งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Some & Any ภาษาอังกฤษ นายวิรุฬห์ อนันตผล ม.5/7 เลขที่ 7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Some & Any ภาษาอังกฤษ นายวิรุฬห์ อนันตผล ม.5/7 เลขที่ 7"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Some & Any ภาษาอังกฤษ นายวิรุฬห์ อนันตผล ม.5/7 เลขที่ 7
Question Credit : Some & Any นายวิรุฬห์ อนันตผล ม.5/7 เลขที่ 7 Credit : ภาษาอังกฤษ

2 แบบทดสอบก่อนเรียน ภาษาอังกฤษ Question Credit : www.mc41.com
Credit : ภาษาอังกฤษ

3 1. She wants to buy _____________ apples.
Question Credit : 1. She wants to buy _____________ apples. 15 some any Credit : ภาษาอังกฤษ

4 2. Do you see _________ tigers in the zoo?
Question Credit : 2. Do you see _________ tigers in the zoo? 15 some any Credit : ภาษาอังกฤษ

5 3. My father does not have ________ money in his pocket.
Question Credit : 3. My father does not have ________ money in his pocket. 15 some any Credit : ภาษาอังกฤษ

6 4. Do you have _________ brothers?
Question Credit : 4. Do you have _________ brothers? 15 some any Credit : ภาษาอังกฤษ

7 5. I want ____________ new shoes.
Question Credit : 5. I want ____________ new shoes. 15 some any Credit : ภาษาอังกฤษ

8 6. She doesn’t have _____________ pink skirts.
Question Credit : 6. She doesn’t have _____________ pink skirts. 15 some any Credit : ภาษาอังกฤษ

9 7. Don’t buy __________ toothpaste.
Question Credit : 7. Don’t buy __________ toothpaste. 15 some any Credit : ภาษาอังกฤษ

10 8. There are _________new books in the library.
Question Credit : 8. There are _________new books in the library. 15 some any Credit : ภาษาอังกฤษ

11 9. There is _________ soup in the bowl.
Question Credit : 9. There is _________ soup in the bowl. 15 some any Credit : ภาษาอังกฤษ

12 10. My mother drinks __________ milk.
Question Credit : 10. My mother drinks __________ milk. 15 some any Credit : ภาษาอังกฤษ

13 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>
Question Credit : <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.> Credit : ภาษาอังกฤษ

14 จุดประสงค์การเรียนรู้
Question Credit : จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.บอกความหมายและวิธีการใช้ Some และ Any ได้ถูกต้อง 2.บอกความแตกต่างของการใช้ Some และ Any ได้ถูกต้อง Credit : ภาษาอังกฤษ

15 ภาษาอังกฤษ Some และ Any
Question Credit : Some และ Any Some และ Any มีความหมายว่า จำนวนหนึ่ง, ปริมาณหนึ่ง, มีบ้าง เป็นคำบอกจำนวนคร่าวๆ มีหลักการใช้ดังนี้ Credit : ภาษาอังกฤษ

16 Question Credit : www.mc41.com
Some Credit : ภาษาอังกฤษ

17 ภาษาอังกฤษ Some มีหลักการใช้ดังนี้
Question Credit : Some มีหลักการใช้ดังนี้ 1.ใช้นำหน้าหรือแทนคำนามที่นับได้รูปพหูพจน์ เช่น They want some mangoes. I put some flower in the vase. There are some books on the table Credit : ภาษาอังกฤษ

18 Question Credit : www.mc41.com
2.ใช้ some นำหน้าหรือแทนคำนามเอกพจน์ที่นับไม่ได้ และ ไม่ได้ระบุเจาะจง เช่น She wants some cake. I want some milk. There is some noodle in the bowl. Credit : ภาษาอังกฤษ

19 Question Credit : www.mc41.com
Any Credit : ภาษาอังกฤษ

20 ภาษาอังกฤษ Any มีหลักการใช้ ดังนี้
Question Credit : Any มีหลักการใช้ ดังนี้ 1.ใช้ any ในประโยคปฏิเสธโดยวาง any ไว้หน้าคำนามนับได้รูปพหูพจน์และนามเอกพจน์ที่นับไม่ได้ เช่น They are not any boys in the room. I don’t have any money. He doesn’t have any rice. Credit : ภาษาอังกฤษ

21 Question Credit : www.mc41.com
2.any ใช้ในประโยคคำถาม โดยวาง any ไว้หน้าคำนามที่นับได้รูปพหูพจน์และคำนามเอกพจน์ที่นับไม่ได้ หรือ อาจจะใช้แทนคำนามที่นับได้รูปพหูพจน์และคำนามเอกพจน์ที่นับไม่ได้ เช่น Do you have any sisters ? Does she want any apples ? Are there any mangoes in the box ? Credit : ภาษาอังกฤษ

