งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารที่ต้องจัดทำตามกฎหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารที่ต้องจัดทำตามกฎหมาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารที่ต้องจัดทำตามกฎหมาย
ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง ปีการศึกษา 2558

2 งานทะเบียน งานธุรการ และงานการเงินบัญชีโรงเรียนเอกชน
1. ตราสารจัดโรงเรียน 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน 3. ทะเบียนโรงเรียน

3 เอกสารที่ต้องจัดทำ (ต่อ)
2. รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ ของ โรงเรียน/วิทยาลัยเทคโนโลยี/วิทยาลัยอาชีวศึกษา สารบัญ หน้า ส่วนที่ 1 โครงการและแผนการดำเนินการ ส่วนที่ 2 หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการวัดและการประเมินผลการศึกษา ส่วนที่ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ส่วนที่ 4 คุณสมบัติ อัตราเงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจัดจ้าง และการเลิกจ้าง และสวัสดิการของครู และบุคคลกรทางการศึกษา ภาคผนวก

4 เอกสารที่ต้องจัดทำ (ต่อ)
3. ทะเบียนโรงเรียน

5 3. ทะเบียนโรงเรียน

6 เอกสารที่ต้องจัดทำ (ต่อ) ทะเบียนคุมการออกคำสั่ง
4. ทะเบียนคุมการออกคำสั่งการอนุญาตตามหลักสารบัญ ทะเบียนคุมการออกคำสั่ง โรงเรียน ปีการศึกษา ลำดับ เลขที่คำสั่ง เรื่อง ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ. หมายเหตุ

7 เอกสารที่ต้องจัดทำ (ต่อ) บัญชีทะเบียนผู้อำนวยการ ครูโรงเรียนเอกชน
5. ทะเบียนผู้อำนวยการ ครูโรงเรียนเอกชน บัญชีทะเบียนผู้อำนวยการ ครูโรงเรียนเอกชน โรงเรียน รหัสโรงเรียน เลขที่......หมู่......ซอย ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ เริ่มบันทึกวันที่ ที่ เลขที่หนังสือ ชื่อ-สกุล ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลขบัตรประชาชน ตำแหน่ง แต่งตั้ง ถอดถอน หมายเหตุ (ระบุคำนำหน้านาม) เลขที่ ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ (13 หลัก)

8 เอกสารที่ต้องจัดทำ (ต่อ) บัญชีทะเบียนบุคลากรทางการศึกษา
6. ทะเบียนบุคลากรทางการศึกษา บัญชีทะเบียนบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน เลขที่ หมู่ ซอย ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ เริ่มบันทึกวันที่ ที่ เลขที่หนังสือ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน ตำแหน่ง แต่งตั้ง ถอดถอน หมายเหตุ (ระบุคำนำหน้านาม) (13 หลัก) ตั้งแต่วันที่

9 เอกสารที่ต้องจัดทำ (ต่อ)
7. สมุดลงเวลาการทำงานของครู/บุคลากรทางการศึกษา 8. สถิตินักเรียนมาเรียนประจำ

10 สถิตนักเรียนมาเรียนประจำวัน
สถิตนักเรียนมาเรียนประจำวัน โรงเรียน เขต/อำเภอ จังหวัด ประจำวัน ที่ เดือน พ.ศ ระดับชั้น/ห้องเรียน จำนวนนักเรียนเต็มตามบัญชีเรียกชื่อ จำนวนนักเรียนมาเรียน จำนวนนักเรียนไม่มาเรียน หมายเหตุ ชาย หญิง รวม (รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน) เตรียมอนุบาล รวมเตรียมอนุบาล อนุบาล 1/1 อนุบาล 2/1 อนุบาล 3/1 รวมก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1/1 ประถมศึกษาปีที่ 2/1 ประถมศึกษาปีที่ 3/1 ประถมศึกษาปีที่ 4/1 ประถมศึกษาปีที่ 5/1 ประถมศึกษาปีที่ 6/1 รวมประถมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งสิ้น ลงชื่อ ผู้รวบรวม ( )   ลงชื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน   ( )

