งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Plant layout Design. การออกแบบแผนผัง มี 2 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 แนวทางการทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง หรือระยะทางน้อยที่สุด (Minimize Transportation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Plant layout Design. การออกแบบแผนผัง มี 2 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 แนวทางการทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง หรือระยะทางน้อยที่สุด (Minimize Transportation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Plant layout Design

2 การออกแบบแผนผัง มี 2 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 แนวทางการทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง หรือระยะทางน้อยที่สุด (Minimize Transportation Cost or Distance) หรือ ที่ เรียกว่า ตัวแบบภาระงานระยะทาง (Load-Distance Model) ตัวแบบภาระงานระยะทาง (Load-Distance Model) โดยแนวทางนี้จะทำการวิเคราะห์หาทางเลือก ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมด หลังจากนั้นจะทำ การเลือกทางเลือกที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายต่ำสุด โดยแนวทางนี้จะทำการวิเคราะห์หาทางเลือก ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมด หลังจากนั้นจะทำ การเลือกทางเลือกที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายต่ำสุด

3 แนวทางที่ 2 แนวทางของการใช้แผนภูมิความสัมพันธ์ ระหว่างกิจกรรม (Activity Relationship Chart or REL Chart) ใช้แผนภูมิที่นำเสนอโดยริชาร์ด มิวเตอร์ (Richard Muther) แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อ ทำการจัดวางตำแหน่งของแผนกต่างๆตาม วิธีการนำเสนอของ ดิลีบ อาร์ ซูล (Dileep R. Sule) ใช้แผนภูมิที่นำเสนอโดยริชาร์ด มิวเตอร์ (Richard Muther) แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อ ทำการจัดวางตำแหน่งของแผนกต่างๆตาม วิธีการนำเสนอของ ดิลีบ อาร์ ซูล (Dileep R. Sule)

4 1. แนวทางของการทำให้เกิด ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง หรือระยะทางน้อยที่สุด โดยใช้แผนภูมิการไหลไปกลับ (From-to Chart) ดังตารางที่ 1 และ 2 ตารางที่ 1 แผนภูมิการ ไหลไปกลับ ของระยะทาง ระหว่างตำแหน่งต่าง ๆ ตารางที่ 2 แผนภูมิการ ไหลไปกลับ ของภาระงาน ต่อวันระหว่างแผนกต่าง ๆ

5 จากข้อมูลตามตารางที่ 1 และ 2 สามารถสรุป ได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ต้องการจัดวาง ตำแหน่งของแผนก 3 แผนก (1, 2, 3) ลงใน 3 ตำแหน่ง (A, B, C) ดังนั้นรูปแบบที่เป็นไปได้ หรือคำตอบที่เป็นไปได้มีทั้งหมดเท่ากับ 3! คือ 6 แบบ ดังตารางที่ 3 ตารางที่ 3 แสดงคำตอบที่เป็นไปได้ของการจัดวางแผนผัง

6 Objective is to minimize transporatation cost C=C= เมื่อ C = ค่าใช้จ่ายในการขนส่งหรือขนย้ายวัสดุ / ชิ้นงาน L ij = ภาระงาน (Loads) ระหว่างแผนก i กับ j D ij = ระยะทาง (Distance) ระหว่างแผนก i กับ j K ij = ค่าใช้จ่ายต่อครั้งของการขนย้ายวัสดุต่อหน่วยระยะทาง ระหว่างแผนก i กับ j n = จำนวนแผนกทั้งหมด

7 จากคำตอบที่เป็นไปได้จะมีคำตอบที่ดีที่สุด เพียงคำตอบเดียวที่จะทำให้การจัดวาง ตำแหน่งของแผนกต่างๆ เกิดค่าใช้จ่ายใน การขนส่งต่ำสุด สำหรับการจัดวางผังแบบ ที่ 1 สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1 รูปที่ 1 การจัดวางตำแหน่งของแผนก ต่าง ๆ ตามแบบที่ 1 ตำแหน่ง A ตำแหน่ง B ตำแหน่ง C 1 23

