งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายและยุคของ คอมพิวเตอร์ ครูผู้สอน : ครูสาวินี บุตรดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายและยุคของ คอมพิวเตอร์ ครูผู้สอน : ครูสาวินี บุตรดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายและยุคของ คอมพิวเตอร์ ครูผู้สอน : ครูสาวินี บุตรดี

2 ความหมายของคอมพิวเตอร์ พจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2525 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ ว่า " เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบ อัตโนมัติทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งที่ง่าย และซับซ้อนโดยวิธีการทาง วิทยาศาสตร์ ” ดังนั้นคอมพิวเตอร์ จึงเป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการจัดเก็บ คำนวณ ประมวลผลหรืองานต่าง ๆ ตามคำสั่งที่ ผู้เขียนโปรแกรมเขียนขึ้นมาเพื่อให้มัน ทำงานตามที่ต้องการ แล้วบันทึกเก็บไว้ใน หน่วยความจำของอุปกรณ์นั้น

3 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ เริ่มต้นจาก วิวัฒนาการของการคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ คำนวณ หรือเครื่องคำนวณต่างๆ เนื่องจากถือได้ ว่า " คอมพิวเตอร์ " เป็นเครื่องคำนวณรูปแบบ หนึ่งนั่นเอง โดยอาจจะเริ่มได้จากการนับจำนวน ด้วยก้อนหิน, เศษไม้, กิ่งไม้, การใช้ถ่านขีดเป็น สัญลักษณ์ตามฝาผนัง ทั้งนี้เครื่องคำนวณที่ นับเป็นต้นแบบของคอมพิวเตอร์ที่งานในปัจจุบัน ได้แก่ ลูกคิด (Abacus) นั่นเอง ลูกคิด (Abacus)

4 ความสามารถของคอมพิวเตอร์ สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สามารถเก็บข้อมูลจำนวนมากๆ ไว้ในฐานข้อมูลและเรียกกลับมา เพื่อนำมาใช้งานได้ทันที ตามความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถเก็บข้อมูลจำนวนมากๆ ไว้ในฐานข้อมูลและเรียกกลับมา เพื่อนำมาใช้งานได้ทันที ตามความต้องการของผู้ใช้งาน นำข้อมูลที่เก็บไว้มาคำนวณ แยกประเภทจัดกลุ่มทำรายงานลักษณะต่างๆ โดยระบบประมวลผล ที่มีความถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว นำข้อมูลที่เก็บไว้มาคำนวณ แยกประเภทจัดกลุ่มทำรายงานลักษณะต่างๆ โดยระบบประมวลผล ที่มีความถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว ส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็วและตลอดเวลา จัดทำเอกสารต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว โดยอาศัยระบบประมวลคำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบสำนักงานอัตโนมัติ สร้างความสะดวก และประหยัดเวลาในการจัดทำเอกสารแต่ละชนิด จัดทำเอกสารต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว โดยอาศัยระบบประมวลคำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบสำนักงานอัตโนมัติ สร้างความสะดวก และประหยัดเวลาในการจัดทำเอกสารแต่ละชนิด

5 บุคคลสำคัญในวงการ คอมพิวเตอร์ Charles Babbage ชาร์ลส์ แบบเบจ บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ (1791-1871) ผลงาน : เครื่องคำนวณหา ผลต่าง differential machine และเครื่องวิเคราะห์ analytical machine

6 ยุคของ คอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นเป็นต้นมา ได้มีผู้ประดิษฐ์เครื่อง คอมพิวเตอร์ขึ้นมามากมายหลายขนาด ทำให้เป็นการ เริ่มยุคของคอมพิวเตอร์อย่างแท้จริง โดยสามารถ จัดแบ่งคอมพิวเตอร์ออกได้เป็น 5 ยุค ดังนี้ ยุคที่หนึ่ง (First Generation Computer) พ. ศ. 2489- 2501 ยุคที่หนึ่ง (First Generation Computer) พ. ศ. 2489- 2501 ยุคที่สอง (Second Generation Computer) พ. ศ. 2502- 2506 ยุคที่สอง (Second Generation Computer) พ. ศ. 2502- 2506 ยุคที่สาม (Third Generation Computer) พ. ศ. 2507- 2512 ยุคที่สาม (Third Generation Computer) พ. ศ. 2507- 2512 ยุคที่สี่ (Fourth Generation Computer) พ. ศ. 2513- 2532 ยุคที่สี่ (Fourth Generation Computer) พ. ศ. 2513- 2532 ยุคที่ห้า (Fifth Generation Computer) พ. ศ. 2533 - ปัจจุบัน ยุคที่ห้า (Fifth Generation Computer) พ. ศ. 2533 - ปัจจุบัน

