งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียน โปรแกรมเบื้องต้น 1 ครูผู้สอน : ครูสาวินี บุตรดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียน โปรแกรมเบื้องต้น 1 ครูผู้สอน : ครูสาวินี บุตรดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียน โปรแกรมเบื้องต้น 1 ครูผู้สอน : ครูสาวินี บุตรดี

2 ภาษาคอมพิวเตอร์ หมายถึง สัญลักษณ์ที่ผู้คิดพัฒนาภาษา กำหนดขึ้นมา เพื่อใช้แทนคำสั่งสื่อสารสั่งงาน ระหว่าง มนุษย์กับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ พ่วงอื่นๆ

3 ภาษาคอมพิวเตอร์มีมากมาย ABC, Ada, ADL, Algol 60, Algol 68, APL, Assembly, Awk, BASIC, Befunge, BETA, Bigwig, Blue, Brainfuck, C, C++, Cecil, CHILL, Clarion, Clean, Clipper, CLU, Cobol, CobolScript, Cocoa, Component C-sharp, Curl, D, DATABUS, Delphi, DOS Dylan, E, Eiffel, ElastiC, Erlang, Euphoria, Forth, Fortran, Fortress, FP, Frontier, Goedel, Haskell, ICI, Icon, IDL, Intercal, Io, Java, JavaScript, Jovial, LabVIEW, Leda, Limbo, Lisp, Lua, m4, Mercury, Miranda, Miva, ML, Modula-2, Modula-3, Moto, Oberon, Objective Objective-C, Obliq, Occam, Oz, Pascal, Perl, PHP, Pike, PL, Pliant, PL-SQL, POP-11, Prograph, Prolog, Proteus, Python, REBOL, Refal, Rexx, Rigal, RPG, Ruby, SAS, Sather, SETL, Simkin, Simula, Sisal, S-Lang, Smalltalk, Snobol, SQL, Tcl-Tk, Tempo, TOM, TRAC, Transcript, Turing, T3X, Visual Basic, Visual DialogScript, Visual FoxPro, Water, YAFL, Yorick, Z

4 ภาษาคอมพิวเตอร์  สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ยุค คือ 1. ภาษาเครื่อง (Machine language) 2. ภาษาแอสเซมบลี (Assembly language) 3. ภาษาชั้นสูง (High-level language) หรือ ภาษา รุ่นที่ 3 (3GL:Third Generation Language) 4. ภาษาชั้นสูงมาก (Very high-level language) หรือภาษารุ่นที่ 4 (4GL) 5. ภาษาธรรมชาติ (Natural language) หรือภาษา รุ่นที่ 5 (5GL)

5 1. ภาษาเครื่อง 1. ภาษาเครื่อง (Machine language) เป็นภาษาพื้นฐานที่คอมพิวเตอร์ สามารถเข้าใจได้ แต่ละคำสั่ง ประกอบขึ้นจากกลุ่มตัวเลข 0 และ 1 ซึ่งเป็นเลขฐานสอง

6 2. ภาษาแอสเซมบลี (Assembly language) เป็นภาษาที่ใช้สัญลักษณ์ข้อความ แทนกลุ่มของตัวเลขฐานสอง เพื่อให้ ง่ายต่อการเขียนและการจดจำมากขึ้น การทำงานของโปรแกรมจะต้องทำ การแปลภาษาแอสเซมบลีให้เป็น ภาษาเครื่อง โดยใช้ตัวแปลที่เรียกว่า แอสเซมเบลอร์ (Assembler)

7 3. ภาษาชั้นสูง (High-level language) หรือภาษารุ่นที่ 3 (3GL:Third Generation Language) ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เขียน โปรแกรมได้ง่ายขึ้น โดยมี ลักษณะเหมือนกับภาษาอังกฤษ ทั่วไป ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องมี ความรู้เกี่ยวกับฮาร์แวร์แต่อย่างใด ภาษานี้จำเป็นต้องมีตัวแปล ภาษาเครื่องเช่นกัน เรียกตัวแปลนี้ ว่า คอมไพเลอร์ (compiler) หรือ อินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter) อย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างของภาษาชั้นสูง เช่น ภาษาปาสคาล ภาษาซี ภาษโค บอล ภาษาเบสิก ภาษาฟอร์ แทรน

8 4. ภาษาชั้นสูงมาก (Very high-level language) หรือ ภาษารุ่นที่ 4 (4GL) เป็นภาษาที่มีลักษณะคล้าย ภาษาพูดตามปกติของมนุษย์ ภาษานี้จะช่วยให้การเขียน โปรแกรมเร็วมากขึ้นกว่าภาษา ในรุ่นที่ 3 เนื่องจากมีเครื่องมือ ที่ช่วยในการสร้างแบบฟอร์ม หน้าจอ เพื่อจัดการกับข้อมูล รวมไปถึงการออกรายงาน เมนู ต่าง ๆ ตัวอย่างของภาษาชั้นสูงมาก ได้แก่ informix-4GL, MAGIC, Delphi, Power Builder ฯลฯ

9 5. ภาษาธรรมชาติ (Natural language) หรือ ภาษารุ่นที่ 5 (5GL) เป็นภาษาที่สามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้รูปแบบของภาษามนุษย์ได้เลย คำสั่งอยู่ในรูปแบบที่ไม่แน่นอนตายตัว แต่ คอมพิวเตอร์จะทำการแปลให้ออกมาในรูป ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ ภาษานี้ถูกสร้าง ขึ้นมาจากเทคโนโลยีทางด้านระบบ ผู้เชี่ยวชาญ (Expert system) ตัวอย่างภาษาในรุ่นที่ 5 ได้แก่ ภาษา PROLOG เป็นต้น

10 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ – การวิเคราะห์ปัญหา (Problem analysis) – การออกแบบโปรแกรม (Design) – การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาใดภาษาหนึ่ง (Coding) – การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Testing and Debugging ) – การทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม (Testing and validating) – การทำเอกสารประกอบโปรแกรม (Documentation) – การบำรุงรักษาโปรแกรม (Program Maintenance) 10

11 การวิเคราะห์ปัญหา สิ่งที่ต้องพิจารณา –Input ? ( พิจารณาจาก Output) –Output? ( พิจารณาอันดับแรก ) –Process ( ยังไม่ต้องสนใจตอนนี้ ) 11 Process Input Output Input 1 2 3

12 แนวความคิดเบื้องต้นการ วิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา 12 วิเคราะห์ผลลัพธ์วิเคราะห์ Input Process เขียนขั้นตอนการแก้ปัญหา

13 การออกแบบโปรแกรม  เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ  ผังงาน (Flowchart)  ผังงาน (Flowchart) ขั้นตอนการ แก้ปัญหาทีละขั้นตอนในลักษณะ รูปภาพ  รหัสจำลอง (Pseudo)  รหัสจำลอง (Pseudo) รูปแบบเป็น ภาษาพูดง่าย ๆ ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทยก็ได้ 13

14 การพัฒนาอัลกอริธึม ข้อดีของรหัสเทียม ( จำลอง ) – แปลงเป็นโปรแกรมได้ง่าย ข้อดีของผังงาน – อ่านง่าย เข้าใจตรงกันได้ 14


ดาวน์โหลด ppt การเขียน โปรแกรมเบื้องต้น 1 ครูผู้สอน : ครูสาวินี บุตรดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google