8 จากรูปที่ 1 จะได้ผลคูณระหว่างภาระงานและ ระยะทางระหว่างแผนกต่างๆ ดังตารางที่ 4 ตารางที่ 4 ผลคูณระหว่างภาระงานและระยะทางระหว่างแผนกต่างๆ ถ้าค่าใช้จ่ายต่อครั้ง สำหรับการขนส่งในระยะทาง 1 เมตรเป็น 1 บาท จะได้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเป็น 7,600 บาท

9 2. แนวทางของการใช้แผนภูมิ ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม เก็บข้อมูลของระดับความสัมพันธ์ระหว่างคู่ แผนกใด ๆ โดยแบ่งเป็น 6 ระดับ คือ A หมายถึงคู่แผนกนี้ จำเป็นต้องอยู่ติดกัน E หมายถึงคู่แผนกนี้ ควรอยู่ใกล้กันที่สุด เท่าที่จะทำได้ I หมายถึงคู่แผนกนี้ ควรอยู่ใกล้กัน O หมายถึงคู่แผนกนี้ ควรอยู่ใกล้กันก็ดี แต่ ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร O หมายถึงคู่แผนกนี้ ควรอยู่ใกล้กันก็ดี แต่ ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร U หมายถึงคู่แผนกนี้ ไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้ กัน X หมายถึงคู่แผนกนี้ ห้ามอยู่ใกล้กัน

10 รูปที่ 2 ตัวอย่างแผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม (REL Chart)

11 ตารางที่ 5 ขนาดของพื้นที่ของแต่ละแผนก ( ตารางเมตร )

12 ดิลีบ อาร์ ซูล (Dileep R. Sule) [3] ได้เสนอ วิธีการที่ค่อนข้างง่ายและสะดวกในการจัดวาง ตำแหน่งของแผนกต่างๆดังต่อไปนี้ 1. เปลี่ยนแปลงค่าจากแผนภูมิ REL มาเป็น แผนภูมิ Value ที่จะแสดงค่า ความสัมพันธ์ของแผนกใดๆที่ มีกับแผนก อื่น โดยคำนวณจากการ กำหนดคะแนนของแต่ละระดับ ความสัมพันธ์ดังตารางที่ 6 ตารางที่ 6 คะแนนแต่ละระดับ ความสัมพันธ์

13 จากรูปที่ 2 จะได้แผนภูมิ Value ดัง ตารางที่ 7 ตารางที่ 7 แผนภูมิ Value ประกอบรูปที่ 2

14 2. ทำการจัดวางแผนกดังนี้ - เลือกแผนกที่มีค่ารวมความสัมพันธ์มาก ที่สุดมาทำการจัดวางไว้ตรงกลาง ซึ่งจะมี แผนกอื่นๆล้อมรอบตามมา ในที่นี้คือ แผนก 1 - เลือกแผนกที่มีค่ารวมความสัมพันธ์มาก ที่สุดมาทำการจัดวางไว้ตรงกลาง ซึ่งจะมี แผนกอื่นๆล้อมรอบตามมา ในที่นี้คือ แผนก 1 - เลือกแผนกที่มีความสัมพันธ์เป็น A กับ แผนกที่จัดวางลงไปแล้ว ในที่นี้คือ แผนก 2, 4, 6 โดยที่จะเลือกแผนกที่มีค่ารวม ความสัมพันธ์มากที่สุดมาวางลงให้ใกล้กับ แผนกที่ถูกจัดวางไปแล้ว ในที่นี้คือแผนก 2 และ 6 สมมุติว่าเลือกแผนก 2 มาทำการ จัดวาง แผนกต่อมาที่จะถูกจัดวางจะเป็น แผนกที่มีความสัมพันธ์เป็น A กับ แผนกที่ 2 ทำการจัดวางเช่นนี้ไปจนกระทั่งหมด คู่แผนกที่มีความสัมพันธ์เป็น A ก็จะทำ การพิจารณาความสัมพันธ์ E, I, O, X ตามลำดับ หรือ ทำการจัดวางหมดทุก แผนกแล้ว จากการจัดวางสามารถจัดวาง ได้ดังรูปที่ 3

