งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มตัวอย่าง ประชากร ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ทั้งหมดของ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ กลุ่มตัวอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มตัวอย่าง ประชากร ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ทั้งหมดของ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ กลุ่มตัวอย่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 กลุ่มตัวอย่าง ประชากร ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ทั้งหมดของ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ห้อง 7 จำนวน 43 คน ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ คือ พฤติกรรมด้านวินัยและความ รับผิดชอบต่อตนเอง ได้แก่ วินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ แรงจูงใจใน การเรียน ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมด้านความมีวินัยในตนเอง ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ คือ พฤติกรรมด้านวินัยและความ รับผิดชอบต่อตนเอง ได้แก่ วินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ แรงจูงใจใน การเรียน ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมด้านความมีวินัยในตนเอง

6 กรอบแนวคิดใน การวิจัย พฤติกรรมด้านวินัยและ ความรับผิดชอบต่อ ตนเอง ได้แก่ วินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ แรงจูงใจในการ เรียน พฤติกรรมด้านความมี วินัย ในตนเอง

7 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ในการทำวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบ สังเกต แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง การรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้การ สังเกตและนำเครื่องมือที่สร้างขึ้นให้นักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/7 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ จำนวน 43 คน ได้ตอบ แบบสอบถามและเก็บข้อมูลด้วยตนเอง

8

9

10 อภิปราย ผล

11 อภิปรายผล ( ต่อ )

12 ข้อเสนอ แนะ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มตัวอย่าง ประชากร ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ทั้งหมดของ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ กลุ่มตัวอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google