งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงาน ระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี จังหวัดตราด ปี 2558 วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จัดโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงาน ระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี จังหวัดตราด ปี 2558 วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จัดโดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงาน ระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี จังหวัดตราด ปี 2558 วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จัดโดย กลุ่มงานควบคุมโรค

2 สรุปสถานการณ์เอดส์ จังหวัดตราด

3 จำนวนผู้ป่วยเอดส์ในจังหวัดตราด จำแนกตามเพศ ปี 2528 – 2557 ยาต้านไวรัสเอดส์ ที่มา : โปรแกรม AIDSOI จำนวน จำนวนผู้ป่วยเอดส์สะสมจังหวัดตราด 3,565 ราย สาเหตุการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน

4 4 percent year การติดเชื้อ HIV เปรียบเทียบรายกลุ่มประชากร จังหวัดตราด ที่มา : รายงานผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี และรายงานโปรแกรม PHIMS พนักงาน บริการตรง ลูกเรือประมงพนักงาน บริการแฝง หญิง ตั้งครรภ์ โลหิตบริจาค 5.63.71.91.30.3

5 แนวโน้มแสดงการติดเชื้อเอ็ชไอวีในหญิงตั้งครรภ์ จังหวัดตราด ปี 2544-2557 ที่มา : รายงานการคลอดรายโรงพยาบาล ร้อยละ จังหวัดตราด เขต 3 การติดเชื้อเอ็ชไอวีในหญิงตั้งครรภ์ จำแนกรายอำเภอ จังหวัดตราด ปี 2557 จังหวัด แหลม งอบ บ่อไร่ เกาะช้าง เมือง เกาะกูด เขาสมิง 5 ร้อยละ คลอง ใหญ่ ตำบลที่พบหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี คลอดบุตรและติดเชื้อHIV หนองเสม็ด (เมือง)1 ราย ท่ากุ่ม (เมือง)1 ราย แหลมกลัด (เมือง)1 ราย นนทรี (บ่อไร่)1 ราย คลองใหญ่(แหลมงอบ)1 ราย ปี 53ปี 54ปี 55ปี 56ปี 57 3(0.14) 5 (0.2)1 (0.05)5 (0.25) มีหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นติดเชื้อ HIV 5 ราย

6 อัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จังหวัดตราด จำแนกรายอำเภอ ปี 2553-2557 อัตราต่อแสนประชากร 2555 2556 583.60 758.68 469.30 2557 ที่มา : รายงาน 506 อัตราต่อแสนประชากร อัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จังหวัดตราด และ ระดับประเทศ ปี 2545-2557

7 อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดตราด ปี 2553-2557 อัตราต่อพันประชากร เป้าหมายไม่เกิน 50 ต่อพันประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี

8 อัตราต่อพัน ปชก.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดตราด จำแนกรายอำเภอ ปี 2553-2557 อ.เมือง อ.คลองใหญ่ อ.เขาสมิง อ.บ่อไร่ อ.แหลมงอบ อ.เกาะกูด อ.เกาะช้าง

9 ผลการตรวจการติดเชื้อเอ็ชไอวี ซิฟิลิส หนองใน หนองในเทียม กลุ่มพนักงานบริการ และ แรงงานข้ามชาติ จังหวัดตราด 9 กลุ่มเป้าหมายผลการตรวจปี 2553ปี 2555ปี 2557 พนักงานบริการเอ็ชไอวี 3.13.42.0 ซิฟิลิส 0.0 0.4 หนองใน 10.00.04.3 หนองในเทียม 9.710.818.8 แรงงานข้ามชาติเอ็ชไอวี 5.02.41.3 ซิฟิลิส 1.30.40.7 หนองใน 0.01.22.7 หนองในเทียม 0.74.88.3 ที่มา : รายงานผลสำรวจ IBBS กลุ่มพนักงานบริการและแรงงานข้ามชาติ จังหวัดตราด

10 ผลการตรวจการติดเชื้อ HIV และ Syphilis กลุ่มพนักงานบริการ อำเภอปี 2555ปี 2557 ตรวจHIV+Sypilis reac ตรวจHIV+Sypilis reac เมือง13910 (7.2)1 (0.7)1083 (2.8)0 คลองใหญ่402 (5.0)0N/A แหลมงอบ1300201 (5.0)0 เกาะช้าง922 (2.2)01282 (1.6) 1 รวม34512 (3.5)2 (0.6)2566 (2.3)1 (0.4) อายุ พนักงาน ต่ำสุด 15 ปี สูงสุด 55 ปี เฉลี่ย 29.5 ปี ต่ำสุด 15 ปี สูงสุด 55 ปี เฉลี่ย 29.7 ปี พบ HIV +Sy. 1 ราย