15 รูปที่ 3 ตำแหน่งการจัดวางแผนกต่างๆ ตามรูปที่ 2 รูปที่ 3 ตำแหน่งการจัดวางแผนกต่างๆ ตามรูปที่ 2 อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะทำการจัดวางแต่ละคน อาจจะทำการจัดวางแล้วได้คำตอบที่ไม่ เหมือนกันก็ได้ ดังนั้นซูล (1988) จึงได้เสนอ วิธีการในการประเมินการจัดวางตำแหน่ง แบบต่างๆ ดังขั้นตอนต่อไป อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะทำการจัดวางแต่ละคน อาจจะทำการจัดวางแล้วได้คำตอบที่ไม่ เหมือนกันก็ได้ ดังนั้นซูล (1988) จึงได้เสนอ วิธีการในการประเมินการจัดวางตำแหน่ง แบบต่างๆ ดังขั้นตอนต่อไป

16 3. คำนวณจำนวนบล็อคของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เป็นตัวแทนในการกำหนดขนาดพื้นที่ ของแผนกต่างๆ จากตัวอย่างข้างต้น กำหนดให้ 1 บล็อก มีขนาดเป็น 20 เมตร  20 เมตร นั่นคือ 400 ตารางเมตร จะได้ผลดัง ตารางที่ 8 ตารางที่ 8 ผลการคำนวณจำนวน บล็อค

17 4. ทำการสเก็ตบล็อคให้ออกมาเป็นแผนผัง ตามขนาดแผนผังที่ได้คาดหมายไว้ ตัวอย่างเช่นดังรูปที่ 4 รูปที่ 4 ตัวอย่างแผนผังในลักษณะของบล็อค

18 5. ทำการหาค่าผลของความใกล้ชิด (Effectiveness) ของรูปที่ 4 ค่าผลของความใกล้ชิด = ค่าระดับความสัมพันธ์ระหว่างคู่แผนก X จำนวนบล็อคของระยะทางใน แนวตรง (Rectilinear Distance) ที่สั้นที่สุด ของคู่แผนก ได้ผลดังตารางที่ 9 ตารางที่ 9 ผลการคำนวณค่าผลของความใกล้ชิด

19 การจัดวางที่ดีที่สุดจะให้ค่าผลรวมของค่าผล ของความใกล้ชิดต่ำที่สุด จากนั้นนำข้อมูล จากรูปที่ 3 ตารางที่ 8 และ รูปที่ 4 มาทำการ วาดแผนผังดังรูปที่ 5 รูปที่ 5 แผนผังตามตัวอย่าง

20 หนังสืออ้างอิง พิชิต สุขเจริญวงศ์ (2540). การจัดการ วิศวกรรมการผลิต. ซีเอ็ด. Muther, R.(1967). Systematic Layout Planning. Cahners Books. Stevenson, William J. (1999). Production Operation Management. 6th ed. McGraw-Hill. Sule, Dileep R. (1988). Manufacturing Facilities: Location, Planning and Design. PWS Publishing Company. Tompkins, James A., White John A., Bozer Yavuz A., Frazelle Edward H., Tanchoco J.M.A., Jaime Trevino. (1996). Facilities Planning. 2nd ed. Singapore: John Wiley.


ดาวน์โหลด ppt Plant layout Design. การออกแบบแผนผัง มี 2 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 แนวทางการทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง หรือระยะทางน้อยที่สุด (Minimize Transportation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google