11 เอกสารที่ต้องจัดทำ (ต่อ)
9. บัญชีเรียกชื่อนักเรียน (ทุกห้องเรียน) 10. ใบมอบตัวพร้อมหลักฐาน (สำเนาทะเบียนบ้าน, สูติบัตร และหลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิมฯ) 11. สมุดหมายเหตุรายวัน

12 ชื่อนักเรียนและนักศึกษา อาชีพของบิดาและมารดา ความรู้และความประพฤติ
12. ทะเบียนนักเรียน ทะเบียนนักเรียน (ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยทะเบียนนักเรียน พ.ศ. 2535) ชาติภูมิ เรื่องเดิม รายงานรับ รายงานจำหน่าย เลขประจำตัว ชื่อนักเรียนและนักศึกษา ว/ด/ป. ที่เกิด สถานที่เกิด ชื่อบิดาและมารดา อาชีพของบิดาและมารดา สถาน ศึกษาเดิม เหตุที่ย้าย วันเข้าเรียน ที่อยู่ปัจจุบัน ความ รู้เดิม วันจำหน่าย เหตุที่จำหน่าย ความรู้และความประพฤติ หมายเหตุ วันที่ ตำบล เดือน อำเภอ พ.ศ. จังหวัด

13 เอกสารที่ต้องจัดทำ (ต่อ)
13. ระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1, ปพ. 1 ทั้งจบ/ไม่จบหลักสูตร) 14. ประกาศนียบัตร/ปพ 2 (กรณีจบหลักสูตร ม.3,ม.6, ปวช และ ปวส. ) 15. แบบรายงานผลการเรียนผู้สำเร็จการศึกษา (รบ.2, ปพ.3) 16. แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร (กรณีจบหลักสูตร ม.3, ม.6, ปวช. และ ปวส. ) 17. ทะเบียนคุม รบ.1, ปพ.1, ปพ.2 และประกาศนียบัตร ชุดที่/เลขที่

14 เอกสารที่ต้องจัดทำ (ต่อ)
18. บัญชีการจ่ายเงินเดือนครู/หลักฐานการจ่ายเงินเดือนครู ผ่านธนาคารเป็นรายบุคคล 19. การเงินและบัญชีของโรงเรียน 19.1 สมุดรายวัน/สมุดเงินสด 19.2 งบรายได้และค่าใช้จ่าย (งบกำไรขาดทุน) ปีการศึกษา 2557 19.3 งบดุลของปีการศึกษา 2557 20. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 21. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปี กศ. 57 และ 58 พร้อมกรรมการร่วม 4 ฝ่าย และ เอกสารประกอบ

15 หลักฐานการจ่ายเงินในแต่ละรายการ (เรียนฟรี 15 ปี)
ก. สรุปนักเรียนทั้งห้องเรียน (ตัวอย่าง) หลักฐานการจ่ายเงิน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ระดับชั้น อนุบาลปีที่ ประถมศึกษาปีที่ มัธยมศึกษาปีที่ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ สาขา มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น คน ได้รับเงินจากโรงเรียน อำเภอ/เขต จังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเริมการศึกษาเอกชน และขอรับรองว่าข้าพเจ้าจะนำเงินที่ได้รับไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ หากดำเนินการดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินคืนให้กับโรงเรียนต่อไป ที่ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน จำนวน วันเดือนปี ลายมือชื่อ หมายเหตุ (ระบุคำนำหน้านาม) (13 หลัก) เงิน ที่รับเงิน ผู้รับเงิน 1 2 3 4 5 รวม ตัวหนังสือ ( ) ลงชื่อ ผู้จ่ายเงิน ลงชื่อ ผู้จ่ายเงิน ( ) ผู้จัดการ ผู้รับใบอนุญาต หมายเหตุ โรงเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

