ไร่ 550,68 8 ไร่ 231,93 8 ไร่ 102,37 5 ไร่ ติดตามการรับน้ำจากแม่น้ำปิงในเขต จ. กำแพงเพชร สชป.4

11 แผนที่แสดงจุดที่น้ำส่งไปถึงในเขตโครงการส่งน้ำฯ ท่อ ทองแดง ณ วันที่ 8 มิ. ย. 2558 แนวคลองที่น้ำ ไปถึง แนวคลองที่น้ำ ยังไม่ถึง รับน้ำอัตรา 27 ลบ. ม./ วิ ส่งน้ำครอบคลุม พื้นที่ประมาณ 90%

12 แผนที่แสดงจุดที่น้ำส่งไปถึงในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 วังบัว ชป. กำแพงเพชร ช่วงวันที่ 26 – 29 พ. ค. 2558 ณ วันที่ 8 มิ. ย.58 จากการรับน้ำในอัตรา 27 ลบ. ม./ วิ สามารถส่งน้ำได้ไกลสุดตามที่แสดง ซึ่ง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 80%

13 แผนที่แสดงจุดที่น้ำส่งไปถึงในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 วัง ยาง ชป. กำแพงเพชร ณ วันที่ 29 พ. ค. 2558 ณ วันที่ 8 มิ. ย.58 จากการรับน้ำในอัตรา 23 ลบ. ม./ วิ สามารถส่งน้ำ ได้ไกลสุดตามที่แสดง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 70%

14

15 ติดตามการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2558 ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2558 โครงการ พื้นที่ ชลประทาน การปลูกข้าวนาปี เก็บเกี่ยว คาดการณ์ผล ชป. แพร่ 74,53838,800 - - ชป. สุโขทัย 347,669259,100 24,720 - ชป. ตาก 61,040 45,300 -- ชป. กำแพงเพชร 967,490639,360149,964- คบ. แม่ยม 196,000 175,000-- คบ. สุโขทัย 68,62529,68713,286- คบ. ท่อทองแดง 550,688 380,05276,850- รวมทั้ง สชป.4 2,266,0501,567,299264,820- หน่วย : ไร่

16


ดาวน์โหลด ppt 11 มิถุนายน 2558. ในช่วงวันที่ 9-10 มิ. ย.58 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ในขณะ ที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google