งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียน โปรแกรมเบื้องต้น 1 ครูผู้สอน : ครูสาวินี บุตรดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียน โปรแกรมเบื้องต้น 1 ครูผู้สอน : ครูสาวินี บุตรดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียน โปรแกรมเบื้องต้น 1 ครูผู้สอน : ครูสาวินี บุตรดี

2 ภาษาคอมพิวเตอร์ หมายถึง สัญลักษณ์ที่ผู้คิดพัฒนาภาษา กำหนดขึ้นมา เพื่อใช้แทนคำสั่งสื่อสารสั่งงาน ระหว่าง มนุษย์กับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ พ่วงอื่นๆ

3 ภาษาคอมพิวเตอร์มีมากมาย ABC, Ada, ADL, Algol 60, Algol 68, APL, AppleScript@, Assembly, Awk, BASIC, Befunge, BETA, Bigwig, Bistro@, Blue, Brainfuck, C, C++, Caml@, Cecil, CHILL, Clarion, Clean, Clipper, CLU, Cobol, CobolScript, Cocoa, Component Pascal@, C-sharp, Curl, D, DATABUS, Delphi, DOS Batch@, Dylan, E, Eiffel, ElastiC, Erlang, Euphoria, Forth, Fortran, Fortress, FP, Frontier, Goedel, Groovy@, Haskell, HTML@, HTMLScript@, HyperCard@, ICI, Icon, IDL, Intercal, Io, Jal@, Java, JavaScript, Jovial, LabVIEW, Lagoona@, LaTeX@, Leda, Limbo, Lisp, Logo@, Lua, m4, Maple@, Mathematica@, MATLAB@, Mercury, Miranda, Miva, ML, Modula-2, Modula-3, Moto, Oberon, Objective Caml@, Objective-C, Obliq, Occam, Oz, Pascal, Perl, PHP, Pike, PL, Pliant, PL-SQL, POP-11, PostScript@, PowerBuilder@, Prograph, Prolog, Proteus, Python, R@, REBOL, Refal, Rexx, Rigal, RPG, Ruby, SAS, Sather, Scheme@, Self@, SETL, SGML@, Simkin, Simula, Sisal, S-Lang, Smalltalk, Snobol, SQL, Squeak@, Tcl-Tk, Tempo, TeX@, TOM, TRAC, Transcript, Turing, T3X, UML@, VBScript@, Verilog@, VHDL@, Visual Basic, Visual DialogScript, Visual FoxPro, Water, XML@, XOTcl@, YAFL, Yorick, Z

4 ภาษาคอมพิวเตอร์  สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ยุค คือ 1. ภาษาเครื่อง (Machine language) 2. ภาษาแอสเซมบลี (Assembly language) 3. ภาษาชั้นสูง (High-level language) หรือ ภาษา รุ่นที่ 3 (3GL:Third Generation Language) 4. ภาษาชั้นสูงมาก (Very high-level language) หรือภาษารุ่นที่ 4 (4GL) 5. ภาษาธรรมชาติ (Natural language) หรือภาษา รุ่นที่ 5 (5GL)

5 1. ภาษาเครื่อง 1. ภาษาเครื่อง (Machine language) เป็นภาษาพื้นฐานที่คอมพิวเตอร์ สามารถเข้าใจได้ แต่ละคำสั่ง ประกอบขึ้นจากกลุ่มตัวเลข 0 และ 1 ซึ่งเป็นเลขฐานสอง

6 2. ภาษาแอสเซมบลี (Assembly language) เป็นภาษาที่ใช้สัญลักษณ์ข้อความ แทนกลุ่มของตัวเลขฐานสอง เพื่อให้ ง่ายต่อการเขียนและการจดจำมากขึ้น การทำงานของโปรแกรมจะต้องทำ การแปลภาษาแอสเซมบลีให้เป็น ภาษาเครื่อง โดยใช้ตัวแปลที่เรียกว่า แอสเซมเบลอร์ (Assembler)