11 ผลสำรวจพฤติกรรมวัยรุ่น ปี 2557 ชั้น จำนวนที่สำรวจ ชายหญิงรวม ม.2329336665 ม.5282302584 ปวช.2160149309 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 10 แห่ง อาชีวศึกษา 3 แห่ง

12 12 กระบวนการเก็บข้อมูล เครื่องมือ: Smart phone

13 แนวโน้มแสดงการใช้ถุงยางวัยรุ่น (ครั้งล่าสุด) จังหวัดตราด ปี 2551-2557 ที่มา : รายงานการสำรวจการใช้ถุงยางฯ นักเรียนชาย ม.5 เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ร้อยละ อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่น (ครั้งล่าสุด) จำแนกรายอำเภอ ปี 2555-2557 ร้อยละ 13

14 14 การมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือน ที่มา : รายงานการสำรวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี ร้อยละ จำนวนคู่นอนใน 1 ปีม.2ช.ม.2ญ.ม.5ช.ม.5ญ.ปวช.2ช.ปวช.2ญ. เฉลี่ย (คน)11.22.071.171.61.5 ต่ำสุด (คน)111111 สูงสุด (คน)22135116 สาเหตุไม่ใช้ ถุงยาง 1.หลั่งข้างนอก 2.ไว้ใจ 3.หาไม่ทัน/คู่นอนคุมกำเนิด 4.นับระยะปลอดภัย 5.ยาคุมฉุกเฉิน การใช้ ถุงยางฯ กับคู่ ต่างๆ ครั้ง ล่าสุด

15 แนวโน้มระดับความรู้เรื่องเอดส์ จังหวัดตราด ปี 2547-2557 ร้อยละ ที่มา : รายงานการสำรวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี

16 ระดับความรู้เรื่องโรคเอดส์จำแนกรายอำเภอ เปรียบเทียบ ปี 2555-2557 ร้อยละ ที่มา : รายงานการสำรวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี 16

17 ร้อยละการตอบคำถามถูกต้องจำแนกรายข้อปี 2557 ข้อ ที่ คำถามร้อยละที่ ตอบถูกต้อง 1 การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอ็ชไอวี/เอดส์ และไม่มีคู่นอนคนอื่น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอ็ชไอ วี/เอดส์ได้ ใช่หรือไม่85.5 2 การสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความ เสี่ยงในการติดเชื้อเอ็ชไอวี/เอดส์ได้ ใช่หรือไม่95.9 3 คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชื้อเอ็ชไอวี/เอดส์ได้ ใช่หรือไม่79 4 คนติดเชื้อเอ็ชไอวี/เอดส์ได้จากการถูกยุงกัด ใช่หรือไม่80.1 5 คนติดเชื้อเอ็ชไอวี/เอดส์ได้จากการกินอาหารร่วมกับผู้ติด เชื้อเอ็ชไอวี/เอดส์ ใช่หรือไม่63.6

18 ร้อยละการตอบคำถามถูกต้องจำแนกรายข้อปี 2557 ข้อ ที่ คำถามร้อยละที่ ตอบถูกต้อง 6 โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้ ใช่หรือไม่85.5 7 ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้ ใช่หรือไม่93.1 8 โรคเอดส์สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ใช่หรือไม่66.7 9 การล้างอวัยวะเพศหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ ป้องกัน การติดเชื้อเอดส์ได้ ใช่หรือไม่75.8

19 ร้อยละ 19 การใช้ถุงยางอนามัยเริ่มสูงขึ้น การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงขึ้นเล็กน้อย การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสูงขึ้น การติดเชื้อเอ็ชไอวีสูงขึ้น ระดับความรู้เรื่องโรคเอดส์ค่อนข้างคงที่ การใช้ถุงยางอนามัยเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ความรู้/ เข้าใจเรื่องเอดส์ยังไม่เปลี่ยนแปลง และยังมีปัญหาที่ เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน

20 พื้นที่เสี่ยงจำแนกรายอำเภอ 20 อำเภอตำบลเสี่ยงจากข้อมูลปี 2556-2557 เมืองหนองเสม็ด, ห้วงน้ำขาว, อ่าวใหญ่, วังกระแจะ, เนินทราย ท่ากุ่ม, ตะกาง, แหลมกลัด, หนองโสน, ห้วยแร้ง, ชำราก คลองใหญ่คลองใหญ่, หาดเล็ก, ไม้รูด เขาสมิงแสนตุ้ง, วังตะเคียน, ท่าโสม, เทพนิมิต, ประณีต, ทุ่งนนทรีย์ บ่อไร่ทุกตำบล แหลมงอบทุกตำบล เกาะกูด เกาะช้างทุกตำบล

