งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารที่ต้องจัดทำตามกฎหมาย ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง ปีการศึกษา 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารที่ต้องจัดทำตามกฎหมาย ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง ปีการศึกษา 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารที่ต้องจัดทำตามกฎหมาย ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง ปีการศึกษา 2558

2 งานทะเบียน งานธุรการ และงานการเงินบัญชี โรงเรียนเอกชน 1. ตราสารจัดโรงเรียน 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน 3. ทะเบียนโรงเรียน

3 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน เอกสารที่ต้องจัดทำ (ต่อ) รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ ของ โรงเรียน/วิทยาลัยเทคโนโลยี/วิทยาลัยอาชีวศึกษา......................................... สารบัญ หน้า ส่วนที่ 1 โครงการและแผนการดำเนินการ ส่วนที่ 2 หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการวัดและการประเมินผลการศึกษา ส่วนที่ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ส่วนที่ 4 คุณสมบัติ อัตราเงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจัดจ้าง และการเลิกจ้าง และสวัสดิการของครู และบุคคลกรทางการศึกษา ภาคผนวก

4 เอกสารที่ต้องจัดทำ (ต่อ) 3. ทะเบียนโรงเรียน

5

6 4. ทะเบียนคุมการออกคำสั่งการอนุญาตตามหลักสารบัญ เอกสารที่ต้องจัดทำ (ต่อ) ทะเบียนคุมการออกคำสั่ง โรงเรียน....................................................... ปีการศึกษา ลำดับเลขที่คำสั่งเรื่องตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.หมายเหตุ

7 5. ทะเบียนผู้อำนวยการ ครูโรงเรียนเอกชน บัญชีทะเบียนผู้อำนวยการ ครูโรงเรียนเอกชน โรงเรียน............................................................รหัสโรงเรียน............................ เลขที่......หมู่......ซอย...........ถนน..........แขวง/ตำบล................. เขต/อำเภอ...............จังหวัด...............รหัสไปรษณีย์.......... โทรศัพท์.......................โทรสาร..............................อีเมล์...........................เริ่มบันทึกวันที่.................... ที่เลขที่หนังสือ ชื่อ-สกุลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลขบัตร ประชาชนตำแหน่ง แต่งตั้งถอดถอน หมายเหตุ (ระบุคำนำหน้านาม) เลขที่ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่(13 หลัก) ตั้งแต่วันที่ เอกสารที่ต้องจัดทำ (ต่อ)

8 6. ทะเบียนบุคลากรทางการศึกษา เอกสารที่ต้องจัดทำ (ต่อ) บัญชีทะเบียนบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน............................................................................. เลขที่.............หมู่..................ซอย.............................ถนน....................................... แขวง/ตำบล....................เขต/อำเภอ.................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์.................. โทรศัพท์.......................โทรสาร........................อีเมล์...........................เริ่มบันทึกวันที่.................... ที่ เลขที่ หนังสือชื่อ-สกุล เลขบัตร ประชาชนตำแหน่งแต่งตั้งถอดถอนหมายเหตุ (ระบุคำนำหน้านาม)(13 หลัก) ตั้งแต่ วันที่

9 เอกสารที่ต้องจัดทำ (ต่อ) 7. สมุดลงเวลาการทำงานของครู/บุคลากรทางการศึกษา 8. สถิตินักเรียนมาเรียนประจำ

10 สถิตนักเรียนมาเรียนประจำวัน โรงเรียน..........................................................................................................เขต/อำเภอ......................................จังหวัด.......................... ประจำวัน...............................ที่................เดือน...............................พ.ศ................. ระดับชั้น/ห้องเรียน จำนวนนักเรียนเต็มตามบัญชี เรียกชื่อ จำนวนนักเรียนมาเรียน จำนวนนักเรียนไม่มา เรียน หมายเหตุ ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม(รายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน) เตรียมอนุบาล รวมเตรียมอนุบาล อนุบาล 1/1 อนุบาล 2/1 อนุบาล 3/1 รวมก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1/1 ประถมศึกษาปีที่ 2/1 ประถมศึกษาปีที่ 3/1 ประถมศึกษาปีที่ 4/1 ประถมศึกษาปีที่ 5/1 ประถมศึกษาปีที่ 6/1 รวมประถมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งสิ้น ลงชื่อ........................................................................ผู้รวบรวม (......................................................................) ลงชื่อ........................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน (......................................................................)