7 ยุคที่ 1 ( พ. ศ. 2489 - 2501) คอมพิวเตอร์ในยุคนี้ใช้หลอดสูญญากาศ (Vacuum tube) เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง ยังมีขนาดใหญ่มาก ใช้กระแสไฟฟ้าจำนวนมาก ทำให้เครื่องมีความร้อนสูงจึงมักเกิด ข้อผิดพลาดง่าย

8 จอห์น ดับลิว มอชลีย์ (John W. Mauchly) และ เจ เพรสเพอร์ เอคเกิรต (J. Prespern Eckert) ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทัพสหรัฐอเมริกา ใน การสร้างเครื่องคำนวณ ENIAC เมื่อปี 1946 นับว่าเป็น " เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์เครื่อง แรกของโลก หรือคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของ โลก "คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของ โลก " ยุคที่ 1 ( พ. ศ. 2489 - 2501) ( ต่อ )

9 คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของ โลก

10 ยุคที่ 2 ( พ. ศ. 2502 – 2506) คอมพิวเตอร์ยุคนี้ใช้ทรานซิสเตอร์ (Transistor) เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และใช้วงแหวน แม่เหล็กเป็นหน่วยความจำ คอมพิวเตอร์มีขนาด เล็กกว่ายุคแรก ต้นทุนต่ำกว่า ใช้กระแสไฟฟ้า และมีความแม่นยำมากกว่า

11 [ พ. ศ.2506] ประเทศไทยเริ่มมีคอมพิวเตอร์ใช้ เป็นครั้งแรก โดยที่คอมพิวเตอร์เครื่องแรกใน ประเทศไทยได้ติดตั้งที่ ภาควิชาสถิติ คณะ พานิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้คือ IBM 1620 ซึ่งได้รับมอบจากมูลนิธิเอไอดี และ บริษัทไอบีเอ็ม แห่ง ประเทศไทยจำกัด ปัจจุบัน หมดอายุการใช้งานไปแล้ว จึงได้มอบให้แก่ ศูนย์บริภัณฑ์การศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ [ พ. ศ.2507] เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องที่สอง ของประเทศไทยติดตั้งที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในเดือนมีนาคม 2507 ยุคที่ 2 ( พ. ศ. 2502 – 2506) ( ต่อ )

12 คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของประเทศ ไทย IBM 1620

13 คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของประเทศ ไทย IBM 1620

14 ยุคที่ 3 ( พ. ศ. 2507 – 2512) คอมพิวเตอร์ในยุคนี้เริ่มต้นภายหลังจากการใช้ ทรานซิสเตอร์ได้เพียง 5 ปี เนื่องจากได้มีการ ประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับวงจรรวม (Integrated- Circuit) หรือเรียกกันย่อๆ ว่า " ไอซี " (IC) ซึ่งไอซี นี้ทำให้ส่วนประกอบและวงจรต่างๆ สามารถวาง ลงได้บนแผ่นชิป (chip) เล็กๆ เพียงแผ่นเดียว จึงมีการนำเอาแผ่นชิปมาใช้แทนทรานซิสเตอร์ ทำให้ประหยัดเนื้อที่ได้มาก

15 ยุคที่ 4 ( พ. ศ. 2513 - 2532) เป็นยุคที่นำสารกึ่งตัวนำมาสร้างเป็นวงจรรวม ความจุสูงมาก ซึ่งสามารถย่อส่วนไอซีธรรมดา หลายๆ วงจรเข้ามาในวงจรเดียวกัน และมีการ ประดิษฐ์ ไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor) ขึ้น ทำให้เครื่องมีขนาดเล็ก ราคาถูกลง และมี ความสามารถในการทำงานสูงและรวดเร็วมาก จึงทำให้มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ถือกำเนิด ขึ้นมาในยุคนี้

16 ยุคที่ 5 ( พ. ศ. 2533 - ปัจจุบัน ) ในยุคนี้ ได้มุ่งเน้นการพัฒนา ความสามารถใน การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และ ความ สะดวกสบายในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างชัดเจน มีการพัฒนาสร้างเครื่อง คอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็กขนาดเล็ก (Portable Computer) ขึ้นใช้งานในยุคนี้


ดาวน์โหลด ppt ความหมายและยุคของ คอมพิวเตอร์ ครูผู้สอน : ครูสาวินี บุตรดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google