22 แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ Question Credit : www.mc41.com
Credit : ภาษาอังกฤษ

23 Some Any ภาษาอังกฤษ ใช้กับประโยคบอกเล่า ใช้กับประโยคปฏิเสธ
Question Credit : น้องๆลองลากจับคู่วิธีใช้ Some & Any ดูนะครับ ใช้กับประโยคบอกเล่า Some ใช้กับประโยคปฏิเสธ Any ใช้กับประโยคคำถาม Credit : ภาษาอังกฤษ

24 Some Any คราวนี้มาลองลากประโยคต่างๆมาใส่ในกรอบนะครับ
Question Credit : คราวนี้มาลองลากประโยคต่างๆมาใส่ในกรอบนะครับ Some Any I’m hungry. I want __________ noodle. Is there________ Jam in the jar? She wants to buy ________ sugar and salt. There is _______ milk in the glass. There are not _________ bears in the zoo. Do you have ___________ money? I don’t have __________ birds. The teacher doesn’t have _________ chalk. Is there _______ soup in the bowl? Give me ___________ water, please.

25 Question Credit : www.mc41.com
เพิ่มเติม ในประโยคคำถามบางครั้งอาจจะใช้ some หรือ any ก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหมาย เช่น Do you want some milk? คุณจะเอานมสักหน่อยไหม Do you have any milk? คุณมีนมบ้างไหม Credit : ภาษาอังกฤษ

26 ภาษาอังกฤษ สรุป Some 1.ใช้ในประโยคบอกเล่า
Question Credit : สรุป Some 1.ใช้ในประโยคบอกเล่า 2.ใช้นำหน้าคำนามหรือแทนคำนามนับได้รูปพหูพจน์ 3.ใช้นำหน้าคำนามหรือแทนคำนามที่นับไม่ได้รูปพหูพจน์ Credit : ภาษาอังกฤษ

27 ภาษาอังกฤษ สรุป Any 1.ใช้ในประโยคปฏิเสธและประโยคคำถาม
Question Credit : สรุป Any 1.ใช้ในประโยคปฏิเสธและประโยคคำถาม 2.ใช้นำหน้าคำนามหรือแทนคำนามนับได้รูปพหูพจน์ 3.ใช้นำหน้าคำนามหรือแทนคำนามเอกพจน์ที่นับไม่ได้รูปเอกพจน์ Credit : ภาษาอังกฤษ

28 ภาษาอังกฤษ Credit www.sirada.net Question Credit : www.mc41.com
Credit : ภาษาอังกฤษ

29 แบบทดสอบหลังเรียน ภาษาอังกฤษ Question Credit : www.mc41.com
Credit : ภาษาอังกฤษ

30 1. I want ____________ new shoes.
Question Credit : 1. I want ____________ new shoes. 15 some any Credit : ภาษาอังกฤษ

31 2. My sister drinks __________ milk everyday.
Question Credit : 2. My sister drinks __________ milk everyday. 15 some any Credit : ภาษาอังกฤษ

32 3. My father does not have ________ money in his pocket.
Question Credit : 3. My father does not have ________ money in his pocket. 15 some any Credit : ภาษาอังกฤษ

33 4. Don’t buy __________ toothpaste.
Question Credit : 4. Don’t buy __________ toothpaste. 15 some any Credit : ภาษาอังกฤษ

34 5. She wants to buy _____________ apples.
Question Credit : 5. She wants to buy _____________ apples. 15 some any Credit : ภาษาอังกฤษ

35 6. Do you see _________ tigers in the zoo?
Question Credit : 6. Do you see _________ tigers in the zoo? 15 some any Credit : ภาษาอังกฤษ

36 7. There are _________new books in the library.
Question Credit : 7. There are _________new books in the library. 15 some any Credit : ภาษาอังกฤษ

37 8. There is _________ soup in the bowl.
Question Credit : 8. There is _________ soup in the bowl. 15 some any Credit : ภาษาอังกฤษ

38 9. Do you have _________ brothers?
Question Credit : 9. Do you have _________ brothers? 15 some any Credit : ภาษาอังกฤษ

39 10. She doesn’t have _____________ pink skirts.
Question Credit : 10. She doesn’t have _____________ pink skirts. 15 some any Credit : ภาษาอังกฤษ

40 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>
Question Credit : <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.> Credit : ภาษาอังกฤษ


ดาวน์โหลด ppt Some & Any ภาษาอังกฤษ นายวิรุฬห์ อนันตผล ม.5/7 เลขที่ 7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google