งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Credit : www.roigoo.com Question Credit : www.mc41.com นายวิรุฬห์ อนันตผล ม.5/7 เลขที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Credit : www.roigoo.com Question Credit : www.mc41.com นายวิรุฬห์ อนันตผล ม.5/7 เลขที่ 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Credit : Question Credit : นายวิรุฬห์ อนันตผล ม.5/7 เลขที่ 7

2 Credit : Question Credit :

3 Credit : Question Credit : some 1. She wants to buy _____________ apples. 15 any

4 Credit : Question Credit : some 2. Do you see _________ tigers in the zoo? 15 any

5 Credit : Question Credit : some 3. My father does not have ________ money in his pocket. 15 any

6 Credit : Question Credit : some 4. Do you have _________ brothers? 15 any

7 Credit : Question Credit : some 5. I want ____________ new shoes. 15 any

8 Credit : Question Credit : some 6. She doesn’t have _____________ pink skirts. 15 any

9 Credit : Question Credit : some 7. Don’t buy __________ toothpaste. 15 any

10 Credit : Question Credit : some 8. There are _________new books in the library. 15 any

11 Credit : Question Credit : some 9. There is _________ soup in the bowl. 15 any

12 Credit : Question Credit : some 10. My mother drinks __________ milk. 15 any

13 Credit : Question Credit :

14 Credit : Question Credit : จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกความหมายและวิธีการใช้ Some และ Any ได้ถูกต้อง 2. บอกความแตกต่างของการใช้ Some และ Any ได้ถูกต้อง

15 Credit : Question Credit : Some และ Any Some และ Any มีความหมายว่า จำนวนหนึ่ง, ปริมาณหนึ่ง, มีบ้าง เป็นคำบอกจำนวนคร่าวๆ มี หลักการใช้ดังนี้

16 Credit : Question Credit :

17 Credit : Question Credit : Some มีหลักการใช้ดังนี้ 1. ใช้นำหน้าหรือแทนคำนามที่นับได้รูป พหูพจน์ เช่น They want some mangoes. I put some flower in the vase. There are some books on the table

18 Credit : Question Credit : 2. ใช้ some นำหน้าหรือแทนคำนาม เอกพจน์ที่นับไม่ได้ และ ไม่ได้ระบุ เจาะจง เช่น She wants some cake. I want some milk. There is some noodle in the bowl.

19 Credit : Question Credit :

20 Credit : Question Credit : Any มีหลักการใช้ ดังนี้ 1. ใช้ any ในประโยคปฏิเสธโดยวาง any ไว้ หน้าคำนามนับได้รูปพหูพจน์และนามเอกพจน์ที่นับ ไม่ได้ เช่น They are not any boys in the room. I don’t have any money. He doesn’t have any rice.

21 Credit : Question Credit : 2.any ใช้ในประโยคคำถาม โดยวาง any ไว้หน้า คำนามที่นับได้รูปพหูพจน์และคำนามเอกพจน์ที่ นับไม่ได้ หรือ อาจจะใช้แทนคำนามที่นับได้รูป พหูพจน์และคำนามเอกพจน์ที่นับไม่ได้ เช่น Do you have any sisters ? Does she want any apples ? Are there any mangoes in the box ?

22 Credit : Question Credit :

23 Credit : Question Credit : ใช้กับประโยค บอกเล่า ใช้กับประโยค ปฏิเสธ ใช้กับประโยค คำถาม น้องๆลองลากจับคู่วิธีใช้ Some & Any ดูนะครับ

24 Question Credit : คราวนี้มาลองลากประโยคต่างๆมา ใส่ในกรอบนะครับ  There is _______ milk in the glass.  Is there _______ soup in the bowl?  Give me ___________ water, please.  I don’t have __________ birds.  Do you have ___________ money?  The teacher doesn’t have _________ chalk.  I’m hungry. I want __________ noodle.  There are not _________ bears in the zoo.  Is there________ Jam in the jar?  She wants to buy ________ sugar and salt.

25 Credit : Question Credit : เพิ่มเติม ในประโยคคำถามบางครั้งอาจจะใช้ some หรือ any ก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหมาย เช่น Do you want some milk? คุณจะเอานมสักหน่อยไหม Do you have any milk? คุณมีนมบ้างไหม

26 Credit : Question Credit : สรุป Some 1. ใช้ในประโยคบอกเล่า 2. ใช้นำหน้าคำนามหรือแทนคำนามนับได้รูป พหูพจน์ 3. ใช้นำหน้าคำนามหรือแทนคำนามที่นับ ไม่ได้รูปพหูพจน์

27 Credit : Question Credit : สรุป Any 1. ใช้ในประโยคปฏิเสธและประโยคคำถาม 2. ใช้นำหน้าคำนามหรือแทนคำนามนับได้รูป พหูพจน์ 3. ใช้นำหน้าคำนามหรือแทนคำนามเอกพจน์ที่ นับไม่ได้รูปเอกพจน์

28 Credit : Question Credit :

29 Credit : Question Credit :

30 Credit : Question Credit : some 1. I want ____________ new shoes. 15 any

31 Credit : Question Credit : some 2. My sister drinks __________ milk everyday. 15 any

32 Credit : Question Credit : some 3. My father does not have ________ money in his pocket. 15 any

33 Credit : Question Credit : some 4. Don’t buy __________ toothpaste. 15 any

34 Credit : Question Credit : some 5. She wants to buy _____________ apples. 15 any

35 Credit : Question Credit : some 6. Do you see _________ tigers in the zoo? 15 any

36 Credit : Question Credit : some 7. There are _________new books in the library. 15 any

37 Credit : Question Credit : some 8. There is _________ soup in the bowl. 15 any

38 Credit : Question Credit : some 9. Do you have _________ brothers? 15 any

39 Credit : Question Credit : some 10. She doesn’t have _____________ pink skirts. 15 any

40 Credit : Question Credit :


ดาวน์โหลด ppt Credit : www.roigoo.com Question Credit : www.mc41.com นายวิรุฬห์ อนันตผล ม.5/7 เลขที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google