งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการ เรียนรู้ที่ 2 ภัยธรรมชาติและการระวัง ภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการ เรียนรู้ที่ 2 ภัยธรรมชาติและการระวัง ภัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการ เรียนรู้ที่ 2 ภัยธรรมชาติและการระวัง ภัย

2 ภัยธรรมชาติที่มี สัญญาณเตือนล่วงหน้า ภัยธรรมชาติที่ เกิดขึ้นฉับพลัน

3

4 สาเหตุการเกิด อุทกภัย ฝนตกหนักต่อเนื่อง การระบายน้ำไม่ดี พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม น้ำทะเลหนุน แม่น้ำตื้นเขิน

5 ไม่สร้างสิ่งกีด ขวางทางน้ำ ขุดลอกลำน้ำเพื่อลด การตื้นเขิน บริหารจัดการน้ำ ส่วนเกิน ติดตั้งระบบเตือนภัย ล่วงหน้า ติดตามข่าวการ พยากรณ์อากาศ แนวทางป้องกันและระวังภัยจากอุทกภัย

6 สาเหตุแผ่นดิน ถล่ม ฝนตกหนักอย่าง ต่อเนื่อง การสึกกร่อนของ หิน ความลาดเอียง ของพื้นที่ แผ่นดินไหวภูเขา ไฟปะทุ การตัดไม้ทำลาย ป่า

7 ไม่บุกรุกทำลายพื้นที่ ป่า ไม่ก่อสร้างอาคารตาม ไหล่เขา ไม่ทำการเกษตรบริเวณ เชิงเขา ไม่สร้างสิ่งก่อสร้างใกล้ เส้นทางน้ำไหลตาม ธรรมชาติ ติดตามข่าวสารการ พยากรณ์ ของ กรมอุตุนิยมวิทยา แนวทางป้องกันและระวังภัยจากแผ่นดินถล่ม

8 สาเหตุภัยแล้ง การตัดไม้ทำลายป่า การเปลี่ยนแปลงของ ระดับน้ำทะเล การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ โลก การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ การพัฒนาด้าน อุตสาหกรรม

9 ลดการตัดไม้และฟื้นฟู พื้นที่ป่าไม้ ทำฝนเทียม สร้างฝาย เขื่อน ขุด ลอกแหล่งน้ำ ใช้น้ำอย่างประหยัด ติดตามข่าวสาร พยากรณ์อากาศ แนวทางป้องกันและระวัง ภัยจากภัยแล้ง

10 สาเหตุการเกิดไฟป่า อากาศแห้ง อุณหภูมิ สูง การเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ การขยายพื้นที่ เพาะปลูก ฟ้าผ่า กิ่งไม้เสียดสี กัน ภูเขาไฟปะทุ ความประมาท ความ คึกคะนอง

11 การทำแนวกันไฟ เตรียมเจ้าหน้าที่ดับไฟ ป่า การปลูกต้นไม้เพื่อให้มี ความชุ่มชื้น การสร้างฝายชะลอ ความชุ่มชื้น รณรงค์ป้องกันไฟป่า แนวทางป้องกันและระวังภัยจากไฟป่า

12 สาเหตุวาตภัย พายุหมุนเขตร้อน ได้แก่ ดีเปรสชั่น พายุโซน ร้อน และพายุไต้ฝุ่น พายุฤดูร้อน ลมงวง ( ทอร์นา โด )

13 ติดตามสภาวะอากาศจากกรม อุตุนิยมวิทยา ฝึกซ้อมการป้องกันภัยพิบัติ เตรียมอุปกรณ์ยังชีพ ในยามฉุกเฉิน ซ่อมแซมอาคารให้แข็งแรง ชาวประมงงดออกเรือใน ช่วงที่มีพายุ แนวทางป้องกันและระวังภัยจากวาตภัย

14 สาเหตุภูเขาไฟปะทุ มีการสะสมของ ความร้อน อย่างมากบริเวณนั้น ทำให้มี แมกมา ไอน้ำ และ แก๊สสะสมตัว อยู่มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง ก่อให้เกิดความดัน ความร้อนสูง เมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะ ระเบิดออกมา

15

16 เตรียมเสบียง ยารักษา โรค เครื่องใช้ ที่จำเป็น รวมทั้งเครื่องมือ สื่อสาร ติดตามข่าวสารจากศูนย์ เตือนภัย และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรหลบอยู่ในอาคาร สิ่งก่อสร้างเพราะ อาจถล่มลงมาจาก แผ่นดินไหว หรือเถ้าภูเขาไฟ แนวทางป้องกันและระวังภัย จากภูเขาไฟปะทุ

17

18 สาเหตุการเกิดสึนามิ การปะทุของภูเขาไฟใกล้มหาสมุทร การทดลองระเบิด นิวเคลียร์ใต้ทะเล การเกิดแผ่นดินถล่มใต้ทะเลหรือใกล้ฝั่ง แผ่นดินไหว รุนแรงใต้ท้องทะเล การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก การพุ่งชนของ อุกกาบาตขนาดใหญ่ในมหาสมุทร

19 ปลูกป่าชายเลนเพื่อลดความรุนแรงของคลื่น ศึกษาหาความรู้และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสึนามิ ถ้าระดับน้ำทะเลบริเวณชายหาดลดลงอย่างรวดเร็ว ไม่ควร ลงไปที่ชายหาด ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามประกาศเตือนของหน่วยงาน ต่างๆ แนวทางป้องกันและระวังภัย จากคลื่นสึนามิ

20 สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว การเคลื่อนที่ของขอบรอยต่อของ แผ่นเปลือกโลก ภูเขาไฟปะทุ การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ การสูบน้ำใต้ดินมาใช้มากเกินไป การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดิน

21

22 กำหนดนโยบายการสร้าง อาคารให้ สามารถรับแรงแผ่นดินไหว ศึกษาคู่มือภัยแผ่นดินไหว ติดตามข้อมูลข่าวสารการ เตือนภัย ฝึกซ้อมการรับมือกับ แผ่นดินไหว แนวทางป้องกันและระวังภัย จากแผ่นดินไหว


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการ เรียนรู้ที่ 2 ภัยธรรมชาติและการระวัง ภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google