11 เอกสารที่ต้องจัดทำ (ต่อ) 9. บัญชีเรียกชื่อนักเรียน (ทุกห้องเรียน) 10. ใบมอบตัวพร้อมหลักฐาน (สำเนาทะเบียนบ้าน, สูติบัตร และหลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิมฯ) 11. สมุดหมายเหตุรายวัน

12 ทะเบียนนักเรียน (ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยทะเบียนนักเรียน พ.ศ. 2535) ชาติภูมิ เรื่อง เดิม รายงานรับ รายงาน จำหน่าย เลข ประ จำตัว ชื่อ นักเรียน และ นักศึกษา ว/ด/ป. ที่เกิด สถานที่ เกิด ชื่อ บิดา และ มารดา อาชีพ ของ บิดาและ มารดา สถาน ศึกษา เดิม เหตุที่ ย้าย วันเข้า เรียน ที่อยู่ ปัจจุบัน ความ รู้เดิม วัน จำหน่า ย เหตุที่ จำหน่า ย ความรู้ และ ความ ประพฤ ติ หมาย เหตุ วันที่ตำบล วันที่ เดือนอำเภอเดือน พ.ศ.จังหวัดพ.ศ. วันที่ตำบล วันที่ เดือนอำเภอเดือน พ.ศ.จังหวัดพ.ศ. 12. ทะเบียนนักเรียน

13 13. ระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1, ปพ. 1 ทั้งจบ/ไม่จบหลักสูตร) 14. ประกาศนียบัตร/ปพ 2 (กรณีจบหลักสูตร ม.3,ม.6, ปวช. และ ปวส. ) 15. แบบรายงานผลการเรียนผู้สำเร็จการศึกษา (รบ.2, ปพ.3) 16. แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร (กรณีจบหลักสูตร ม.3, ม.6, ปวช. และ ปวส. ) ม.6, ปวช. และ ปวส. ) 17. ทะเบียนคุม รบ.1, ปพ.1, ปพ.2 และประกาศนียบัตร ชุดที่/เลขที่ ชุดที่/เลขที่ เอกสารที่ต้องจัดทำ (ต่อ)

14 18. บัญชีการจ่ายเงินเดือนครู/หลักฐานการจ่ายเงินเดือนครู ผ่านธนาคารเป็นรายบุคคล ผ่านธนาคารเป็นรายบุคคล 19. การเงินและบัญชีของโรงเรียน 19.1 สมุดรายวัน/สมุดเงินสด 19.1 สมุดรายวัน/สมุดเงินสด 19.2 งบรายได้และค่าใช้จ่าย (งบกำไรขาดทุน) ปีการศึกษา 2557 19.2 งบรายได้และค่าใช้จ่าย (งบกำไรขาดทุน) ปีการศึกษา 2557 19.3 งบดุลของปีการศึกษา 2557 19.3 งบดุลของปีการศึกษา 2557 20. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 21. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปี กศ. 57 และ 58 พร้อมกรรมการร่วม 4 ฝ่าย และ ปี กศ. 57 และ 58 พร้อมกรรมการร่วม 4 ฝ่าย และ เอกสารประกอบ เอกสารประกอบ เอกสารที่ต้องจัดทำ (ต่อ)

15 22. หลักฐานการจ่ายเงินในแต่ละรายการ (เรียนฟรี 15 ปี) ก. สรุปนักเรียนทั้งห้องเรียน ก. สรุปนักเรียนทั้งห้องเรียน (ตัวอย่าง) หลักฐานการจ่ายเงิน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่.......ปีการศึกษา............. ระดับชั้น อนุบาลปีที่....... ประถมศึกษาปีที่............. มัธยมศึกษาปีที่............. ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 - 3 สาขา............................................ มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น............คน ได้รับเงินจากโรงเรียน.................................... อำเภอ/เขต................จังหวัด.............................สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเริมการศึกษาเอกชน และขอรับรองว่าข้าพเจ้าจะนำเงินที่ได้รับไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ หากดำเนินการดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินคืนให้กับโรงเรียนต่อไป ที่ชื่อ-สกุลเลขบัตรประชาชนจำนวนวันเดือนปีลายมือชื่อหมายเหตุ (ระบุคำนำหน้านาม)(13 หลัก)เงินที่รับเงินผู้รับเงิน 1 2 3 4 5 รวม ตัวหนังสือ (............................................................) ลงชื่อ.......................................ผู้จ่ายเงิน ลงชื่อ.........................................ผู้จ่ายเงิน (........................................) (........................................) ผู้จัดการผู้รับใบอนุญาต หมายเหตุ โรงเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