16 ใบสำคัญรับเงินอุดหนุน
หลักฐานการจ่ายเงินในแต่ละรายการ (เรียนฟรี 15 ปี) ข. นักเรียนรายคน กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน (ตัวอย่าง) เลขที่ โรงเรียน เลขที่ ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร ใบสำคัญรับเงินอุดหนุน วันที่ เดือน พ.ศ ชื่อผู้ปกครอง นาย /นาง / น.ส นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน เป็นผู้ปกครองของนักเรียน ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัว ห้อง รอบ ข้าพเจ้าได้รับเงิน ค่าเครื่องแบบนักเรียน บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน บาท แล้ว เครื่องแบบ จำนวนเงิน อุปกรณ์การเรียน จำนวนเงิน ชุดนักเรียน แบบฝึกหัด ชุดกีฬา เครื่องเขียน ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เครื่องมือช่าง เสื้อช่าง อื่น ๆ ข้าพเจ้าจะนำเงินที่ได้รับไปซื้อเครื่องแบบนักเรียน/อุปกรณ์การเรียน ตามรายการดังกล่าวข้างต้น และจะนำหลักฐาน การใช้เงินตามวัตถุประสงค์ ตามแบบคณะกรรมการ 4 ฝ่าย กำหนด มาส่งให้แก่โรงเรียนภายใน วัน ลงชื่อ ผู้รับเงิน ลงชื่อ ผู้จ่ายเงิน ลงชื่อ พยาน

17 หลักฐานการจ่ายเงินในแต่ละรายการ (เรียนฟรี 15 ปี)
ค. นักเรียนรายคน กรณีมีใบเสร็จรับเงิน

18 หลักฐานการจ่ายเงินในแต่ละรายการ (เรียนฟรี 15 ปี)
ง. นักเรียนรายคน กรณีมีใบเสร็จรับเงิน

19 แบบสรุปผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
23. แบบสรุปผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ แบบสรุปผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียน เขต/อำเภอ จังหวัด โทร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา รายการ งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงินที่ใช้จ่าย คงเหลือส่งคืน สช/เขต สละสิทธิ์ วิธีการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ จำนวน นร. จำนวนเงิน ภาคเรียนที่ 2 หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมายเหตุ งบประมาณที่ได้รับ หมายถึง จำนวนเงินที่คำนวณได้จากจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน (ไม่รวมนักเรียนสละสิทธิ) ของปีการศึกษานั้นๆ จำนวนเงินที่ใช้จ่ายเงิน หมายถึง จำนวนเงินตามใบเสร็จ / ใบสำคัญรับเงินที่ โรงเรียนได้ใช้จ่ายไป

20 เอกสารที่ต้องจัดทำ (ต่อ)
24. คำขอรับเงินอุดหนุนประจำปี กศ (สำรวจ 10 มิ.ย.58) (อน.1 อน.2 อน. 3) และใบสำคัญรับเงินประจำเดือน พ.ค. 58 เดือนที่ตรวจ พร้อมเอกสารประกอบ 25. ใบเบิกเงินอุดหนุนรายบุคคล(อน.4,5 และ6) ประจำเดือนพ.ค. 58 ถึงเดือนที่ตรวจ 26. คำร้องขอรับการอุดหนุนตามนโนบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปี กศ (สำรวจ 10 มิ.ย.58) 27. ใบสำคัญรับเงินประจำเดือน พ.ค. 58 ถึงเดือนที่ตรวจ 28. แบบสรุปจำนวนนักเรียน และจำนวนเงินอุดหนุนที่ขอเบิกตามจำนวน นักเรียนที่มีอยู่จริงเปรียบเทียบกับจำนวนนักเรียน/ เงินตามประมาณการหลักฐานการจ่ายเงิน


ดาวน์โหลด ppt เอกสารที่ต้องจัดทำตามกฎหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google