งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคาดหวังต่อความพร้อม ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคติดต่อ ระหว่างสัตว์และคนตามแนวทาง IHR : กรมปศุสัตว์ สพ. ญ. วิรงรอง หุ่นสุวรรณ นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคาดหวังต่อความพร้อม ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคติดต่อ ระหว่างสัตว์และคนตามแนวทาง IHR : กรมปศุสัตว์ สพ. ญ. วิรงรอง หุ่นสุวรรณ นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักควบคุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคาดหวังต่อความพร้อม ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคติดต่อ ระหว่างสัตว์และคนตามแนวทาง IHR : กรมปศุสัตว์ สพ. ญ. วิรงรอง หุ่นสุวรรณ นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

2 IHR ด้านพัฒนา ระบบเฝ้าระวัง สอบสวนและ ควบคุมโรค สำนักควบคุม ป้องกันและ บำบัดโรคสัตว์ ด้านพัฒนา ระบบและ สมรรถนะ ห้องปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพสัตว์ แห่งชาติ ด้านการพัฒนา ช่อง ทางเข้าออก ประเทศ กองสารวัตรและกักกัน ประสานงาน ด้านกฎอนามัย ระหว่างประเทศ ด้านโรคติดต่อระหว่างสัตว์ และคน สำนักควบคุม ป้องกันและ บำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

3 IHR ด้านโรคติดต่อระหว่าง สัตว์และคน องค์ประกอบ : ความสามารถในการ ตรวจจับและตอบสนองต่อเหตุการณ์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนในประเทศ หรือนานาชาติให้ความสนใจ ดัชนีชี้วัด : กลไกการตรวจจับและ ตอบสนองต่อเหตุการณ์ โรคติดต่อ ระหว่างสัตว์และคนมีการสร้างขึ้นและ ปฏิบัติได้

4 การเฝ้าระวังโรคในสัตว์และคนทั้งทาง อาการและทางห้องปฏิบัติการ การจัดลำดับความสำคัญ โรคติดต่อ ระหว่างสัตว์และคน การเก็บข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่าง เป็นระบบและทันเวลา ระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง การจัดทำทำเนียบผู้เชี่ยวชาญโรคติดต่อ ระหว่างสัตว์และคนที่สามารถตอบสนอง ต่อเหตุการณ์ และ update IHR กับความสำคัญของ ห้องปฏิบัติการในการเฝ้าระวัง โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

5 Priority Diseases Zoonoses Non- zoonoses Exotic Diseases Avian Influenza, Brucellosis, Tuberculosis, Anthrax, Rabies, Melioidosis Newcastle Disease, Foot and Mouth Disease, Hemorrhagic Septicemia, Black Leg, Paratuberculosis, Caprine Atritis and Encephalomyelitis, Swine Fever, PRRS, Procine Epidemic Diarrhea BSE, Rinderpest, PPR, Nipah, West Nile Encephalitis 5 Source: นสพ. การุณ ชนะชัย

6 รู้โรคเร็ว ควบคุมโรค เร็ว

7 การเฝ้าระวังโรคสัตว์ แบ่งตามวิธีการ – การเฝ้าระวังเชิงรับ ( Passive surveillance ) – การเฝ้าระวังเชิงรุก ( Active surveillance) แบ่งตามลักษณะ – การเฝ้าระวังตามกลุ่มอาการ (Syndromic surveillance) – การเฝ้าระวังทางอาการ ( Clinical surveillance) – การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ ( Laboratory surveillance) Source : นสพ. การุณ ชนะชัย

8 ความคาดหวังต่อความพร้อม ห้องปฏิบัติการ 1. มีความสามารถในการตรวจหาเชื้อก่อ โรคด้วยวิธีที่สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และ ได้มาตรฐาน 2. การเข้าถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 3. เครือข่ายห้องปฏิบัติการร่วมกับ หน่วยงานอื่นทั้งในและต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน ฯ องค์กร ระหว่างประเทศ ฯ


ดาวน์โหลด ppt ความคาดหวังต่อความพร้อม ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคติดต่อ ระหว่างสัตว์และคนตามแนวทาง IHR : กรมปศุสัตว์ สพ. ญ. วิรงรอง หุ่นสุวรรณ นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google