16 (ตัวอย่าง) เลขที่..................... โรงเรียน............................เลขที่.............ถนน....................................... แขวง/ตำบล.......................เขต/อำเภอ.............................จังหวัด.......................... โทรศัพท์.......................โทรสาร.............................. ใบสำคัญรับเงินอุดหนุน วันที่.......เดือน................พ.ศ.......... ชื่อผู้ปกครอง นาย /นาง / น.ส...................................นามสกุล.................................................................. เลขที่บัตรประชาชน เป็นผู้ปกครองของนักเรียน ชื่อ.....................................นามสกุล........................................... เลขที่บัตรประชาชน เลขประจำตัว..............................ห้อง.......................รอบ............................. ข้าพเจ้าได้รับเงิน ค่าเครื่องแบบนักเรียน...................................บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน......................................บาท แล้ว เครื่องแบบ จำนวนเงินอุปกรณ์การเรียน จำนวนเงิน ชุดนักเรียน แบบฝึกหัด ชุดกีฬา เครื่องเขียน ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เครื่องมือช่าง เสื้อช่าง อื่น ๆ................. ข้าพเจ้าจะนำเงินที่ได้รับไปซื้อเครื่องแบบนักเรียน/อุปกรณ์การเรียน ตามรายการดังกล่าวข้างต้น และจะนำหลักฐาน การใช้เงินตามวัตถุประสงค์ ตามแบบคณะกรรมการ 4 ฝ่าย กำหนด มาส่งให้แก่โรงเรียนภายใน.......................วัน ลงชื่อ........................................................................ผู้รับเงิน ลงชื่อ........................................................................ผู้จ่ายเงิน ลงชื่อ........................................................................พยาน 22. หลักฐานการจ่ายเงินในแต่ละรายการ (เรียนฟรี 15 ปี) ข. นักเรียนรายคน กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน ข. นักเรียนรายคน กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน

17 22. หลักฐานการจ่ายเงินในแต่ละรายการ (เรียนฟรี 15 ปี) ค. นักเรียนรายคน กรณีมีใบเสร็จรับเงิน ค. นักเรียนรายคน กรณีมีใบเสร็จรับเงิน

18 22. หลักฐานการจ่ายเงินในแต่ละรายการ (เรียนฟรี 15 ปี) ง. นักเรียนรายคน กรณีมีใบเสร็จรับเงิน ง. นักเรียนรายคน กรณีมีใบเสร็จรับเงิน

19 23. แบบสรุปผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ แบบสรุปผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียน................................เขต/อำเภอ.........................จังหวัด........................โทร............................. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา............................. รายการ งบประมาณที่ ได้รับ จำนวนเงิน ที่ใช้จ่าย คงเหลือส่งคืน สช/เขต สละสิทธิ์ วิธีการ ดำเนินการ ปัญหา และ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ จำนวน นร. จำนวน เงิน ภาคเรียนที่ 2 หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน กิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน หมายเหตุ 1.งบประมาณที่ได้รับ หมายถึง จำนวนเงินที่คำนวณได้จากจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน (ไม่รวมนักเรียนสละสิทธิ) ของปีการศึกษานั้นๆ 2.จำนวนเงินที่ใช้จ่ายเงิน หมายถึง จำนวนเงินตามใบเสร็จ / ใบสำคัญรับเงินที่ โรงเรียนได้ใช้จ่ายไป

20 24. คำขอรับเงินอุดหนุนประจำปี กศ. 2558 (สำรวจ 10 มิ.ย.58) (อน.1 อน.2 อน. 3) และใบสำคัญรับเงินประจำเดือน พ.ค. 58 เดือนที่ตรวจ อน.2 อน. 3) และใบสำคัญรับเงินประจำเดือน พ.ค. 58 เดือนที่ตรวจ พร้อมเอกสารประกอบ พร้อมเอกสารประกอบ 25. ใบเบิกเงินอุดหนุนรายบุคคล(อน.4,5 และ6) ประจำเดือนพ.ค. 58 ถึงเดือนที่ตรวจ ถึงเดือนที่ตรวจ 26. คำร้องขอรับการอุดหนุนตามนโนบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปี กศ. 2558 (สำรวจ 10 มิ.ย.58) 27. ใบสำคัญรับเงินประจำเดือน พ.ค. 58 ถึงเดือนที่ตรวจ 28. แบบสรุปจำนวนนักเรียน และจำนวนเงินอุดหนุนที่ขอเบิกตามจำนวน นักเรียนที่มีอยู่จริงเปรียบเทียบกับจำนวนนักเรียน/ นักเรียนที่มีอยู่จริงเปรียบเทียบกับจำนวนนักเรียน/ เงินตามประมาณการหลักฐานการจ่ายเงิน เงินตามประมาณการหลักฐานการจ่ายเงิน เอกสารที่ต้องจัดทำ (ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt เอกสารที่ต้องจัดทำตามกฎหมาย ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง ปีการศึกษา 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google