21 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มหญิงฝากครรภ์รายใหม่

22 ความชุกการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มหญิงฝากครรภ์รายใหม่ จังหวัดตราด สัญชาติ25532554255525562557 ไทย0.81.40.30.62.4 ต่างชาติ1.70000 ภาพรวม1.10.90.23.01.3 ร้อยละ จำแนกตาม สัญชาติ

23 ความชุกการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มหญิงฝากครรภ์รายใหม่ จังหวัดตราด กลุ่มอายุ25532554255525562557 <=15 ปี0004.30 16-20 ปี00.8000.7 21-24 ปี01.10.90.51.4 25-30 ปี0.9 00.80.6 >30 ปี4.51.1004.8 ร้อยละ จำแนกตาม กลุ่มอายุ

24 ความชุกการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มหญิงฝากครรภ์รายใหม่ จังหวัดตราด ลำดับครรภ์25532554255525562557 ครรภ์ 10.6000.4 ครรภ์ 21.61.20.60.50.4 ครรภ์ที่ 3 ขึ้นไป1.22.000.53.7 ร้อยละ จำแนกตาม ลำดับครรภ์

25 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มโลหิตบริจาค ปี 2556ปี 2557 ตรวจHIV+Sypilis reacตรวจHIV+Sypilis reac 35903 (0.8)5652 (0.4)3 (0.5) นักเรียน 2 ราย

26 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มประมง สัญชาติปี 2556ปี 2557 ตรวจHIV+Sypilis reac ตรวจHIV+Sypilis reac ไทย900400 อื่น ๆ791 (1.2)2 (2.5)783 (3.8)0 รวม881 (1.1)2 (2.3)823 (3.7)0

27 การติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มประมง จังหวัดตราด จำแนกรายอำเภอ เปรียบเทียบ ปี 2554-2557 ร้อยละ ที่มา : รายงานการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี 27 พื้นที่ ปี 2555 ปี 2556ปี 2557 ตรวจSy.reacตรวจSy.reacตรวจSy.reac จังหวัด1091 (0.9)882 (2.3)810 อ.คลองใหญ่721 (1.4)512 (3.9)400 อ.แหลมงอบ170210220 อ.เกาะกูด200160190

28 บทสรุปสถานการณ์ แนวโน้มการพบผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวี สูงขึ้น เนื่องจากมีบริการตรวจเลือดเชิงรุก ทำให้ผู้มีความเสี่ยงได้ตรวจเลือดมากขึ้น ( พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจาก 50 ราย / ปี เป็น 117 ราย / ปี : พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทุก 3 วัน ) จากการสุ่มเจาะเลือดกลุ่มเสี่ยง พบการติดเชื้อเอ็ชไอวี สูง ในกลุ่มลูกเรือ ประมงต่างชาติ, หญิงตั้งครรภ์ กลุ่มที่พบการติดเชื้อฯลดลงได้แก่ หญิง บริการ แนวโน้มการป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงขึ้น โดยเฉพาะโรค หนองใน ( คลองใหญ่, เขาสมิง, เกาะกูด และเกาะช้าง ) ส่วนใหญ่อายุ 15- 24 ปี ประกอบกับพบการติดเชื้อเอ็ชไอวี ในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นสูงขึ้น ประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงที่สำคัญของจังหวัดตราด ได้แก่ วัยรุ่น ( ทุกอำเภอ ) พนักงานบริการ ( อ. เกาะช้าง, คลองใหญ่, เมือง ) แรงงานข้ามชาติ ( อ. คลองใหญ่ 28

29 ข้อมูลที่ได้จากระบบเฝ้าระวังที่ดำเนินการ ช่วงมิถุนายน ของทุกปี ความชุกการติดเชื้อ HIV /STI กลุ่มเสี่ยง ข้อมูลทางระบาดวิทยาของผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวี /ผู้มีความเสี่ยง (Time Place Person) –แนวโน้มความเปลี่ยนแปลง –พื้นที่อำเภอ –สัญชาติ, เพศ, อายุ, อาชีพ, ลำดับครรภ์ –ลักษณะพฤติกรรม (ความเสี่ยง, การเข้าถึงบริการ, ความรู้, ฯลฯ) –ฯลฯ ประเมินผลการ ควบคุมป้องกันโรค วางแผนการควบคุม ป้องกันโรค

30 -ความรู้เรื่องโรคเอดส์ -สถานการณ์โรค/การรักษา -ยุทธศาสตร์เอดส์ฯจังหวัดตราด -เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง (ความรู้เอดส์, เรียนรู้เพศศึกษา, การรักษา, สิทธิด้านเอดส์) www.trathealth.com

31 ข้อมูลระดับประเทศ www.gfaidsboe.go.th

32 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงาน ระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี จังหวัดตราด ปี 2558 วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จัดโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google