7 3. ภาษาชั้นสูง (High-level language) หรือภาษารุ่นที่ 3 (3GL:Third Generation Language) ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เขียน โปรแกรมได้ง่ายขึ้น โดยมี ลักษณะเหมือนกับภาษาอังกฤษ ทั่วไป ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องมี ความรู้เกี่ยวกับฮาร์แวร์แต่อย่างใด ภาษานี้จำเป็นต้องมีตัวแปล ภาษาเครื่องเช่นกัน เรียกตัวแปลนี้ ว่า คอมไพเลอร์ (compiler) หรือ อินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter) อย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างของภาษาชั้นสูง เช่น ภาษาปาสคาล ภาษาซี ภาษโค บอล ภาษาเบสิก ภาษาฟอร์ แทรน

8 4. ภาษาชั้นสูงมาก (Very high-level language) หรือ ภาษารุ่นที่ 4 (4GL) เป็นภาษาที่มีลักษณะคล้าย ภาษาพูดตามปกติของมนุษย์ ภาษานี้จะช่วยให้การเขียน โปรแกรมเร็วมากขึ้นกว่าภาษา ในรุ่นที่ 3 เนื่องจากมีเครื่องมือ ที่ช่วยในการสร้างแบบฟอร์ม หน้าจอ เพื่อจัดการกับข้อมูล รวมไปถึงการออกรายงาน เมนู ต่าง ๆ ตัวอย่างของภาษาชั้นสูงมาก ได้แก่ informix-4GL, MAGIC, Delphi, Power Builder ฯลฯ

9 5. ภาษาธรรมชาติ (Natural language) หรือ ภาษารุ่นที่ 5 (5GL) เป็นภาษาที่สามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้รูปแบบของภาษามนุษย์ได้เลย คำสั่งอยู่ในรูปแบบที่ไม่แน่นอนตายตัว แต่ คอมพิวเตอร์จะทำการแปลให้ออกมาในรูป ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ ภาษานี้ถูกสร้าง ขึ้นมาจากเทคโนโลยีทางด้านระบบ ผู้เชี่ยวชาญ (Expert system) ตัวอย่างภาษาในรุ่นที่ 5 ได้แก่ ภาษา PROLOG เป็นต้น

10 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ – การวิเคราะห์ปัญหา (Problem analysis) – การออกแบบโปรแกรม (Design) – การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาใดภาษาหนึ่ง (Coding) – การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Testing and Debugging ) – การทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม (Testing and validating) – การทำเอกสารประกอบโปรแกรม (Documentation) – การบำรุงรักษาโปรแกรม (Program Maintenance) 10

11 การวิเคราะห์ปัญหา สิ่งที่ต้องพิจารณา –Input ? ( พิจารณาจาก Output) –Output? ( พิจารณาอันดับแรก ) –Process ( ยังไม่ต้องสนใจตอนนี้ ) 11 Process Input Output Input 1 2 3

12 แนวความคิดเบื้องต้นการ วิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา 12 วิเคราะห์ผลลัพธ์วิเคราะห์ Input Process เขียนขั้นตอนการแก้ปัญหา

13 การออกแบบโปรแกรม  เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ  ผังงาน (Flowchart)  ผังงาน (Flowchart) ขั้นตอนการ แก้ปัญหาทีละขั้นตอนในลักษณะ รูปภาพ  รหัสจำลอง (Pseudo)  รหัสจำลอง (Pseudo) รูปแบบเป็น ภาษาพูดง่าย ๆ ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทยก็ได้ 13

14 การพัฒนาอัลกอริธึม ข้อดีของรหัสเทียม ( จำลอง ) – แปลงเป็นโปรแกรมได้ง่าย ข้อดีของผังงาน – อ่านง่าย เข้าใจตรงกันได้ 14


ดาวน์โหลด ppt การเขียน โปรแกรมเบื้องต้น 1 ครูผู้สอน : ครูสาวินี บุตรดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google